< Previous | Contents | Next >

14.4.9.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6


Yhteiskuntaopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Opetuksen tavoite

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdek- san osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnos- tumaan ympäröivästä yhteis- kunnasta ja yhteiskunta- opista tiedonalana

S1-S4


Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan

osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan

osana itsearviointia.

T2 tukea oppilasta harjaan- nuttamaan eettistä arviointi- kykyään liittyen erilaisiin in- himillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

S1-S4


Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.


Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3 ohjata oppilasta hahmot- tamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäse- nenä, ymmärtämään ihmis- oikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmotta- maan yhteiskunnan oikeu- dellisia periaatteita

S1-S3

Yhteisten sääntöjen ja tasa-ar- von peri- aatteiden tarkastelu

Oppilas osaa selittää yh- teisten sääntöjen merki- tyksen ja toimia niiden mukaisesti. Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoi- keudet ovat tärkeitä ja mihin oikeusjärjestelmää tarvitaan.

Oppilas tajuaa yhteisten sääntöjen merkityksen ja toimii niiden mukaisesti. Oppilas osaa perustella, miksi toisten ihmisten kunnioittaminen on tär- keää. Oppilas tunnistaa joitakin oikeusjärjestel-

män periaatteita.

T4 ohjata oppilasta tarkaste- lemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa

S1-S4

Median roolin tar- kastelu

Oppilas osaa kuvailla, mil- lainen merkitys medialla on hänen omassa elämäs- sään ja miten erilaisia me- dioita voidaan käyttää vaikuttamisen välineenä.

Oppilas huomaa, että on olemassa erilaisia medi- oita, jotka vaikuttavat hä- nen elämäänsä. Oppilas käsittää, että mediat voi- vat vaikuttaa ihmisten

mielipiteisiin.

T5 ohjata oppilasta oivalta- maan työnteon ja yrittäjyy- den merkityksen lähiyhtei- sössään

S1, S4

Työnteon ja yrittäjyyden merkityk- sen tarkas- telu

Oppilas osaa antaa esi- merkkejä työnteon ja yrit- täjyyden merkityksestä perheen toimeentulon lähteenä ja yhteiskunnan toimivuuden perustana.

Oppilas käsittää, että yri- tykset ja työpaikat vaikut- tavat perheen toimeentu- loon.

Oppilas osaa kertoa esi- merkin avulla, miksi Suo- messa työpaikat ja yrityk-

set ovat tärkeitä.

T6 tukea oppilasta ymmärtä- mään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalli- seen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoi- tusperiä

S1-S3

Erilaisten arvojen, nä- kökulmien ja tarkoitus- perien hah- mottami-

nen

Oppilas osaa selittää esi- merkkien avulla, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tie- toon liittyy erilaisia ar- voja, näkökulmia ja tar-

koitusperiä.

Oppilas ymmärtää, että eri toimijoiden tavoitteet vaikuttavat niiden esittä- miin asioihin. Oppilas osaa mainita tästä yhden esimerkin.

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T7 kannustaa oppilasta har-

joittelemaan demokraattisen

S2, S3

Demokraat-

tisen

Oppilas osaa soveltaa de-

mokraattisessa yhteisössä

Oppilas osaa joiltakin osin

soveltaa


vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan raken- tavasti eri mielipiteistä


vaikuttami- sen perus- taitojen sekä yhtei- sössä toimi- misen tieto- jen ja taito- jen sovelta- minen käy-

tännössä

toimimisen periaatteita ja taitoja, kuten kuuntele- mista, kantaa ottamista, sopeutumista enemmis- töpäätöksiin sekä vaikut- tamista lähiyhteisössä.

demokraattisessa yhtei- sössä toimimisen periaat- teita ja taitoja, kuten kuuntelemista, kantaa ot- tamista, sopeutumista enemmistöpäätöksiin sekä vaikuttamista lähiyh- teisössä.

T8 tukea oppilasta ymmärtä- mään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja

S1, S4

Rahankäy- tön ja kulu- tusvalinto- jen perus- teiden so- veltaminen

Oppilas osaa perustella omaan rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liitty- viä ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millaisia mui- hin ihmisiin sekä ympäris- töön ulottuvia vaikutuksia hänen kuluttamispäätök-

sillään on.

Oppilas osaa perustella omaan rahankäyttöönsä liittyviä ratkaisuja. Oppi- las osaa kertoa esimerkin, miten hänenkin kulutus- valintansa vaikuttaa mui- hin ihmisiin ja ympäris- töön.

T9 kannustaa oppilasta osal- listumaan erilaisten yhteisö- jen toimintaan ja harjoittele- maan median käyttöä turval- lisella ja yhteiskunnallisesti

tiedostavalla tavalla

S1, S3

Mediatai- dot

Oppilas osaa käyttää me- diaa yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan vä- lineenä sekä pohtia sen käyttämiseen liittyviä tur-

vallisuusnäkökulmia.

Oppilas tietää, miten mie- lipiteitä voi tuoda esille median välityksellä. Oppi- las osaa käyttää mediaa turvallisella tavalla.