< Previous | Contents | Next >

14.4.12.6 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6


Käsityön arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohta- laista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin koh- teet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdek- san osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin teke- miseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntä-

vään käsityöhön

S1-S6


Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksia osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosa- nan muodostumiseen. Op- pilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia osana itsearvi- ointia.

T2 ohjata oppilasta hah- mottamaan ja hallitse- maan kokonainen käsi- työprosessi ja sen doku- mentointi

S1-S6

Oman työn suun- nittelu, valmistus, arviointi ja proses- sin dokumentointi

Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen käsityöpro- sessin ja tehdä dokumen- tointia prosessin eri vai- heista.

Oppilas on osannut osittain toteuttaa kokonaisen käsi- työprosessin ja osannut tehdä vaihtelevasti doku- mentointia prosessin eri vai-

heista.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja

S1-S4

Tuotteen valmis- taminen

Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen

Oppilas on osittain osannut valmistaa omaan tai


valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai - teos luottaen omiin es- teettisiin ja teknisiin rat- kaisuihinsuunnitelmaansa perustu- van tuotteen tai teoksen, jossa on huomioitu es- teettisyys ja toimivuus.

yhteiseen suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai te- oksen ja on osannut huomi- oida osittain tuotteen tai te- oksen esteettisyyttä ja toi- mivuutta.

T4 ohjata oppilasta tun- nistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoi- tuksenmukaisesti

S3, S5

Käsityössä käytet- tävien materiaa- lien ja valmistus- tekniikoiden va- linta, yhdistämi- nen ja työstämi- nen

Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää tarkoituksen- mukaisesti eri materiaa- leja ja valmistusteknii- koita.

Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsityön käsitteis-

töä.

Oppilas osaa vaihtelevasti valita, yhdistää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja valmistus- tekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa käyttää jonkin ver- ran käsityön käsitteistöä.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjäntei- sesti ja vastuuntuntoi- sesti, huolehtimaan tur- vallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyt- tämään työhön sopivaa välineistöä

S1-S5

Työskentelytaidot

Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja toimii tavoitteellisesti.

Oppilas osaa kuvata yk- sinkertaisten ja arkipäi- vään liittyvien laitteiden toimintaperiaatteita.

Oppilas osaa käyttää asi- anmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituk- senmukaisesti.

Oppilaalle on haasteellista ottaa vastuuta omasta työstä ja toimia tavoitteelli- sesti. Oppilaalle on haas- teellista kuvata yksinkertais- ten ja arkipäivään liittyvien laitteiden toimintaperiaat- teita. Oppilaalle on haas- teellista käyttää asianmu- kaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvalli- sesti ja tarkoituksenmukai-

sesti.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja vies- tintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmista- misessa ja käsityöproses- sin dokumentoinnissa

S1, S2, S6

Tieto- ja viestintä- teknologian käyt- täminen omassa työskentelyssä

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknolo- giaa ohjatusti käsityön

suunnittelussa, valmistuk- sessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.

Oppilas tarvitsee paljon apua käyttääkseen tieto- ja viestintäteknologiaa ohja- tusti käsityön suunnitte- lussa, valmistuksessa ja kä- sityöprosessin dokumen-

toinnissa.


T7 ohjata oppilasta arvi- oimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovai- kutteisesti omaa ja mui- den kokonaisen käsityön prosessia

S6

Oman ja muiden työn arviointi, ver- taispalautteen an- taminen

Oppilas osallistuu raken- tavasti oman ja toisten työn ja työskentelyn arvi- ointiin ja vertaispalaut- teen antamiseen.

Oppilaalle on haasteellista osallistua rakentavasti oman ja toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja vertaispalautteen antami- seen.

T8 herättää oppilas arvi- oimaan kulutus- ja tuo- tantotapoja kriittisesti

S1-S3, S5

Kulutus- ja tuotan- totapojen poh- dinta

Oppilas osaa ilmaista, mi- ten kulutus- ja tuotanto- tavat vaikuttavat tuot-

teen elinkaaren.

Oppilas osaa ilmasta jonkin verran, miten kulutus- ja tuotantotavat vaikuttavat

tuotteen elinkaareen.