< Previous | Contents | Next >

Historian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 4-6


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisäl-

töalueet

Laaja-alai- nen osaa-

minen

Merkitys, arvot ja asenteetT1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identi-

teettiä rakentavana oppiaineena

S1-S5

L1-L7

Tiedon hankkiminen menneisyydestäT2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä

S1-S5

L1, L2, L4,

L5, L7

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden

S1-S5

L1, L2, L4-

L7

Historian ilmiöiden ymmärtäminenT4 auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja jakaa historia ai-

kakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä

S1-S5

L1, L2, L3

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja

S1-S5

L2-L4, L6,

L7

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia

historian tapahtumille ja ilmiöille

S1-S5

L2, L4, L7

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yh- teisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat

voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille

S1-S5

L1-L7

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa

S1-S5

L1, L2, L4,

L7

Historiallisen tiedon käyttäminenT9 ohjata oppilasta esittämään muutoksille syitä

S1-S5

L1, L2, L4

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua

uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä

S1-S5

L1-L7

T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa

S1-S5

L2-L4, L6,

L7


14.4.8.1 Historian vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 5-6, Ylöjärvi


Historia: tavoitteet luokilla 5-6


5.lk

6.lk

Merkitys, arvot ja asenteet

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas oppii tutkimaan, ihmettelemään ja otta- maan selvää historian eri tapahtumista.

T1

Oppilas oppii tutkimaan, ihmettelemään ja otta- maan selvää historian eri tapahtumista.

Oppilas oppii historian avulla monipuolista ajattelua ja kriittisyyttä.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2

Oppilas osaa tunnistaa eri lähdetyyppejä ja ymmär- tää, että historiallinen tieto perustuu lähteisiin ja niistä tehtyihin tulkintoihin.


T3

Oppilas harjoittelee päätelmien tekemistä historialli- sista lähteistä.

Oppilas eläytyy historiantutkijaksi ja tekee omia tul- kintojaan ja harjoittelee perustelemaan.

Oppilas harjoittelee lähdekriittisyyttä.

T3

Oppilas harjoittelee päätelmien tekemistä historialli- sista lähteistä.

Oppilas eläytyy historiantutkijaksi ja tekee omia tul- kintojaan ja harjoittelee perustelemaan.

Oppilas harjoittelee lähdekriittisyyttä.

Oppilas oppii pohtimaan kirjallisen lähteen luotetta- vuutta ja kirjoittajan motiiveja.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4

Oppilas osaa laittaa aikajärjestykseen keskeiset his- torian aikakaudet ja osaa sijoittaa merkittäviä histo- riallisia tapahtumia oikealle aikakaudelle.

T4

Oppilas osaa laittaa aikajärjestykseen keskeiset his- torian aikakaudet ja osaa sijoittaa merkittäviä histo- riallisia tapahtumia oikealle aikakaudelle.Oppilas osaa kuvailla eri aikojen yhteiskunnille ja ai- kakausille ominaisia piirteitä.

T5

Oppilas oppii ymmärtämään, että monet historian tapahtumat ovat ihmisen inhimillisen toiminnan seu- rausta.

Oppilas oppii ymmärtämään oman toimintansa vai- kutuksia.

T5

Oppilas oppii ymmärtämään, että monet historian tapahtumat ovat ihmisen inhimillisen toiminnan seu- rausta.

Oppilas oppii ymmärtämään oman toimintansa vai- kutuksia.

T6

Oppilas ymmärtää, että tapahtuneilla asioilla on syitä ja seurauksia.

Oppilas osaa vastata kysymyksiin mitä tapahtui, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi.

T6

Oppilas ymmärtää, että tapahtuneilla asioilla on syitä ja seurauksia.

Oppilas osaa vastata kysymyksiin mitä tapahtui, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi.

T7

Oppilas tutustuu oman perheensä ja sukunsa histori- aan.

Oppilas oppii ymmärtämään tavallisen ihmisen arkea eri historian aikakausina.

T7

Oppilas tutustuu oman perheensä ja sukunsa histori- aan.

Oppilas oppii ymmärtämään tavallisen ihmisen arkea eri historian aikakausina.

Oppilas ymmärtää, että kauan sitten tapahtuneilla asioilla on vaikutus hänen elämäänsä.

T8

Oppilas harjoittelee muodostamamaan pidempiä syy-seuraus-ketjuja.

T8

Oppilas harjoittelee muodostamaan pidempiä syy- seuraus-ketjuja.

Historiallisen tiedon käyttäminen

Historiallisen tiedon käyttäminen

T9

Oppilas harjoittelee ilmiöiden syy- ja seuraussuhtei- den kuvailua.

T9

Oppilas kehittää taitoaan kuvailla ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita.

T10

Oppilas ymmärtää, että historiallinen tieto perustuu lähteistä tehtyihin tulkintoihin ja se voi muuttua.

T10

Oppilas ymmärtää, että historiallinen tieto perustuu lähteistä tehtyihin tulkintoihin ja se voi muuttua.T11

Oppilas oppii ymmärtämään, että monet historian tapahtumat ovat ihmisen inhimillisen toiminnan seu- rausta.

Oppilas oppii ymmärtämään oman toimintansa vai- kutuksia.