< Previous | Contents | Next >

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisäl-

töalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteenT1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön

sekä Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin

S1

L2, L5

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä

sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1

L1, L4

KielenopiskelutaidotT3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään moni- puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen,

jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2

L1

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruot- sin kieltä omassa elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia

rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.

S2

L2, L7

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessaT5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia

käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

S3

L4

T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3

L2, L4

T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuu- luvien ilmausten tuntemustaan

S3

L2, L4, L6


Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejäT8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään

kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejäT9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakentei-

siin

S3

L4, L515.4.2.1 Ruotsin kielen B1 -oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Ruotsin kieli B1-oppimäärä: tavoitteet luokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

Kasvu kulttuuriseen moninai- suuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuu- teen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuu- teen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin sekä niissä puhuttaviin kieliin.

Oppilas pohtii, miksi on tärkeää suhtautua arvostavasti muita kieliä puhuviin.

T1

Oppilas syventää tietämystään Pohjoismaista ja pohjoismaisesta kieliperheestä.

Oppilas pohtii oman asennoitumi- sen ja esimerkiksi stereotypioiden vaikutusta eri kieliä puhuvien väli- sessä kanssakäymisessä.

T1

Oppilas osaa nimetä pohjoismai- seen kieliperheeseen kuuluvat kie- let sekä muita alueellisia kieliä, ku- ten saame, fääri ja grönlanti, sekä sijoittaa ne kartalle.

Oppilas tiedostaa, että monet yh- teiset arvot yhdistävät Pohjois- maita.

T2

Oppilas harjoittelee huomaa- maan kielessä olevia säännön- mukaisuuksia ja kuvailemaan

T2

Oppilas syventää taitoaan tehdä ruotsin kielen keskeisimpiin ilmiöi- hin liittyviä huomioita ja kuvailla niitä sopivin kielitiedon käsittein.

T2

Oppilas osaa havainnoida kieltä, löytää siitä säännönmukaisuuksia, soveltaa oivalluksiaan erilaisissa


niitä äidinkielestä tutuin keskei- sin kielitiedon käsittein.

Oppilas harjoittelee kielitiedon so- veltamista omissa tuotoksissaan.

kielenkäyttötilanteissa sekä ni- metä kielen keskeisimpiä ilmiöitä. Oppilas osaa käyttää äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä havain- tojensa tukena.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T3

Oppilas harjoittelee realistista tavoitteenasettelua, pitkäjän- teistä oma-aloitteista työsken- telyä, itselle parhaiten soveltu- vien työtapojen valintaa sekä oppimista tukevaa itsearvioin- tia.

Oppilas kokeilee rohkeasti uusia työtapoja.

Oppilas harjoittelee rakentavia ryhmässä toimimisen taitoa.

T3

Oppilas syventää taitojaan pohtia omia tavoitteitaan, työskentely- ään ja osaamistaan. Oppilas oppii vähitellen soveltamaan erilaisia työtapoja itselleen sopiviksi.

Oppilas oppii oivaltamaan oman asennoitumisen ja toiminnan vai- kutukset yhteistyölle ja vuorovai- kutukseen.

T3

Oppilas oppii asettamaan opiske- lulleen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita, valitsemaan itselleen soveltuvia työtapoja, ottamaan vastuuta omasta työskentelystään sekä arvioimaan realistisesti omaa työskentelyään ja osaamistaan.

Oppilas oppii osallistumaan vuoro- vaikutustilanteisiin rakentavasti sekä antamaan kannustavaa pa- lautetta.

T4

Oppilas harjaantuu havainnoi- maan omaa elinympäristöään huomatakseen, missä ruotsin kieltä käytetään.

Oppilas pohtii kokemuksiaan erilaisista tilanteista, joissa tar- vitaan kielitaitoa.

T4

Oppilas syventää taitoaan tehdä huomioita kielitaidon tarpeesta eri tilanteissa niin todellisessa kuin virtuaalimaailmassakin.

Oppilas rohkaistuu kokeilemaan ruotsin kieltä myös tiedonhaun välineenä.

T4

Oppilas oppii huomaamaan mah- dollisuuksia käyttää ruotsin kieltä koulussa ja vapaa-ajalla kommuni- koinnin ja tiedonhaun välineenä. Oppilas oivaltaa mahdollisimman monipuolisen kielitaidon merki- tyksen myös jatko-opintojen ja työelämän kannalta.


Kehittyvä kielitaito, taito toi- mia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5

Oppilas harjaantuu osallistu- maan aktiivisesti ja harjoittele- maan kieltä rohkeasti uusissakin tilanteissa vaihtelevia työtapoja ja eri viestintäkanavia kokeillen, puhuen ja kirjoittaen.

Oppilas harjoittelee vastavuo- roisuutta sekä sitä, kuinka hän pyytää ja antaa apua viestintäti- lanteessa.

T5

Oppilas syventää taitoaan sovel- taa puhuen ja kirjoittaen tuttua kieliainesta.

Oppilas harjoittelee myös uutta sanastoa vaihtelevissa kielenkäyt- tötilanteissa.

Oppilas harjoittelee toimimista ra- kentavassa yhteistyössä muiden kanssa.

T5

Oppilas osaa soveltaa keskeistä kieliainesta erilaisissa tutuissa viestintätilanteissa tukien sano- maansa ei-kielellisen viestinnän keinoin ja käyttäen tarvittaessa keskustelukumppanin apua.

T6

Oppilas pohtii erilaisia tapoja tukea viestin ymmärrettävyyttä ja harjoittelee uusien kielellis- ten ja ei-kielellisten viestintä- strategioiden soveltamista eri- laisissa vaihtelevissa viestintäti- lanteissa.

Oppilas harjoittelee vastavuo- roisuutta ja kokeilee erilaisten apuvälineiden käyttöä.

T6

Oppilas syventää taitoaan tehdä huomioita erilaisista tavoista sel- viytyä kommunikaation haas- teista.

Oppilas harjoittelee, kuinka pyy- tää ja antaa tukea kielenkäyttöti- lanteissa ja soveltaa opittua uu- denlaisissa viestintätehtävissä.

T6

Oppilas osallistuu viestintätilantei- siin rohkeasti yrittäen.

Oppilas osaa käyttää äänenpai- noja, ilmeitä, eleitä ja muuta oheisviestintää ja apukeinoja vies- tin ymmärrettävyyden tukena.

Oppilas osaa ilmaista avuntar- peensa pyytäen hidastusta, tois- toa tai muuta selvennystä, jos ei ymmärrä keskustelukumppaninsa viestiä.

T7

Oppilas pohtii kohteliaaseen kielenkäyttöön liittyviä ilmauk- sia ja harjoittelee niitä erilaisissa viestintätilanteissa.

T7

Oppilas oppii kiinnittämään huo- miota kohteliaisiin sanontoihin erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa sekä soveltamaan niitä omissa tuotoksissaan.

T7

Oppilas osaa soveltaa ruotsin kie- leen kuuluvia kohteliaita käytän- teitä sosiaalisissa tilanteissa.


Kehittyvä kielitaito, taito tul- kita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T8

Oppilas harjoittelee tuttua sa- nastoa sisältävien tekstien kes- keisen sisällön ymmärtämistä ja yksittäisten tietojen etsimistä niistä.

T8

Oppilas syventää taitoaan tulkita eri aihepiireihin ja tekstityyppeihin liittyviä puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä sekä hakea niistä kes- keistä tietoa hyödyntäen myös erilaisia apuvälineitä.

T8

Oppilas osaa hyödyntää asiayh- teyttä ja päättelyä ottaessaan sel- vää tuttua kieliainesta sisältävästä puhutusta tai kirjoitetusta teks- tistä ja löytää siitä tarvitsemansa keskeisen tiedon.

Kehittyvä kielitaito, taito tuot- taa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee rohkeasti opitun soveltamista puhuen ja kirjoittaen eri aihepiireistä.

Oppilas osaa käyttää tarkoituk- senmukaisesti tuttuja ilmauksia ja yksinkertaisia toteavia ja ky- syviä lauserakenteita.

Oppilas harjoittelee tuttujen il- mausten ymmärrettävää ääntä- mistä.

T9

Oppilas syventää taitoaan sovel- taa opittua sanastoa ja kielitietoa omissa pienimuotoisissa puhu- tuissa ja kirjoitetuissa tuotoksis- saan sekä kokeilee myös erilaisten apuvälineiden käyttöä.

T9

Oppilas osaa soveltaa puhuen ja kirjoittaen tuttua sanastoa ja kes- keisiä ilmauksia yksinkertaisin lau- serakentein omissa tuotoksissaan, jotka käsittelevät häneen itseensä ja hänen läheiseen elämänpiiriinsä liittyviä aiheita.

Oppilas osaa ääntää keskeiset tu- tut ilmaukset ymmärrettävästi.