< Previous | Contents | Next >

14.4.13.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 4, Ylöjärvi


Liikunnan arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si- sältö-

alueet

Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas osallistuu liikunta-tuntien toimintaan aktiivisesti. Oppilas ko- keilee ja harjoittelee erilaisia tehtä- viä.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu lii- kuntatuntien toimin- taan yleensä aktiivi- sesti kokeillen ja har- joitellen erilaisia lii-

kuntatehtäviä.

Oppilas osallistuu lii- kuntatuntien toimin- taan joskus aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä.

T2

Oppilas harjoittelee havainnoi- maan itseään ja ympäristöään sekä osaa tehdä sen mukaan eri liikunta- tilanteissa, kuten leikeissä ja pe- leissä, tarkoituksenmukaisia ratkai-

suja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilan- teissa

Oppilas osoittaa yleensä osaavansa säädellä omaa liikku- mistaan suhteessa ryhmään ja tilaan.

Oppilas osoittaa joskus osaavansa säädellä omaa liikkumistaan suh- teessa ryhmään ja ti- laan.

T3

S1

Motoristen

Oppilas on harjoitellut

Oppilas on joskus harjoi-

Oppilas hallitsee erilaisissa oppi-


perustaitojen

rohkeasti kokeillen ta-

tellut rohkeasti kokeil-

misympäristöissä useita tasapaino-


(tasapaino- ja

sapainoilua ja liikku-

len tasapainoilua ja liik-

taitoja: staattinen ja dynaaminen


liikkumistai-

mista erilaisissa oppi-

kumista erilaisissa oppi-

tasapaino, pystyasennot, pää alas-


dot) käyttämi-

misympäristöissä.

misympäristöissä.

päin asennot, pyöriminen, heilumi-


nen eri liikun-nen, pysähtyminen ja alastulo, väis-


tamuodoissatäminen, koukistaminen, ojentami-

nen ja kieriminen.

Oppilas hallitsee erilaisissa oppi-

misympäristöissä useita liikkumis-

taitoja: käveleminen, juokseminen,

loikkiminen, rytmissä hyppiminen,


hyppääminen, kiipeäminen, lauk- kaaminen ja liukuminen. Oppilas hallitsee erilaisissa oppimisympä- ristöissä useita välineenkäsittelytai- toja: vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyömi- nen, pomputtaminen ja kiinniotta-

minen.

T4 Oppilas vahvistaa taitoaan käsi- tellä monipuolisesti erilaisia liikun- tavälineitä erilaisissa oppimisympä- ristöissä ja tilanteissa.

S1

Motoristen perustaitojen (välineenkäsit- telytaidot) käyttäminen

eri liikunta- muodoissa

Oppilas on yleensä harjoitellut erilaisten liikuntavälineiden kä- sittelyä erilaisissa op- pimisympäristöissä.

Oppilas on jonkin verran harjoitellut erilaisten lii- kuntavälineiden käsitte- lyä erilaisissa oppimis- ympäristöissä.

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä omi- naisuuksiaan. Oppilas harjoittaa nopeus-, liikkuvuus-, kestävyys- ja voimaominaisuuksiaan.

S1

Fyysisten omi- naisuuksien harjoittaminen

Oppilas on harjoitellut omien fyysisten omi- naisuuksien arviointia ja tutustunut fyysisten ominaisuuksien no- peuden, liikkuvuuden, kestävyyden ja voiman

harjoittamiseen.

Oppilas on jonkin verran harjoitellut omien fyy- sisten ominaisuuksien arviointia ja tutustunut fyysisten ominaisuuk- sien nopeuden, liikku- vuuden, kestävyyden ja

voiman harjoittamiseen.

T6

Oppilas on perusuimataitoinen.

S1

Uima- ja pelas- tautumistaidot

Oppilas on alkeisuima- taitoinen. ( 10 m yh- dellä uintitavalla ja pinnan alle painautu- minen eli kastautumi- nen). Oppilas on har- joittanut uima- ja ve- dessä liikkumistaito-

aan.

Oppilas ei ole al- keisuimataitoinen. Op- pilas on joskus harjoitta- nut uima- ja vedessä liikkumistaitoaan.

T7

Oppilas osaa ottaa huomioon mah- dolliset vaaratilanteet

S1

Toiminta lii- kuntatunneilla

Oppilas osoittaa

yleensä huomioivansa mahdollisia

Oppilas osoittaa joskus

huomioivansa mahdolli- set vaaratilanteet


liikuntatunneilla sekä pyrkii toimi- maan turvallisesti ja asiallisesti. Op- pilas osaa huolehtia oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille

ja henkilökohtaisesta hygieniasta.vaaratilanteita liikun- tatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turval- lisesti ja asiallisesti.

Sosiaalinen toimintakyky

T8

Oppilas osaa työskennellä kaikkien kanssa sekä säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilan- teissa toiset huomioon ottaen.

S2

Vuorovaiku- tus- ja työs- kentelytaidot

Oppilas on yleensä harjoitellut toimimista eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla ta- valla.

Oppilas on joskus harjoi- tellut toimimista eri lii- kuntatilanteissa yhtei- sesti sovitulla tavalla.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin peri- aatteita ja osoittaa pyrkivänsä vas- tuullisuuteen yhteisissä oppimisti- lanteissa. Oppilas harjaantuu tai- doissaan pienryhmän ohjaustehtä- vissä.

S2

Toiminta yh- teisissä oppi- mistilanteissa

Oppilas on harjoitellut reilun pelin periaat- teita ja osoittanut yleensä pyrkivänsä vastuullisuuteen yhtei- sissä oppimistilan- teissa.

Oppilas on harjoitellut reilun pelin periaatteita ja osoittanut joskus pyr- kivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilan- teissa.

Psyykkinen toimintakyky

T10

Oppilas oppii työskentelemään vas- tuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä.

Oppilas harjaantuu mobiilisovellus- ten hyödyntämiseen liikunnan tu- kena.

S3

Työskentely- taidot

Oppilas yleensä työs- kentelee vastuullisesti ja itsenäisesti annettu- jen suullisten ja kirjal- listen ohjeiden mukai- sesti.

Oppilas työskentelee joskus vastuullisesti ja itsenäisesti annettujen suullisten ja kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

T11

Oppilas harjaantuu tunnistamaan kehonsa erilaisia signaaleja ja oppii toimimaan tuntemusten mu-

kaan. Oppilas osaa asettaa itselleen

realistisia oppimistavoitteita.

S3


Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Op- pilasta ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppi- lasta ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.