< Previous | Contents | Next >

14.4.11.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 4, Ylöjärvi


Kuvataiteen arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaa- mista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö-

alueet

Arvioinnin koh-

teet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kah-

deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan

kuusi osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1

S1, S2,

Taiteen, ympäris-

Oppilas osaa ilmaista

Oppilas osaa ilmaista

Oppilas havainnoi itse-

S3

tön ja muun visu-

elinympäristöstään ha-

elinympäristöstään ha-

ään, visuaalista ympäris-


aalisen kulttuurin

vaintojaan monipuoli-

vaintojaan yksipuolisesti.

töään ja sen muutoksia,


havainnoiminen

sesti.


arkipäivän elämässä

esiin nousevia ilmiöitä,

kotiseutua, suomalaista

perinnettä, taidetta ja

median kuvamaailmoja.

Oppilas hyödyntää ajan-

kohtaista tai paikallista

kulttuuritarjontaa.

T2

S1, S2,

Havaintojen ja

Oppilas osaa kuvailla ha-

Oppilas osaa kuvailla ha-

Oppilas keskustelee ha-

S3

ajatusten sanallis-

vaintojaan ja sanallistaa

vaintojaan ja sanallistaa

vainnoistaan ja harjoit-


taminen

niitä.

niitä yksipuolisesti.

telee mielipiteidensä

perustelemista.

T3

S1, S2,

Havaintojen ja

Oppilas osaa ilmaista ha-

Oppilas osaa ilmaista ha-

Oppilas ilmaisee havain-

S3

ajatusten kuvalli-

vaintojaan ja ajatuksiaan

vaintojaan ja ajatuksiaan

tojaan ja ajatteluaan ku-


nen ilmaiseminen

kuvallisesti monipuoli-

kuvallisesti yksipuolisesti.

vallisesti ja muita tiedonsesti.


tuottamisen tapoja

käyttäen.


Kuvallinen tuottaminen

T4

Oppilas käyttää moni- puolisesti kuvallisia il- maisutapoja, tekniikoita ja materiaaleja ja väli- neitä esimerkiksi piirti- miä, maalausmateriaa- leja, rakenteluun ja ku- vanveistoon soveltuvia

materiaaleja.

S1, S2, S3

Kuvallisten ilmai- sukeinojen käyt- täminen

Oppilas osaa soveltaa kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita, materiaaleja ja välineitä.

Oppilas osaa käyttää ku- vallisia ilmaisutapoja, tek- niikoita, materiaaleja ja välineitä yksipuolisesti.

T5

Oppilas työskentelee ta- voitteellisesti ja pitkä- jänteisesti yksin ja yh- dessä sekä saa iloa ja onnistumista omasta

työstään.

S1, S2, S3

Kuvailmaisun tai- tojen kehittämi- nen

Oppilas osaa asettaa ta- voitteita ja työskennellä sekä yksin että ryh- mässä.

Oppilas osaa työskennellä yksin ja yhdessä.

T6

S1, S2,

Kuvien avulla vai-

Oppilas osaa käyttää eri-

Oppilas osaa käyttää joi-

Oppilas tarkastelee ku-

S3

kuttaminen ja

laisia kuvallisen vaikutta-

takin kuvallisen vaikutta-

vallisen vaikuttamisen


osallistuminen

misen keinoja tilan ku-

misen keinoja.

keinoja: tilan kuvaa-vaamisessa, sommitte-


mista yksinkertaisin kei-lussa, värien tuntemi-


noin (esim. lähellä/kau-sessa ja murtamisessa.


kana), erilaisia sommit-

telun keinoja (esim. ta-

sapaino, rytmi), värien

tuntemista ja murta-

mista sekä silmän ja kä-

den yhteistyötä mallista

piirtämisen avulla.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7

S1, S2,

Kuvien tarkastelu

Oppilas osaa sanallistaa

Oppilas osaa sanallistaa

Oppilas tarkastelee

S3


omia ja toisten tekemiä

omia tekemiään kuvia.

omia ja toisten tekemiäkuvia ja osaa tarkastellakuvia sekä keskustelee niistä. Oppilas tarkaste- lee kuvan vaikuttamisen keinoja sekä kuvien to-

denmukaisuutta.kuvan vaikuttamisen keinoja ja todenmukai- suutta.


T8

Oppilas tarkastelee tai- detta eri näkökulmista, esimerkiksi teoksen ai- kakauden, tekijän ja kat-

sojan näkökulmasta.

S1, S2, S3

Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Oppilas osaa tulkita tai- detta eri näkökulmista.

Oppilas osaa tulkita tai- detta yksipuolisesti.

T9

Oppilas tutustuu Poh- joismaisten kulttuurien visuaalisiin erityispiirtei- siin eri aikoina.

S1, S2, S3

Kuvailmaisun ta- pojen käyttämi- nen

Oppilas osaa tunnistaa Pohjoismaisten kulttuu- rien visuaalisia erityis- piirteitä eri aikoina.

Oppilas osaa tunnistaa jonkun Pohjoismaisen kulttuurin visuaalista eri- tyispiirrettä.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10

Oppilas havainnoi elinympäristöään eri nä- kökulmista, esimerkiksi käytännöllisestä, esteet- tisestä ja ekologisesta näkökulmasta, sekä ar-

vioi ympäristönsä viih- tyisyyttä ja toimivuutta.

S1, S2, S3

Arvojen tarkaste- leminen

Oppilas osaa ilmaista ha- vaintojaan elinympäris- töstään eri näkökulmista ja osaa arvioida ympäris- tönsä viihtyisyyttä ja toi- mivuutta.

Oppilas osaa ilmaista eri- laisia havaintoja elinym- päristöstään.

T11

Oppilas huolehtii yhtei- sestä työtilasta, omista ja yhteisistä välineistä, (pilkku pois) sekä käyt- tää välineitä ja materi-

aaleja

S1, S2, S3

Kuvailmaisun si- sältöjen ja toimin- tatapojen valinta

Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäristös- tään ja -välineistään tar- koituksenmukaisesti ja osaa käyttää luonnon- ja kierrätysmateriaaleja.

Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäristös- tään ja -välineistään.


tarkoituksenmukaisesti. Oppilas käyttää luon- non- ja kierrätysmateri-

aaleja.