< Previous | Contents | Next >

14.4.10.5 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi


Musiikin arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si- sältö-

alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai-

neessa

Hyvä/arvosanan kahdek- san osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Osallisuus

T1

Oppilas harjoittelee toimi- maan musiikillisen ryh- män jäsenenä

S1-S4

Musiikilliset yh- teistyötaidot

Oppilas toimii musiikilli- sen ryhmän jäsenenä hy- vin.

Oppilaalle on haastavaa toi- mia musiikillisen ryhmän jä- senenä.


rakentavasti ja saa onnis-

tumisen kokemuksia.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2

Oppilas käyttää luonte- vasti ääntään ikäkauteen soveltuvalla tavalla ja tu- tustuu erilaisiin sointu- soittimiin. Oppilas osallis- tuu yhteislauluun ja -soit-

toon.

S1-S4

Laulaminen ja soittaminen ryh- män jäsenenä

Oppilas osallistuu yhteis- lauluun ja

-soittoon.

Oppilaan on vaikeaa osallis- tua yhteislauluun ja

-soittoon.

T3

Oppilas kehittää luovaa ajatteluaan ja käyttää lii- kettä musiikkiin eläytymi- sessä, ilmaisukeinona, mahdollisissa esiintymi- sissä, yhteismusisointiti- lanteissa sekä musiikkikä- sitteiden opiskelussa.

S1-S4

Musiikkiliikunta

Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää keho- aan musiikilliseen ilmai- suun.

Oppilas osallistuu vain vähän musiikkiliikuntaan.

T4

Oppilas osaa kuunnella keskittyneesti musiikkia ja harjoittelee musiikkielä- myksen sanallistamista.

S1-S4

Musiikin kuun- telu

Oppilas kuuntelee keskit- tyneesti musiikkia ja esit- tää näkemyksiään kuule- mastaan.

Oppilaan on hankalaa kuun- nella keskittyneesti musiikkia tai esittää näkemyksiä kuule- mastaan.

T5

Oppilas harjoittelee musii- killista keksintää ryh- mässä tekemällä pieni- muotoisia sävellyksiä mm. tieto- ja viestintäteknolo- giaa hyödyntäen.

S1-S4

Luovan musiikilli- sen ajattelun il- maiseminen eri keinoin

Oppilas keksii omia rat- kaisuja käyttäen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja ja osaa tar- vittaessa ohjatusti hyö- dyntää musiikkiteknolo- gian tarjoamia mahdolli- suuksia.

Oppilaan on haasteellista keksiä omia ratkaisuja käyt- täen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja. Op- pilaan on vaikeaa keskittyä musiikkiteknologian asialli- seen käyttöön.


Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6

Oppilas kuuntelee eläy- tyen monenlaista ikäkau- teen sopivaa musiikkia eri aikakausilta ja musiikin eri

lajeista.

S1-S4

Musiikin merki- tysten havain- nointi

Oppilas kuuntelee eläy- tyen monenlaista ikäkau- teen sopivaa musiikkia eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista.

Oppilaalle on ongelmallista eläytyä eri aikakausien ja musiikin eri lajien kuuntele- miseen.

T7

Oppilas harjoittelee toimi- maan musiikin merkintä-

tapojen mukaisesti musi- soinnin yhteydessä.

S1-S4

Musiikin merkin- tätapojen ym- märtäminen

Oppilas toimii opiskeltu- jen musiikillisten merkin- töjen mukaisesti musi- soinnin yhteydessä.

Oppilas toimii jossain määrin opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti mu- sisoinnin yhteydessä.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8

Oppilas kiinnittää huo- miota ääniympäristön tur- vallisuuteen sekä musiik- kiteknologian turvalliseen käyttöön.

S1-S4

Välineiden ja lait- teiden turvalli- nen käyttö

Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen huomi- oon muun muassa äänen ja musiikin voimakkuu- teen liittyvät tekijät.

Oppilaan on vaikeaa ottaa huomioon äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät teki- jät käyttäessään laitteita ja soittimia.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9

Oppilas osallistuu yhtei- sen musiikillisen tavoit- teen asettamiseen ja har- joittelee työskentelemään tavoitteen mukaisesti.

Oppilas arvioi tavoitteen

toteutumista ryhmän jä- senenä.

S1-S4

Oppimaan oppi- minen ja työs- kentelytaidot

Oppilas osallistuu yhtei- sen musiikillisen tavoit- teen asettamiseen ja har- joittelee toimimaan ta- voitteen mukaisesti. Hän osallistuu tavoitteen to- teutumisen arviointiin ryhmän jäsenenä.

Oppilaan on haastavaa osal- listua yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamiseen ja harjoitella toimimaan yhtei- sen tavoitteen mukaisesti. Oppilas osallistuu heikosti ta- voitteen toteutumisen arvi- ointiin ryhmän jäsenenä.