< Previous | Contents | Next >

14.4.7.6 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6


Elämänkatsomustiedon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointi- perusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Opetuksen tavoite

Sisältö-

alueet

Arvioinnin

kohteet

Hyvä/arvosanan kahdek-

san osaaminen

Kohtalainen/arvosa-

nan kuusi osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppi- laan eettisten ajattelun tai- tojen kehittymiselle ja kan- nustaa oppilasta sovelta- maan eettisiä periaatteita

arjen tilanteisiin

S1-S4

Käsitteiden hallinta ja soveltami- nen

Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä etii- kan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla joitakin elä- mässä kohtaamiaan eetti-

siä tilanteita.

Oppilaalla on vaikeuk- sia ymmärtää keskei- siä etiikan käsitteitä.

T2 ohjata oppilasta tunnis- tamaan ja arvioimaan väit- teitä ja niiden perusteluita

S1-S4

Väitteiden ja peruste- luiden tun- nistaminen

ja arviointi

Oppilas osaa löytää kes- kustelusta väitteitä ja nii- den perusteluja sekä poh- tia perusteluiden asiaan-

kuuluvuutta.

Oppilas ilmaisee vain vähän perusteltuja väitteitä tai arvioida niitä.

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä

suhteita ja kehittää ajatte- luaan

S1-S3

Päättelytai- dot

Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja korjata

sen pohjalta omaa ajatte- luaan.

Oppilas osaa jonkin verran korjata omaa

ajatteluaan virhepäät- telyn pohjalta.

T4 ohjata oppilasta kanta- maan vastuuta itsestä, toi- sista ihmisistä ja luonnosta

S1-S3

Vastuulli- sen toimin- nan tunte-

minen

Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä, toisista ja luonnosta vastuun ot-

taminen sekä kertoa,

Oppilas osaa jonkin verran kuvata, mitä tarkoittaa itsestä, toi-

sista ja luonnosta

mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa.

vastuun ottaminen sekä kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toi-

minnassa.

T5 ohjata oppilas tutustu- maan suomalaiseen, eu- rooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä

S2-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa nimetä ja se- littää joitakin kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalai- sesta, eurooppalaisesta ja maailman kulttuuriperin- nöstä. Oppilas osaa antaa esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan kulttuuri- sesta moninaisuudesta.

Oppilas osaa jonkin verran nimetä ja selit- tää kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta, eurooppalaisesta ja maailman kulttuuripe- rinnöstä. Oppilas osaa antaa jonkin esimerkin yhteisön tai yhteiskun- nan kulttuurisesta mo-

ninaisuudesta.

T6 tukea oppilasta raken- tamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistys- tään

S1-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa nimetä joita- kin katsomusten ja kult- tuurien tärkeimpiä piir- teitä.

Oppilas osaa nimetä jonkin katsomusten, mutta ei hahmota kulttuurien tärkeimpiä

piirteitä.

T7 ohjata oppilasta suun- nittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista op- pimistaan

S1-S4

Oppimaan oppimisen taidot

Oppilas osaa asettaa opis- keluun liittyviä tavoit- teita, pyrkii toimimaan ta- voitteiden suunnassa ja

arvioi niiden toteutumista sekä yksin että ryhmässä.

Oppilaalla on vaikeuk- sia asettaa opiskeluun liittyviä tavoitteita ja pyrkiä niitä kohti. Arvi-

ointi tuottaa vaikeuk- sia.

T8 rohkaista oppilasta il- maisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanot- toja

S1-S3

Vuorovai- kutustaidot ja toiminta ryhmän jä- senenä

Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista ajattelu- aan rakentavasti ja osaa kuunnella toisten näke- myksiä ja kannanottoja.

Oppilas ilmaisee vain vähän omaa katso- muksellista ajattelu- aan ja osaa toisinaan kuunnella toisten nä- kemyksiä ja kannanot-

toja.

T9 ohjata oppilas tunte-

maan YK:n

S3

Ihmisoi-

keusetiikka

Oppilas tietää YK:n yleis-

maailmallisen

Oppilas tietää muuta-

man esimerkin YK:n


yleismaailmalliseen ihmis- oikeuksien julistukseen pe- rustuvaa ihmisoikeusetiik- kaa, erityisesti lapsen oi-

keuksiaihmisoikeuksien julistuk- sen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen oikeuksista.

yleismaailmallisen ih- misoikeuksien julistuk- sen sisällöstä ja osaa kertoa jonkin esimer-

kin lapsen oikeuksista.

T10 rohkaista oppilasta toi- mimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ym-

päristössään

S1-S4

Vaikuttami- sen keino- jen tunte-

minen

Oppilas osaa etsiä ja ku- vata joitakin vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

Oppilaalla on vaikeuk- sia etsiä ja kuvata vas- tuullisen vaikuttami-

sen keinoja.