< Previous | Contents | Next >

15.4.1.10 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi arvosanaa kahdeksan varten ja arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa

Arvosanan kahdeksan osaami- nen

Arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas opettelee toimi- maan aktiivisesti ja tavoit- teellisesti erilaisissa vies- tintäympäristöissä ja -tilan- teissa. Oppilas harjaantuu tarkkailemaan oman vies- tintänsä vaikutuksia mui- hin ja pyrkii rakentavaan

vuorovaikutukseen.

S1

Vuorovaiku- tustaidot

Oppilas viestii aktiivisesti ja su- juvasti monenlaisissa vuorovai- kutustilanteissa. Hän kykenee ottamaan kulloisenkin viestin- tätilanteen luonteen huomi- oon. Oppilas pyrkii rakenta- vaan vuorovaikutukseen. Oppi- las havainnoi omaa viestin- täänsä.

Oppilas viestii yleensä ym- märrettävästi, mutta viestin- tätilanteen huomioon otta- minen on vaikeaa. Oppilas ei aina pysty reagoimaan tar- koituksenmukaisesti toisten viestintään.

T2

Oppilas osaa ilmaista mieli- piteensä ja kehittää perus- telutaitojaan. Oppilas tun- nistaa viestintätilanteille tyypillisiä kielellisiä kei- noja.

S1

Ymmärtämis- taidot vuoro- vaikutusti- lanteissa

Oppilas ymmärtää opetuspu- hetta ja median puhuttuja tekstejä suurimmaksi osaksi. Oppilas tunnistaa eri viestintä- tilanteille tyypillisiä viestintä- keinoja, esim. vaikuttamisen keinoja. Oppilas osaa yleensä erottaa muodollisen ja vapaa- muotoisen viestintätilanteen

toisistaan.

Oppilas tunnistaa joitakin muodollisen ja vapaamuotoi- sen viestintätilanteen eroja.

T3

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Oppilas harjoittelee valmisteltujen puheenvuorojen pitämistä.

S1

Esiintymistai- dot

Oppilas ilmaisee itseään luon- tevasti erilaisia ilmaisun kei- noja käyttäen. Hän kykenee vahvistamaan ja pehmentä- mään ilmaisuaan. Oppilas pys-

tyy jonkin verran muuttamaan

Oppilas pystyy esiintymään, mutta viestintä on hapa- roivaa.

viestintäänsä tilanteen muo- dollisuuden mukaan. Oppilas osaa pitää lyhyitä valmisteltuja

puheenvuoroja ja esityksiä.


Tekstien tulkitseminen

T4

Oppilas kehittää taitojaan ymmärtää, tulkita ja analy- soida tekstejä sana- ja käsi- tevarantoaan laajentaen. Oppilas ja hioo lukutaito- aan ja oppii itselleen sopi- via lukustrategioita. Oppi- las tunnistaa eri tekstilajeja ja niille tyypillisiä ilmaisuta- poja.

S2

Tekstilajitai- dot tekstien tulkinnassa

Oppilas pystyy selittämään useimmat yleiset sanat, ja hä- nen passiivinen sanavaras- tonsa on melko laaja. Oppilas ymmärtää median ja eri oppi- aineiden tekstejä kohtuullisen helposti, kun aihe ei ole tunte- maton. Oppilaalla on käytös- sään toimivia lukustrategioita. Oppilas tunnistaa erilaisia teks- tilajeja ja niille tyypillisiä ilmai-

sutapoja.

Oppilas pystyy selittämään yleisiä sanoja, mutta sanava- rasto on suppea. Median ja oppiaineiden tekstien ym- märtäminen ilman tukea on vaikeaa. Oppilas tunnistaa joitakin tekstilajeja.

T5

Oppilas harjoittelee eritte- levää ja kriittistä lukutai- toa.

S2

Tekstien tul- kinta

Oppilas tekee tulkintoja teks- teistä. Oppilas osaa itsenäisesti tehdä teksteistä päätelmiä, ar- vioita ja kysymyksiä.

Oppilas kykenee tekemään teksteistä joitakin päätelmiä ja kysymyksiä.

Tekstien tuottaminen

T6

Oppilas oppii omien teks- tien suunnittelua ja muok- kaamista sekä hyödyntää eri tekstilajien tekstejä omien tuotostensa mal- leina. Oppilas tuottaa ku- vaavia, ohjaavia, pohtivia ja kantaaottavia tekstejä it-

senäisesti ja ryhmässä.

S3

Tekstilajitai- dot tekstien tuottami- sessa

Oppilas osaa suunnitella ja tuottaa johdonmukaisia teks- tejä sekä muokata niitä. Hän hyödyntää eri tekstilajien teks- tejä omien tuotostensa mal- leina. Oppilas pystyy tuotta- maan kuvaavia, ohjaavia, kan- taa ottavia ja pohtivia tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä.

Oppilas osaa tuottaa yksin- kertaisia tekstejä yksin ja ryhmässä. Hän pystyy jossain määrin hyödyntämään eri tekstilajien tekstejä omien tuotostensa malleina. Oppi- las osaa otsikoida tekstinsä ja ohjatusti jakaa sen kappa- leisiin.


T7

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja vahvistaa tieto- ja viestintäteknologian käyt- tötaitoaan tekstien tuotta- misessa. Oppilas vahvistaa kirjoitetun kielen normien hallintaa. Oppilas kehittyy suomen kielen rakenteiden

hallinnassa.

S3

Kirjoitetun kielen hal- linta

Oppilas kirjoittaa sujuvasti kä- sin ja osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa tekstien tuottamisessa. Oppilas hallit- see kirjoitetun kielen keskei- simmät normit. Hän osaa tuot- taa helposti luettavaa, melko virheetöntä tekstiä.

Oppilas tuottaa pääosin ym- märrettävää tekstiä ja osoit- taa tuntevansa suomen kie- len keskeisimpiä normeja.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T8

Oppilas kehittää kielitietoi- suuttaan ja kiinnostuu kie- len ilmiöistä. Oppilas tun- nistaa kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja

sävyjä.

S4

Kielitietoi- suuden ke- hittyminen

Hän havainnoi tekstien kielelli- siä ja tekstuaalisia piirteitä.

Oppilas ymmärtää eri rekiste- rien ja tyylien välisiä eroja sekä kielellisten valintojen vaikutuk- sia.

Hän tunnistaa joitakin kielen rakenteita, eri rekistereitä ja tyylipiirteitä. Oppilas ymmär- tää voivansa vaikuttaa kielel- lisillä valinnoilla tekstin tyy- liin ja sävyyn.

T9

Oppilas tuntee kirjallisuu- den päälajit ja joitakin ala- lajeja sekä on lukenut sovi-

tut kirjat.

S4

Kirjallisuu- den ja sen vaiheiden tuntemus

Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja joitakin alalajeja. Hän osaa keskustella kirjalli- suudesta. Oppilas lukee sovitut

kirjat.

Oppilas tietää, että on ole- massa erilaisia kirjallisuuden lajeja. Oppilas lukee sovitut kirjat, mutta keskustelemi-

nen niistä on vaikeaa.

T10

Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämäs- sään.

S4

Kulttuuritie- toisuuden kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla joitakin kulttuurisen monimuotoisuu- den piirteitä ja kertoa monikie- lisyyden ja kulttuurin merkityk- sestä omassa elämässään.

Oppilas tunnistaa joitakin kulttuurisen monimuotoi- suuden piirteitä. Oppilas osaa antaa esimerkkejä ym- päristönsä kielistä ja mur- teista, mutta hänen on vai- kea keskustella kulttuurin ja monikielisyyden merkityk- sestä.


Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T11

Oppilas tuntee erilaisia op- pimistyylejä ja -tapoja. Op- pilas osaa nimetä kehittä- mistarpeitaan kielenoppi- jana ja asettaa itselleen ta-

voitteita.

S5

Viestijäkuvan kehittyminen ja oman kie- lenoppimi- sen reflek- tointi

Oppilas tarkastelee omia oppi- misstrategioitaan ja osaa ni- metä kehittämistarpeitaan kie- lenoppijana. Oppilas osaa aset- taa oppimiselleen tavoitteita.

Oppilas osaa ohjatusti aset- taa itselleen oppimistavoit- teita.

T12

Oppilas ymmärtää eri tie- donalojen tapoja käyttää kieltä ja laajentaa käsiteva- rantoaan.

S5

Eri tie- donalojen kielen ha- vainnointi

Oppilas osaa tehdä havaintoja eri tiedonalojen kielestä ja teksteistä.

Oppilas osaa tehdä joitakin havaintoja eri tiedonalojen kielestä ja teksteistä.

T13

Oppilas osaa suunnitella työskentelyään. Oppilas kehittää taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankki- maansa tietoa ja opettelee käyttämään sitä tarkoituk-

senmukaisesti.

S5

Tiedonhan- kinta sekä oman työs- kentelyn suunnittelu, jäsentämi- nen ja arvioi-

minen

Oppilas osaa suunnitella työs- kentelyään. Oppilas osaa arvi- oida erilaisista lähteistä hank- kimaansa tietoa.

Oppilas ei juurikaan arvioi hankkimaansa tietoa. Oppi- laan työskentely on epäitse- näistä.


15.4.1.11 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä, päättöarvioinnin kriteeritOpetuksen ta- voite

Sisältöalueet

Opetuksen ta- voitteista joh- detut oppimi- sen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 5

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 7

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 8

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 9

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 rohkaista

S1

Oppilas kehit-

Vuorovaikutus-

Oppilas osallis-

Oppilas osallis-

Oppilas edistää

Oppilas toimii

oppilasta kehit-


tää taitoaan

suhteen raken-

tuu ennakoita-

tuu suullisesti

omalla toimin-

vuorovaikutus-

tämään taito-


toimia tavoit-

taminen

viin koulun

ja rakentavalla

nallaan vuoro-

tilanteissa aloit-

aan toimia ta-


teellisesti ja


vuorovaikutus-

tavalla koulun

vaikutuksen on-

teellisesti ja so-

voitteellisesti ja


eettisesti sekä


tilanteisiin ak-

vuorovaikutus-

nistumista.

vittaa puhet-

eettisesti sekä


vuorovaikutus-


tiivisesti kuun-

tilanteisiin.


taan tilanteen

vuorovaikutus-


suhdetta raken-


telemalla.mukaan.

suhdetta raken-


taen kasvokkai-


taen koulun ja


sissa koulun ja


yhteiskunnan


yhteiskunnan


vuorovaikutus-


vuorovaikutus-


tilanteissa


tilanteissa.


T2 ohjata oppi-

S1

Oppilas syven-

Ymmärtämis-

Oppilas ymmär-

Oppilas ymmär-

Oppilas ymmär-

Oppilas erottaa

lasta syventä-


tää muodollis-

taidot vuoro-

tää selkeästi

tää puhuttuja

tää pääkohdat

olennaiset asiat

mään muodol-


ten puhetilan-

vaikutustilan-

havainnollistet-

arkikielisiä

opetuspu-

opetuspu-

listen puheti-


teiden, opetus-

teissa

tuja puhuttuja

tekstejä ja sel-

heesta ja tut-

heesta ja me-

lanteiden, ope-


puheen ja me-


arkikielisiä

vittää niiden

tuja aiheita kä-

dian puhutuista

tuspuheen ja


dian


tekstejä.

merkityksiä

sittelevistä

teksteistä sekä


median puhut- tujen tekstien ymmärtämis- taitoja


puhuttujen tekstien ym- märtämistai- toja.yhdessä mui- den kanssa.

median puhu- tuista teks- teistä.

arvioi kuule- maansa.


Oppilas pystyy vastaanotta- maan tietoa muodollisissa puhetilan- teissa.

T3 kannustaa oppilasta kehit- tämään esiinty- mistaitojaan ja taitoaan il- maista itseään erilaisissa tilan- teissa tavoit- teellisesti ja eri- laisia ilmaisu- keinoja hyö- dyntäen

S1

Oppilas kehit- tää esiintymis- taitojaan ja tai- toaan ilmaista itseään erilai- sissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia il- maisukeinoja hyödyntäen.

Esiintymistai- dot

Oppilas ilmai- see itseään eri- laisissa arkisissa tilanteissa tai kertoo jostakin omakohtaisesta aiheesta kieli- taitonsa mah- dollistamalla tavalla.


Oppilas täyden- tää kielitai- tonsa rajoit- teita muilla il- maisun kei- noilla.

Oppilas valmis- telee ja pitää puheenvuoron tai puhe-esityk- sen itselleen lä- heisestä ai- heesta.


Oppilas ilmai- see itseään ym- märrettävästi.

Oppilas valmis- telee ja pitää selkeän esityk- sen aiheesta, joka vaatii tie- donhankintaa.


Oppilas ilmai- see itseään ti- lanteeseen so- pivalla tavalla.

Oppilas valmis- telee ja pitää koherentin, si- sällöltään mo- nipuolisen ja havainnolli- sen esityksen.


Oppilas ilmai- see itseään ta- voitteellisesti ja tarkoituksen- mukaisesti.


Tekstien tulkitseminen

T4 ohjata oppi- lasta hyödyntä- mään tekstila- jitietoutta teks- tien tulkin- nassa, laajenta- maan sana- ja käsitevaranto- aan, käyttä- mään tehok- kaasti lukustra- tegioita ja päät- telemään teks- tin merkityksiä tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden pe- rusteella

S2

Oppilas hyö- dyntää tekstila- jitietoutta pu- huttujen, kirjoi- tettujen ja mo- nimediaisten tekstien tulkin- nassa, laajen- taa sana- ja kä- sitevarantoaan, käyttää tehok- kaasti lukemi- sen ja ymmär- tämisen strate- gioita ja päätte- lee tekstin mer- kityksiä tekstu- aalisten, sanas- tollisten ja kie- liopillisten vih- jeiden perus- teella.

Tekstilajitaidot puhuttujen, kir- joitettujen ja monimediais- ten tekstien tulkinnassa

Oppilas ymmär- tää, miksi teks- tit eroavat toi- sistaan.


Oppilas tunnis- taa joitakin piir- teitä tavallisim- mista tekstila- jeista.


Oppilas ymmär- tää tekstin si- sältöä puutteel- lisesti.

Oppilas tunnis- taa tavallisim- pia tekstilajeja.


Oppilas ymmär- tää tuttuja ai- hepiirejä käsit- televiä tekstejä ja hahmottaa tekstin koko- naisuuden.


Oppilas selvit- tää avainsanat ymmärtääk- seen tekstin pääajatuksen.


Oppilas hyö- dyntää tekstejä sana- ja käsite- varantonsa laa- jentamisessa.

Oppilas tunnis- taa eri tekstila- jien rakennetta ja kielellisiä piirteitä.


Oppilas laajen- taa aktiivisesti sana- ja käsite- varantoaan lu- kemalla erilai- sia tekstejä.


Oppilas käyttää tarkoituksen- mukaisia stra- tegioita teks- tien tulkin- nassa.

Oppilas eritte- lee eri tekstila- jien rakennetta ja kielellisiä piirteitä tarkoi- tuksenmukaisia käsitteitä käyt- täen.


Oppilas kehit- tää sana- ja kä- sitevarantoaan siten, että se riittää itsenäi- seen tekstien tulkintaan ja ar- viointiin.


T5 ohjata oppi- lasta kriittiseen tekstien tulkin- taan itsenäi- sesti ja ryh- mässä

S2

Oppilas har- jaantuu puhut- tujen, kirjoitet- tujen ja moni- mediaisten tekstien kriitti- seen tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä.

Puhuttujen, kir- joitettujen ja monimediais- ten tekstien tulkinta

Oppilas lukee ja ymmärtää yk- sinkertaisia, kieleltään konk- reettisia teks- tejä tutuissa ti- lanteissa.


Oppilas esittää niistä kysymyk- siä ja mielipi- teitä yhdessä muiden kanssa ja itsenäisesti.

Oppilas lukee ja ymmärtää ikä- kauden mukai- sia, myös abst- rakteja teks- tejä.


Oppilas tekee teksteistä pää- telmiä ja esit- tää niiden sisäl- löstä perustel- tuja mielipi- teitä.

Oppilas käyttää tekstien tulkin- nan taitoaan oppimisen re- surssina.


Oppilas arvioi tekstejä ja te- kee tekstistä päätelmiä ja kriittisiä kysy- myksiä.


Oppilas ymmär- tää, että muut tekstit vaikutta- vat tekstin tul- kintaan.

Oppilas arvioi tekstien vaiku- tuskeinoja.


Oppilas havain- noi tekstien sel- laisia merkityk- siä, joita ei sa- nota suoraan, kuten tekstin ajatuskulkua, asenteita ja nä- kökulmia.


Oppilas tulkit- see, miten muut tekstit vaikuttavat tekstin merki- tyksiin.

Tekstien tuottaminen

T6 ohjata oppi- lasta vahvista- maan taitoa suunnitella, tuottaa ja

S3

Oppilas suun- nittelee, tuot- taa ja muokkaa tekstejä. Hän käyttää

Tekstilajitaidot tekstien tuotta- misessa

Oppilas tuottaa rakenteeltaan, kieleltään ja si- sällöltään yk- sinkertaisia ja

Oppilas suun- nittelee ja tuot- taa tekstejä eri aihepiireistä mallien avulla

Oppilas suun- nittelee, tuot- taa ja muokkaa tekstejä, joissa käytetään

Oppilas tuottaa itsenäisesti tekstejä, joissa käytetään eri tekstilajien


muokata teks- tejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntä- mään eri teksti- lajeja omien tekstien mal- leina ja lähteinä


kertovia, ku- vaavia ja kan- taaottavia teks- tejä omien tekstien mal- leina ja läh- teinä.


konkreettisia tekstejä itsel- leen tutuista ai- heista.

itsenäisesti ja yhdessä mui- den kanssa.


Oppilas ottaa vastaan pa- lautetta teks- teistään.


Oppilas tuottaa tekstilajiltaan tunnistettavia tekstejä, mutta tekstilajipiirtei- den hyödyntä- minen on rajal- lista.

eri tekstilajien piirteitä tarkoi- tuksenmukai- sesti.

piirteitä moni- puolisesti.


Oppilas käyttää myös muita tekstejä omien tekstien läh- teinä.

T7 auttaa oppi- lasta vakiinnut- tamaan kirjoi- tetun yleiskie- len normien ja eri tekstila- jeissa tarvitta- van sanaston ja kieliopillisten

S3

Oppilas nou- dattaa kirjoitta- missaan teks- teissä yleiskie- len normeja ja hyödyntää tekstilajille tyy- pillistä sanas- toa ja kieliopilli- sia rakenteita.

Kirjoitetun kie- len hallinta

Oppilas kirjoit- taa tekstejä tu- tuista aihepii- reistä. Teksti voi olla epä- koherenttia, verrattain han- kalasti luetta- vaa ja

Oppilas kirjoit- taa ymmärret- täviä tekstejä kieliopillisista puutteista huo- limatta. Sa- nasto voi olla vielä suppeaa. Kirjoitetun kie- len normien

Oppilas kirjoit- taa koherent- teja tekstejä ja käyttää niissä tarkoituksen- mukaista sa- nastoa ja ra- kenteita. Kirjoi- tetun kielen normien

Oppilas kirjoit- taa sisällölli- sesti ja kielelli- sesti monipuo- lisia tekstejä. Kirjoitetun kie- len normien noudattaminen on vakiintu- nutta.


rakenteiden hallintaa


Hän sujuvoittaa ja vahvistaa tekstien tuotta- misen taitoaan käsin ja tieto- ja viestintätekno- logiaa hyödyn- täen.


sanastoltaan hyvin rajallista.


Oppilas osaa kirjoittaa käsin ja tieto- ja vies- tintäteknolo- giaa hyödyn- täen.

noudattaminen on horjuvaa.

noudattaminen on melko va- kiintunutta.


Oppilas osaa kirjoittaa suju- vasti käsin ja tieto- ja viestin- täteknologiaa hyödyntäen.


Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T8 ohjata oppi- lasta syventä- mään kielitie- toisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä sekä auttaa op- pilasta tunnis- tamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ym- märtämään kie- lellisten

S4

Oppilas kiin- nostuu kielen ilmiöistä. Hän tunnistaa kie- len rakenteita ja hyödyntää muodollista ja epämuodollista kieltä kielen- käytön resurs- sina sekä kielen tyylipiirteitä ja sävyjä. Oppilas ymmärtää kie- lellisten

Kielitietoisuu- den kehittymi- nen

Oppilas tunnis- taa, että kielen- käyttö vaihte- lee eri tilan- teissa.


Oppilas tunnis- taa kirjoitetun ja puhutun kie- len eroja.


Oppilas hah- mottaa lausera- jat ja tunnistaa

Oppilas pohtii tekstien kielelli- siä ja tekstuaa- lisia piirteitä sekä niiden merkityksiä yh- dessä muiden kanssa.


Oppilas tunnis- taa muodolli- sen ja epämuo- dollisen kielen- käytön ja eri

Oppilas havain- noi ja erittelee tekstien kielelli- siä ja tekstuaa- lisia piirteitä sekä niiden merkityksiä tar- koituksenmu- kaisten käsittei- den avulla.


Oppilas ymmär- tää muodolli- sen ja epämuo- dollisen

Oppilas tekee päätelmiä teks- tien kielellisistä ja tekstuaali- sista piirteistä.


Oppilas hyö- dyntää kielen- käytössään muodollista ja epämuodollista kieltä.


Oppilas ymmär- tää kielellisten


valintojen mer- kityksiä ja seu- rauksia


valintojen mer- kityksiä ja seu- rauksia.


verbin lauseen keskuksena.

tyylien välisiä eroja.


Oppilas osaa ja- kaa lauseen ra- kenneosiinsa.

kielenkäytön ja eri tyylien vai- kutuksia.


Oppilas ymmär- tää kielellisten valintojen mer- kityksiä ja seu- rauksia.

valintojen vai- kutuksen mer- kitysten raken- tumiseen teks- tissä.

T9 innostaa op- pilasta tutustu- maan kirjalli- suuden lajeihin, suomalaiseen kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjal- lisuuteen sekä ohjata tunnis- tamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin

S4

Oppilas lukee ja tulkitsee suo- menkielistä kir- jallisuutta, eri- tyisesti suoma- laista nykykir- jallisuutta. Hän tutustuu suo- malaisen kirjal- lisuuden pää- vaiheisiin ja nii- den yhteyksiin maailmankirjal- lisuuteen sekä ymmärtää kir- jallisuuden lajin ja muiden

Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemus

Oppilas lukee lyhyitä, helppo- tajuisia suo- menkielisiä kaunokirjallisia tekstejä.


Oppilas erottaa fiktiivisen teks- tin muista teks- teistä.


Oppilas hah- mottaa, että eri aikoina on kir- joitettu erilaisia tekstejä.

Oppilas lukee suomenkielisiä kaunokirjallisia tekstejä ja kes- kustelee luku- kokemukses- taan muiden kanssa.


Oppilas on tu- tustunut joihin- kin suomalai- sen kirjallisuu- den päävai- heita edusta- viin teksteihin.

Oppilas lukee suomenkielisiä kirjoja ja eritte- lee lukukoke- mustaan.


Oppilas osaa ni- metä suomalai- sen kirjallisuu- den päävai- heita.


Oppilas osaa eritellä kirjalli- suuden lajien piirteitä luke- mastaan teks- tistä.

Oppilas lukee monipuolisesti suomenkielistä kirjallisuutta ja analysoi luke- maansa keskus- telemalla ja kir- joittamalla.


Oppilas tuntee suomalaisen kirjallisuuden päävaiheita ja niiden yhtey- den eurooppa- laisiin virtauk- siin.
tekstien vaiku- tuksen teok- seen.


Oppilas tunnis- taa mallien avulla tekstien välisiä yhteyk- siä.

Oppilas tuntee joitakin kirjalli- suuden lajeja ja kuvailee vähin- tään yhtä niistä.


Oppilas tunnis- taa, mihin lajiin teksti kuuluu.T10 auttaa op- pilasta avarta- maan kulttuu- rinäkemystään, erittelemään koulun ja yh- teiskunnan mo- nikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoi- suutta sekä tunnistamaan kult- tuurien samanlaisuuk- sia ja erilaisten ilmiöiden

S4

Oppilas ymmär- tää kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisen koulun ja yh- teiskunnan merkityksen.

Hän tunnistaa kulttuurisia eroja ja saman- kaltaisuuksia ja erilaisten ilmi- öiden kulttuuri- sidonnaisuutta.

Kulttuurisen tietoisuuden kehittyminen

Oppilas tietää, että jokainen yhteiskunta on monikielinen ja kulttuurisesti monimuotoi- nen.


Oppilas tunnis- taa ja osaa ku- vata kulttuuri- sia kytköksiä omassa elä- mässään.

Oppilas tunnis- taa yksilön ja lähiympäristön monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoi- suutta.


Oppilas moni- puolistaa kult- tuurisia koke- muksiaan ja osaa kertoa niistä.

Oppilas eritte- lee yhteiskun- nan monikieli- syyttä ja kult- tuurista moni- muotoisuutta.


Oppilas osaa eritellä kulttuu- risia kokemuk- siaan.


Oppilas tekee havaintoja siitä, että kulttuuri, yksilöiden toi- minta ja

Oppilas esittää näkemyksiä kielellisen ja kulttuurisen monimuotoi- suuden merki- tyksestä itsel- leen ja yhteis- kunnalle.


Oppilas osallis- tuu aktiivisesti yhteisten kult- tuuristen koke- musten luomi- seen.


kulttuurisidon- naisuutta


erilaisten ryh- mien muodos- tuminen vaikut- tavat toisiinsa.


Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T11 ohjata op- pilasta vakiin- nuttamaan myönteistä kä- sitystä itses- tään viestijänä, lukijana, teks- tien tuottajana sekä kielenop- pijana, näke- mään ja vertaa- maan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan muilta

S5

Oppilas vahvis- taa myönteistä käsitystä itses- tään kielenop- pijana ja kielen käyttäjänä. Hän vertailee ja hyödyntää eri- laisia oppimi- sen tapoja itse- näisesti ja yh- dessä muiden kanssa.

Oman kie- lenoppimisen kehittäminen

Oppilas tekee havaintoja kie- lenoppimises- taan ja omista oppimisen ta- voistaan.

Oppilas tunnis- taa vahvuuksi- aan ja kehittä- miskohteitaan kielenoppijana ja kielen käyttä- jänä sekä aset- taa itselleen oppimistavoit- teita.

Oppilas kehit- tää kielenoppi- mistaitojaan ja hyödyntää mo- nipuolisesti ym- päristöään kie- lenoppimisen resurssina.

Oppilas asettaa itselleen haas- teellisia oppi- mistavoitteita ja edistää yh- teistä oppi- mista.

T12 ohjata op- pilasta havain- noimaan, miten

S5

Oppilaan kieli- taito kehittyy arkikielestä

Abstraktin kie- len rakentumi- nen

Oppilas käsitte- lee eri tie- donalojen

Oppilas ymmär- tää ikätasolleen suunnattua

Oppilas ymmär- tää ikätasolleen suunnattua

Oppilas tuntee abstraktin kie- len keinoja ja


kieltä käyte- tään eri tie- donaloilla


kohti tie- donalojen kieltä.


aiheita arkikie- lellä.

kognitiivisesti melko vaativaa kieltä vahvan kontekstin tuen avulla.

kognitiivisesti vaativaa kieltä, mutta tarvitsee kontekstin tu- kea.

käyttää niitä tekstien tulkin- nassa.

T13 kannustaa oppilasta kehit- tämään tiedon- hankintataitoja sekä oman työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itse- näisesti ja ryh- mässä

S5

Oppilas käyttää tarkoituksen- mukaisia tie- donhankinta- keinoja tekijän- oikeuksia nou- dattaen. Hän suunnittelee, jäsentää ja ar- vioi omaa työs- kentelyään it- senäisesti ja ryhmässä.

Tiedonhankinta sekä oman työskentelyn suunnittelu, jä- sentäminen ja arvioiminen

Oppilas etsii yk- sittäisiä tietoja annetuista läh- teistä.


Oppilas nou- dattaa tekijän- oikeuksia ja tie- tää, mitä yksi- tyisyyden suo- jalla tarkoite- taan.


Oppilas suun- nittelee ja ar- vioi työskente- lyään vain vä- hän.

Oppilas etsii tietoa tutuista tai annetuista lähteistä, mutta käsittelee tie- toa toistaen.


Oppilas arvioi omaa työsken- telyään.

Oppilas etsii tietoa eri läh- teistä sekä suunnittelee, jäsentää ja ar- vioi työskente- lyään itsenäi- sesti ja ryh- mässä.


Oppilas tuo oman panok- sensa yhtei- seen työsken- telyyn.

Oppilas etsii ja yhdistelee mo- nipuolisesti eri tietolähteiden tietoa vertaillen ja tiedon luo- tettavuutta ar- vioiden.


Oppilas edistää tavoitteellisesti yhteistä työs- kentelyä.