< Previous | Contents | Next >

5.5.5 Iltapäivätoiminta, Ylöjärvi


Iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä, tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua, edistää hyvin- vointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.


43 Perusopetuslaki 32 §

44 Perusopetuslaki 29 § 7 mom. (1267/2013)


Iltapäivätoiminnassa tarjotaan lapselle mahdollisuus osallistua ohjattuun, virkistävään ja turvalliseen toimintaan koulupäivän jälkeen ammattitaitoisten ja tehtävään koulutettujen ohjaajien kanssa. Toiminta mahdollistaa myös levon ja rentoutumisen rauhallisessa ympäristössä. Toiminta on laadukasta vapaa-ajantoimintaa, jossa korostuvat vapaaehtoisuus ja myönteiset elämykset. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon lapsen yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet.


Ylöjärvellä iltapäivätoiminnan kohderyhmänä ovat koulujen ensimmäisten ja toisten vuosiluokkien oppilaat sekä erityisen tuen päätöksellä olevat oppi- laat pääsääntöisesti kolmannelle vuosiluokalle asti. Lain mukaan kullekin toiminnan piiriin kuuluvalle oppilasryhmälle tulee järjestää toimintaa. Tarjot- tava määrä voi vaihdella eri kohderyhmien kesken. Lapselle iltapäivätoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Ylöjärvellä on vuosittain sivistyslauta- kunnassa hyväksyttävä Iltapäivätoiminnan suunnitelma, joka on laadittu valtakunnallisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden mukaisesti.