< Previous | Contents | Next >

14.4.10.6 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6


Musiikin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohta- laista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoite

Si- sältö-

alueet

Arvioinnin koh- teet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdek- san osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Osallisuus

T1

Oppilas harjoittelee toi- mimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä raken- tavasti ja saa onnistumi- sen kokemuksia. Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismu-

sisoinnissa.

S1-S4

Musiikilliset yh- teistyötaidot

Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yh- teismusisoinnissa.

Oppilaalle on haastavaa ot- taa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismusisoinnissa.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2

Oppilas käyttää luonte- vasti ääntään ikäkauteen soveltuvalla tavalla ja tu- tustuu erilaisiin sointu- soittimiin. Oppilas osal- listuu yhteislauluun ja - soittoon pyrkien sovitta- maan osuutensa osaksi musiikillista kokonai-

suutta.

S1-S4

Laulaminen ja soit- taminen ryhmän jäsenenä

Oppilas osallistuu yhteis- lauluun ja

-soittoon pyrkien sovitta- maan osuutensa osaksi musiikillista kokonai- suutta.

Oppilas osoittaa vähäistä kiinnostusta osallistua yh- teislauluun ja -soittoon ja hä- nellä on vaikeuksia sovittaa osuutensa osaksi musiikillista kokonaisuutta.

T3

Oppilas kehittää luovaa ajatteluaan ja käyttää lii- kettä musiikkiin eläyty- misessä, ilmaisukeinona,

S1-S4

Musiikkiliikunta

Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää keho- aan musiikilliseen ilmai- suun.

Oppilas osallistuu vain vähän musiikkiliikuntaan.


mahdollisissa esiintymi- sissä, yhteismusisointiti- lanteissa sekä musiikki-

käsitteiden opiskelussa.

T4

Oppilas osaa kuunnella keskittyneesti musiikkia ja harjoittelee musiik- kielämyksen sanallista-

mista.

S1-S4

Musiikin kuuntelu

Oppilas kuuntelee keskit- tyneesti musiikkia ja esit- tää näkemyksiään kuule- mastaan.

Oppilaan on hankalaa kuun- nella keskittyneesti musiikkia tai esittää näkemyksiä kuule- mastaan.

T5

Oppilas harjoittelee mu- siikillista keksintää ryh- mässä tekemällä pieni- muotoisia sävellyksiä

mm. tieto- ja viestintä- teknologiaa hyödyntäen.

S1-S4

Luovan musiikilli- sen ajattelun il- maiseminen eri keinoin

Oppilas keksii omia rat- kaisuja käyttäen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja ja osaa tar- vittaessa ohjatusti hyö- dyntää musiikkiteknolo- gian tarjoamia mahdolli-

suuksia.

Oppilaan on haasteellista keksiä omia ratkaisuja käyt- täen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja. Op- pilaan on vaikeaa keskittyä musiikkiteknologian asialli- seen käyttöön.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6

Oppilas kuuntelee eläy- tyen monenlaista ikäkau- teen sopivaa musiikkia eri aikakausilta ja musii- kin eri lajeista. Oppilas esittää näkemyksiä mu- siikilliseen toimintaan liittyvistä havainnoistaan

ja kokemuksistaan.

S1-S4

Musiikin merkitys- ten havainnointi

Oppilas esittää näkemyk- siä musiikilliseen toimin- taan liittyvistä havain- noistaan ja kokemuksis- taan.

Oppilaalle on ongelmallista esittää näkemyksiä musiikilli- seen toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja kokemuk- sistaan.

T7

Oppilas harjoittelee toi- mimaan musiikin mer- kintätapojen mukaisesti musisoinnin yhteydessä.

S1-S4

Musiikin merkintä- tapojen ymmärtä- minen

Oppilas toimii opiskeltu- jen musiikillisten merkin- töjen mukaisesti musi- soinnin yhteydessä.

Oppilas toimii harvoin opis- keltujen musiikillisten mer- kintöjen mukaisesti musi- soinnin yhteydessä.


Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8

Oppilas kiinnittää huo- miota ääniympäristön turvallisuuteen, tulee tietoiseksi musiikin vai- kutuksesta omaan hyvin- vointiin sekä tutustuu musiikkiteknologian tur-

valliseen käyttöön.

S1-S4

Välineiden ja lait- teiden turvallinen käyttö

Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen huomi- oon muun muassa äänen ja musiikin voimakkuu- teen liittyvät tekijät.

Oppilaan on vaikeaa ottaa huomioon äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät teki- jät käyttäessään laitteita ja soittimia.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9

Oppilas asettaa tavoit- teen kehittääkseen omaa musiikillista osaa- mistaan, toimii tavoit- teen mukaisesti yhteis- musisoinnissa ja arvioi tavoitteen toteutumista.

S1-S4

Oppimaan oppimi- nen ja työskentely- taidot

Oppilas asettaa tavoit- teen musiikillisen osaami- sensa kehittämiseksi ja toimii tavoitteen mukai- sesti yhteismusisoinnissa.

Oppilaan on haastavaa aset- taa tavoitteita musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi eikä hän pääsääntöisesti toimi tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.