< Previous | Contents | Next >

Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6


Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälisessä työskentelyssä. Sisällöt valitaan siten, että oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia.


S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.


S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, soin- tiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.


S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja ha- vaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.


S4 Ohjelmisto: Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kan- sanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.


14.4.10.2 Musiikin vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


Musiikki: sisällöt luokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Miten musiikissa toi- mitaan

S1 Miten musiikissa toi- mitaan

S1 Miten musiikissa toi- mitaan

S1 Miten musiikissa toi- mitaan

Harjoitellaan hyvää laulu- asentoa, tutkitaan hengi- tyksen merkitystä äänen- käytölle ja tehdään ääni- harjoituksia sekä laulaen että liikkuen. Käytetään kehosoittimia sekä ylei- simpiä rytmi- ja melo- diasoittimia. Valitaan vä- hintään yksi melodiasoi- tin, jonka soittamiseen perehdytään. Harjoitel- laan yhteistä sykettä ryh- mässä. Oppilasta ohja- taan liikkumaan musiikin mukana rohkeasti eläy- tyen. Harjoitellaan asial- lista suhtautumista omaan ja muiden tuotta- maan musiikkiin. Kuun- nellaan musiikkia eläy- tyen ja osallistuen esim. kehorytmein ja liikkuen. Soitetaan ja improvisoi- daan muutamalla

Harjoitellaan hyvää laulu- asentoa, tutkitaan hengi- tyksen merkitystä äänen- käytölle ja tehdään ääni- harjoituksia sekä laulaen että liikkuen. Lauletaan yksiäänisesti ja harjoitel- laan kaanoneita. Käyte- tään kehosoittimia sekä yleisimpiä rytmi- ja melo- diasoittimia monipuoli- sesti luontevana osana musisointia ja musiikkikä- sitteiden opiskelua. Har- joitellaan musiikin mu- kana liikkumista rohke- asti eläytyen. Eläydytään musiikin kuunteluun liik- keen, rytmisoittimien ja kehorytmien avulla. Har- joitellaan asiallista suh- tautumista omaan ja muiden tuottamaan mu- siikkiin. Valitaan vähin- tään yksi melodiasoitin,

Tutustutaan yksiäänisten laulujen ohella myös mo- niäänisyyteen mm. kaa- noneiden avulla. Teh- dään ääniharjoituksia ja kiinnitetään huomiota hyvään lauluasentoon.

Käytetään keho-, rytmi- ja melodiasoittimia moni- puolisesti osana yhteis- musisointia ja musiikkikä- sitteiden opiskelua. Tu- tustutaan erilaisiin soin- tusoittimiin ja niiden soit- tamiseen. Keskustellaan hyvän yleisön ominai- suuksista. Esitetään muulle ryhmälle pieniä esityksiä ja esittäjät saa- vat arvioida, oliko yleisö asiallinen ja oliko sille turvallista esiintyä.

Tutustutaan yksiäänisten laulujen ohella myös mo- niäänisyyteen mm. kaa- noneiden avulla. Puhu- taan äänenmurroksesta ja sen vaikutuksesta oman äänen tuottami- seen ja käyttöön. Teh- dään ääniharjoituksia, harjoitellaan fraseeraa- mista ja muistetaan hyvä lauluasento. Käytetään keho-, rytmi- ja sointu- soittimia monipuolisesti osana musisointia ja mu- siikkikäsitteiden opiske- lua. Kuunnellaan monen- laista musiikkia ja ohja- taan oppilasta kuvaa- maan omia musiikillisia kokemuksiaan sanalli- sesti. Tutustutaan länsi- maisen taidemusiikin ai- kakausiin. Opetellaan


sävelellä, kuten pentato- nisella asteikolla.

jonka soittamiseen pe- rehdytään. Tehdään pie- niä improvisointiharjoi- tuksia. Oppilaat voivat esimerkiksi keksiä introja ja välisoittoja.


rentoutumaan musiikkia kuunnellen.

S2 Mistä musiikki muo- dostuu

S2 Mistä musiikki muo- dostuu

S2 Mistä musiikki muo- dostuu

S2 Mistä musiikki muo- dostuu

Tutustutaan sinfoniaor- kesterin soittimista jou- siin ja puupuhaltimiin. Musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikin elementteihin. Opetellaan tunnistamaan melodian kaari, piano- forte, duuri-molli, tasaja- koinen-kolmijakoinen, kertosäe ja soolo-tutti.

Harjoitellaan tunnista- maan musiikillisia mer- kintätapoja.

Harjoitellaan yhteistä sy- kettä ryhmässä. Tutustu- taan sinfoniaorkesterin soittimista vaskipuhalti- miin ja lyömäsoittimiin. Musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikin elementteihin. Opetellaan C-duu- riasteikon säveliä ja tu- tustutaan musiikin aika- arvoihin musisoinnin yh- teydessä.

Tutustutaan muutamiin erityyppisiin soittimiin. Harjoitellaan tunnista- maan soittimien ääniä, sykkeen löytämistä kuul- lun perusteella liikkuen ja soittaen sekä erottele- maan kuulemasta musii- kin elementtejä. Opetel- laan aika-arvoja musi- soidessa sekä harjoitel- laan niiden tunnista- mista. Opetellaan muuta- mia ylennettyjen tai alen- nettujen sävelten nimiä sekä puolisävelaskeleen käsite soveltuvin osin musisoinnin yhteydessä. Harmoniakäsite opiskel- laan sointusoittimia soit- taessa. Tutustutaan kol- misointuihin.

Tutustutaan joihinkin kansanmusiikin, populaa- rimusiikin ja muun maail- man musiikin soittimiin sekä soitinryhmiin. Ope- tellaan aika-arvoja musi- soidessa sekä harjoitel- laan niiden tunnista- mista. Harmoniakäsite opiskellaan sointusoitti- mia soitettaessa. Harjoi- tellaan tunnistamaan soittimien ääniä ja löytä- mään liikuttaessa ja soi- tettaessa syke kuullun perusteella sekä erottele- maan kuullusta musiikin elementtejä. Tehdään yk- sin tai ryhmässä pieni- muotoinen sävellys esi- merkiksi niin, että oppilas sanoittaa uusiksi jonkun tutun kappaleen ja keksii sitten uuden melodian tekemiinsä sanoihin.


S3 Musiikki omassa elä- mässä, yhteisössä ja yh- teiskunnassa

S3 Musiikki omassa elä- mässä, yhteisössä ja yh- teiskunnassa

S3 Musiikki omassa elä- mässä, yhteisössä ja yh- teiskunnassa

S3 Musiikki omassa elä- mässä, yhteisössä ja yh- teiskunnassa

Ohjataan oppilasta ku- vaamaan omia musiikilli- sia kokemuksiaan taiteen eri keinoin esim. verbaa- lisesti tai kuvallisesti.

Opetuksessa voidaan hyödyntää oppilaiden osaamista tai paikallisten oppilaitosten tarjoamia mahdollisuuksia.

Ohjataan oppilasta ku- vaamaan omia musiikilli- sia kokemuksiaan taiteen eri keinoin esim. verbaa- lisesti tai kuvallisesti.

Hyödynnetään mahdolli- suuksien mukaan oppilai- den osaamista, konsert- teja tai paikallisten oppi- laitosten tarjoamia mah- dollisuuksia.

Ohjataan oppilasta ku- vaamaan omia musiikilli- sia kokemuksiaan taiteen eri keinoin esim. verbaa- lisesti tai kuvallisesti.

Hyödynnetään mahdolli- suuksien mukaan oppilai- den osaamista, konsert- teja tai paikallisten oppi- laitosten tarjoamia mah- dollisuuksia.

Ohjataan oppilasta ku- vaamaan omia musiikilli- sia kokemuksiaan taiteen eri keinoin esim. verbaa- lisesti tai kuvallisesti.

Hyödynnetään mahdolli- suuksien mukaan oppilai- den osaamista, konsert- teja tai paikallisten oppi- laitosten tarjoamia mah- dollisuuksia.

S4 Ohjelmisto

S4 Ohjelmisto

S4 Ohjelmisto

S4 Ohjelmisto

Lauluohjelmistoa valitta- essa kiinnitetään huo- miota ikäkauteen, paikal- lisuuteen ja vuodenkier- toon sekä huomioidaan ajankohtaiset tapahtu- mat kuten esim. merkki- vuodet. Lauluston ja kuunteluohjelmiston va- linnassa otetaan huomi- oon myös eheyttäminen muihin oppiaineisiin. Pai- kallisesti voidaan määri- tellä kulttuuriset taustat sekä kulttuuriperinnön huomioivat yksittäiset laulut (kuten Maamme

Lauluohjelmistoa valitta- essa kiinnitetään huo- miota ikäkauteen, paikal- lisuuteen ja vuodenkier- toon sekä huomioidaan ajankohtaiset tapahtu- mat kuten esim. merkki- vuodet. Lauluston ja kuunteluohjelmiston va- linnassa otetaan huomi- oon myös eheyttäminen muihin oppiaineisiin. Pai- kallisesti voidaan määri- tellä kulttuuriset taustat sekä kulttuuriperinnön huomioivat yksittäiset laulut (kuten Maamme

Lauluohjelmistoa valitta- essa kiinnitetään huo- miota ikäkauteen, paikal- lisuuteen ja vuodenkier- toon sekä huomioidaan ajankohtaiset tapahtu- mat kuten esim. merkki- vuodet. Lauluston ja kuunteluohjelmiston va- linnassa otetaan huomi- oon myös eheyttäminen muihin oppiaineisiin. Pai- kallisesti voidaan määri- tellä kulttuuriset taustat sekä kulttuuriperinnön huomioivat yksittäiset laulut (kuten Maamme

Lauluohjelmistoa valitta- essa kiinnitetään huo- miota ikäkauteen, paikal- lisuuteen ja vuodenkier- toon sekä huomioidaan ajankohtaiset tapahtu- mat kuten esim. merkki- vuodet. Lauluston ja kuunteluohjelmiston va- linnassa otetaan huomi- oon myös eheyttäminen muihin oppiaineisiin. Pai- kallisesti voidaan määri- tellä kulttuuriset taustat sekä kulttuuriperinnön huomioivat yksittäiset laulut (kuten Maamme


tai Suvivirsi) osaksi ope- tussuunnitelmaa. Oppi- laita osallistetaan ohjel- miston suunnittelussa. Tutustutaan suomalais- ten vähemmistöjen mu- siikkiin huomioiden mah- dollisuuksien mukaan oman koulun oppilaiden kulttuurilliset taustat.

tai Suvivirsi) osaksi ope- tussuunnitelmaa. Oppi- tunnilla voidaan tehdä yhteinen luokkalaulu, jossa oppilaat keksivät sanat opettajan tai itse tekemäänsä melodiaan. Oppilaita osallistetaan ohjelmiston suunnitte- lussa. Keskitytään erityi- sesti eurooppalaiseen kansanmusiikkiin ja tai- demusiikkiin.

tai Suvivirsi) osaksi ope- tussuunnitelmaa. Oppi- laita osallistetaan ohjel- miston suunnittelussa. Tutustutaan afrikkalai- seen ja aasialaiseen mu- siikkiin.

tai Suvivirsi) osaksi ope- tussuunnitelmaa. Oppi- laita osallistetaan ohjel- miston suunnittelussa. Tutustutaan etelä-, väli- ja pohjoisamerikkalai- seen musiikkiin.