< Previous | Contents | Next >

14.4.11.6 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6


Kuvataiteen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai-

neessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosa- nan kuusi osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havain- noimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria mo- niaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1, S2, S3

Taiteen, ympä- ristön ja muun visuaalisen kult- tuurin havain- noiminen

Oppilas osaa tehdä mo- nipuolisia havaintoja ympäristöstä ja sen ku- vista käyttämällä kuval- lisia välineitä.

Oppilas osaa tehdä yk- sipuolisesti havaintoja ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä jo- takin kuvallista väli- nettä.

T2 rohkaista oppilasta keskustele- maan havainnoistaan ja ajatuksis- taan sekä harjoittelemaan näke- mystensä perustelemista

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten sanal- listaminen

Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä ha-

vaintojaan ja perustella ajatuksiaan sanallisesti.

Oppilas osaa kuvailla havaintojaan ja sanal- listaa niitä yksipuoli- sesti.

T3 innostaa oppilasta ilmaise-

maan havaintojaan ja ajatuksiaan

S1, S2,

S3

Havaintojen ja

ajatusten

Oppilas osaa ilmaista

havaintojaan ja

Oppilas osaa ilmaista

havaintojaan


kuvallisesti ja muita tiedon tuot- tamisen tapoja käyttäen


kuvallinen ilmai- seminen

ajatuksiaan hyödyntä- mällä kuvien rinnalla myös muita tiedon tuot-

tamisen tapoja.

hyödyntämällä kuvien rinnalla jotakin tiedon tuottamisen tapaa

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaa- leja, tekniikoita ja ilmaisun kei- noja sekä harjaannuttamaan ku-

van tekemisen taitojaan

S1, S2, S3

Kuvallisten il- maisukeinojen käyttäminen

Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukei- noja kuvallisessa tuotta-

misessaan.

Oppilas osaa soveltaa joitakin materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisu- keinoja kuvallisessa

tuottamisessaan

T5 ohjata oppilasta tavoitteelli- seen kuvallisten taitojen kehittä- miseen yksin ja yhteistyössä mui- den kanssa

S1, S2, S3

Kuvailmaisun taitojen kehittä- minen

Oppilas osaa asettaa ta- voitteita ja pyrkii kehit- tämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän jäse-

nenä.

Oppilas osaa asettaa ohjatusti tavoitteita työlleen ja työskente- lee yksin ja ryhmässä.

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän ta- poihin ja käyttämään kuvallisen

vaikuttamisen keinoja omissa ku- vissaan

S1, S2, S3

Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistumi- nen

Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen vai- kuttamisen keinoja il-

maistessaan mielipitei- tään.

Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisen vai- kuttamisen keinoja il-

maistessaan mielipi- teitään.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastele- maan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2, S3

Kuvien tarkas- telu

Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon ja asia- yhteyden vaikutusta eri- laisten kuvien tulkin- taan.

Oppilas osaa tarkas- tella yksipuolisesti si- sällön, muodon ja asiayhteyden vaiku- tusta erilaisten kuvien

tulkintaan.

T8 ohjata oppilasta tarkastele- maan taidetta ja muuta visuaa- lista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohti-

maan historiallisten ja kulttuuris- ten tekijöiden vaikutusta kuviin

S1, S2, S3

Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Oppilas osaa tulkita ku- via teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää tulkin-

tojaan kuvista keskus- teltaessa.

Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän tai katsojan näkökul- masta.


T9 innostaa oppilasta kokeile- maan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvis- saan

S1, S2, S3

Kuvailmaisun ta- pojen käyttämi- nen

Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta visu- aalista kulttuuria sekä

tehdessään omia kuvia.

Oppilas osaa hyödyn- tää joitakin kuvailmai- sun tapoja omassa ku- vallisessa työskente- lyssään.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta keskustele- maan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1, S2, S3

Arvojen tarkas- teleminen

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuu- rissa ilmenevistä ar- voista.

Oppilas osaa ilmaista yksipuolisesti näke- myksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmene-

vistä arvoista.

T11 kannustaa oppilasta otta- maan huomioon kulttuurinen mo- ninaisuus ja kestävä kehitys ku- vailmaisun sisältöjä ja toimintata- poja valitessaan

S1, S2, S3

Kuvailmaisun si- sältöjen ja toi- mintatapojen valinta

Oppilas ottaa kuvailmai- sussaan huomioon kult- tuurisen moninaisuu- teen ja kestävään kehi- tykseen liittyviä näkö-

kulmia.

Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäris- töstään ja -välineis- tään tarkoituksenmu- kaisesti kestävän kehi-

tyksen näkökulmasta.