< Previous | Contents | Next >

Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6


S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (ku- ten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesilii- kunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.


Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.


Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajär- jestelmä Move!:n mittaukset tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.


S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.


S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.


14.4.13.2 Liikunnan vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6, Ylöjärvi


Liikunta: sisällöt luokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Fyysinen toimintakyky

S1 Fyysinen toimintakyky

S1 Fyysinen toimintakyky

S1 Fyysinen toimintakyky

Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää koulun ja oppi- laiden omissa mobiililait- teissa olevia liikuntasovel- luksia. Opetuksessa kan- nustetaan oppilaita arkilii- kuntaan esimerkiksi anta- malla liikuntaläksyjä. (T1)


Opetukseen sisällytetään pelejä ja leikkejä, joissa oppilas joutuu huomioi- maan omaa ja muiden op- pilaiden liikkumista. Teh- tävää voidaan vaikeuttaa tuomalla tilanteeseen li- sää pelaajia, välineitä, sääntöjä tms. (T2)


Motorisia perustaitoja ovat tasapainotai-

dot: staattinen ja dynaa- minen tasapaino, pysty- asennot, pää alaspäin - asennot, pyöriminen, hei- luminen, pysähtyminen ja

Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää koulun ja oppi- laiden omissa mobiililait- teissa olevia liikuntasovel- luksia. Opetuksessa kan- nustetaan oppilaita arkilii- kuntaan esimerkiksi anta- malla liikuntaläksyjä. (T1)


Opetukseen sisällytetään pelejä ja leikkejä, joissa oppilas joutuu huomioi- maan omaa ja muiden op- pilaiden liikkumista. Teh- tävää voidaan vaikeuttaa tuomalla tilanteeseen li- sää pelaajia, välineitä, sääntöjä tms. (T2)


Motorisia perustaitoja ovat tasapainotai-

dot: staattinen ja dynaa- minen tasapaino, pysty- asennot, pää alaspäin - asennot, pyöriminen, hei- luminen, pysähtyminen ja

Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää koulun ja oppi- laiden omissa mobiililait- teissa olevia liikuntasovel- luksia. Opetuksessa kan- nustetaan oppilaita arkilii- kuntaan esimerkiksi anta- malla liikuntaläksyjä. (T1)


Opetukseen sisällytetään pelejä ja leikkejä, joissa oppilas joutuu huomioi- maan omaa ja muiden op- pilaiden liikkumista. Teh- tävää voidaan vaikeuttaa tuomalla tilanteeseen li- sää pelaajia, välineitä, sääntöjä tms. (T2)


Motorisia perustaitoja ovat tasapainotai-

dot: staattinen ja dynaa- minen tasapaino, pysty- asennot, pää alaspäin - asennot, pyöriminen, hei- luminen, pysähtyminen ja

Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää koulun ja oppi- laiden omissa mobiililait- teissa olevia liikuntasovel- luksia. Opetuksessa kan- nustetaan oppilaita arkilii- kuntaan esimerkiksi anta- malla liikuntaläksyjä. (T1)


Opetukseen sisällytetään pelejä ja leikkejä, joissa oppilas joutuu huomioi- maan omaa ja muiden op- pilaiden liikkumista. Teh- tävää voidaan vaikeuttaa tuomalla tilanteeseen li- sää pelaajia, välineitä, sääntöjä tms. (T2)


Motorisia perustaitoja ovat tasapainotai-

dot: staattinen ja dynaa- minen tasapaino, pysty- asennot, pää alaspäin - asennot, pyöriminen, hei- luminen, pysähtyminen ja


alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentami- nen, kieriminen. Liikku- mistaitojen perustaitoja ja liikeyhdistelmiä ovat käve- leminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyp- piminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaami- nen, liukuminen. (T3)


Välineenkäsittelytaitoja ovat itsestä poispäin ta- pahtuvat ja vastaanotta- vat liikkeet, vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiin- niottaminen. Pelataan eri- laisia pien- ja viitepelejä vaihtelevissa ryhmissä. (T4)


3. lk alkaen voidaan oppi- laat tutustuttaa Move!- mittausten tekemiseen. Testejä voidaan tehdä so- velletusti ja harjaannuttaa lasta samalla mittausten suorittamiseen. Voidaan käyttää myös muunlaisia mittauksia tai testejä, joissa oppilaat voivat

alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentami- nen, kieriminen. Liikku- mistaitojen perustaitoja ja liikeyhdistelmiä ovat käve- leminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyp- piminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaami- nen, liukuminen. (T3)


Välineenkäsittelytaitoja ovat itsestä poispäin ta- pahtuvat ja vastaanotta- vat liikkeet, vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiin- niottaminen. Pelataan eri- laisia pien- ja viitepelejä vaihtelevissa ryhmissä. (T4)


Oppilaat voidaan tutustut- taa Move!-mittausten te- kemiseen. Testejä voidaan tehdä sovelletusti ja har- jaannuttaa lasta samalla mittausten suorittami- seen. Voidaan käyttää myös muunlaisia mittauk- sia tai testejä, joissa oppi- laat voivat arvioida omaa kehittymistään.

alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentami- nen, kieriminen. Liikku- mistaitojen perustaitoja ja liikeyhdistelmiä ovat käve- leminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyp- piminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaami- nen, liukuminen. (T3)


Välineenkäsittelytaitoja ovat itsestä poispäin ta- pahtuvat ja vastaanotta- vat liikkeet, vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiin- niottaminen. Pelataan eri- laisia pien- ja viitepelejä vaihtelevissa ryhmissä. (T4)


Suoritetaan Move!-mit- taukset. Voidaan lisäksi käyttää myös muunlaisia mittauksia tai testejä, joissa oppilaat voivat arvi- oida omaa kehittymistään. Liikuntatunneilla tuodaan esiin lihashuollon tärkeys oman kehon toimintaky- vyn ylläpitämisessä. (T5)

alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentami- nen, kieriminen. Liikku- mistaitojen perustaitoja ja liikeyhdistelmiä ovat käve- leminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyp- piminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaami- nen, liukuminen. (T3)


Välineenkäsittelytaitoja ovat itsestä poispäin ta- pahtuvat ja vastaanotta- vat liikkeet, vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiin- niottaminen. Pelataan eri- laisia pien- ja viitepelejä vaihtelevissa ryhmissä. (T4)


Voidaan suorittaa Move!- mittaukset kokonaisuu- dessaan tai osittain. Voi- daan käyttää myös muun- laisia mittauksia tai tes- tejä, joissa oppilaat voivat arvioida omaa kehittymis- tään.

(T5)


arvioida omaa kehittymis- tään. (T5)


Opetellaan perusuimatai- toja. (T6)


Oppilasta ohjataan pukeu- tumaan asiallisesti liikun- tatunneille liikkumistavan ja paikan mukaan. Oppi- lasta ohjataan huolehti- maan puhtaudestaan lii- kuntatuntien jälkeen. (T7)

Liikuntatunneilla tuodaan esiin lihashuollon tärkeys oman kehon toimintaky- vyn ylläpitämisessä. (T5)


Opetellaan perusuimatai- toja. (T6)


Oppilasta ohjataan pukeu- tumaan asiallisesti liikun- tatunneille liikkumistavan ja paikan mukaan. Oppi- lasta ohjataan huolehti- maan puhtaudestaan lii- kuntatuntien jälkeen. (T7)

Opetellaan perusuimatai- toja. (T6)


Oppilasta ohjataan pukeu- tumaan asiallisesti liikun- tatunneille liikkumistavan ja paikan mukaan. Oppi- lasta ohjataan huolehti- maan puhtaudestaan lii- kuntatuntien jälkeen. (T7)

Opetellaan perusuimatai- toja. (T6)


Oppilasta ohjataan pukeu- tumaan asiallisesti liikun- tatunneille liikkumistavan ja paikan mukaan. Oppi- lasta ohjataan huolehti- maan puhtaudestaan lii- kuntatuntien jälkeen. (T7)

S2 Sosiaalinen toiminta- kyky

S2 Sosiaalinen toiminta- kyky

S2 Sosiaalinen toiminta- kyky

S2 Sosiaalinen toiminta- kyky

Opetukseen sisällytetään tanssia ja musiikkiliikun- taa. (T8)


Liikuntatunneille sisällyte- tään tilanteita, joissa oppi- laille nimetään jokin taito tai väline, jonka pohjalta he saavat suunnitella ja toteuttaa itse leikin, har- joitteen tai radan. Oppilas tai oppilasryhmä voi toi- mia harjoitteen ohjaamis- tehtävissä. (T9)

Opetukseen sisällytetään tanssia ja musiikkiliikun- taa. (T8)


Liikuntatunneille sisällyte- tään tilanteita, joissa oppi- laille nimetään jokin taito tai väline, jonka pohjalta he saavat suunnitella ja toteuttaa itse leikin, har- joitteen tai radan. Oppilas tai oppilasryhmä voi toi- mia harjoitteen ohjaamis- tehtävissä. (T9)

Opetukseen sisällytetään tanssia ja musiikkiliikun- taa. (T8)


Liikuntatunneille sisällyte- tään tilanteita, joissa oppi- laille nimetään jokin taito tai väline, jonka pohjalta he saavat suunnitella ja toteuttaa itse leikin, har- joitteen tai radan. Oppilas tai oppilasryhmä voi toi- mia harjoitteen ohjaamis- tehtävissä. (T9)

Opetukseen sisällytetään tanssia ja musiikkiliikun- taa. (T8)


Liikuntatunneille sisällyte- tään tilanteita, joissa oppi- laille nimetään jokin taito tai väline, jonka pohjalta he saavat suunnitella ja toteuttaa itse leikin, har- joitteen tai radan. Oppilas tai oppilasryhmä voi toi- mia harjoitteen ohjaamis- tehtävissä. (T9)


S3 Psyykkinen toiminta- kyky

S3 Psyykkinen toiminta- kyky

S3 Psyykkinen toiminta- kyky

S3 Psyykkinen toiminta- kyky

Liikuntatunneilla oppi- laalle voidaan antaa mah- dollisuus toimia itsenäi- sesti tekniikka- tai taito- kortin ohjeiden mukai- sesti. Liikuntatunneilla opetetaan lihashuollon perustaitoja kuten venyt- telyä ja kehonpainohar- joittelua. (T10)


Liikuntatunneille opettaja voi sisällyttää rentoutu- misharjoituksia. (T11)

Liikuntatunneilla oppi- laalle voidaan antaa mah- dollisuus toimia itsenäi- sesti tekniikka- tai taito- kortin ohjeiden mukai- sesti. Liikuntatunneilla opetetaan lihashuollon perustaitoja kuten venyt- telyä ja kehonpainohar- joittelua. (T10)


Liikuntatunneille opettaja voi sisällyttää rentoutu- misharjoituksia. (T11)

Liikuntatunneilla oppi- laalle voidaan antaa mah- dollisuus toimia itsenäi- sesti tekniikka- tai taito- kortin ohjeiden mukai- sesti. Oppilas voi toimia tarkkailijana ja palaut- teenantajana parinsa tai ryhmän jäsenten suorituk- sissa. Liikuntatunneilla opetetaan lihashuollon perustaitoja kuten venyt- telyä ja kehonpainohar- joittelua. (T10)


Liikuntatunneille opettaja voi sisällyttää rentoutu- misharjoituksia. Liikunta- tunneilla oppilaalle voi- daan antaa mahdollisuus valita oman innostunei- suuden, taito- tai kuntota- son mukainen tehtävä.

Ohjataan oppilasta mietti- mään liikkumisen aiheut- tamia tuntemuksia ja vai- kutuksia omassa kehossa. (T11)

Liikuntatunneilla oppi- laalle voidaan antaa mah- dollisuus toimia itsenäi- sesti tekniikka- tai taito- kortin ohjeiden mukai- sesti. Oppilas voi toimia tarkkailijana ja palaut- teenantajana parinsa tai ryhmän jäsenten suorituk- sissa. Liikuntatunneilla opetetaan lihashuollon perustaitoja kuten venyt- telyä ja kehonpainohar- joittelua. (T10)


Liikuntatunneille opettaja voi sisällyttää rentoutu- misharjoituksia. Liikunta- tunneilla oppilaalle voi- daan antaa mahdollisuus valita oman innostunei- suuden, taito- tai kuntota- son mukainen tehtävä.

Ohjataan oppilasta mietti- mään liikkumisen aiheut- tamia tuntemuksia ja vai- kutuksia omassa kehossa. (T11)