< Previous | Contents | Next >

15.4.1.5 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi


Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi arvosanaa kahdeksan ja arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si- sältö

-alu- eet

Arvioinnin kohteet oppi- aineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaami- nen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas harjoittelee toimi- maan aktiivisesti ja tavoitteel- lisesti erilaisissa viestin- täympäristöissä ja -tilanteissa. Oppilas harjoittelee tarkkaile- maan oman viestintänsä vai-

kutusta muihin.

S1

Erilaiset vies- tintätilanteet, oman viestin- nän vaikutus- ten tarkkailu

Oppilas toimii aktiivi- sesti ja itsenäisesti eri viestintätilanteissa sekä havaitsee viestintänsä vaikutuksia.

Oppilas toimii eri viestintä- tilanteissa muttei vielä osaa havainnoida vaiku- tusta.

T2

Oppilas harjoittelee ilmaise- maan mielipiteensä selkeästi. Oppilas kehittää perustelutai- tojaan. Oppilas harjoittelee ottamaan toiset huomioon vuorovaikutustilanteissa.

S1

Mielipiteen il- maisu, perus- telutaidot, toisten huomi- oiminen

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä. Hän ke- hittää perustelutaito- jaan sekä huomioi muita vuorovaikutustilan- teissa.

Oppilas ilmaisee ja peruste- lee mielipiteensä, muttei osaa analysoida tai kehittää toimintaansa.

T3

Oppilas rohkenee ilmaista it- seään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Oppilas har- joittelee valmisteltujen pu-

heenvuorojen pitämistä.

S1

Puheenvuoron pitäminen, oma viestin- tärohkeus

Oppilas kehittyy valmis- teltujen ja spontaanien puheenvuorojen pitämi- sessä.

Oppilas pitää ohjatusti val- mistellun ja spontaanin pu- heenvuoron.

Tekstien tulkitseminen

T5

Oppilas osaa käyttää tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia

S2

Tekstinymmär- tämisen stra- tegiat

Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita itsenäisesti.

Oppilas osaa arvioida

Oppilas osaa käyttää joita- kin tekstinymmärtämisen strategioita. Oppilas osaa

joiltain osin kuvata


strategisia ja metakognitiivisia taitoja.

Oppilas osaa arvioida lukemi- sensa kehittämistarpeita.omaa lukutaitoaan ja ni- metä kehittämiskoh- teita.

lukutaitoaan ja kertoa, mitä siinä voisi parantaa.

T6

Oppilas harjoittelee valitse- maan, käyttämään, tulkitse- maan ja arvioimaan moni- muotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

S2

Tekstimaail- man monipuo- listuminen ja monilukutaito

Oppilaan monilukutaito on syventynyt: hän osaa valita, käyttää, tulkita ja arvioida erilaisia teks- tejä joko itsenäisesti tai ohjatusti.

Oppilas on laajentanut tekstimaailmaansa ja kehit- tänyt monilukutaitoaan.

Kuitenkin hän mieluiten va- litsee käsiteltäväkseen it- selleen tuttuja tekstilajeja. Tekstien tulkinnassa oppi-

las tarvitsee ohjausta.

T7

Oppilas harjoittelee erittele- vää ja kriittistä lukutaitoa. Op- pilas tekee havaintoja teks- teistä ja tulkitsee niitä sekä vakiinnuttaa ja laajentaa sana- varastoaan.

S2

Tekstien erit- tely ja tulkinta

Oppilas on oppinut tark- kailemaan tekstejä kriit- tisesti. Hän tunnistaa tekstilajeja ja osaa ku- vailla joitakin pohtivien, kantaa ottavien ja oh- jaavien tekstien kielelli- siä ja tekstuaalisia piir- teitä. Oppilas ymmär- tää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

Oppilas on harjoitellut kriit- tistä lukutaitoa. Hän tun- nistaa joitakin tekstilajeja ja osaa ohjatusti tunnistaa joitakin vaikuttamaan pyr- kivien tekstien piirteitä.

Oppilas tietää, että eri teks- teillä on erilaiset tarkoitus- perät. Oppilas tietää, että lukemalla monipuolisesti hän voi kasvattaa sanava- rastoaan.

T8

Oppilas kehittää taitoaan arvi- oida erilaisista lähteistä hank- kimaansa tietoa ja opettelee käyttämään sitä tarkoituksen- mukaisesti.

S2

Tiedonhankin- tataidot ja läh- dekriittisyys

Oppilas tietää, mistä ja miten tietoa voi hakea. Oppilas osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotetta- vuutta.

Oppilas osaa etsiä tietoa it- selleen tutuista ja helposti löytyvistä lähteistä. Useim- miten hän myös osaa arvi- oida, mitkä lähteet ovat luotettavia ja käyttökelpoi-

sia.

T9

Oppilas tutustuu uudenlaisiin fiktiivisiin tekstilajeihin.

S2

Fiktiivisten

tekstien erit- tely ja tulkinta

Oppilas osaa tulkita fik-

tiivisiä tekstejä, käyttää keskeisimpiä käsitteitä

Oppilas osaa kertoa fiktiivi-

sistä teksteistä käyttäen joitakin kirjallisuuden


Oppilas harjaantuu monipuo- listamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.


ja lukukoke- musten jaka- minen

puhuessaan teksteistä ja liittää genretekstit oi- keaan kontekstiin. Oppi- las löytää itsenäisesti ti- lanteeseen ja itselleen sopivaa luettavaa, kuun- neltavaa ja katseltavaa. Oppilas lukee useita kir- joja ja osaa jakaa luku-

kokemuksiaan.

käsitteitä ja pystyy jaka- maan lukukokemustaan. Hän tunnistaa ja on lukenut genretekstejä.

Tekstien tuottaminen

T10

Oppilas rohkaistuu ilmaise- maan ajatuksiaan kirjoitta- malla ja tuottamalla moni- muotoisia tekstejä. Oppilas harjaantuu tunnistamaan vah- vuuksiaan ja kehittämiskohtei- taan tekstien tuottajana.

S3

Ajatusten il- maiseminen tekstein, teks- timaailman monipuolistu- minen, mo- nilukutaito

Oppilas ilmaisee ajatuk- siaan monimuotoisin tekstein. Oppilas osaa arvioida omien teks- tiensä vahvuuksia ja ke- hittämiskohteita. Oppi- las hallitsee kielenhuol- lon keskeiset asiat.

Oppilas ilmaisee ohjatusti omia ajatuksiaan moni- muotoisin tekstein. Oppilas osaa havainnoida joitakin tekstiensä kehittämiskoh- teita ja hallitsee kielenhuol- lon perusasioita.

T11

Oppilas tuottaa monimuotoi- sia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä ja harjoittelee valitsemaan niihin sopivia il- maisutapoja.

S3

Tekstilajien hallinta

Oppilas on kirjoittanut ohjatusti kertovia, ku- vaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisessa ympä- ristössä. Oppilas osaa käyttää kuhunkin teksti- lajiin ja tilanteeseen so-

pivia ilmaisutapoja.

Oppilas on harjoitellut eri- laisia, monimuotoisia teks- tilajeja, mutta tuottaa useimmiten itselleen tut- tuja tekstilajeja. Kirjoitus- prosessissa hän tarvitsee paljon ohjausta.

T12

Oppilas käyttää tekstin tuotta- misen prosesseja, yksin ja yh- dessä muiden kanssa. Oppilas

harjaantuu antamaan ja saa- maan palautetta teksteistä

S3

Tekstien tuot- tamisen pro- sessien hal- linta, palautteen an-

taminen ja

Oppilas osaa tuottaa tekstiä prosessikirjoitta- misen menetelmin. Op- pilas tekee tekstejä myös yhdessä muiden

kanssa. Oppilas osaa

Oppilas pystyy tuottamaan tekstiä prosessikirjoittami- sen menetelmin mutta tar- vitsee siinä paljon tukea.

Oppilas tekee ohjatusti ha-

vaintoja teksteistä sekä


sekä arvioimaan itseään teks- tin tuottajana.


vastaanotta- minen, oman tekstin arvi- ointi

antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta teksteistä sekä arvioida itseään tekstin tuotta-

jana.

harjoittelee rakentavan pa- lautteen antamista.

T13

Oppilas syventää ymmärrys- tään kirjoittamisesta viestin- tänä. Oppilas vahvistaa kirjoi- tetun yleiskielen hallintaa.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti kä- sin ja vahvistaa tieto- ja vies- tintäteknisiä taitojaan kirjoi- tusprosessissa.

S3

Kirjoitetun kie- len konventioi- den hallinta ja kirjoitustaito

Oppilas tunnistaa eri- laisten kirjoitettujen tekstien perusrakenteita sekä kirjoitetun yleiskie- len piirteitä. Oppilas osaa soveltaa oppimi- aan asioita muokates- saan tekstejä. Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja edistyy tieto- ja vies-

tintäteknisissä taidoissa.

Oppilas tunnistaa joitakin kirjoitettujen tekstien tyy- pillisiä piirteitä. Oppilas on harjoitellut tunnistamaan puhekielen ja yleiskielen eroja. Oppilas on harjoitel- lut ohjatusti kirjoittamista vaiheittain.

T14

Oppilas vahvistaa tiedon hal- linnan ja käyttämisen taitoja. Oppilas monipuolistaa lähtei- den käyttöä ja harjoittelee viittaustapoja omassa teks- tissä. Oppilas harjoittelee toi- minaan eettisesti verkossa yk- sityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

S3

Tiedon esittä- minen, tiedon hallinta ja eet- tinen viestintä

Oppilas osaa käyttää teksteissään tiedonläh- teistä hankittua tietoa ja referoida lukemaansa. Oppilas on harjoitellut tiedon luotettavuuden arvioimista sekä lähtei- den merkitsemistä omaan tekstiin. Oppilas noudattaa tekijänoi-

keuksia.

Oppilas tietää erilaisia tie- donhankintatapoja ja on harjoitellut arvioimaan tie- don luotettavuutta. Oppilas tietää, että tekijänoikeuksia pitää noudattaa.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T15

Oppilas kehittää kielitietoi- suuttaan ja tutustuu kielen il- miöihin. Oppilas harjoittelee tunnistamaan kielen raken- teita, eri rekistereitä, tyylipiir-

teitä ja sävyjä.

S4

Kielitietoisuu- den kehittymi- nen

Oppilas tunnistaa mo- duksia ja lauseenjäseniä ja ymmärtää niiden merkitystehtävän. Oppi- las osaa soveltaa oppi- maansa kielitietoa

Oppilas tietää, millainen kielenkäyttö sopii eri tilan- teisiin. Oppilas osaa joita- kin perusasioita moduk- sista sekä lauseenjäsennyk- sestä.

omaan tapaansa käyt-

tää kieltä.


T16

Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjalli- suuden ja kulttuurin merki- tystä omassa elämässään. Op- pilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja joitakin alalajeja sekä on lukenut sovitut kirjat.

S4

Kirjallisuuden tuntemuksen, kulttuuritietoi- suuden ja lu- kuharrastuk- sen kehittymi- nen

Oppilas tuntee kulttuu- rin monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia kulttuurikokemuksiaan. Oppilas tuntee kirjalli- suuden päälajit ja gen- ret. Oppilas on lukenut sovitut kirjat.

Oppilas tietää erilaisia kult- tuurin muotoja ja on miet- tinyt, mitkä niistä kiinnos- tavat itseä. Oppilas tietää kirjallisuuden päälajeja ja genrejä. Oppilas pyrkii lu- kemaan sovitut kaunokir- jallisuuden tekstit.


15.4.1.6 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä, päättöarvioinnin kriteeritOpetuksen ta- voite

Sisältöalueet

Opetuksen ta- voitteista joh- detut oppimi- sen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 5

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 7

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 8

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 9

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppi-

S1

Oppilas laajen-

Toiminta

Oppilas osaa

Oppilas osaa

Oppilas osaa

Oppilas osaa

lasta laajenta-


taa taitoaan

vuorovaiku-

toimia itselleen

toimia tavoit-

toimia rakenta-

toimia rakenta-

maan taitoaan


toimia erilai-

tusitilanteissa

tutussa ryh-

teellisesti ryh-

vasti erilaisissa

vasti monenlai-

toimia tavoit-


sissa vuorovai-


mässä ja arki-

missä ja tavan-

ryhmissä ja

sissa ryhmissä,

teellisesti, mo-


kutustilan-


sissa vuorovai-

omaisissa vuo-

vuorovaikutus-

myös vaativissa

tivoituneesti,


teissa.


kutustilan-

rovaikutustilan-

tilanteissa.

vuorovaikutus-

eettisesti ja
teissa.

teissa.


tilanteissa.


rakentavasti erilaisissa vies- tintäympäris- töissä
T2 kannustaa oppilasta moni- puolistamaan ryhmäviestintä- taitojaan ja ke- hittämään tai- tojaan perus- tella näkemyk- siään sekä kie- lellisiä ja vies- tinnällisiä valin- tojaan

S1

Oppilas moni- puolistaa ryh- mäviestintätai- tojaan ja kehit- tää taitojaan perustella nä- kemyksiään.

Ryhmäviestin- nän taidot

Oppilas osaa kuunnella muita ja osallis- tuu keskuste- luun.


Oppilas osaa il- maista mielipi- teensä ja esit- tää sille jonkin perustelun.

Oppilas osaa ottaa toisten näkemykset huomioon omassa viestin- nässään.


Oppilas osaa il- maista mielipi- teensä asialli- sesti ja esittää sille yksinker- taisia peruste- luja.

Oppilas osaa edistää pu- heenvuoroil- laan keskuste- lua.


Oppilas osaa il- maista mielipi- teensä selke- ästi ja perus- tella sen melko monipuolisesti.

Oppilas osaa tulkita muiden puheenvuoroja ja niiden tavoit- teita sekä sää- dellä omaa viestintäänsä ti- lanteen mu- kaan.


Oppilas osaa il- maista mielipi- teensä tilantee- seen sopivalla tavalla ja perus- tella sen va- kuuttavasti.

T3 ohjata oppi-

S1

Oppilas moni-

Esiintymisen

Oppilas osaa pi-

Oppilas osaa pi-

Oppilas osaa pi-

Oppilas osaa pi-

lasta monipuo-


puolistaa koko-

taidot

tää lyhyen

tää valmistellun

tää valmistellun

tää valmistellun

listamaan koko-


naisilmaisun


puhe-esityksen

yksinkertaisen

puhe-esityksen

puhe-esityksen

naisilmaisun


taitojaan erilai-


konkreetti-

puhe-esityksen

ja kohdentaa

vaativastakin

taitojaan


sissa viestintä-


sesta, itselleenaiheesta.


erilaisissa vies- tintä- ja esitys- tilanteissa, myös draaman keinoin


ja esitystilan- teissa.


tutusta ai- heesta.


Oppilas osaa il- maista itseään ymmärrettä- västi.

Oppilas osaa il- maista itseään selkeästi.

sen kuulijoil- leen.


Oppilas osaa il- maista itseään tilanteeseen sopivalla ta- valla.


Oppilas osaa il- maista itseään monipuolisesti ja mukauttaa il- maisuaan kuuli- joiden ja tavoit- teen mukaan.

T4 kannustaa

S1

Oppilas oppii

Vuorovaikutus-

Oppilas osaa ni-

Oppilas osaa

Oppilas osaa

Oppilas osaa

oppilasta sy-


havainnoiman

taitojen kehit-

metä jonkin

kuvata itseään

eritellä viestin-

arvioida vies-

ventämään


omaa viestin-

täminen

viestinnällisen

viestijänä ja ni-

tätaitojaan

tintätaitojaan

viestijäku-


täänsä ja tun-


vahvuutensa

metä muuta-

sekä kuvata

ja vahvuuksi-

vaansa niin,


nistamaan vah-


tai kehittämis-

mia vahvuuksi-

vahvuuksiaan

aan ja pohtia,

että hän oppii


vuuksiaan sekä


kohteensa.

aan ja kehittä-

ja kehittämis-

miten voi taito-

havainnoimaan


kehittämisalu-miskohteitaan.

kohteitaan.

jaan kehittää.

omaa viestin-


eitaan.


täänsä ja tun-
nistamaan vah-
vuuksiaan sekä
kehittämisalu-
eitaan erilai-
sissa, myös mo-
nimediaisissa
viestintäympä-
ristöissä

Tekstien tulkitseminen

T5 ohjata oppi- lasta kehittä- mään tekstien lukemisessa, ymmärtämi- sessä, tulkin- nassa ja analy- soimisessa tar- vittavia strate- gioita ja meta- kognitiivisia tai- toja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistar- peita

S2

Oppilas oppii tekstien luke- misessa tarvit- tavia strategi- oita ja meta- kognitiivi-sia taitoja ja oppii arvioimaan lu- kemisensa ke- hittämistar- peita.

Tekstin ymmär- täminen ja omien vah- vuuksien ja ke- hittämiskohtei- den tunnista- minen

Oppilas osaa käyttää jotakin yksinkertaista tekstin ymmär- tämisen strate- giaa.


Oppilas osaa ni- metä jonkin lu- kemiseen liitty- vän vahvuu- tensa tai kehit- tämiskoh- teensa.

Oppilas osaa käyttää muuta- mia tekstinym- märtämisen strategioita.


Oppilas osaa kuvata itseään lukijana ja ni- metä muuta- mia vahvuuksi- aan ja kehittä- miskohteita.

Oppilas osaa valita tekstila- jiin sopivia tekstinymmär- tämisen strate- gioita.


Oppilas osaa eritellä lukutai- toaan ja kuvata vahvuuksiaan ja kehittämis- kohteitaan.

Oppilas osaa käyttää lukuti- lanteen kan- nalta tarkoituk- senmukaisia tekstinymmär- tämisen strate- gioita.


Oppilas osaa arvioida luku- taitojaan ja pohtia, miten voi niitä kehit- tää.

T6 tarjota oppi- laalle monipuo- lisia mahdolli- suuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida mo- nimuotoisia kaunokirjallisia,

S2

Oppilas oppii valitsemaan, käyttämään, tulkitsemaan ja arvioimaan mo- nimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja media- tekstejä.

Tekstimaailman monipuolistu- minen ja mo- nilukutaito

Oppilas osaa lu- kea yksinkertai- sia kaunokirjal- lisia, asia- ja mediatekstejä eri muodois- saan.

Oppilas osaa valita, käyttää ja lukea erilai- sia tekstejä mutta pitäytyy enimmäkseen itselleen tu- tuissa tekstila- jeissa.

Oppilas osaa valita, käyttää ja tulkita eri tekstilajeja edustavia teks- tejä.

Oppilas osaa valita, käyttää, tulkita ja arvi- oida myös itsel- leen uudenlai- sia tekstejä.


asia- ja media- tekstejä
T7 ohjata oppi- lasta kehittä- mään erittele- vää ja kriittistä lukutaitoa, har- jaannuttaa op- pilasta teke- mään havain- toja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituk- senmukaisia käsitteitä käyt- täen sekä va- kiinnuttamaan ja laajenta- maan sana- ja käsitevarantoa

S2

Oppilas oppii erittelevää ja kriittistä luku- taitoa, oppii te- kemään ha- vaintoja asia- ja mediateks- teistä ja tulkit- semaan niitä tarkoituksen- mukaisia käsit- teitä käyttäen.

Asia- ja media- tekstien erittely ja tulkinta

Oppilas osaa poimia teks- tistä keskeisiä sisältöjä apuky- symysten avulla.


Oppilas osaa ni- metä muuta- man yksinker- taiselle tekstila- jille tyypillisen kielellisen tai tekstuaalisen piirteen.

Oppilas osaa erottaa tekstin pääasiat ja ku- vata tekstin ta- voitteita.


Oppilas osaa kuvata tavan- omaisille teksti- lajeille tyypilli- siä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

Oppilas osaa eritellä tekstin tarkoitusperiä, kohderyhmiä ja merkityksiä.


Oppilas osaa eritellä tekstila- jien piirteitä ja kuvata niitä muutamien keskeisten kä- sitteiden avulla.

Oppilas osaa tulkita ja pohtia tekstin rakenta- mia merkityksiä ja arvioida teks- tin vaikutuksia.


Oppilas osaa analysoida tekstilajien piir- teitä tarkoituk- senmukaisia käsitteitä käyt- täen ja arvioida tekstiä suh- teessa sen ta- voitteisiin ja tarkoitusperiin.

T8 kannustaa oppilasta kehit- tämään taito- aan arvioida erilaisista läh- teistä

S2

Oppilas oppii arvioimaan eri- laisista läh- teistä hankki- maansa tietoa ja käyttämään

Tiedonhankin- tataidot ja läh- dekriittisyys

Oppilas osaa etsiä yksittäisiä tietoja anne- tuista lähteistä.

Oppilas osaa käyttää tavan- omaisia läh- teitä ja hakea tietoa niistä.

Oppilas osaa kuvata tiedon- haun keskeiset vaiheet, etsiä erilaisia lähteitä

Oppilas osaa toimia tiedon- haun vaiheiden mukaisesti.


hankkimaansa tietoa ja käyttä- mään sitä tar- koituksenmu- kaisella tavalla


sitä tarkoituk- senmukaisella tavalla.


Oppilas osaa ni- metä muuta- man lähteiden luotettavuu- teen liittyvän piirteen.

Oppilas osaa kuvata käyttä- miensä lähtei- den luotetta- vuutta.

ja hakea tietoa niistä.


Oppilas osaa arvioida erilais- ten lähteiden luotettavuutta ja käytettä- vyyttä.

Oppilas osaa käyttää moni- puolisia läh- teitä ja hakea niistä tietoa tarkoituksen- mukaisella ta- valla.


Oppilas osaa pohtia lähtei- den luotetta- vuuteen ja tie- don käytettä- vyyteen liittyviä tekijöitä ja pe- rustella omat lähdevalin- tansa.

T9 kannustaa oppilasta laa- jentamaan kiin- nostusta itselle uudenlaisia fik- tiivisiä kirjalli- suus- ja teksti- lajityyppejä

S2

Oppilas tutus- tuu itselleen uudenlaisiin fik- tiivisiin tekstei- hin eri muo- doissaan, moni- puolistaa luku-, kuuntelu- ja

Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta

Oppilas osaa selostaa yksin- kertaisen fiktii- visen tekstin juonen ja ni- metä joitakin fiktion keinoja.

Oppilas osaa kuvailla fiktiivi- sen tekstin piir- teitä ja tehdä havaintoja fik- tion keinoista.

Oppilas osaa eritellä fiktiivi- siä tekstejä eri muodoissaan.


Oppilas osaa käyttää eritte- lyssä muutamia

Oppilas osaa analysoida fik- tiivisiä tekstejä eri muodois- saan tarkoituk- senmukaisia käsitteitä käyt- täen.


kohtaan, moni- puolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukoke- muksiaan ja nii- den jakamisen keinoja sekä sy- ventämään ym- märrystä fik- tion keinoista


katselukoke- muksiaan ja ja- kaa niitä sekä syventää ym- märrystään fik- tion keinoista.
keskeisiä käsit- teitä sekä tun- nistaa fiktion kielen ja ilmai- sutapojen eri- tyispiirteitä ja kerronnan kei- noja.


Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä ja poh- tia fiktion mo- nitulkintai- suutta.

Tekstien tuottaminen

T10 rohkaista oppilasta ilmai- semaan ajatuk- siaan kirjoitta- malla ja tuotta- malla moni- muotoisia teks- tejä sekä auttaa oppilasta tun- nistamaan omia vahvuuk- siaan ja kehittä- miskohteitaan tekstin tuotta- jana

S3

Oppilas oppii il- maisemaan aja- tuksiaan kirjoit- tamalla ja tuot- tamalla moni- muotoisia teks- tejä sekä tun- nistamaan vah- vuuksiaan ja kehittämiskoh- teitaan tekstin tuottajana.

Monimuotois- ten tekstien tuottaminen ja tekstin tuotta- misen taitojen kehittäminen

Oppilas osaa tuottaa mallien avulla yksinker- taisia tekstejä.


Oppilas osaa ni- metä jonkin vahvuutensa tai kehittämis- kohteensa teks- tin tuottajana.

Oppilas osaa tuottaa erityyp- pisiä tekstejä ohjeiden mu- kaan.


Oppilas osaa kuvata itseään tekstien tuotta- jana ja nimetä muutamia vah- vuuksiaan ja kehittämiskoh- teitaan.

Oppilas osaa tuottaa tavoit- teen mukaisia tekstejä.


Oppilas osaa eritellä vah- vuuksiaan ja kehittämiskoh- teitaan tekstin tuottajana.

Oppilas osaa tuottaa luovasti tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia teks- tejä.


Oppilas osaa arvioida vah- vuuksiaan ja kehittämiskoh- teitaan tekstin tuottajana ja pohtia, miten

voi taitojaan kehittää.

T11 tarjota op- pilaalle tilai- suuksia tuottaa kertovia, ku- vaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kan- taa ottavia tekstejä, myös monimediai- sissa ympäris- töissä, ja auttaa oppilasta valit- semaan kuhun- kin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisu- tapoja

S3

Oppilas oppii tuottamaan kertovia, ku- vaavia, ohjaa- via, pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä, myös monimediai- sissa ympäris- töissä, ja oppii valitsemaan ku- hunkin tekstila- jiin ja tilantee- seen sopivia il- maisutapoja.

Tekstilajien hal- linta

Oppilas osaa tuottaa mallien avulla yksinker- taisia ja konk- reettisia kerto- via ja kuvaavia tekstejä itsel- leen tutuista ai- heista.

Oppilas osaa tuottaa ohjaa- via ja yksinker- taisia kantaa ottavia tekstejä ja käyttää mal- lien avulla niille tyypillisiä kei- noja.

Oppilas osaa tuottaa pohti- via ja erilaisia kantaa ottavia tekstejä ja käyttää niille tyypillisiä kei- noja.

Oppilas osaa tuottaa itsenäi- sesti erilaisia tekstejä ja käyt- tää monipuoli- sesti niille tyy- pillisiä keinoja.

T12 ohjata op- pilasta vahvis- tamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tar- jota oppilaalle

S3

Oppilas vahvis- taa tekstin tuottamisen prosessejaan ja tuottaa tekstiä yhdessä

Tekstin tuotta- misen proses- sien hallinta

Oppilas osaa ideoida ja tuot- taa tekstiä mal- lien tai apuky- symysten avulla.

Oppilas osaa suunnitella ja tuottaa tekstiä sekä yksin että ryhmässä.

Oppilas osaa muokata teks- tin rakenteita ja kieliasua pa- lautteen poh- jalta.

Oppilas osaa muokata moni- puolisesti ja it- senäisesti teks- tin ilmaisua ja rakenteita.


tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä mui- den kanssa sekä rohkaista oppilasta vah- vistamaan tai- toa antaa ja ot- taa vastaan pa- lautetta sekä arvioida itseään tekstin tuotta- jana


muiden kanssa sekä vahvistaa taitoaan antaa ja ottaa vas- taan palautetta sekä arvioida it- seään tekstin tuottajana.Oppilas osaa antaa niukkaa tai yksipuolista palautetta mui- den teksteistä ja ottaa vas- taan pa- lautetta.

Oppilas osaa antaa pa- lautetta ja hyö- dyntää saa- maansa pa- lautetta satun- naisesti teks- tien tuottami- sessa.


Oppilas osaa antaa rakenta- vaa palautetta ja hyödyntää saamaansa pa- lautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa.


Oppilas osaa antaa tekstien muokkaamista edistävää pa- lautetta mui- den teksteistä ja soveltaa saa- maansa pa- lautetta kehit- täessään teks- tin tuottamisen taitojaan.

T13 ohjata op- pilasta edistä- mään kirjoitta- misen sujuvoit- tamista, vah- vistamaan

tieto- ja viestin- täteknologian käyttötaitoa tekstien tuotta- misessa, syven- tämään ym- märrystään kir- joittamisesta

S3

Oppilas suju- voittaa ja vah- vistaa tekstien tuottamisen taitoaan käsin ja tieto- ja vies- tintäteknolo- giaa hyödyn- täen sekä sy- ventää ymmär- rystään kirjoit- tamisesta vies- tintänä ja vah- vistaa

Ymmärrettävän tekstin tuotta- minen ja kirjoi- tetun kielen konventioiden hallinta

Oppilas osaa tuottaa yksin- kertaisen teks- tin, jonka vies- tistä saa selvää.


Oppilas osaa käyttää yksin- kertaisia virke- ja lauseraken- teita sekä pää- osin virkkeen lopetusmerk- kejä ja isoa

Oppilas osaa tuottaa tekstin, jonka viesti vä- littyy pääosin helposti.


Oppilas osaa jaksottaa teks- tinsä ja kiinnit- tää huomiota virke- ja lause- rakenteisiin sekä noudattaa useita

Oppilas osaa tuottaa tekstin, joka on hel- posti ymmär- rettävä ja su- juva.


Oppilas osaa jä- sentää teks- tinsä ja kappa- leensa loogisesti ja kiinnittää huo- miota

Oppilas osaa tuottaa eheän ja havainnolli- sen tekstin.


Oppilas osaa käyttää sidos- teisuuden kei- noja monipuoli- sesti, käyttää monipuolisia lause- ja virke- rakenteita, kiinnittää


viestintänä sekä vahvista- maan yleiskie- len hallintaa antamalla tie- toa kirjoitetun kielen konven- tioista


yleiskielen hal- lintaansa.


alkukirjainta virkkeen alussa ja erisnimissä.


Oppilas osaa kirjoittaa käsin ja tieto- ja vies- tintäteknolo- giaa hyödyn- täen.

kirjoitetun yleiskielen käy- tänteitä.

sananvalintoi- hin sekä nou- dattaa pääosin kirjoitetun yleiskielen käy- tänteitä teks- tejä tuottaes- saan ja muoka- tessaan.


Oppilas osaa kirjoittaa suju- vasti käsin ja tieto- ja viestin- täteknologiaa hyödyntäen.

huomiota teks- tin tyyliin sekä noudattaa kir- joitetun yleis- kielen käytän- teitä.

T14 harjaan- nuttaa oppi- lasta vahvista- maan tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja moni- puolistamaan lähteiden käyt- töä ja viittaus- tapojen

S3

Oppilas vahvis- taa tiedon hal- linnan ja käyt- tämisen taito- jaan ja moni- puolistaa läh- teiden käyttöä ja viittaustapo- jen hallintaa sekä harjaan- tuu toimimaan

Tiedon esittä- minen, hallinta sekä eettinen viestintä

Oppilas osaa tehdä yksinker- taisen tiivistyk- sen luetun, kuullun tai näh- dyn pohjalta.


Oppilas osaa käyttää lähteitä mekaanisesti ja

Oppilas osaa tehdä yksinker- taisia muistiin- panoja ja mer- kitä käyttä- mänsä lähteet mallin mukaan.

Oppilas osaa tehdä moni- puolisia muis- tiinpanoja ja tii- vistää hankki- maansa tietoa.


Oppilas merkit- see lähteet asi- anmukaisella tavalla.

Oppilas osaa yhdistellä omissa teks- teissään useista lähteistä hank- kimaansa tie- toa.


hallintaa omassa teks- tissä sekä opas- taa oppilasta toimimaan eet- tisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuk- sia kunnioit- taen.


erilaisissa ym- päristöissä yksi- tyisyyttä ja te- kijänoikeuksia kunnioittaen.


yksinkertaisesti teksteissään.


Oppilas nou- dattaa tekijän- oikeuksia ja tie- tää, mitä yksi- tyisyyden suo- jalla tarkoite- taan.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T15 ohjata op- pilasta syventä- mään kielitie- toisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä sekä auttaa oppilasta tun- nistamaan kie- len rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ym- märtämään kie- lellisten

S4

Oppilas syven- tää kielitietoi- suuttaan ja kiinnostuu kie- len ilmiöistä, tunnistaa kie- len rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ym- märtää kielellis- ten valintojen merkityksiä ja seurauksia.

Kielitietoisuu- den kehittymi- nen

Oppilas osaa havainnoida yk- sinkertaisia tekstien piir- teitä.


Oppilas osaa ni- metä muuta- mia tavanomai- sia kirjoitetun ja puhutun kie- len sekä arki- ja yleiskielen eroja.

Oppilas osaa havainnoida tekstien ja kie- len piirteitä.


Oppilas osaa kuvata kielen vaihtelua eri kielenkäyttöti- lanteissa.

Oppilas osaa eritellä eri re- kisterien ja tyy- lien piirteitä.


Oppilas osaa pohtia kielellis- ten ja tekstuaa- listen valinto- jen merkityksiä ja vaikutuksia.

Oppilas osaa analysoida tekstien, rekis- terien ja tyylien piirteitä.


Oppilas osaa soveltaa tietoa kielellisten va- lintojen vaiku- tuksista omassa viestinnässään.


valintojen mer- kityksiä ja seu- rauksia
T16 kannustaa oppilasta avar- tamaan kirjalli- suus- ja kult- tuurinäkemys- tään, tutustut- taa häntä kirjal- lisuuden histo- riaan, nykykir- jallisuuteen ja kirjallisuuden eri lajeihin, aut- taa häntä poh- timaan kirjalli- suuden ja kult- tuurin merki- tystä omassa elämässään sekä tarjota op- pilaalle mah- dollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielä- mysten

S4

Oppilas avartaa kirjallisuusnä- kemystään, tu- tustuu kirjalli- suuden histori- aan ja nykykir- jallisuuteen sekä kirjallisuu- den eri lajeihin.

Kirjallisuuden tuntemus ja lu- kuharrastus

Oppilas osaa ni- metä kirjalli- suuden pääla- jit.


Oppilas on lu- kenut muuta- mia kokonaisia kaunokirjallisia tekstejä, esi- merkiksi novel- leja.

Oppilas osaa kuvailla kirjalli- suuden pääla- jien tyypillisiä piirteitä.


Oppilas osaa antaa esimerk- kejä päälajeihin kuuluvista te- oksista.


Oppilas on lu- kenut osan lu- kuvuosittain sovituista teok- sista.

Oppilas osaa kuvailla kauno- kirjallisuuden monimuotoi- suutta.


Oppilas osaa ni- metä kirjalli- suuden vaiheita ja yhdistää muutaman te- oksen ja kirjaili- jan niihin.


Oppilas on lu- kenut lukuvuo- sittain sovitut teokset.

Oppilas osaa analysoida kau- nokirjallisuu- den monimuo- toisuutta osana kulttuuria.


Oppilas osaa kuvailla kirjalli- suuden vaiheita sekä niiden keskeisiä tyyli- piirteitä ja ni- metä eri vaihei- den keskeisiä teoksia ja kirjai- lijoita.


Oppilas tuntee monipuolisesti kirjallisuutta.


hankkimiseen ja jakamiseen
T17 ohjata op- pilas tutustu- maan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoi- suuteen, suo- men kielen taustaan ja piir- teisiin, auttaa oppilasta pohti- maan äidinkie- len merkitystä ja tulemaan tie- toiseksi omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktii- viseksi kulttuu- ritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi

S4

Oppilas tutus- tuu Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoi- suuteen, suo- men kielen taustaan ja piir- teisiin ja pohtii kielellisen ja kulttuurisen identiteetin merkitystä.

Kielen merki- tyksen ja ase- man hahmotta- minen

Oppilas osaa ni- metä Suomessa puhuttavia kie- liä ja jonkin suomen suku- kielen.


Oppilas osaa ni- metä jonkin suomen kielelle tyypillisen piir- teen ja kertoa oman äidinkie- lensä merkityk- sestä itselleen.

Oppilas osaa kuvailla suo- men kielen ase- maa muiden kielten jou- kossa.


Oppilas osaa ni- metä keskeisiä suomen kielelle tyypillisiä piir- teitä ja kuvailla äidinkielen merkitystä yksi- lölle.

Oppilas osaa kuvailla Suo- men kielellistä ja kulttuurista monimuotoi- suutta.


Oppilas osaa eritellä suomen kielelle tyypilli- siä piirteitä ja pohtia äidinkie- len yhteyttä identiteettei- hin.

Oppilas osaa pohtia kielelli- sen ja kulttuuri- sen monimuo- toisuuden mer- kityksiä yksi- lölle ja yhteis- kunnalle.


Oppilas osaa eritellä suomen kielelle tyypilli- siä piirteitä suhteessa mui- hin kieliin ja pohtia äidinkie- len käsitettä ja merkityksiä identiteettien rakentumisen kannalta.