< Previous | Contents | Next >

14.4.13.6 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 6


Liikunnan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet koh- talaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si- sältö-

alueet

Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosa- nan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas osallistuu liikuntatun- tien toimintaan aktiivisesti.

Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia tehtäviä.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu lii- kuntatuntien toimin- taan yleensä aktiivi- sesti kokeillen ja har- joitellen erilaisia lii-

kuntatehtäviä.

Oppilas osallistuu lii- kuntatuntien toimin- taan joskus aktiivisesti kokeillen ja harjoitel- len erilaisia liikunta-

tehtäviä.

T2

Oppilas harjoittelee havainnoi- maan itseään ja ympäristöään sekä osaa tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten lei- keissä ja peleissä, tarkoituksen-

mukaisia ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilan- teissa

Oppilas tekee eri lii- kuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten tarkoituk- senmukaisia ratkai- suja.

Oppilas tekee joskus eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja pe- leissä, tarkoituksenmu- kaisia ratkaisuja.

T3

S1

Motoristen

Oppilas osaa tasapai-

Oppilas osaa joskus ta-

Oppilas hallitsee erilaisissa op-


perustaitojen

noilla ja liikkua erilai-

sapainoilla ja liikkua

pimisympäristöissä useita tasa-


(tasapaino- ja

sissa oppimisympäris-

erilaisissa oppimisym-

painotaitoja: staattinen ja dy-


liikkumistai-

töissä.

päristöissä.

naaminen tasapaino, pysty-


dot) käyttämi-asennot, pää alaspäin asennot,


nen eri liikun-pyöriminen, heiluminen, pysäh-


tamuodoissatyminen ja alastulo, väistämi-

nen, koukistaminen, ojentami-

nen ja kieriminen.

Oppilas hallitsee erilaisissa op-

pimisympäristöissä useita liik-

kumistaitoja: käveleminen,


juokseminen, loikkiminen, ryt- missä hyppiminen, hyppäämi- nen, kiipeäminen, laukkaami- nen ja liukuminen.

Oppilas hallitsee erilaisissa op- pimisympäristöissä useita väli- neenkäsittelytaitoja: vierittämi- nen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pom-

puttaminen ja kiinniottaminen.

T4

Oppilas vahvistaa taitoaan käsi- tellä monipuolisesti erilaisia lii- kuntavälineitä erilaisissa oppi- misympäristöissä ja tilanteissa.

S1

Motoristen perustaitojen (välineenkäsit- telytaidot) käyttäminen eri liikunta-

muodoissa

Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntaväli- neitä erilaisissa oppi- misympäristöissä.

Oppilas osaa jonkin verran käsitellä erilai- sia liikuntavälineitä eri- laisissa oppimisympä- ristöissä.

T5

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan.

Oppilas harjoittaa nopeus-, liik- kuvuus-, kestävyys- ja voi- maominaisuuksiaan.

S1

Fyysisten omi- naisuuksien harjoittami- nen

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksi- aan ja harjoittaa no- peutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

Oppilas osaa jonkin verran arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestä-

vyyttä ja voimaa.

T6

Oppilas on perusuimataitoinen.

S1

Uima- ja pe- lastautumis- taidot

Oppilas on perusuima- taitoinen (Osaa uida 50 metriä kahta uinti- tapaa käyttäen ja su- keltaa 5 metriä pinnan

alla).

Oppilas on alkeisuima- taitoinen (10 m yhdellä uintitavalla ja pinnan alle painautuminen eli kastautuminen).

T7

Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet lii- kuntatunneilla sekä pyrkii toimi- maan turvallisesti ja asiallisesti.

S1

Toiminta lii- kuntatunneilla

Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikunta- tunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti

ja asiallisesti.

Oppilas ottaa joskus huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikunta- tunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti

ja asiallisesti.


Oppilas osaa huolehtia oikean- laisesta varustautumisesta lii- kuntatunneille ja henkilökohtai-

sesta hygieniasta.

Sosiaalinen toimintakyky

T8

Oppilas osaa työskennellä kaik- kien kanssa sekä säädellä toi- mintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomi-

oon ottaen.

S2

Vuorovaiku- tus- ja työs- kentelytaidot

Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yh- teisesti sovitulla ta- valla.

Oppilas osaa joskus toimia eri liikuntatilan- teissa yhteisesti sovi- tulla tavalla.

T9

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrki- vänsä vastuullisuuteen yhtei- sissä oppimistilanteissa.

Oppilas harjaantuu taidoissaan pienryhmän ohjaustehtävissä.

S2

Toiminta yh- teisissä oppi- mistilanteissa

Oppilas noudattaa rei- lun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhtei- sissä oppimistilan- teissa.

Oppilas noudattaa jos- kus reilun pelin peri- aatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuulli- suuteen yhteisissä op- pimistilanteissa.

Psyykkinen toimintakyky

T10

Oppilas oppii työskentelemään vastuullisesti ja itsenäisesti yk- sin ja ryhmän jäsenenä. Oppilas harjaantuu mobiilisovellusten hyödyntämiseen liikunnan tu-

kena.

S3

Työskentely- taidot

Oppilas osaa yleensä työskennellä vastuulli- sesti ja itsenäisesti.

Oppilas osaa joskus työskennellä vastuulli- sesti ja itsenäisesti.

T11

Oppilas harjaantuu tunnista- maan kehonsa erilaisia signaa- leja ja oppii toimimaan tunte- musten mukaan.

Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita.

S3


Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilasta ohja- taan pohtimaan koke- muksiaan osana itsear- viointia.

Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilasta ohja- taan pohtimaan koke- muksiaan osana itsear- viointia.