< Previous | Contents | Next >

14.4.12.5 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi


Käsityön arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai-

neessa

Hyvä/arvosanan kahdek- san osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas keksii, kokeilee ja hyödyntää käsityössään paikallisuutta.

S1-S6


Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2

Oppilas etenee työskente- lyssään kokonaisen käsityö- prosessin vaiheiden mu- kaan, ymmärtää niiden väli- set yhteydet sekä doku-

mentoinnin merkitykset.

S1-S6

Oman työn suunnittelu, val- mistus, arviointi ja prosessin do- kumentointi

Oppilas ymmärtää suunni- telmien ja lopullisen doku- mentoinnin välisen yhtey- den ja osaa toteuttaa sen.

Oppilas ymmärtää suunni- telmien ja lopullisen doku- mentoinnin välisen yhtey- den ja osaa toteuttaa sen ohjatusti.

T3

Oppilas huomioi suunnitte- luun liittyviä tekijöitä, ma- teriaalit, työtavat, aika,

S1-S4

Tuotteen valmis- taminen

Oppilas osaa suunnitelles- saan valita työtapoja ja materiaaleja ymmärtäen

Oppilas osaa suunnitelles- saan ohjatusti valita työta- poja ja materiaaleja ym- märtäen ajan, omien


oma osaaminen, ja valmis- taa tuotteita yksin tai yh- dessä.ajan, omien taitojen ja yh- teistyön merkityksen.

taitojen ja yhteistyön mer- kityksen.

T4

Oppilas tuntee käsityön kä- sitteitä, erilaisia materiaa- leja ja niiden ominaisuuksia sekä harjoittelee työstä- mään niitä tarkoituksenmu- kaisesti.

S3,S5

Käsityössä käy- tettävien materi- aalien ja valmis- tustekniikoiden valinta, yhdistä- minen ja työstä- minen

Oppilas tuntee useimmat opetetut ja käsityöhönsä liittyvät käsitteet, materi- aalit ja niiden ominaisuu- det sekä harjoittelee työs- tämään niitä tarkoituksen- mukaisesti.

Oppilas tuntee joitakin opetetuista ja käsityö- hönsä liittyvistä käsit- teistä, materiaaleista ja niiden ominaisuuksista sekä harjoittelee ohjat- tuna työstämään niitä tar-

koituksenmukaisesti.

T5

Oppilas käyttää tarkoituk- senmukaisia ja turvallisia työvälineitä ja -menetelmiä sekä työskentelee pitkäjän- teisesti ja vastuuntuntoi- sesti.

S1-S5

Työskentelytai- dot

Oppilas valitsee pääasi- assa tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja -menetel- miä käyttäen niitä turvalli- sesti sekä työskentelee useimmiten pitkäjäntei- sesti ja vastuuntuntoi-

sesti.

Oppilas tarvitsee usein oh- jausta työvälineiden ja - menetelmien valinnassa ja niiden turvallisessa käy- tössä sekä rohkaisua työs- kentelyn pitkäjänteisyy- dessä ja vastuuntuntoi-

suudessa.

T6

Oppilas käyttää tieto- ja viestintä-teknologiaa koko- naisessa käsityö-prosessissa ja sen dokumentoinnissa.

S1, S2, S6

Tieto- ja viestin- täteknologian käyttäminen omassa työsken- telyssä

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknolo- giaa (kuvaaminen, piirtä- minen ja kirjoittaminen) ohjatusti ja tuettuna käsi- työn suunnittelussa, val-

mistuksessa ja käsityöpro- sessin dokumentoin-

nissa.

Oppilas osaa valokuvata ja videoida oman tuotteen suunnittelun ja valmistuk- sen vaiheita sekä kirjoittaa lyhyitä havaintoja ja joh- topäätöksiä kuvien perus- teella.

T7

Oppilas arvioi vuorovaikut- teisesti omaa ja muiden kä- sityöprosessia.

Oppilas arvostaa käsi- työosaamista.

S6

Oman ja muiden työn arviointi, vertaispalaut- teen antaminen

Oppilas osaa kertoa oman ja muiden työn ja työsken- telyn vaiheista, osaami- sesta sekä vielä kehitettä- vistä osaamisen kohteista. Oppilas osaa antaa

Oppilas osaa omin sanoin kertoa oman ja muiden työn ja työskentelyn vai- heista, osaamisesta sekä vielä kehitettävistä osaa- misen kohteista. Oppilas

vertaispalautetta. Oppilas arvostaa työtään viemällä sen kotiin huoltajien arvi- oitavaksi.

osaa antaa vertaispa- lautetta.

T8

Oppilas arvioi kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1-S3, S5

Kulutus- ja tuo- tantotapojen pohdinta

Oppilas osaa omin sanoin kertoa ja havainnollistaa, miten kulutus- ja tuotan- totavat vaikuttavat tuot- teen elinkaareen.

Oppilas osaa ymmärtää termin elinkaari ja antaa esimerkkejä kulutus- ja tuotantotavoista.