< Previous | Contents | Next >

Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin

liittyvät sisältö- alueet

Laaja-alainen osaaminen

OsallisuusT1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin

ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

S1-S4

L2, L6, L7


Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminenT2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laula- miseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäse-

nenä

S1-S4

L2

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, ta- rinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti

liikkuen

S1-S4

L1, L2

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä

jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä

S1-S4

L2

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnitte- lemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös

tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S1-S4

L1, L2, L5, L6

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaitoT6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia koke- muksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuu-

rista ja historiallista monimuotoisuutta

S1-S4

L2

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja

musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yh- teydessä

S1-S4

L4

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissaT8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia

hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniym- päristön turvallisuudesta

S1-S4

L3

Oppimaan oppiminen musiikissaT9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamis- taan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden

asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa ta- voitteisiin.

S1-S4

L1


14.4.10.1 Musiikin vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


Musiikki: tavoitteet luokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Osallisuus

Osallisuus

Osallisuus

Osallisuus

T1

Oppilas harjoittelee toimi- maan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumi- sen kokemuksia.

T1

Oppilas harjoittelee toimi- maan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumi- sen kokemuksia.

T1

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikilli- sen ryhmän jäsenenä rakentavasti ja saa on- nistumisen kokemuk- sia.

T1

Oppilas harjoittelee toi- mimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä raken- tavasti ja saa onnistumi- sen kokemuksia.

Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismusisoinnissa.

Musiikilliset tiedot ja tai- dot sekä tuottaminen

Musiikilliset tiedot ja tai- dot sekä tuottaminen

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä tuottami- nen

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä tuottaminen

T2

Oppilas harjoittelee käyt- tämään luonnollisesti ään- tään ja kehittää keho-, rytmi- ja melodiasoitti- mien perussoittoteknii- koita yhteismusisoinnissa.

T2

Oppilas harjoittelee käyt- tämään luonnollisesti ään- tään ja kehittää keho-, rytmi- ja melodiasoitti- mien perussoittoteknii- koita yhteismusisoinnissa.

T2

Oppilas käyttää luonte- vasti ääntään ikäkau- teen soveltuvalla ta- valla ja tutustuu erilai- siin sointusoittimiin.

Oppilas osallistuu yh- teislauluun ja -soit- toon.

T2

Oppilas käyttää luonte- vasti ääntään ikäkauteen soveltuvalla tavalla ja tu- tustuu erilaisiin sointu- soittimiin.

Oppilas osallistuu yhteis- lauluun ja -soittoon pyr- kien sovittamaan osuu- tensa osaksi musiikillista kokonaisuutta.


T3

Oppilas käyttää liikettä eläytyessään musiikkiin sekä tutustuessaan mu- siikkikäsitteisiin.

T3

Oppilas käyttää liikettä eläytyessään musiikkiin sekä tutustuessaan mu- siikkikäsitteisiin.

T3

Oppilas kehittää luovaa ajatteluaan ja käyttää liikettä musiikkiin eläy- tymisessä, ilmaisukei- nona, mahdollisissa esiintymisissä, yhteis- musisointitilanteissa sekä musiikkikäsittei- den opiskelussa.

T3

Oppilas kehittää luovaa ajatteluaan ja käyttää lii- kettä musiikkiin eläyty- misessä, ilmaisukeinona, mahdollisissa esiintymi- sissä, yhteismusisointiti- lanteissa sekä musiikki- käsitteiden opiskelussa.

T4

Oppilas havainnoi koulun ja lähiympäristön ääniä sekä harjoittelee kuunte- lemaan aktiivisesti musiik- kia.

T4

Oppilas havainnoi koulun ja lähiympäristön ääniä sekä harjoittelee kuunte- lemaan aktiivisesti musiik- kia.

T4

Oppilas osaa kuunnella keskittyneesti musiik- kia ja harjoittelee mu- siikkielämyksen sanal- listamista.

T4

Oppilas osaa kuunnella keskittyneesti musiikkia ja harjoittelee musiik- kielämyksen sanallista- mista.

T5

Oppilas harjoittelee musii- killista keksintää ja impro- visointia keho-, rytmi- ja melodiasoittimilla.

T5

Oppilas harjoittelee musii- killista keksintää ja impro- visointia keho-, rytmi- ja melodiasoittimilla.

T5

Oppilas harjoittelee musiikillista keksintää ryhmässä tekemällä pienimuotoisia sävel- lyksiä mm. tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

T5

Oppilas harjoittelee mu- siikillista keksintää ryh- mässä tekemällä pieni- muotoisia sävellyksiä

mm. tieto- ja viestintä- teknologiaa hyödyntäen.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

Kulttuurinen ymmär- rys ja monilukutaito

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6

Oppilas tutustuu ikäkau- teen sopivaan eri aikakau- sien suomalaiseen musiik- kiin ja musiikin eri lajeihin,

T6

Oppilas tutustuu ikäkau- teen sopivaan eri aikakau- sien eurooppalaiseen mu- siikkiin ja musiikin eri

T6

Oppilas kuuntelee eläy- tyen monenlaista ikä- kauteen sopivaa mu- siikkia eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista.

T6

Oppilas kuuntelee eläy- tyen monenlaista ikäkau- teen sopivaa musiikkia eri aikakausilta ja musii- kin eri lajeista.


erityisesti lastenmusiik- kiin.

lajeihin, erityisesti kansan- musiikkiin ja taidemusiik- kiin.


Oppilas esittää näkemyk- siä musiikilliseen toimin- taan liittyvistä havain- noistaan ja kokemuksis- taan.

T7

Oppilas tutustuu musiikin käsitteisiin ja niihin liitty- viin merkintätapoihin mu- sisoinnin yhteydessä.

T7

Oppilas tutustuu musiikin käsitteisiin ja niihin liitty- viin merkintätapoihin mu- sisoinnin yhteydessä.

T7

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikin merkintätapojen mu- kaisesti musisoinnin yhteydessä.

T7

Oppilas harjoittelee toi- mimaan musiikin mer- kintätapojen mukaisesti musisoinnin yhteydessä.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

Hyvinvointi ja turvalli- suus musiikissa

Hyvinvointi ja turvalli- suus musiikissa

T8

Oppilas harjoittelee kiin- nittämään huomiota kuu- lonsa suojelemiseen ja omaan osallisuuteensa ää- niympäristön turvallisuu- dessa.

T8

Oppilas harjoittelee kiin- nittämään huomiota kuu- lonsa suojelemiseen ja omaan osallisuuteensa ää- niympäristön turvallisuu- dessa.

T8

Oppilas kiinnittää huo- miota ääniympäristön turvallisuuteen sekä musiikkiteknologian turvalliseen käyttöön.

T8

Oppilas kiinnittää huo- miota ääniympäristön turvallisuuteen, tulee tietoiseksi musiikin vai- kutuksesta omaan hyvin- vointiin sekä tutustuu musiikkiteknologian tur- valliseen käyttöön.

Oppimaan oppiminen musiikissa

Oppimaan oppiminen musiikissa

Oppimaan oppiminen musiikissa

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9

Oppilas osallistuu yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamiseen ja harjoitte- lee työskentelemään ta- voitteen mukaisesti.

Oppilas arvioi tavoitteen

T9

Oppilas osallistuu yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamiseen ja harjoitte- lee työskentelemään ta- voitteen mukaisesti.

Oppilas arvioi tavoitteen

T9

Oppilas osallistuu yh- teisen musiikillisen ta- voitteen asettamiseen ja harjoittelee työsken- telemään tavoitteen mukaisesti.

T9

Oppilas asettaa tavoit- teen kehittääkseen omaa musiikillista osaa- mistaan, toimii tavoit- teen mukaisesti


toteutumista ryhmän jäse- nenä.

toteutumista ryhmän jäse- nenä.

Oppilas arvioi tavoit- teen toteutumista ryh- män jäsenenä.

yhteismusisoinnissa ja arvioi tavoitteen toteu- tumista.