< Previous | Contents | Next >

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6


Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia, jotka sisältävät ajankohtaisia ja monipuolisia oppimistehtäviä eri vuosiluokille. Sisällöissä toteutetaan käsityöl- lisin keinoin erilaisten materiaalien ja työmenetelmien tuntemista, ymmärtämistä ja ennakkoluulotonta soveltamista, muissa oppiaineissa ja oppimisympäris- töissä opittua hyödyntäen.


S1 Ideointi: Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja. So- velletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä.

S2 Suunnittelu: Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työs- kentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeeri- sesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.


S3 Kokeilu: Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai te- osta kehitetään vielä eteenpäin.


S4 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.


S5 Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laaduk- kaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin.


S6 Dokumentointi ja arviointi: Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta.


14.4.12.2 Käsityön vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


Käsityö: sisällöt luokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Ideointi

S1 Ideointi

S1 Ideointi

S1 Ideointi

Oppilasta rohkaistaan kek- simään omia innostavia ideoita.

Oppilasta ohjataan etsi- mään omasta elämästään konkreettisia tilanteita, joihin hän opettelee poh- timaan käsityöllistä ratkai- sua.

Oppilasta rohkaistaan keksi- mään yksin tai yhdessä in- nostavia ideoita ja usko- maan niihin. Oppilasta myös rohkaistaan yhdistämään käsityö omaan elinpiiriin.


Harjaannutaan huomaa- maan tutussa ympäristössä

Oppilasta kannustetaan keksimään ja uskomaan omiin innostaviin ide- oihinsa sekä yhdistämään käsityö omaan elinpiiriin.


Ideoinnissa käytetään apuna moniaistisia havain- toja ja virikkeitä.

Oppilasta kannustetaan kek- simään omia innostavia ide- oita yhdistäen käsityö omaan elämään.


Ideoinnissa käytetään apuna moniaistisia havaintoja ja vi- rikkeitä, joiden avulla herää käsityön avulla ilmaistavaMoniaististen havaintojen ja virikkeiden äärellä oppi- laassa pyritään herättä- mään ajatus tai mielikuva, jonka pohjalta hän voi ide- oida.


Ideoinnin kehittymiseksi havainnoidaan ja analysoi- daan rakennettuja ja luon- non ympäristöjä.

tilanteita, joihin voidaan ha- kea ratkaisua käsityön kei- noin.


Moniaististen havaintojen ja virikkeiden äärellä oppi- lasta ohjataan ilmaisemaan itseään käsityönsä avulla.


Ideoinnin lähtökohtana käytetään oppilaan omia kokemuksia ja mielikuvia.


Ideoinnin perustaksi ha- vainnoidaan ja analysoi- daan rakennettuja ja luon- non ympäristöjä.

ajatus, tunne, haave tai mieli- kuva.


Ideoinnin perustaksi havain- noidaan ja analysoidaan ra- kennettuja ja luonnon ympä- ristöjä.


Ideoinnissa oppilasta kannus- tetaan etsimään konkreettisia kehittämiskohteita, joihin opetellaan pohtimaan ratkai- sua käsityön keinoin.

S2 Suunnittelu

S2 Suunnittelu

S2 Suunnittelu

S2 Suunnittelu

Esitellään erilaisia käsityö- taitoja ja käsityön mahdol- lisuuksia sosiaalisen me- dian, museoiden, näytte- lyiden tai vierailujen avulla.


Oppilasta ohjataan tunnis- tamaan käsityöprosessin vaiheet: suunnittelu, joka sisältää alkumielikuvan ja ideoinnin, tekeminen ja arviointi sekä dokumen- tointi.


Suunnittelun oppimiseksi havainnoidaan ja analysoi- daan esineitä: muoto, pinta, koko, väri,

Oppilaita ohjataan tutustu- maan erilaisiin käsityötaitoi- hin ja käsityön mahdolli- suuksiin: sosiaalinen media, museot, näyttelyt tai vierai- lut.


Tiedetään käsityöprosessin vaiheet: suunnittelu sisäl- täen alkumielikuvan ja ide- oinnin, tekeminen ja arvi- ointi sekä dokumentointi.


Suunnittelun oppimiseksi havainnoidaan ja analysoi- daan esineitä: muoto, pinta, koko, väri, materiaali sekä niiden merkitys tuotteen

Oppilasta kannustetaan tutustumaan erilaisiin kä- sityötaitoihin ja käsityön mahdollisuuksiin sosiaali- nen median, museoiden, näyttelyiden tai vierailujen avulla.

Opetellaan hallitsemaan käsityöprosessin vaiheet: suunnittelu sisältäen alku- mielikuvan ja ideoinnin, valmistaminen ja arviointi sekä dokumentointi.


Korostetaan, että suun- nittelu ideointeineen on käsityöprosessin lähtö- kohta ja käsityön valmista- mista ohjaava tekijä.

Oppilasta kannustetaan tu- tustumaan erilaisiin käsityö- taitoihin ja käsityön mahdolli- suuksiin sosiaalisen median, museoiden, näyttelyjen tai vierailujen avulla.


Korostetaan, että suunnittelu ideointeineen on käsityöpro- sessin lähtökohta ja käsityön valmistamista ohjaava tekijä sekä sitä, että arviointia ta- pahtuu koko prosessin ajan. Opetellaan hallitsemaan ja soveltamaan käsityöprosessin vaiheita: suunnittelu (sisäl- täen alkumielikuvan ja ide- oinnin), valmistaminen, arvi- ointi ja dokumentointi.


materiaali ja niiden merki- tys tuotteen käytölle ja ul- koasulle.


Oppilasta ohjataan huomi- oimaan suunnittelussa tuotteen käyttö ja käytet- tävissä olevat materiaalit, työvälineet sekä taloudel- lisuus.


Oppilasta ohjataan pohti- maan tutkien ja kokeillen, yksin tai ryhmässä, mikä on järkevä valmistustapa ja työjärjestys.


Harjoitellaan esittämään suunnitelma sanallisesti ja kuvallisesti.

käytölle, ulkoasulle ja val- mistukselle.

Harjoitellaan huomioimaan suunnittelussa tuotteen käyttö ja sen ilmaiseva viesti.


Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä nu- meerisesti käyttäen esimer- kiksi mittoja, määriä ja mit- takaavoja.


Harjoitellaan esittämään suunnitelma sanallisesti ja kuvallisesti.

Korostetaan myös, että ar- viointia tapahtuu koko prosessin ajan.


Suunnittelun oppimiseksi havainnoidaan ja analysoi- daan esineitä: muoto, pinta, koko, väri, materi- aali sekä niiden merkitys tuotteen käytölle, ulko- asulle, valmistukselle ja tuotteen ekologiselle kaa- relle.


Harjoitellaan huomioi- maan suunnittelussa tuot- teen käyttö, viesti/merki- tys ja ekologia.


Harjoitellaan kolmiulottei- sen kappaleen kuvaamista sekä kuvantojen piirtä- mistä.


Harjoitellaan suunnitel- man dokumentointia sa- nallisesti tai visuaalisesti sekä numeerisesti.


Suunnittelun oppimiseksi ha- vainnoidaan ja analysoidaan esineitä: muoto, pinta, koko, väri, materiaali ja niiden mer- kitys tuotteen käytölle, ulko- asulle, viestille, valmistuk- selle, ekologiselle kaarelle ja taloudellisuudelle.


Harjoitellaan huomioimaan työssä ja työskentelyssä tar- vittavia taitoja ja tietoja, te- kemään kokeiluja sekä ha- keutumaan itsenäisesti eri lähteiden äärelle: esim. inter- net, kirjat, ohjeet, ulkopuoli- set asiantuntijat.


Oppilasta ohjataan selvittä- mään käytettävissä olevat so- veltuvat materiaalit ja työväli- neet sekä käyttämään niitä taloudellisesti ja tarkoituk- senmukaisesti.


Oppilasta ohjataan suunnitte- lemaan järkevä valmistustapa ja työjärjestys.

Suunnitelma valmistetaan ja esitetään tieto- ja viestintä- teknologian avulla.

Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä nu- meerisesti käyttäen esimer- kiksi mittoja, määriä ja mitta- kaavoja.

S3 Kokeilu

S3 Kokeilu

S3 Kokeilu

S3 Kokeilu

Oppilasta ohjataan huomi- oimaan suunnittelussaan omat tekemisen taidot.


Oppilasta ohjataan teke- mään kokeiluja materiaa- leilla, työvälineillä ja -me- netelmillä.

Perehdytään yksin tai ryh- mässä työn valmistamiseen tarvittaviin taitoihin, valmis- tustapaan ja työjärjestyk- seen.


Oppilasta ohjataan etsi- mään tietoa tekemisestä sekä selvittämään käytettä- vissä olevat soveltuvat ma- teriaalit ja työvälineet sekä hakemaan tietoa niiden ominaisuuksista.

Oppilasta autetaan huo- maamaan käsityössä tar- vittavat taidot ja tiedot, tekemään kokeiluja sekä käyttämään eri lähteitä yksin tai ryhmässä.


Oppilasta ohjataan selvit- tämään käytettävissä ole- vat soveltuvat materiaalit ja työvälineet sekä käyttä- mään niitä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Oppilasta autetaan pohti- maan tutkien ja kokeillen yksin tai ryhmässä, mikä on järkevä valmistustapa ja työjärjestys.

Oppilasta autetaan huomaa- maan käsityössä tarvittavat taidot ja tiedot, tekemään ko- keiluja sekä käyttämään eri lähteitä yksin tai ryhmässä.


Oppilasta ohjataan selvittä- mään käytettävissä olevat so- veltuvat materiaalit ja työväli- neet sekä käyttämään niitä taloudellisesti ja tarkoituk- senmukaisesti.


Oppilasta autetaan pohti- maan tutkien ja kokeillen yk- sin tai ryhmässä, mikä on jär- kevä valmistustapa ja työjär- jestys.

S4 Tekeminen

S4 Tekeminen

S4 Tekeminen

S4 Tekeminen

Oppilasta ohjataan tutus- tumaan käsityön merki- tykseen ihmisen kasvulle ja hyvinvoinnille.

Oppilasta ohjataan kiinnit- tämään huomiota käsityön merkitykseen ihmisen kas- vulle ja hyvinvoinnille.

Oppilasta autetaan ym- märtämään käsityön mer- kitys ihmisen hyvinvoin- nille.

Oppilasta autetaan ymmärtä- mään käsityön merkitys ihmi- sen hyvinvoinnille.


Saadaan kokemuksia suju- vasta ja rauhallisesta


Oppilaalle tarjotaan koke- muksia sujuvasta ja rau- hallisesta työskentelystä sekä onnistuneen työs- kentelyn tuomasta hyvän olon tunteesta.


Työstetään puuta, metal- lia ja muovia erilaisin me- netelmin: mitataan, saha- taan, höylätään, hiotaan, liitetään, naulataan ja har- joitellaan tekemään pinta- käsittelyä.


Tutustutaan elektroniik- kaan rakentamalla avoin ja suljettu virtapiiri.


Lankaa työstetään virk- kaamalla ja

kangasta työstetään om- pelemalla ompeluko- neella.

Harjoitellaan kuvioimaan tekstiiliä kirjomalla kone- ompelein ja painamalla tai maalaamalla kankaalle.

Harjoitellaan tuntemaan erilaisia materiaaleja, ku- ten puu, metalli, muovi, kangas, lanka, puuvilla- kuitu.

Harjoitellaan mittaamista ja mittojen merkitsemistä suunnitelmaan.


Työstetään puuta, metallia ja muovia sahaamalla, höy- läämällä, hiomalla, liittä- mällä, naulaamalla ja pinta- käsittelyllä.


Tutustutaan elektroniikka- työhön opettelemalla juot- tamaan.


Kuitua työstetään huovutta- malla,

lankaa työstetään kuto- malla ja

kangasta työstetään ompe- lemalla ompelukoneella.


Perehdytään erilaisiin mate- riaaleihin kuten puuhun, metalliin, muoviin, kankaa- seen, lankaan, pellavakui- tuun sekä niiden valmistus- menetelmiin ja ominaisuuk- siin.


Tutustutaan materiaaliin ja tekniikkaan liittyviin termei- hin, kuten loimi, kude, sauma, päärme, kaava, an- turit, toimilaitteet.

Saadaan kokemuksia su- juvasta ja rauhallisesta työskentelystä sekä onnis- tuneen työskentelyn tuo- masta hyvän olon tun- teesta.


Puuta, metallia ja muovia työstetään mittaamalla, poraamalla, sorvaamalla, höyläämällä, taivutta- malla, pakottamalla, tako- malla, hiomalla, liimaa- malla, ruuvaamalla, muok- kaamalla lämmön avulla sekä pintakäsittelyillä.


Elektroniikkaan tutustu- taan piirilevyn poraamisen ja komponenttien juotta- misen avulla.


Harjoitellaan robotin ja/tai automaatiojärjestelmän ohjausta käyttäen apuna jotain oppimisalustaa.


Lankaa työstetään neulo- malla ja

kangasta työstetään om- pelemalla.

Tekstiilejä kuvioidaan vär- jäämällä.

työskentelystä sekä sujuvan työskentelyn tuomasta hyvän olon tunteesta.


Puuta, metallia ja muovia työstetään liittämällä, niittaa- malla, pistehitsaamalla tai muulla tavoin. Muovia työs- tetään materiaalia lisäävällä tavalla, esim. 3D-tulostus.


Harjoitellaan elektroniikkara- kentelua sekä robotin ja/tai automaatiojärjestelmän oh- jausta käyttäen apuna oppi- misalustaa.


Lankaa työstetään neulo- malla ja punomalla tai sol- meilemalla.

Kangasta työstetään ompele- malla. Harjoitellaan kaavan käyttöä.


Opetellaan tunnistamaan ko- timaisia puulajeja (koivu, mänty), tekstiilikuituja (teko- kuidut) sekä tekstiilirakenteita, metalleja (teräs, alumiini, kupari) ja muoveja (kerta- ja kesto- muovit). Perehdytään näiden materiaalien valmistusmene- telmiin ja ominaisuuksiin.


Tutustutaan käytettävään materiaaliin ja tekniikkaan liittyviin termeihin, esi- merkiksi virkkausmerkkei- hin.


Tutustutaan käsityössä käytettävän materiaalin syntymiseen, jalostami- seen, ominaisuuksiin, käyttöön sekä kierrättämi- seen ja käytöstä poistami- seen. Kiinnitetään huo- miota ekologisesti ja eetti- sesti kestävään tuotan- toon.


Tutustutaan käsityössä käy- tettävän materiaalin synty- miseen, jalostamiseen, omi- naisuuksiin, käyttöön sekä kierrättämiseen ja käytöstä poistamiseen.


Tutustutaan ekologisesti ja eettisesti kestävän tuotan- non perusajatuksiin.

Opetellaan tunnistamaan kotimaisia puulajeja (koivu, mänty), tekstiilima- teriaaleja (silkki), metal- leja (teräs, alumiini, ku- pari) ja muoveja (kerta- ja kestomuovit). Oppilasta ohjataan perehtymään näiden materiaalien val- mistusmenetelmiin, käyt- tötapoihin ja ominaisuuk- siin.


Oppilasta ohjataan työstä- mään materiaaleja tarkoi- tuksenmukaisilla menetel- millä.


Tutustutaan materiaalei- hin ja tekniikoihin liittyviin termeihin.


Työstetään materiaaleja tar- koituksenmukaisilla menetel- millä. Tutustutaan materiaa- leihin ja tekniikoihin liittyviin termeihin. Tutustutaan neu- lonnan symboleihin ja elektroniikan komponenttei- hin.

S5 Soveltaminen

S5 Soveltaminen

S5 Soveltaminen

S5 Soveltaminen

Suunnittelun perustaksi tutkitaan erilaisia meka- nismeja ja luonnonlakeja, kuten esim. ristikko-, kenno-, palkki- ja silmuk- karakenteet, sähkön ja lämmön johtuminen.


Harjoitellaan kiinnittä- mään huomiota käsityö- hön liittyviin riskeihin ja

Suunnittelun perustaksi tut- kitaan erilaisia mekanismeja ja luonnonlakeja.


Harjoitellaan tunnistamaan käsityöhön liittyviä riskejä ja vaaroja sekä harjoitellaan niiltä suojautumista.


Ymmärretään työmenetel- mien turvallisuuden

Suunnittelun perustaksi tutkitaan erilaisia meka- nismeja ja luonnonlakeja. Oppilasta ohjataan tutus- tumaan tuotteen valmis- tusmateriaaleihin, valmis- tuspaikkaan, tuotantokus- tannuksiin ja kulutusta- paan sekä pohtimaan niitä kestävästä ympäristön,

Tutustutaan tuotteen valmis- tusmateriaaleihin, valmistus- paikkaan, tuotantokustan- nuksiin ja kulutustapaan sekä pohditaan niitä kestävästä ympäristön, ihmisen ja talou- den näkökulmasta.


Oppilasta autetaan tunnista- maan käsityöhön liittyviä ris- kejä ja vaaroja sekä


vaaroihin sekä opetellaan suojautumaan niiltä.


Perehdytään työmenetel- mien turvallisuuteen niin, että voidaan harkinnan mukaan käyttää työväli- neitä tuotteiden valmista- misessa.


Opitaan vastuuntuntoista työskentelyä opettele- malla huolehtimaan omista ja koulun opiskelu- välineistä, luokan järjes- tyksestä ja siisteydestä sekä oman tuotteen asial- lisesta säilyttämisestä.

merkitys siten, että osataan käyttää harkiten työväli- neitä tuotteiden valmista- misessa.


Opitaan vastuuntuntoista työskentelyä opettelemalla huolehtimaan omista ja koulun opiskeluvälineistä, luokan järjestyksestä ja siis- teydestä sekä oman tuot- teen asiallisesta säilyttämi- sestä.

ihmisen ja talouden näkö- kulmasta.


Tunnistetaan käsityöhön liittyviä riskejä ja vaaroja sekä suojaudutaan melun, valon, lämmön, terävien kappaleiden ja kemikaa- lien varalta.

Työmenetelmien turvalli- suuteen perehdytään si- ten, että voidaan harkin- nan mukaan käyttää työ- välineitä tuotteiden val- mistamisessa.


Oppilasta ohjataan työs- kentelemään vastuuntun- toisesti, huolehtimaan omista ja koulun opiskelu- välineistä, luokan järjes- tyksestä ja siisteydestä sekä oman tuotteen asial- lisesta säilyttämisestä.

suojautumaan melulta, va- lolta, lämmöltä, teräviltä kap- paleilta ja kemikaaleilta.


Perehdytään työmenetelmien turvallisuuteen siten, että voidaan harkinnan mukaan käyttää työvälineitä ja -tapoja tuotteiden valmistamisessa.


Oppilasta ohjataan työsken- telemään vastuuntuntoisesti, huolehtimaan omista ja kou- lun opiskeluvälineistä, luokan järjestyksestä ja siisteydestä sekä oman tuotteen asialli- sesta säilyttämisestä.


Tutustutaan turvallisiin mate- riaaleihin ja työtapoihin. Pe- rehdytään laadukkaan tuot- teen ominaisuuksiin ja turval- liseen työskentelykulttuuriin.

S6 Dokumentointi ja arvi- ointi

S6 Dokumentointi ja arvi- ointi

S6 Dokumentointi ja arvi- ointi

S6 Dokumentointi ja arvi- ointi

Tutustutaan dokumen- toinnin merkitykseen käsi- työprosessin kuvaajana.


Harjoitellaan käsityön suunnittelun ja työskente- lyn vaiheiden kuvailemista

Saadaan kokemusta doku- mentoinnin merkityksestä arvioinnin apuvälineenä.


Harjoitellaan suunnittelun, työskentelyn vaiheiden ja arvioinnin esittämistä sekä

Oppilasta autetaan ym- märtämään dokumentoin- nin merkitys käsityöpro- sessin kuvaajana, arvioin- nin apuvälineenä ja tallen- tajana.

Oppilasta autetaan ymmärtä- mään dokumentoinnin merki- tys käsityöprosessin kuvaa- jana, arvioinnin apuvälineenä ja tallentajana.


ja kuvaamista. Esitellään omia ja yhdessä tehtyjä arviointeja toisille.


Oppilasta ohjataan tarkas- telemaan kokonaista käsi- työtä sen kaikissa vai- heissa.


Arvioinnin yhteydessä pohditaan käsityöhön, kä- sityöprosesseihin ja käsi- työtuotteeseen liittyviä arvoja.

valmiin työn esittelyä digi- taalisesti.


Ohjataan oppilasta tarkas- telemaan käsitysprosessia sen kaikissa vaiheissa kan- nustavasti sekä korosta- maan onnistumisia ja esittä- mään tarpeellisia muutok- sia.


Arvioinnin yhteydessä ohja- taan oppilasta pohtimaan yksin ja yhdessä käsityöhön, käsityöprosesseihin ja käsi- työtuotteeseen liittyviä ar- voja.

Harjoitellaan kokonaisen käsityöprosessin doku- mentointia sähköisellä alustalla.


Ohjataan oppilasta tarkas- telemaan käsityöprosessia sen kaikissa vaiheissa sekä korostamaan onnistumisia ja esittämään tarpeellisia muutoksia.


Arvioinnin yhteydessä pohditaan käsityöhön, kä- sityöprosesseihin ja käsi- työtuotteeseen liittyviä ar- voja.

Oppilasta autetaan hallitse- maan kokonainen käsityöpro- sessi, dokumentoimaan ja yl- läpitämään esim. sähköistä oppimispäiväkirjaa.


Kannustetaan oppilasta ko- rostamaan onnistumisia ja esittämään tarpeellisia muu- toksia käsityöprosessin kai- kissa vaiheissa.


Arvioinnin yhteydessä pohdi- taan käsityöhön, käsityöpro- sesseihin ja käsityötuottee- seen liittyviä arvoja.