< Previous | Contents | Next >

14.4.7.5 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi


Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohta- laista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö-

alueet

Arvioinnin

kohteet

Hyvä/arvosanan kah-

deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan

kuusi osaaminen

T1

Oppilas oppii tunne- ja vuo- rovaikutustaitoja esimer- kiksi näytelmien, roolileik- kien ja ryhmätöiden kautta. Oppilas oppii käsittelemään erilaisia ristiriitatilanteita. Oppilas osaa soveltaa eetti- siä periaatteita arjen tilan-

teissa

S1-S4

Käsitteiden hallinta ja soveltami- nen

Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä etiikan käsitteitä ja jä- sentää niiden avulla joitakin elämässä koh- taamiaan eettisiä tilan- teita.

Oppilaalla on vaikeuksia ymmärtää keskeisiä etii- kan käsitteitä.

T2

Oppilas oppii keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Oppilas osaa ilmaista perusteltuja väitteitä sekä arvioimaan niitä.

S1-S4

Väitteiden ja peruste- luiden tun- nistaminen ja arviointi

Oppilas osaa ilmaista omia väitteitä ja pohtia niiden asiaankuulu- vuutta. Oppilas osallis- tuu vuorovaikutusti-

lanteisiin aktiivisesti.

Oppilas ilmaisee vaihtele- vasti perusteltuja väit- teitä tai arvioi niitä.

T3

Oppilas osaa havaita asioi- den välisiä suhteita ja tun- nistaa virhepäättelyä sekä

korjata omaa toimintaansa.

S1-S3

Päättelytai- dot

Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja kor- jata sen pohjalta omaa ajatteluaan

Oppilas osaa jonkin ver- ran korjata omaa ajatte- luaan virhepäättelyn poh- jalta.

T4

Oppilas tiedostaa omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkityksen it- selle, lähiympäristölle ja luonnolle.

S1-S3

Vastuulli- sen toimin- nan tunte- minen

Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä, toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä kertoa, mitä se

Oppilas osaa jonkin ver- ran kuvata, mitä tarkoit- taa itsestä, toisista ja luonnosta vastuun otta- minen sekä kertoa, mitä

tarkoittaa omassa toi-

minnassa

se tarkoittaa omassa toi-

minnassa.

T5

Oppilas tuntee kulttuuriin liittyviä ilmiöitä ja osaa ar- vostaa omaa henkistä kult- tuuriperintöään.

S2-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin kult- tuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta, eu- rooppalaisesta kulttuu-

riperinnöstä.

Oppilas osaa jonkin ver- ran nimetä ja selittää kulttuuriin liittyviä ilmi- öitä suomalaisesta, eu- rooppalaisesta ja maail-

man kulttuuriperinnöstä.

T6

Oppilas osaa nimetä katso- musten ja kulttuurien pe- ruspiirteitä ja osaa tunnis- taa eri kulttuureissa tär- keinä pidettyjä arvoja.

S1-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa nimetä jonkin verran katso- musten ja kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

Oppilas osaa nimetä jon- kin katsomusten, mutta ei hahmota kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

T7

Oppilas osaa suunnitella ja toimia tavoitteiden mu- kaan sekä arvioida omaa katsomuksellista oppimis- taan. Oppilas oppii myös ymmärtämään oman katso- muksen merkityksiä ja osaa pohtia, miten se on muo-

dostunut.

S1-S4

Oppimaan oppimisen taidot

Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä ta- voitteita, pyrkii toimi- maan tavoitteiden suunnassa ja arvioi nii- den toteutumista sekä yksin että ryhmässä.

Oppilaalla on vaikeuksia asettaa opiskeluun liitty- viä tavoitteita ja pyrkiä niitä kohti. Arviointi tuot- taa vaikeuksia.

T8

Oppilas osaa ilmaista näke- myksiään, kuunnella muita ja keskustella kunnioitta- vasti katsomuksellisista ai-

heista.

S1-S3

Vuorovai- kutus-tai- dot ja toi- minta ryh- män jäse-

nenä

Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista ajat- teluaan ja osaa kuun- nella toisten näkemyk- siä ja kannanottoja.

Oppilas ilmaisee passiivi- sesti omaa katsomuksel- lista ajatteluaan ja har- joittelee toisten näke- mysten ja kannanottojen

kuuntelemista.

T9

Oppilas osaa kertoa esi- merkkejä lasten oikeuk-

sista.

S3

Ihmisoi- keusetiikka

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä lapsen oi- keuksista.

Oppilaalla on haasteita kertoa esimerkkejä lap- sen oikeuksista.


T10

Oppilas tuntee vaikuttami- sen keinoja ja osaa toimia aloitteellisesti sekä ottaa

vastuuta ympäristöstään.

S1-S4

Vaikuttami- sen keino- jen tunte- minen

Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin vastuul- lisen vaikuttamisen keinoja.

Oppilaalla on vaikeuksia kuvata vastuullisen vai- kuttamisen keinoja.