< Previous | Contents | Next >

14.4.8.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi


Historian arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosa- nan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas oppii tutkimaan, ih- mettelemään ja ottamaan sel- vää historian eri tapahtu- mista.

S1-S2


Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohja- taan pohtimaan koke- muksiaan osana itsear-

viointia.

Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohja- taan pohtimaan koke- muksiaan osana itsear-

viointia.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2

Oppilas osaa tunnistaa eri läh-

detyyppejä ja ymmärtää, että historiallinen tieto perustuu

S1-S2

Historian tie- tolähteiden tunnistaminen

Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa eri- laisista tietolähteistä.

Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa eri- laisista tietolähteistä.


lähteisiin ja niistä tehtyihin

tulkintoihin.

T3

Oppilas harjoittelee päätel- mien tekemistä historiallisista lähteistä. Oppilas eläytyy his- toriantutkijaksi ja tekee omia tulkintojaan ja harjoittelee pe- rustelemaan. Oppilas harjoit-

telee lähdekriittisyyttä.

S1-S2

Historiatiedon tulkinnallisuu- den havaitse- minen

Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja tul- kinnan.

Oppilas osaa ohjatusti erottaa toisistaan fak- tan ja tulkinnan.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4

Oppilas osaa laittaa aikajärjes- tykseen keskeiset historian ai- kakaudet ja osaa sijoittaa merkittäviä historiallisia ta- pahtumia oikealle aikakau- delle.

S1-S2

Kronologian ymmärrys

Oppilas tunnistaa kes- keiset historiaan liitty- vät ajan jäsentämis- muodot ja osaa antaa esimerkkejä eri aiko- jen yhteiskunnille ja ai- kakausille ominaisista

piirteistä.

Oppilas tunnistaa ohja- tusti keskeiset histori- aan liittyvät ajan jäsen- tämismuodot ja osaa antaa jonkun esimer- kin eri aikojen yhteis- kunnille ja aikakausille

ominaisista piirteistä.

T5

Oppilas oppii ymmärtämään, että monet historian tapahtu- mat ovat ihmisen inhimillisen toiminnan seurausta. Oppilas oppii ymmärtämään oman toi- mintansa vaikutuksia.

S1-S2

Historiallinen empatia

Oppilas pystyy eläyty- mään menneen ajan ihmisen asemaan ja ni- meämään tämän toi- minnan motiiveja.

Oppilas kykenee jossa- kin historiallisissa ta- pahtumassa asettu- maan ja eläytymään päätösten ja ratkaisu- jen tekijöiden ase- maan.

T6

Oppilas ymmärtää, että ta- pahtuneilla asioilla on syitä ja seurauksia. Oppilas osaa vas- tata kysymyksiin mitä tapah- tui, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi.

S1-S2

Syy- ja seu- raussuhteiden hahmottami- nen historiassa

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerk- kejä historian ilmiöi- den syy- ja seuraus- suhteista.

Oppilas ymmärtää oh- jatusti, että historian kulkuun vaikuttavat myös muut asiat kuin ihmisen toiminta ja osaa ohjatusti mainita näistä jonkun esimer-

kin.


T7

Oppilas tutustuu oman per- heensä ja sukunsa historiaan. Oppilas oppii ymmärtämään tavallisen ihmisen arkea eri historian aikakausina.

S1-S2

Muutoksen hahmottami- nen

Oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa, miksi muutos ei ole sama kuin edistys. Op- pilas osaa kuvata joi- denkin esimerkkien avulla, miten muutos ei ole merkinnyt sa- maa eri ihmisten ja ryhmien näkökul-

masta.

Oppilas osaa ohjatusti kuvata jonkun muutok- sen ja kertoa, miksi muutos ei ole sama kuin edistys. Oppilas osaa ohjatusti kuvata jonkun esimerkin avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa eri ihmisten ja ryhmien

näkökulmasta.

T8

Oppilas harjoittelee muodos- tamamaan pidempiä syy-seu- raus-ketjuja.

S1-S2

Jatkuvuuden tunnistaminen

Oppilas osaa antaa esi- merkkejä ilmiöiden jatkuvuudesta eri aika- kaudesta toiseen.

Oppilas osaa ohjatusti antaa jonkun esimer- kin ilmiöiden jatkuvuu- desta eri aikakaudesta

toiseen.

Historiallisen tiedon käyttäminen

T9

Oppilas harjoittelee ilmiöiden syy- ja seuraussuhteiden ku- vailua.

S1-S2

Syy- ja seu- raussuhteen kuvaileminen

Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään joiden- kin historian ilmiöiden syy- ja seuraussuh-

teita.

Oppilas osaa ohjatusti kuvailla pääpiirteissään jonkun historian ilmiön syy- ja seuraussuh-

teita.

T10

Oppilas ymmärtää, että histo- riallinen tieto perustuu läh- teistä tehtyihin tulkintoihin ja se voi muuttua.

S1-S2

Tulkintojen se- littäminen

Oppilas osaa selittää joidenkin esimerkkien avulla, miksi sama ta- pahtuma tai ilmiö voi- daan tulkita eri tavoin.

Oppilas osaa ohjatusti selittää jonkun esimer- kin avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö

voidaan tulkita eri ta- voin.

T11