< Previous | Contents | Next >

14.4.11.5 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi


Kuvataiteen arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaa- mista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si-

sältö- alueet

Arvioinnin

kohteet op- piaineessa

Hyvä/arvosanan

kahdeksan osaami- nen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1

Oppilas havainnoi itseään ja visu- aalista ympäristöään sekä käyttää monipuolisesti kuvallisia välineitä ja lähteitä. Oppilas hyödyntää painetun materiaalin lisäksi esi- merkiksi tieto- ja viestintätekno- logiaa sekä ajankohtaista tai pai-

kallista kulttuuritarjontaa.

S1, S2, S3

Taiteen, ym- päristön ja muun visuaa- lisen kulttuu- rin havain- noiminen

Oppilas osaa tehdä monipuolisesti ha- vaintoja ympäris- töstä ja sen kuvista käyttämällä kuvalli- sia välineitä.

Oppilas osaa tehdä yksipuoli- sesti havaintoja ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä jo- takin kuvallista välinettä.

T2

Oppilas harjoittelee taiteeseen, ympäristöön ja visuaaliseen kult- tuuriin liittyvien havaintojensa kuvailua ja perustelua.

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten sanallistami- nen

Oppilas osaa ku- vailla ja sanallistaa taiteeseen, ympä- ristöön ja muuhun visuaaliseen kult- tuuriin liittyviä ha- vaintoja ja ajatuksi-

aan.

Oppilas osaa kuvailla havain- tojaan ja sanallistaa niitä yk- sipuolisesti.


T3

Oppilas tarkastelee ja vertailee eri kuvakulttuureja sekä tutustuu eurooppalaiseen visuaaliseen kulttuuriperintöön.

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen il- maiseminen

Oppilas osaa il- maista havainto- jaan ja ajatuksiaan eri kuvakulttuu- reista, erityisesti eurooppalaisesta visuaalisesta kult- tuuriperinnöstä.

Oppilas osaa ilmaista havain- tojaan eurooppalaisesta visu- aalisesta kulttuuriperinnöstä yksipuolisesti.

Kuvallinen tuottaminen

T4

Oppilas käyttää monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja kuvan te- kemisen keinoja: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen il- maisu, mediavälineet ja painanta.

S1, S2, S3

Kuvallisten il- maisukeino- jen käyttämi- nen

Oppilas osaa sovel- taa kuvallisia ilmai- sutapoja, teknii- koita, materiaaleja ja välineitä

Oppilas osaa käyttää kuvalli- sia ilmaisutapoja, tekniikoita, materiaaleja ja välineitä yksi- puolisesti.

T5

Oppilas asettaa työskentelyyn ta- voitteita ja työskentelee tavoit- teellisesti, pitkäjänteisesti, yksin ja yhdessä toisten kanssa sekä ko- kee iloa ja onnistumista omasta

työstään.

S1, S2, S3

Kuvailmaisun taitojen ke- hittäminen

Oppilas osaa aset- taa tavoitteita ja työskennellä sekä yksin että ryh- mässä.

Oppilas osaa työskennellä yk- sin ja yhdessä.

T6

Oppilas käyttää kuvallisen vaikut- tamisen keinoja kuten henkilöku- van mittasuhteita, havaintopoh- jaista perspektiiviä, erilaisia som- mittelun keinoja (vapaa ja sidottu rytmi, viiva, liike, jännite, tasa- paino) ja värikontrasteja. Oppilas syventää taitojaan käyttää erilai- sia painantamenetelmiä. Oppilas

harjoittelee digitaalisen kuvan käyttöä.

S1, S2, S3

Kuvien avulla vaikuttami- nen ja osal- listuminen

Oppilas osaa käyt- tää erilaisia kuvalli- sen vaikuttamisen keinoja tilan kuvaa- misessa, sommitte- lussa, värien tunte- misessa ja murta- misessa.

Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisen vaikuttamisen kei- noja.


Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7

Oppilas tarkastelee omia ja tois- ten tekemiä kuvia sekä keskuste- lee niistä. Oppilas tarkastelee myös kuvantekijöiden tavoitteita ja rooleja eri aikoina ja eri kult- tuureissa. Oppilas havainnoi ku- villa vaikuttamisen keinoja.

Oppilas pohdiskelee todellisuu-

den ja fiktion suhdetta.

S1, S2, S3

Kuvien tar- kastelu

Oppilas osaa sanal- listaa omia ja toi- sen tekemiä kuvia ja osaa tarkastella kuvan vaikuttami- sen keinoja ja to- denmukaisuutta.

Oppilas osaa sanallistaa omia tekemiään kuvia.

T8

Oppilas tarkastelee taidetta eri näkökulmista, esimerkiksi teok- sen aikakauden, kulttuurin, teki- jän ja katsojan.

S1, S2, S3

Kuvatulkin- nan menetel- mien käyttä- minen

Oppilas osaa tulkita taidetta eri näkö- kulmista.

Oppilas osaa tulkita taidetta yksipuolisesti.

T9

Oppilas tutustuu eurooppalaisten kulttuurien visuaalisiin erityispiir- teisiin eri aikoina ja kokeilee näitä taitoja omissa kuvissaan.

S1, S2, S3

Kuvailmaisun tapojen käyt- täminen

Oppilas osaa tun- nistaa eurooppa- laisten kulttuurien visuaalisia erityis- piirteitä eri aikoina.

Oppilas osaa tunnistaa jon- kun eurooppalaisen kulttuu- rin visuaalista erityispiirrettä.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10

Oppilas kiinnostuu tekemään huomioita ja keskustelemaan tai- teesta, ympäristöstä ja muusta vi- suaalisesta kulttuurista. Oppilas

havaitsee ja pohtii niissä ilmene- viä arvoja.

S1, S2, S3

Arvojen tar- kasteleminen

Oppilas osaa il- maista ajatuksiaan taiteessa, ympäris- tössä ja muussa vi- suaalisessa kulttuu-

rissa ilmenevistä arvoista.

Oppilas osaa ilmaista erilaisia havaintoja taiteesta, ympä- ristöstä tai muusta visuaali- sesta kulttuurista.

T11

Oppilas havainnoi eri kulttuurien ilmiöitä ja niiden moninaisuutta. Oppilas huolehtii yhteisestä työti-

lasta, omista ja yhteisistä

S1, S2, S3

Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintata- pojen valinta

Oppilas osaa omassa kuvailmai- sussaan ottaa huo- mioon kulttuurisen

moninaisuuteen ja

Oppilas osaa huolehtia työs- kentely-ympäristöstään ja - välineistään tarkoituksenmu- kaisesti kestävän kehityksen

näkökulmasta.


välineistä sekä käyttää välineitä ja materiaaleja tarkoituksenmukai- sesti. Oppilas huomioi työskente- lyssään kestävän kehityksen ja ymmärtää kierrätysmateriaalin käytön yhtenä ilmaisun väli- neenä. Oppilas käyttää kierrätys- materiaaleja tarkoituksenmukai-

sesti.kestävään kehityk- seen liittyviä näkö- kulmia. Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympä- ristöstään ja -väli- neistään tarkoituk- senmukaisesti.