< Previous | Contents | Next >

15.4.1.3 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä: sisällöt luokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimi- minen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimi- minen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Vahvistetaan taitoja toimia erilai- sissa, myös koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa. Havain- noidaan omasta ja muiden viestin- nästä syntyviä vaikutelmia ja merki- tyksiä. Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja keskusteluissa sekä ideointi- ja ongelmanratkaisu- tilanteissa (esim. ryhmään tutustu- minen draaman keinoin, puhumi- nen ja toisen kuunteleminen ryh- mässä ja parityössä, palautteen an- taminen ja vastaanottaminen).


Tehdään havaintoja viestintätilan- teille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi omaa kie- lenkäyttöä. Harjoitellaan puheen ja kokonaisilmaisun keinoja käyttä- mistä itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltuja puhe-esityksiä ja nii- den havainnollistamista (esimerkiksi keskustelupuheenvuoron valmista- minen ja esittäminen, haastattelu, selostus ja esitelmä).

Vahvistetaan taitoja toimia erilai- sissa, myös koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitel- laan kuuntelemisen, puhumisen ja vaikuttamisen taitoja ideointi-, väit- tely-, neuvottelu- ja ongelmanrat- kaisutilanteissa. Syvennetään taitoa havainnoida viestintätilanteille tyy- pillisiä kielen keinoja ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyttöä (esim. mielipidekeskustelu, mielipi- teen perusteleminen, vaikuttava puhe, verkkokeskusteluun osallistu- minen).


Tarkastellaan ja tuotetaan suullisia, kirjallisia ja digitaalisia tekstejä eri- laisissa, motivoivissa ja myös eet- tistä pohdintaa herättävissä viestin- tätilanteissa.


Harjoitellaan omien vuorovaikutus- taitojen ja viestintätapojen arvioin- tia pyrkimyksenään havaita niiden kehittämiskohteita.

Syvennetään taitoja toimia eri- laisissa vuorovaikutustilan- teissa (esim. työhaastattelu, neuvottelu, tavoitteellinen ryh- mäkeskustelu) ja havainnoi- daan omasta ja muiden viestin- nästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Tehdään havain- toja viestintätilanteille tyypilli- sistä kielen keinoista ja omak- sutaan niitä osaksi omaa kie- lenkäyttöä.


Vahvistetaan kykyä käyttää pu- heen ja kokonaisilmaisun kei- noja itseilmaisussa. Harjoitel- laan valmisteltujen puhe-esi- tysten pitämistä sekä havain- noimista (esim. esiintymisvar- muuden vahvistaminen draa- man keinoin, valmisteltu pu- heenvuoro, kokouspuheen- vuoro, tilannepuhe, esitelmä). Harjoitellaan edelleen kuunte- lemisen ja puhumisen taitoja


Harjoitellaan arvioimaan omia vuo- rovaikutustaitoja ja viestintätapoja. Harjaannutaan arvioimaan myös omien vuorovaikutustaitojen kehit- tämiskohteita.

Tarkastellaan ja tuotetaan erilaisia suullisia, kirjallisia ja digitaalisia tekstejä erilaisissa, motivoivissa viestintätilanteissa.

Tutustutaan mahdollisuuksien mu- kaan elokuvaan ja teatteriin taide- muotona ja teatteri-ilmaisun keinoi- hin draaman toimintamuotojen avulla.

ideointi- ja ongelmanratkaisuti- lanteissa.


Vahvistetaan sähköisen me- dian käyttöä osana omaa opis- kelua.

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

Opitaan käyttämään ja tulkitsemaan erityyppisiä ja itsellekin uudenlaisia tekstejä. Syvennetään tekstien tul- kinnan taitoja lukemalla ja tarkkaile- malla fiktiivisiä, media- ja asiateks- tejä eri muodoissaan: kaunokirjalli- suutta, tietotekstejä sekä erilaisia painetun ja audiovisuaalisen me- dian tekstejä.


Seurataan lukutaidon kehittymistä ja syvennetään tekstin ymmärtämi- sen strategioita.


Tutustutaan henkilöön viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin. Har- joitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja itsenäisesti, pari- työnä ja ryhmässä tavoitteenaan li- sätä käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa (esim. kaunokirjallisuuden päälajit, aihe, juoni, teema, henkilötyypit,

Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin sekä nii- den vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipi- teen ja faktan erottamiseen, suos- tuttelun, varmuusasteiden, asentei- den ja affektiivisuuden ilmaisuun, asioiden välisten suhteiden osoitta- miseen, perustelukeinoihin sekä re- torisiin keinoihin.


Syvennetään taitoja tulkita fiktiivisiä tekstejä ja käytetään keskeisimpiä käsitteitä puhuttaessa tai kirjoitet- taessa teksteistä. Tutustutaan erilai- siin kirjallisuuden genreihin (esim. rikoskirjallisuus, tieteiskirjallisuus, fantasiakirjallisuus, kauhukirjalli- suus, rakkauskirjallisuus). Harjaan- nutaan pohtimaan tekstien tarkoi- tusperiä ja kohderyhmiä ja syvenne- tään taitoja esittää kriittisen lukijan kysymyksiä.

Syvennetään taitoja tulkita eri- laisia tekstejä tarkastelemalla fiktiivisiä, media- ja asiateks- tejä eri muodoissaan: kauno- kirjallisuutta, tietotekstejä sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median teks- tejä.


Harjaannutaan pohtimaan tekstien tarkoitusperiä ja koh- deryhmiä ja esittämään kriitti- sen lukijan kysymyksiä. Laajen- netaan lukuharrastusta nuor- tenkirjallisuudesta yleiseen kaunokirjallisuuteen ja tieto- teksteihin. Syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta ja tutkitaan syven- täen kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa.


kertojatyypit, ennakointi, aukko- kohta, käännekohta, takauma).


Tutustutaan monipuolisesti kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teks- teihin ja niiden ilmaisutapoihin.

Harjaannutaan esittämään kysy- myksiä median sisällöistä ja esitys- tavasta ja etsimään niihin vastauk- sia. Pohditaan niin mediatekstien kuin muidenkin tekstien tarkoitus- periä ja kohderyhmiä ja opitaan esittämään kriittisen lukijan kysy- myksiä.


Harjaannutaan eläytymään luettuun ja reflektoimaan omaa elämään lue- tun avulla jakamalla lukukokemuk- sia (esim. tekstin tulkinta draaman keinoin, luova kirjoittaminen, luku- päiväkirja, lukupiirityöskentely, ru- nojen lukeminen ja tulkitseminen). Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin sekä erilaisiin tietolähteisiin ja har- joittelee arvioimaan lähteiden luo- tettavuutta.


Tutkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa (esim. runojen, laulu- lyriikan tai mainosten avulla). Har- joitellaan löytämään itselle sopivaa luettavaa, kuunneltavaa tai katsel- tavaa sekä harjaannutaan jakamaan luku- ja katselukokemuksia pari- työnä ja ryhmässä. Vahvistetaan tai- toja eritellä omaa elämää luetun, kuullun tai katselukokemuksen avulla.


Kehitytään erilaisten tiedonlähtei- den käyttäjänä ja harjoitellaan arvi- oimaan lähteiden luotettavuutta.

Syvennetään tiedonhaun tai- toja. Harjoitellaan tiedonhaun keskeisiä vaiheita ja opitaan, mistä ja miten tietoa voi hakea. Harjaannutaan arvioimaan tie- tojen käytettävyyttä ja lähtei- den luotettavuutta.

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: esim. ker- tomus, kuvaus, runo, uutinen, selos- tus, määritelmä, tiivistelmä, koevas- taus, sähköpostiviesti, wiki, blogi, verkkokeskustelu.

Syvennetään tietoja tekstien tuotta- misen vaiheista ja harjoitellaan kir- joittamista itsenäisesti, parin ja ryh- män kanssa. Vahvistetaan kirjoitus- taitoa tuottamalla erilaisia fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä. Opiskellaan

Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktii- visiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audio- visuaalisina ja verkkoteksteinä, itsenäisesti, parin ja ryhmän kanssa. PerehdytäänHarjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Harjaannutaan anta- maan ja vastaanottamaan pa- lautetta tekstin tuottamisen eri vai- heissa. Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikri- teereihin.


Opiskellaan kertoville ja kuvaaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, vi- suaalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyö- dynnetään tätä tietoa omia tekstejä tuotettaessa. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri tarkoituksiin sopiviksi.


Tutkitaan kirjoitettujen tekstien ele- menttejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvenne- tään ymmärrystä kirjoitetun yleis- kielen piirteistä: kappaleiden, virk- keiden ja lauseiden rakenteet (pää- ja sivulauseet), asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinot sekä viit- taussuhteiden ilmaiseminen.


Tarkastellaan erilaisia ajan ilmaisu- tapoja sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissään. Tar- kastellaan sanastoon liittyviä rekis- teri- ja tyylipiirteitä, mikä auttaa

ohjaaville, pohtiville ja kantaa otta- ville teksteille tyypillisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotetta- essa omia tekstejä. Rohkaistaan op- pilasta myös tuottamaan itselleen uudenlaisia tekstejä, kuten esim. ar- vostelu, vertaileva teksti, mainos, essee eli pohtiva teksti, verkkokom- mentti, yleisönosastokirjoitus tai vastine.

Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Harjaannutaan tunnistamaan omia tyypillisiä piirteitään tekstien tuot- tajana.


Syvennetään tietoja kirjoitetun yleiskielen piirteistä: kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteet (erilaiset kappalerakenteet, lau- seenjäsenet, lauseke).


Tarkastellaan erilaisia suhtautumi- sen ilmaisutapoja sekä harjoitellaan niiden käyttöä teksteissä. Kerrataan keskeisiä kielenhuollon asioita (esim. virke ja välimerkit, lukusano- jen kirjoittaminen).


Vahvistetaan opiskelussa tarvitta- vaa muistiinpanotekniikkaa sekä lähteiden käyttötaitoja. Vahviste- taan myös teknistä taitoa kirjoittaa

erityyppisten tekstien tavoittei- siin ja arviointikriteereihin.


Laajennetaan tietoja erilaisille teksteille tyypillisistä tekstuaa- lisista, visuaalisista ja kielelli- sistä piirteistä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan kirjoitta- mista aineiston pohjalta (esim. artikkeli, essee, kuva-analyysi, novellianalyysi, runoanalyysi tai tutkielma) sekä asioimiskir- joittamista (esim. ansioluet- telo, raportti, työhakemus).


Tarkastellaan kirjoitettujen tekstien piirteitä sekä hyödyn- netään tätä tietoa teksteissä. Syvennetään ymmärrystä kir- joitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden raken- teita sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä.

Opiskellaan ja kerrataan yleisiä kielenhuollon asioita (esim. lauseenvastikkeet, vierassanat, lyhenteet ja välimerkit).


Syvennetään taitoa käyttää kir- joitetun yleiskielen käytänteitä tekstiensä tuottamisessa ja muokkaamisessa. Vahvistetaan


valitsemaan kuhunkin tekstiin sopi- via ilmaisutapoja.


Harjoitellaan käyttämään kirjoitet- tua yleiskieltä omissa teksteissään. Vahvistetaan kirjoitustaitoa kertaa- malla kielenhuollon keskeisiä asioita (esim. alkukirjain, yhdyssanat, vuo- ropuhelun välimerkit ja muut väli- merkit). Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistä- mistä, muistiinpanojen tekoa ja läh- teiden käyttöä. Harjoitellaan tek- nistä kirjoitustaitoa käsin ja tieto- tekniikkaa hyödyntäen.


Tutustutaan tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.

käsin sekä tietotekniikkaa hyödyn- täen.

opiskelussa tarvittavien teks- tien tuottamisen taitoja sekä muistiinpanotekniikkaa ja läh- teiden käyttötaitoja. Päivite- tään tietoja tekijänoikeuksista ja noudattaa tekijänoikeuksia omissa teksteissään.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuu- rin ymmärtäminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuu- rin ymmärtäminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kehitetään kielitietoisuutta tarkas- telemalla tekstejä ja niiden rakenta- mia merkityksiä. Harjaannutaan käyttämään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella (esim. sa- naluokat, sanojen taivutus). Teks- tejä eritellen tehdään havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kie- lellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn.

Havainnoidaan tekstejä ja niiden ra- kentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voi- daan tarkastella (esim. modukset, lauseenjäsenet). Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen raken- teista, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyy- liin ja sävyyn.

Tutustutaan Suomen kielitilan- teeseen, kielten sukulaissuhtei- siin, suomen sukukieliin ja suo- men kielen vaihteluun ja vai- heisiin (murteet ja slangit) sekä kielenhuollon periaatteisiin.

Verrataan suomea muihin kie- liin ja tutustutaan suomen kie- lelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirteisiin.

Tarkastellaan myös kieltenHavainnoidaan ja ymmärretään kulttuurin monimuotoisuutta ja osataan myös kuvata omia kulttuu- rikokemuksiaan. Tutustutaan kult- tuurin eri ilmenemismuotoihin, ku- ten kuvaan, elokuvaan ja mediakult- tuurin eri muotoihin.


Opitaan tuntemaan kirjallisuuden päälajit ja joitakin alalajeja. Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja sekä tutustuu myös tietoteksteihin. Har- joitellaan lukukokemusten jaka- mista ryhmässä, esim. kirjavink- kauksen tai draaman keinoin. Oppi- lasta kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston käyttöön.

Luetaan monipuolisesti nuortenkir- joja, novelleja, runoja ja nykykirjalli- suutta sekä tutustuu myös tietokir- jallisuuteen. Harjoitellaan lukukoke- musten jakamista vuorovaikuttei- sesti (esim. kirjavinkkaus, prosessi- draaman menetelmät, lukupiirityös- kentely, kirjablogit tai kirjatrailerit). Oppilasta kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston käyt- töön.


Syvennetään kokemuksia kulttuurin eri ilmenemismuodoista, kuten te- atterista, puhekulttuurista, nuoriso- kulttuurin ja mediakulttuurin eri muodoista.


Tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse. Mahdolli- suuksien mukaan toteutetaan omia esityksiä tai muita projekteja yhteis- työssä esimerkiksi muiden kulttuuri- aineiden kanssa.

vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla.


Harjaannutaan kuvailemaan tekstien kielellisiä piirteitä. Käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkas- tella. Tehdään tekstejä eritel- len havaintoja kielen raken- teista sekä eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä. Eritellään kielellisten valintojen vaikutusta tekstin tyyliin ja sä- vyyn. Ymmärretään ja osataan kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen kielen piirteitä ja asemaa muiden kielten jou- kossa.


Syvennetään kokemuksia kult- tuurin eri ilmenemismuo- doista, kuten kansanperin- teestä, teatterista, elokuvasta, puhekulttuurista tai mediakult- tuurin eri muodoista. Tutustu- taan Kalevalaan. Opitaan tun- temaan kirjallisuuden keskeisiä tyylivirtauksia sekä yleisen ja suomalaisen kirjallisuuden vai- heita. Tutustutaan joihinkin kir- jallisuuden klassikoihin ja lue- taan monipuolisesti nykykirjal- lisuutta.
Harjaannutaan käyttämään eri- laisia tietotekstejä ja tietokir- joja tietotekstin lähteenä.


Oppilasta kannustetaan aktiivi- seen ja monipuoliseen kirjas- ton käyttöön.


15.4.1.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 7, Ylöjärvi


Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas harjoittelee toimi- maan aktiivisesti ja tavoit- teellisesti erilaisissa viestin- täympäristöissä ja -tilan- teissa. Oppilas harjoittelee tarkkailemaan oman viestin- tänsä vaikutusta muihin.

S1

Erilaiset vies- tintätilan- teet, oman viestinnän vaikutusten tarkkailu

Oppilas on harjoitellut toimimaan aktiivisesti eri viestintätilanteissa sekä osaa havainnoida viestintänsä vaikutuk- sia.

Oppilas toimii eri viestin- tätilanteissa muttei vielä osaa havainnoida vaiku- tusta.

T2

Oppilas harjoittelee ilmaise- maan mielipiteensä selke- ästi. Oppilas kehittää perus- telutaitojaan. Oppilas har- joittelee ottamaan toiset

S1

Mielipiteen ilmaisu, pe- rustelutai- dot, toisten huomiointi

Oppilas on harjoitellut mielipiteen ilmaisua, perustelutaitoja sekä toisen huomiointia.

Oppilas on harjoitellut mielipiteen ilmaisua ja pe- rustelutaitoja muttei osaa analysoida tai kehittää toimintaansa.


huomioon vuorovaikutusti-

lanteissa.

T3

Oppilas rohkenee ilmaista it- seään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Oppilas harjoittelee valmisteltujen

puheenvuorojen pitämistä.

S1

Puheenvuo- ron pitämi- nen, oma viestintäroh- keus

Oppilas pitää valmis- teltuja puheenvuoroja.

Oppilas on harjoitellut pu- heenvuorojen pitämistä, mutta valmistelussa on vielä puutteita.

Tekstien tulkitseminen

T5

Oppilas harjoittelee tekstien ymmärtämisessä, tulkin- nassa ja analysoimisessa tar- vittavia strategisia ja meta- kognitiivisia taitoja. Oppilas harjaantuu arvioimaan luke- misensa kehittämistarpeita.

S2

Tekstinym- märtämisen strategiat, kehittyminen lukijana

Oppilas on vahvistanut tulkintataitojaan har- joittelemalla tekstin ymmärtämisen strate- gioita. Oppilas osaa ar- vioida omaa lukutaito- aan ja sen kehittämis- kohteita.

Oppilas pystyy käyttä- mään joitakin tekstinym- märtämisen strategioita. Oppilas osaa tehdä ha- vaintoja lukutaidostaan.

T6

Oppilas harjoittelee valitse- maan, käyttämään, tulkitse- maan ja arvioimaan moni- muotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

S2

Tekstimaail- man moni- puolistumi- nen ja mo- nilukutaito

Oppilas osaa valita ja lukea erityyppisiä, myös itselleen uuden- laisia tekstejä. Hän osaa myös tulkita ja arvioida lukemaansa. Oppilas käyttää ope- tettuja käsitteitä teks-

tejä analysoidessaan.

Oppilas osaa lukea eri- tyyppisiä tekstejä. Tulkit- semiseen ja tekstien arvi- oimiseen hän tarvitsee apukysymyksiä.

T7

Oppilas harjoittelee erittele- vää ja kriittistä lukutaitoa.

Oppilas tekee havaintoja teksteistä ja tulkitsee niitä sekä vakiinnuttaa ja laajen- taa sanavarastoaan.

S2

Tekstien erit- tely ja tul- kinta

Oppilas tunnistaa teks- tilajeja ja ymmärtää, että teksteillä on eri- laisia tavoitteita ja tar- koitusperiä. Oppilas

pystyy tekemään ha- vaintoja teksteistä

Oppilas tunnistaa tekstila- jeja sekä pystyy ohjatusti tekemään havaintoja teksteistä. Oppilas tietää, että sanavaraston kasvat- taminen on tärkeää.

sekä kasvattamaan sa-

navarastoaan.


Tekstien tuottaminen

T10

Oppilas rohkaistuu ilmaise- maan ajatuksiaan kirjoitta- malla ja tuottamalla moni- muotoisia tekstejä. Oppilas harjaantuu tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämis- kohteitaan tekstien tuotta- jana.

S3

Ajatusten il- maiseminen, tekstimaail- man moni- puolistumi- nen ja mo- nilukutaito, kielenhuol- lon keskeis- ten asioiden

hallinta

Oppilas ilmaisee aja- tuksiaan monimuotoi- sin tekstein. Oppilas on harjoitellut arvioi- maan omien teks- tiensä vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Oppilas hallitsee kie- lenhuollon keskeiset asiat.

Oppilas osaa tuottaa omia tekstejä ohjatusti, esim. apukysymysten avulla.

Oppilas harjoittelee ha- vainnoimaan omien teks- tiensä kehittämiskohteita.

T11

Oppilas harjoittelee tuotta- maan kertovia, kuvaavia, oh- jaavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ym- päristöissä. Oppilas harjoit- telee valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen

sopivia ilmaisutapoja.

S3

Tekstilajien hallinta

Oppilas osaa tuottaa erilaisia, myös itsel- leen uudenlaisia teks- tejä. Oppilas osaa käyttää opetettuja, ku- hunkin tekstilajiin ja ti- lanteeseen sopivia il- maisutapoja.

Oppilas on harjoitellut eri- laisia, monimuotoisia tekstilajeja. Kuitenkin hän useimmiten tuottaa itsel- leen tuttuja tekstilajeja.

T12

Oppilas käyttää tekstin tuot- tamisen prosesseja, yksin ja yhdessä muiden kanssa. Op- pilas harjaantuu antamaan ja saamaan palautetta teks- teistä sekä arvioimaan itse- ään tekstin tuottajana.

S3

Tekstien tuottamisen prosessien hallinta

ja palautteen antamisen ja vastaanotta-

misen har- joittelu

Oppilas tuottaa tekstiä prosessikirjoittamisen menetelmin. Oppilas tuottaa tekstejä myös yhdessä muiden kanssa. Oppilas antaa ja ottaa vastaan raken- tavaa palautetta teks-

teistä.

Oppilas harjoittelee teks- tin tuottamisen proses- seja ja tarvitsee siinä tu- kea. Oppilas tekee ohja- tusti havaintoja omasta tekstistään sekä harjoitte- lee rakentavan palautteen antamista muille.

T13

Oppilas syventää ymmärrys- tään kirjoittamisesta

S3

Kirjoitetun kielen kon-

ventioiden

Oppilas tuntee kirjoi- tettujen tekstien pe-

rusrakenteita ja

Oppilas tietää joitakin tekstien perusrakenteita

ja kirjoitetun yleiskielen


viestintänä. Oppilas vahvis- taa kirjoitetun yleiskielen hallintaa. Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa kirjoittamisessa.


hallinta ja kirjoitustaito

yleiskielen piirteitä. Oppilas kirjoittaa sel- keästi käsin ja harjoit- telee tieto- ja viestin- täteknologian käyttöä kirjoittamisessa.

piirteitä. Oppilaan käsin kirjoitetusta tekstistä saa selvää. Oppilas on harjoi- tellut tieto- ja viestintä- teknologian hyödyntä- mistä kirjoittamisessa.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T15

Oppilas kehittää kielitietoi- suuttaan ja tutustuu kielen ilmiöihin. Oppilas harjoitte- lee tunnistamaan kielen ra- kenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä.

S4

Kielitietoi- suus ja kielen kehittyminen

Oppilas käyttää kieli- tiedon peruskäsitteitä ja tunnistaa kielen pe- rusrakenteita (sana- luokat, sanojen taivu- tus) sekä keskeisiä re- kistereitä, tyylipiirteitä

ja sävyjä.

Oppilas tunnistaa joitakin kielitiedon käsitteitä ja kielen perusrakenteita.

T16

Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kir- jallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämäs- sään. Oppilas tuntee kirjalli-

suuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat.

S4

Kulttuurin muodot ja merkitys, kir- jallisuuden päälajit

Oppilas tuntee kirjalli- suuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat. Oppilas osaa pohtia kirjallisuuden ja kult- tuurin merkitystä elä- mässään.

Oppilas on tutustunut kir- jallisuuden päälajeihin sekä sovittuihin kirjoihin.