< Previous | Contents | Next >

14.4.8.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6


Historian arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohta- laista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Opetuksen tavoite

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnos- tumaan historiasta tie- donalana ja identiteettiä ra- kentavana oppiaineena

S1-S5


Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksi-

aan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksi-

aan osana itsearviointia.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2 johdattaa oppilasta tun- nistamaan erilaisia historian lähteitä

S1-S5

Historian tie- tolähteiden tunnistami-

nen

Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa eri- laisista tietolähteistä.

Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa eri- laisista tietolähteistä.

T3 ohjata oppilasta havaitse- maan historiatiedon tulkin- nallisuuden

S1-S5

Historiatie- don tulkin- nallisuuden havaitsemi-

nen

Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja tul- kinnan.

Oppilas osaa ohjatusti erottaa toisistaan faktan ja tulkinnan.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4 auttaa oppilasta ymmär- tämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä

S1-S5

Kronologian ymmärrys

Oppilas tunnistaa kes- keiset historiaan liitty- vät ajan jäsentämismuo- dot ja osaa antaa esi- merkkejä eri aikojen yh- teiskunnille ja aikakau- sille ominaisista piir-

teistä.

Oppilas tunnistaa ohja- tusti keskeiset histori- aan liittyvät ajan jäsen- tämismuodot ja osaa antaa jonkin esimerkin eri aikojen yhteiskun- nille ja aikakausille omi-

naisista piirteistä.


T5 ohjata oppilasta ymmär- tämään ihmisen toiminnan motiiveja

S1-S5

Historiallinen empatia

Oppilas pystyy eläyty- mään menneen ajan ih- misen asemaan ja ni- meämään tämän toi- minnan motiiveja.

Oppilas kykenee jossa- kin historiallisissa tapah- tumassa asettumaan ja eläytymään päätösten ja ratkaisujen tekijöiden

asemaan.

T6 johdattaa oppilasta hah- mottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian tapah- tumille ja ilmiöille

S1-S5

Syy- ja seu- raussuhtei- den hahmot- taminen his- toriassa

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista.

Oppilas ymmärtää ohja- tusti, että historian kul- kuun vaikuttavat myös muut asiat kuin ihmisen toiminta ja osaa ohja- tusti mainita näistä jon-

kin esimerkin.

T7 auttaa oppilasta tunnista- maan muutoksia oman per- heen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voi- neet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille

S1-S5

Muutoksen hahmottami- nen

Oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa, miksi muutos ei ole sama kuin edistys. Oppi- las osaa kuvata joiden- kin esimerkkien avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa eri ih- misten ja ryhmien näkö-

kulmasta.

Oppilas osaa ohjatusti kuvata jonkin muutok- sen ja kertoa, miksi muutos ei ole sama kuin edistys. Oppilas osaa ohjatusti kuvata jonkin esimerkin avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa eri ihmisten ja

ryhmien näkökulmasta.

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa

S1-S5

Jatkuvuuden tunnistami- nen

Oppilas osaa antaa esi- merkkejä ilmiöiden jat- kuvuudesta eri aikakau- desta toiseen.

Oppilas osaa ohjatusti antaa jonkin esimerkin ilmiöiden jatkuvuudesta eri aikakaudesta toi-

seen.

Historiallisen tiedon käyttäminen

T9 ohjata oppilasta esittä- mään muutoksille syitä

S1-S5

Syy- ja seu- raussuhteen kuvaileminen

Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään joiden- kin historian ilmiöiden

syy- ja seuraussuhteita.

Oppilas osaa ohjatusti kuvailla pääpiirteissään jonkun historian ilmiön

syy- ja seuraussuhteita.

T10 ohjata oppilasta selittä-

mään, miten tulkinnat

S1-S5

Tulkintojen

selittäminen

Oppilas osaa selittää joi-

denkin esimerkkien

Oppilas osaa ohjatusti

selittää jonkin esimerkin


saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapo- jen myötäavulla, miksi sama ta- pahtuma tai ilmiö voi- daan tulkita eri tavoin.

avulla, miksi sama ta- pahtuma tai ilmiö voi- daan tulkita eri tavoin.

T11 ohjata oppilasta selittä- mään ihmisen toimintaa

S1–S5

Ihmisen toi- minnan selit- täminen

Oppilas osaa esittää kä- siteltävästä asiasta ker- tomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai ilmiön eri toimijoi-

den kannalta.

Oppilas osaa ohjatusti esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen si- ten, että hän selittää ta- pahtuman tai ilmiön eri

toimijoiden kannalta.