< Previous | Contents | Next >

14.4.13.5 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 5, Ylöjärvi


Liikunnan arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaami-

nen

Kohtalainen/arvosa- nan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti. Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia tehtäviä.

S1

Työskentely ja yrittämi- nen

Oppilas osallistuu lii- kuntatuntien toimin- taan yleensä aktiivi- sesti kokeillen ja har- joitellen erilaisia lii-

kuntatehtäviä.

Oppilas osallistuu lii- kuntatuntien toimin- taan joskus aktiivisesti kokeillen ja harjoitel- len erilaisia liikunta-

tehtäviä.

T2

Oppilas harjoittelee havainnoi- maan itseään ja ympäristöään sekä osaa tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä

ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilai- sissa liikunta- tilanteissa

Oppilas tekee yleensä eri liikuntati- lanteissa, kuten lei- keissä ja peleissä, tar- koituksenmukaisia ratkaisuja.

Oppilas tekee joskus eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja pe- leissä, tarkoituksen- mukaisia ratkaisuja.

T3

S1

Motoristen

Oppilas osaa yleensä

Oppilas osaa joskus ta-

Oppilas hallitsee erilaisissa oppi-


perustaitojen

tasapainoilla ja liik-

sapainoilla ja liikkua

misympäristöissä useita tasapai-


(tasapaino-

kua erilaisissa oppi-

erilaisissa oppimisym-

notaitoja: staattinen ja dynaami-


ja liikkumis-

misympäristöissä.

päristöissä.

nen tasapaino, pystyasennot, pää


taidot) käyt-alaspäin asennot, pyöriminen,


täminen eriheiluminen, pysähtyminen ja


liikuntamuo-alastulo, väistäminen, koukista-


doissaminen, ojentaminen ja kierimi-

nen. Oppilas hallitsee erilaisissa

oppimisympäristöissä useita liik-

kumistaitoja: käveleminen,


juokseminen, loikkiminen, ryt- missä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen ja liu- kuminen. Oppilas hallitsee erilai- sissa oppimisympäristöissä useita välineenkäsittelytai-toja: vierittä- minen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomput-

taminen ja kiinniottaminen.

T4

Oppilas vahvistaa taitoaan käsi- tellä monipuolisesti erilaisia lii- kuntavälineitä erilaisissa oppimis- ympäristöissä ja tilanteissa.

S1

Motoristen perustaitojen (välineenkä- sittelytaidot) käyttäminen eri liikunta-

muodoissa

Oppilas osaa yleensä käsitellä erilaisia lii- kuntavälineitä erilai- sissa oppimisympä- ristöissä.

Oppilas osaa jonkin verran käsitellä erilai- sia lii-kuntavälineitä erilaisissa oppimisym- päristöissä.

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan. Oppilas harjoit- taa nopeus-, liikkuvuus-, kestä- vyys- ja voimaominaisuuksiaan.

S1

Fyysisten ominaisuuk- sien harjoit- taminen

Oppilas osaa yleensä arvioida fyysisiä omi- naisuuksiaan ja har- joittaa nopeutta, liik- kuvuutta, kestävyyttä

ja voimaa.

Oppilas osaa jonkin verran arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestä-

vyyttä ja voimaa.

T6

Oppilas on perusuimataitoinen.

S1

Uima- ja pe- lastautumis- taidot

Oppilas on lähes pe- rusuimataitoinen. (Osaa uida 50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan alla). Oppilas on harjoitta- nut uima- ja vedessä

liikkumistaitoaan.

Oppilas on alkeisuima- taitoinen. ( 10 m yh- dellä uintitavalla ja pinnan alle painautu- minen eli kastautumi- nen).

T7

Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikun- tatunneilla sekä pyrkii toimimaan

S1

Toiminta lii- kuntatun- neilla

Oppilas osaa yleensä ottaa huomioon vaa- ratilanteita liikunta-

tunneilla ja pyrkii

Oppilas ottaa joskus huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikunta-

tunneilla sekä pyrkii


turvallisesti ja asiallisesti. Oppilas osaa huolehtia oikeanlaisesta va- rustautumisesta liikuntatunneille

ja henkilökohtaisesta hygieniasta.toimimaan turvalli- sesti ja asiallisesti.

toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Sosiaalinen toimintakyky

T8

Oppilas osaa työskennellä kaik- kien kanssa sekä säädellä toimin- taansa ja tunneilmaisuaan liikun- tatilanteissa toiset huomioon ot-

taen.

S2

Vuorovaiku- tus- ja työs- kentelytaidot

Oppilas osaa yleensä toimia eri liikuntati- lanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

Oppilas osaa joskus toimia eri liikuntatilan- teissa yhteisesti sovi- tulla tavalla.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrki- vänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa. Oppilas har- jaantuu taidoissaan pienryhmän ohjaustehtävissä.

S2

Toiminta yh- teisissä oppi- mistilan- teissa

Oppilas noudattaa yleensä reilun pelin periaatteita ja osoit- taa pyrkivänsä vas- tuullisuuteen yhtei- sissä oppimistilan-

teissa.

Oppilas noudattaa jos- kus reilun pelin peri- aatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuulli- suuteen yhteisissä op- pimistilanteissa.

Psyykkinen toimintakyky

T10

Oppilas oppii työskentelemään vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä. Oppilas har- jaantuu mobiilisovellusten hyö- dyntämiseen liikunnan tukena.

S3

Työskentely- taidot

Oppilas osaa yleensä työskennellä vastuul- lisesti ja itsenäisesti.

Oppilas osaa joskus työskennellä vastuulli- sesti ja itsenäisesti.

T11

Oppilas harjaantuu tunnistamaan kehonsa erilaisia signaaleja ja op- pii toimimaan tuntemusten mu- kaan. Oppilas osaa asettaa itsel-

leen realistisia oppimistavoit- teita.

S3


Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.

Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuk- siaan osana itsearvi- ointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.