< Previous | Contents | Next >

Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 4-6


Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja

muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään työnte- koon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.


S2 Demokraattinen yhteiskunta: Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä yhdenver- taisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.


S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.


S4 Taloudellinen toiminta: Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kes- tävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja pal- veluiden tuottajiin.


14.4.9.2 Yhteiskuntaopin vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 4-5, Ylöjärvi


Yhteiskuntaoppi: sisällöt luokilla 4-5

4.lk

5.lk

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Tutustutaan yksilön ja lähiympäristön kautta omaan rooliin yhteiskunnassa. Jokainen voi vaikuttaa ympä- rillään oleviin asioihin (perhe, koulu, harrastukset, asuinalue). Opitaan ymmärtämään ympärillä olevan

Sisältö painottuu 4. luokalla.


lähiympäristön asioita, jotka liittyvät omaan rahan käyttöön, vastuullisuuteen ja työn tekemiseen (eri- laiset ammatit, oman budjetti, erilaiset tuotteet ja palvelut).


S2 Demokraattinen yhteiskunta

S2 Demokraattinen yhteiskunta

Tutustutaan omien lähiyhteisöjen, esimerkiksi per- heen, luokan, oppilaskunnan ja nuorisovaltuuston, kautta päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. Tärkeitä teemoja ovat demokratia, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (lasten oikeudet, kansalaisen oi- keudet ja velvollisuudet).

Tutustutaan merkittävimpiin kulttuuri- ja kielivä- hemmistöihin.

Sisältö painottuu 4. luokalla.

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Sisältö painottuu 5. luokalla.

Harjoitellaan käytännön vaikuttamista eri tasoilla (kuten asuinalue, kotipaikkakunta, oppilaskunta, nuorisovaltuusto, harrastukset, media).

Oppilasta kannustetaan toimimaan omissa yhtei- sössä osallistuvana jäsenenä (demokraattinen pää- töksenteko, muiden mielipiteiden huomioon ottami- nen, vaikuttamisen pelisäännöt, toimintatavat ja kei- not).

S4 Taloudellinen toiminta

S4 Taloudellinen toiminta

Sisältö painottuu 5. luokalla.

Pohditaan, miten voin ansaita rahaa, säästää ja ku- luttaa (oman rahan käytön suunnittelu, tulot ja me- not). Tutustutaan kuluttajan tekemiin valintoihin ja vaikutuksiin (kestävä kulutus, kuluttamisen vaikutuk- set lähiympäristössä ja maailmanlaajuisesti).

Tutustutaan oman lähialueen yrityksiin ja niiden vai- kutukseen työnantajina ja hyödykkeiden tuottajina.