< Previous | Contents | Next >

14.4.12.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 3, Ylöjärvi


Käsityön arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai- neessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas harjoittelee keksivää, kokeilevaa ja paikallisuutta hyö- dyntävää käsityötä.

S1-S6


Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita oh-

jataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita

ohjataan pohtimaan kokemuk- siaan osana itsearviointia.

T2

Oppilas tunnistaa omassa työs- kentelyssään kokonaisen käsi- työprosessin vaiheet: oman

työn suunnittelu, valmistus, arvi- ointi ja prosessin dokumentointi.

S1-S6

Oman työn suunnittelu, val- mistus, arviointi ja prosessin do- kumentointi

Oppilas osaa ohjauksen jälkeen tunnistaa ja kertoa työssään ko- konaisen käsityöprosessin vai- heet: suunnittelu, valmistus, ar- viointi ja dokumentoida ohja- tusti sen tärkeimmät seikat.

Oppilas osaa ohjatusti tunnis- taa ja kertoa työstään käsityö- prosessin vaiheet: suunnittelu, valmistus, arviointi ja doku- mentointi ja dokumentoida sitä.

T3

Oppilas harjoittelee suunnittele- maan ja valmistamaan tuot- teita yksin tai yhdessä.

S1-S4

Tuotteen valmis- taminen

Oppilas osaa harjoittelun jäl- keen ohjatusti suunnitella ja val- mistaa töitä yksin tai yhdessä.

Oppilas osaa ohjatusti suunni- tella, harjoitella ja valmistaa töitä yksin tai yhdessä.

T4

Oppilas tunnistaa käsityön käsit- teitä, erilaisia materiaaleja sekä harjoittelee niiden tarkoituksen- mukaisia työstötapoja.

S3,S5

Käsityössä käy- tettävien materi- aalien ja valmis- tustekniikoiden valinta, yhdistä- minen ja työstä-

minen

Oppilas tunnistaa useimmat opetetut ja omaan käsityöhön liittyvät käsitteet ja materiaalit sekä harjoittelee työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas tunnistaa joitakin esille otetuista käsitteistä ja materi- aaleista sekä harjoittelee oh- jattuna työstämään niitä tar- koituksenmukaisesti.

T5

Oppilas harjoittelee tarkoituk- senmukaisten työvälineiden

S1-S5

Työskentelytai- dot

Oppilas harjoittelee tarkoituk- senmukaisten työvälineiden va- lintaa

Oppilas harjoittelee autettuna tarkoituksenmukaisten työväli- neiden valintaa ja turvallista


valintaa ja turvallista käyttöä sekä pitkäjännitteistä työskente- lyä.ja turvallista käyttöä sekä pitkä- jännitteistä työskentelyä.

käyttöä sekä pitkäjännitteistä työskentelyä.

T6

Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä ko- konaisessa käsityöprosessissa ja sen dokumentoinnissa.

S1, S2, S6

Tieto- ja viestin- täteknologian käyttäminen omassa työsken- telyssä

Oppilas osaa valokuvata ja vide- oida valmistamansa tuotteen eri vaiheita sekä nimetä ja luokitella tekstin avulla omaa suunnitel- maa, työskentelyprosessia sekä valmista tuotetta.

Oppilas osaa valokuvata ja vi- deoida oman tuotteen vaiheita sekä kirjoittaa lyhyitä havain- toja kuvien perusteella.

T7

Oppilas harjoittelee arvioi-

maan ja arvostamaan omaa käsi- työprosessiaan.

Oppilas harjoittelee antamaan rakentavaa vertaispalautetta muiden töistä.

S6

Oman ja muiden työn arviointi, vertaispalaut- teen antaminen

Oppilas osaa kertoa omasta ja toisten työstä ja työskentelystä sekä nimetä hallitsemiaan ja vielä kehitettävistä osaamisen kohteita. Oppilas arvostaa työ- tään viemällä sen myös kotiin huoltajien arvioitavaksi.

Oppilas tuntee käsitteet työ, työskentely ja arviointi. Oppilas osaa omin sanoin kertoa oman ja toisten työn ja työskentelyn vaiheista.

T8

Oppilas arvioi kulutus- ja tuotan-

totapoja kriittisesti.

S1-S3, S5

Kulutus- ja tuo- tantotapojen

pohdinta

Oppilas osaa nimetä erilaisia ta- poja valmistaa ja käyttää tuot-

teita.

Oppilas muistaa termit kulu- tus- ja tuotantotapa.