< Previous | Contents | Next >

Historian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 4-6


Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Historian opiskelu on hyvä aloittaa perehtymällä historian tiedon luonteeseen oppilaan suvun tai lähiyhteisön menneisyyden avulla. Keskeisissä sisältöalueissa kiinnitetään huomio oman perheen, paikkakunnan ja lähialueen historiaan soveltuvissa kohdissa. Sisältöalueet voidaan käsitellä joko kronologisesti tai temaattisesti.


S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty: Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa ja metsästyskulttuuriin sekä maanviljelykulttuurin mur- rokseen ja sivilisaation syntyyn.


S2 Vanha aika ja antiikin perintö: Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.


S3 Keskiaika: Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmis- ryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.


S4 Uuden ajan murrosvaihe: Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.


S5 Suomi osana Ruotsia: Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla.


14.4.8.2 Historian vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 5-6, Ylöjärvi


Historia: sisällöt 5.lk

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty

Tutkitaan esihistorialliseen aikaan ja keskiaikaan liittyviä historiallisia käsitteitä. Tarinallisuus on tärkeä osa opetusta. Eläydytään ihmisten elämään eri aikakausina.

Tutustutaan esihistorialliselta ja antiikin ajalta peräisin oleviin historiallisiin lähteisiin. Harjoitellaan tulkinto- jen tekemistä arkeologisten lähteiden perusteella. Autetaan oppilasta ymmärtämään, että erityisesti esihis- toriallinen aika on tulkinnallista, koska lähteet ovat vähäisiä. Tutustutaan ensimmäisiin kirjallisiin lähteisiin ja opetellaan esihistoriallisen ja historiallisen ajan ero. Tutustutaan esihistorialliseen aikaan Suomessa ja maailmalla sekä harjoitellaan tapahtumien ajoittamista. Käsitellään ihmisen elämää pyyntikulttuureissa, maanviljelyn syntyä ja sen vaikutuksia, merkittävimpiä korkeakulttuureita yhdistäneitä ja erottaneita teki- jöitä sekä antiikin aikaa.

S2 Vanha aika ja antiikin perintö

Historian opetuksen alussa tutustutaan oppilaan, perheen ja suvun menneisyyteen. Opetellaan näkemään jatkuvuuksia yli aikakausirajojen. Opetellaan tunnistamaan, miksi ihmiset toimivat eri tavoin eri aikakau- sina. Opitaan arvostamaan eri historian ajanjaksojen ja kulttuurien ainutlaatuisuutta. Eläydytään ihmisten elämään eri aikakausina ja ymmärretään nykyajan ja menneisyyden ajattelutapojen erot ja taustat. Käsitel- lään esihistoriallisen ajan merkittävimmät keksinnöt ihmislajin kehittymisen kannalta sekä niiden seurauk- set. Painopiste on erityisesti ihmisten elämän tavan muutoksessa maanviljelyn keksimisen myötä, korkea- kulttuureiden synnyssä sekä ihmisten elämässä. Käsitellään sivistyksen synty Euroopassa sekä antiikin Krei- kan ja antiikin Rooman aikakaudet. Tarkastellaan antiikin ajan yhteiskunnan kehitystä ja antiikin ajan vaiku- tuksia mm. rakennustaiteeseen, kulttuuriin ja demokratiaan. Oppilaat saavat itse toimia historiantutkijoina ja tehdä erilaisia tulkintoja lähteistä.


Historia: sisällöt 6.lk

S3 Keskiaika

Harjoitellaan erityisesti tulkintojen ja ajattelutapojen takana olevien arvojen tunnistamista. Autetaan oppi- lasta ymmärtämään historiatiedon moniperspektiivisyyttä. Keskiajalla käsitellään kirkon ja uskonnon merki- tystä ihmiselle. Käsitellään, miten Rooman vallan hajoaminen liittyy keskiajan alkuun ja aikakauden luon- teeseen. Pohditaan kirkon suurta valtaa keskiajalla ja sen muuttumista uudella ajalla.

S4 Uuden ajan murrosvaihe

Uuden ajan murroksessa tarkastellaan tieteessä ja uskomuksissa tapahtuneiden muutosten vaikutusta ih- misten maailmankuvan kehittymiseen.

Pohditaan ihmisen toiminnan vaikutuksia laajemmissa ilmiöissä, esimerkiksi ihmisen toiminnan vaikutukset ympäristölle eri aikakausina. Käsitellään erityisesti uuden ajan murrosvaiheessa tieteessä, taiteessa ja ih- misten uskomuksissa tapahtuneiden muutosten vaikutuksia (erityisesti renessanssi, valistus ja Ranskan val- lankumous). Pohditaan, miksi ihminen ajatteli tai toimi tietyllä tavalla eri aikakausina.

S5 Suomi osana Ruotsia

Käsitellään Ruotsin vallan aikana Suomessa tapahtuneita muutoksia ja niiden syitä sekä Ranskan suureen vallankumoukseen johtanutta kehitystä. Tarkastellaan 1600- ja 1700-luvun suomalaisten elämää ja siinä tapahtuneita muutoksia sekä peilataan niitä nykypäivään. Käsitellään lapsen arkea eri aikakausina.