< Previous | Contents | Next >

5.4.1 Joustava perusopetus, Ylöjärvi


Joustava perusopetus järjestetään 8.- ja 9.-luokkalaisille oppilaille pääsääntöisesti enimmillään 12 oppilaan luokassa Kauraslammen koululla. Luokan kanssa työskentelee kaksi aikuista, joista toinen on opettaja ja toinen Jopo-luokan ohjaaja. Tuntijako on sama kuin muillakin 8.- ja 9.-luokkalaisilla oppi- lailla, mutta tunteja voidaan rytmittää esimerkiksi niin, että ajankäyttö palvelee joustavan perusopetuksen tarpeita ja tavoitteita. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttäen toiminnallisia ja työvaltaisia oppimistapoja sekä toteuttamalla oppiainerajoja ylittäviä projekteja ja vierailukäyntejä. Opiskelumoti- vaatiota, elämänhallintataitoja ja jatko-opiskeluvalmiuksia pyritään kehittämään oppilaan yksilölliset tarpeet huomioiden.


Työelämään tutustumisjaksot (TET) ovat työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua. TET-jaksoja on syyslukukaudella 2–3 jaksoa sekä kevätlukukaudella 2–3 jaksoa. Jaksot ovat 1–2 viikon mittaisia. Työharjoittelujakson aikana opiskelijat ovat työssä viitenä päivänä viikossa keskimäärin 6 tuntia päivässä. Opiskelija osallistuu itse aktiivisesti työpaikan etsimiseen ja hakemiseen. Koulun edustajat sekä oppilaan huoltajat tukevat etsintä- ja hakuprosessia oppilaan tar- peiden mukaan. Työhön tutustumisjaksosta laaditaan työnantajan kanssa TET-sopimus. Työnantajalle toimitetaan työelämään tutustumisjakson toimin- taohjeet kirjallisesti. Työhön tutustumisjaksosta työnantaja antaa kirjallisen arvioinnin oppilaasta sekä suullisena arviointikeskusteluna yhdessä oppilaan, työnantajan ja koulun edustajan kanssa. Työelämään tutustumisjaksolle oppilaalle laaditaan oppimistehtäviä ja tutustumisjakson jälkeen oppilas esittelee sovitusti tutustumisjaksolla oppimaansa koulussa muulle luokalle. JOPO-opettaja ja -ohjaaja arvioivat oppilaan tuotokset.


Jopo-opettaja ja Jopo-ohjaaja suunnittelevat yhdessä lukuvuoden aikana tehtävät vierailukäynnit opetussuunnitelman sisällön ja oppilaiden tarpeiden mukaan. Jopo-ohjaaja järjestää vierailukäynnit. Vierailukäynneillä on aina mukana koulun edustaja. Vierailukäynneille laaditaan oppimistehtävä, joka arvioidaan. Yksilöllisten tarpeiden mukaisesti oppilaat osallistuvat ammattipäiville tai koulutuskokeiluihin, jotka Jopo-ohjaaja järjestää yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Vastaanottava toisen asteen oppilaitos vastaa vierailun ajan oppilaan ohjaamisesta ja tekee kirjallisen arvioinnin.


Opetus erityisissä tilanteissa


Oppilaan opetuksen järjestäminen ja oppilaan tarvitsema tuki edellyttää erityistä pohdintaa esimerkiksi oppilaan sairastuessa vakavasti tai vaikeassa elämäntilanteessa. Perusopetusta voidaan tällöin järjestää muun muassa sairaalaopetuksena, koulukodissa, vastaanottokodissa tai -keskuksessa taikka vankilassa tai muussa rangaistuslaitoksessa annettavana opetuksena.


Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se oppilaan terveys huomioon ot- taen on mahdollista. Hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen muutoin ei ole perusopetuslain tai muun lain mukaisista tukitoimista


huolimatta oppilaan edun mukaista. Myös kunta, jossa on erikoissairaanhoidon muu toimintayksikkö, voi järjestää opetusta erikoissairaanhoidossa ole- valle oppilaalle. Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetuksessa yhdistyvät oppimista ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tu- keva kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. Oppilaan opetuksen järjestäjä ja sairaalan sijaintikunta sopivat ja järjestävät moniammatillisessa yhteistyössä siirtymisen kannalta välttämättömän tuen sairaalaopetukseen tai sieltä takaisin omaan kouluun siirtyvälle oppilaalle.36 Sairaalaopetuksessa voidaan hyö- dyntää myös etäyhteyksien kautta tapahtuvaa opetusta. Oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan kotikuntakorvauksen sairaalakoulussa olevista oppilaista.


Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten opetuksesta vastaa se kunta, johon lapsi on sijoitettu. Lastensuojelulaitokseen sijoitetun oppilaan opetuksesta vastaa laitoksessa toimiva koulu, jos laitoksella on opetuksen järjestämislupa. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnalle on sää- detty velvollisuus maksaa kotikuntakorvaus.37 Oppivelvollisuusikäisten vankilaopetuksesta vastaa se kunta, jossa vankila sijaitsee.

Kunta voi osoittaa oppilaan lähikouluksi sopimuksen mukaisesti oman kunnan koulun sijasta myös toisen kunnan koulun, sellaisen yksityisen yhteisön tai säätiön ylläpitämän koulun, jolla on opetuksen järjestämislupa, tai valtion koulun.