< Previous | Contents | Next >

14.4.10.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 3, Ylöjärvi


Musiikin arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si- sältö-

alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai-

neessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Osallisuus

T1

Oppilas harjoittelee toi- mimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuk-

sia.

S1-S4

Musiikilliset yh- teistyötaidot

Oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä hyvin.

Oppilaalle on haastavaa toi- mia musiikillisen ryhmän jä- senenä.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2

Oppilas harjoittelee käyttämään luonnolli- sesti ääntään ja kehit- tää keho-, rytmi- ja me- lodiasoittimien perus- soittotekniikoita yhteis-

musisoinnissa.

S1-S4

Laulaminen ja soittaminen ryh- män jäsenenä

Oppilas osallistuu yhteislau- luun ja

-soittoon.

Oppilaan on vaikeaa osallis- tua yhteislauluun ja -soit- toon.

T3

Oppilas käyttää liikettä eläytyessään musiikkiin sekä tutustuessaan mu-

siikkikäsitteisiin.

S1-S4

Musiikkiliikunta

Oppilas liikkuu musiikin mu- kaan ja käyttää kehoaan mu- siikilliseen ilmaisuun.

Oppilas osallistuu vain vähän musiikkiliikuntaan.


T4

Oppilas havainnoi kou- lun ja lähiympäristön ääniä sekä harjoittelee kuuntelemaan aktiivi-

sesti musiikkia.

S1-S4

Musiikin kuun- telu

Oppilas havainnoi keskitty- neesti koulun ja lähiympäris- tön ääniä sekä harjoittelee kuuntelemaan aktiivisesti musiikkia.

Oppilaan on hankalaa ha- vainnoida keskittyneesti kou- lun ja lähiympäristön ääniä. Hänen on vaikeaa keskittyä musiikin kuuntelemiseen.

T5

Oppilas harjoittelee musiikillista keksintää ja improvisointia keho-, rytmi- ja melodiasoitti-

milla.

S1-S4

Luovan musiikil- lisen ajattelun il- maiseminen eri keinoin

Oppilas harjoittelee aktiivi- sesti musiikillista keksintää ja improvisointia keho-, rytmi- ja melodiasoittimilla.

Oppilas osallistuu vain har- voin musiikilliseen keksin- tään ja improvisointiin keho-, rytmi- ja melodiasoittimilla.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6

Oppilas tutustuu ikä- kauteen sopivaan eri ai- kakausien suomalai- seen musiikkiin ja mu- siikin eri lajeihin, erityi-

sesti lastenmusiikkiin.

S1-S4

Musiikin merki- tysten havain- nointi

Oppilas tutustuu aktiivisesti ikäkauteen sopivaan suoma- laiseen musiikkiin.

Oppilaalle on haastavaa tu- tustua aktiivisesti ikäkauteen sopivaan suomalaiseen mu- siikkiin.

T7

Oppilas tutustuu musii- kin käsitteisiin ja niihin liittyviin merkintätapoi- hin musisoinnin yhtey- dessä.

S1-S4

Musiikin mer- kintätapojen ymmärtäminen

Oppilas opettelee toimimaan opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti musi- soinnin yhteydessä.

Oppilaan on hankalaa harjoi- tella opiskeltujen musiikillis- ten merkintöjen käyttöä mu- sisoinnin yhteydessä.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8

Oppilas harjoittelee kiinnittämään huomiota kuulonsa suojelemiseen ja omaan osallisuu- teensa ääniympäristön turvallisuudessa.

S1-S4

Välineiden ja laitteiden tur- vallinen käyttö

Oppilas harjoittelee käyttä- mään laitteita ja soittimia ot- taen huomioon muun mu- assa äänen ja musiikin voi- makkuuteen liittyvät tekijät.

Oppilaan on vaikeaa harjoi- tella käyttämään laitteita ja soittimia ottaen huomioon muun muassa äänen ja mu- siikin voimakkuuteen liittyvät tekijät.


Oppimaan oppiminen musiikissa

T9

Oppilas osallistuu yhtei- sen musiikillisen tavoit- teen asettamiseen ja harjoittelee työskente- lemään tavoitteen mu- kaisesti. Oppilas arvioi tavoitteen toteutumista

ryhmän jäsenenä.

S1-S4

Oppimaan oppi- minen ja työs- kentelytaidot

Oppilas osallistuu yhteisen musiikillisen tavoitteen aset- tamiseen ja harjoittelee toi- mimaan tavoitteen mukai- sesti. Hän osallistuu tavoit- teen toteutumisen arviointiin ryhmän jäsenenä.

Oppilaan on haastavaa osal- listua yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamiseen ja harjoitella toimimaan yhtei- sen tavoitteen mukaisesti. Oppilas osallistuu heikosti ta- voitteen toteutumisen arvi- ointiin ryhmän jäsenenä.