< Previous | Contents | Next >

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9


Opetuksen tavoitteet


Tavoitteisiin liittyvät sisältö-

alueet

Laaja-alainen osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia ta- voitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakenta-

vasti erilaisissa viestintäympäristöissä


S1

L2, L3, L6, L7

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmä- viestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perus- tella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä

valintojaan


S1

L1, L2, L3, L7

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan il-

maista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilan- teissa, myös draaman keinoin.


S1

L1, L2, L3, L7

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäku- vaansa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä ke- hittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa

viestintäympäristöissä


S1

L1, L2, L6, L7

Tekstien tulkitseminen
T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtä- misessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa

arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita


S2

L1, L2, L4

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia

kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä


S2

L1, L2, L4, L5

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriit- tistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituk- senmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnutta-

maan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa


S2

L1, L2, L4


T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvi- oida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja

käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla


S2

L2, L4, L5, L6

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta it- selle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstila- jityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuun- telu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion kei-

noista


S2

L1, L2, L4, L5

Tekstien tuottaminen
T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kir- joittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksi-

aan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana


S3

L2, L4, L5, L7

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäris- töissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin

tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja


S3

L2, L4, L5

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottami- sen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppi- lasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan pa-

lautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana


S3

L2, L4, L5, L6

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen suju- voittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintätekno- logian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventä- mään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa

kirjoitetun kielen konventioista


S3

L2, L4, L5, L6

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja monipuolista- maan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa

omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimimaan


S3

L2, L4, L5, L7


eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia

kunnioittaen
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuut- taan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppi- lasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekiste- reitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielel-

listen valintojen merkityksiä ja seurauksia


S4

L1, L2, L4

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuu- den historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuu- den ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden

kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen


S4

L1, L2, L4

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tiedostumaan omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan

käyttäjäksi ja tekijäksi


S4

L2, L4, L6, L7


15.4.1.2 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä: tavoitteet luokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

Vuorovaikutustilanteissa toimi- minen

Vuorovaikutustilanteissa toimi- minen

Vuorovaikutustilanteissa toimimi- nen

T1

Oppilas harjoittelee toimimaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti eri- laisissa viestintäympäristöissä ja - tilanteissa.

Oppilas harjoittelee tarkkailemaan oman viestintänsä vaikutuksia muihin.

T1

Oppilas oppii toimimaan aktiivi- sesti ja tavoitteellisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilan- teissa.

Oppilas oppii tarkkailemaan oman viestintänsä vaikutuksia muihin.

T1

Oppilas osaa toimia aktiivisesti ja tavoitteellisesti erilaisissa viestin- täympäristöissä ja -tilanteissa.

Oppilas osaa toimia erilaisissa vies- tintäympäristöissä ja -tilanteissa.

T2

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan mielipiteensä selkeästi.

Oppilas kehittää perustelutaito- jaan.

Oppilas harjoittelee ottamaan toi- set huomioon vuorovaikutustilan- teissa.

T2

Oppilas osaa ilmaista mielipi- teensä selkeästi.

Oppilas kehittää perustelutaito- jaan.

Oppilas harjoittelee ottamaan toiset huomioon vuorovaikutus- tilanteissa.

T2

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä selkeästi ja vakuuttavasti.

Oppilas osaa perustella mielipi- teensä vakuuttavasti.

Oppilas osaa ottaa toiset huomioon vuorovaikutustilanteissa.

T3

Oppilas rohkenee ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilan- teissa.

Oppilas harjoittelee valmisteltujen puheenvuorojen pitämistä.

T3

Oppilas rohkenee ilmaista itse- ään erilaisissa viestintä- ja esitys- tilanteissa.

Oppilas harjoittelee valmisteltu- jen ja spontaanin puheenvuoro- jen pitämistä.

T3

Oppilas rohkenee ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilan- teissa.

Oppilas osaa pitää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron.
T4

Oppilas osaa havainnoida omaa viestintäänsä sekä tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisaluei- taan erilaisissa viestintäympäris- töissä.

Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen

T5

Oppilas harjoittelee tekstien ym- märtämisessä, tulkinnassa ja ana- lysoimisessa tarvittavia strategisia ja metakognitiivisia taitoja.

Oppilas harjaantuu arvioimaan lu- kemisensa kehittämistarpeita.

T5

Oppilas osaa käyttää tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia stra- tegisia ja metakognitiivisia tai- toja.

Oppilas osaa arvioida lukemi- sensa kehittämistarpeita.


T6

Oppilas harjoittelee valitsemaan, käyttämään, tulkitsemaan ja arvi- oimaan monimuotoisia kaunokir- jallisia, asia- ja mediatekstejä.

T6

Oppilas harjoittelee valitsemaan, käyttämään, tulkitsemaan ja ar- vioimaan monimuotoisia kauno- kirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

T6

Oppilas osaa valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokir- jallisia, asia- ja mediatekstejä.

T7

Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa.

Oppilas tekee havaintoja teks- teistä ja tulkitsee niitä sekä vakiin- nuttaa ja laajentaa sanavarasto- aan.

T7

Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa.

Oppilas tekee havaintoja teks- teistä ja tulkitsee niitä sekä va- kiinnuttaa ja laajentaa sanava- rastoaan.

T7

Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa.

Oppilas tekee havaintoja teksteistä ja tulkitsee niitä tarkoituksenmukai- sia käsitteitä käyttäen sekä vakiin- nuttaa ja laajentaa käsite- ja sana- varastoaan.


T8

Oppilas kehittää taitoaan arvi- oida erilaisista lähteistä

T8hankkimaansa tietoa ja opette- lee käyttämään sitä tarkoituk- senmukaisesti.

Oppilas osaa arvioida erilaisista läh- teistä hankkimaansa tietoa ja käyt- tää sitä tarkoituksenmukaisesti.


T9

Oppilas tutustuu uudenlaisiin fik- tiivisiin tekstilajeihin.

Oppilas monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksi- aan ja osaa jakaa lukukokemuk- siaan.

T9

Oppilas syventää ymmärrystään fik- tion keinoista.

Oppilas monipuolistaa luku-, kuun- telu- ja katselukokemuksiaan ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.

Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen

T10

Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuot- tamalla monimuotoisia tekstejä. Oppilas harjaantuu tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämiskohtei- taan tekstin tuottajana.

T10

Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuot- tamalla monimuotoisia tekstejä. Oppilas harjaantuu tunnista- maan vahvuuksiaan ja kehittä- miskohteitaan tekstin tuotta- jana.

T10

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan kirjoit- tamalla ja tuottamalla monimuotoi- sia tekstejä.

Oppilas tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuotta- jana.

T11

Oppilas harjoittelee tuottamaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja pohtivia tekstejä, myös monime- diaisissa ympäristöissä.

Oppilas harjoittelee valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilantee- seen sopivia ilmaisutapoja.

T11

Oppilas tuottaa kertovia, kuvaa- via, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Oppilas harjoittelee valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilantee- seen sopivia ilmaisutapoja.


T12

Oppilas käyttää tekstin tuottami- sen prosesseja ja tuottaa tekstiä myös yhdessä muiden kanssa.

T12

Oppilas käyttää tekstin tuottami- sen prosesseja ja tuottaa tekstiä myös yhdessä muiden kanssa.

T12

Oppilas käyttää tekstin tuottamisen prosesseja ja tuottaa tekstiä myös yhdessä muiden kanssa. Oppilas


Oppilas harjaantuu antamaan ja ottamaan vastaan palautetta sekä arvioimaan itseään tekstin tuotta- jana.

Oppilas harjaantuu antamaan ja ottamaan vastaan palautetta sekä arvioimaan itseään tekstin tuottajana.

osaa antaa ja ottaa vastaan pa- lautetta sekä arvioida itseään teks- tin tuottajana.

T13

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja vahvistaa tieto- ja viestintätekno- logian käyttötaitoaan tekstien tuottamisessa.

Oppilas syventää ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä.

Oppilas vahvistaa yleiskielen hal- lintaa.

T13

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja vahvistaa tieto- ja viestintä- teknologian käyttötaitoaan teks- tien tuottamisessa.

Oppilas syventää ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä.

Oppilas vahvistaa yleiskielen hal- lintaa.

T13

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja vahvistaa tieto- ja viestintäteknolo- gian käyttötaitoaan tekstien tuotta- misessa.

Oppilas syventää ymmärrystään kir- joittamisesta viestintänä.

Oppilas vahvistaa yleiskielen hallin- taa tekstejä kirjoittaessaan ja muo- katessaan.


T14

Oppilas vahvistaa tiedon hallin- nan ja käyttämisen taitoja.

Oppilas monipuolistaa lähteiden käyttöä ja harjoittelee viittausta- poja omassa tekstissä.

Oppilas harjoittelee toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

T14

Oppilas vahvistaa tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja.

Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet.

Oppilas toimii eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuu- rin ymmärtäminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T15

Oppilas kehittää kielitietoisuut- taan ja tutustuu kielen ilmiöihin. Oppilas harjoittelee tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä.

T15

Oppilas kehittää kielitietoisuut- taan ja tutustuu kielen ilmiöihin. Oppilas harjoittelee tunnista- maan kielen rakenteita, eri rekis- tereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä.

T15

Oppilas kehittää kielitietoisuuttaan ja kiinnostuu kielen ilmiöihin.

Oppilas osaa kuvailla tekstien kielel- lisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä ja kuvata eri re- kisterien ja tyylien välisiä eroja.


T16

Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuu- den ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään.

Oppilas tuntee kirjallisuuden pää- lajit ja on lukenut sovitut kirjat.

T16

Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuu- den ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään.

Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja joitakin alalajeja sekä on lukenut sovitut kirjat.

T16

Oppilas tutustuu kulttuurin eri muo- toihin sekä pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elä- mässään.

Oppilas tutustuu kirjallisuuden his- toriaan ja nykykirjallisuuteen sekä tuntee suomalaisen kulttuurin juu- ria.

Oppilas on lukenut sovitut kirjat.T17

Oppilas osaa kuvailla Suomen kielel- listä ja kulttuurista monimuotoi- suutta.

Oppilas osaa kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen kielen piir- teitä ja asemaa muiden kielten jou- kossa.