< Previous | Contents | Next >

15.4.2.5 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi


Ruotsin kielen B1-oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi arvosanaa kahdeksan ja arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisäl-

töalu- eet

Arvioinnin

kohteet oppi- aineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaami- nen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas syventää tietämystään Pohjoismaista ja pohjoismaisesta kieliperheestä. Oppilas pohtii oman asennoitumisen ja esimer- kiksi stereotypioiden vaikutusta eri kieliä puhuvien välisessä kans-

sakäymisessä.

S1

Pohjoismaisen kieliympäris- tön ja arvojen hahmottami- nen

Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä Pohjoismaissa pu- hutaan, ja joitakin keskei- siä asioita Pohjoismaista.

Oppilas osaa nimetä joita- kin Pohjoismaita ja niissä puhuttuja kieliä.

T2

Oppilas syventää taitoaan tehdä ruotsin kielen keskeisimpiin ilmi- öihin liittyviä huomioita ja ku- vailla niitä sopivin kielitiedon kä- sittein. Oppilas harjoittelee kieli-

tiedon soveltamista omissa tuo- toksissaan.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä ha- vaintoja ruotsin kielen keskeisimmistä säännön- mukaisuuksista ja kuvailla niitä sopivin kielitiedon käsittein.

Oppilas oppii huomaamaan joitakin kielen keskeisiä säännönmukaisuuksia, mutta tarvitsee vielä apua niiden nimeämisessä.

Kielenopiskelutaidot

T3

Oppilas syventää taitojaan pohtia omia tavoitteitaan, työskentely- ään ja osaamistaan. Oppilas oppii vähitellen soveltamaan erilaisia työtapoja itselleen sopiviksi. Op- pilas oppii oivaltamaan oman asennoitumisen ja toiminnan

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen ref- lektointi ja yh- teistyö

Oppilas osaa asettaa työs- kentelylleen realistisia ta- voitteita, työskennellä so- veltaen erilaisia työtapoja itselleen sopiviksi. Oppilas oivaltaa, mitä vaikutuksia omalla asennoitumisella ja toiminnalla on ryhmän

kannalta.

Oppilas asettaa omia ta- voitteita opiskelulleen, mutta tarvitsee tukea ja ohjausta. Hän osaa arvioida omaa osaamistaan melko realistisesti. Oppilas pyrkii työskentelemään vuorovai- kutustilanteissa positiivi-

sella tavalla.


vaikutukset yhteistyölle ja vuoro-

vaikutukseen.

T4

Oppilas syventää taitoaan tehdä huomioita kielitaidon tarpeesta eri tilanteissa niin todellisessa kuin virtuaalimaailmassakin. Op- pilas rohkaistuu kokeilemaan ruotsin kieltä myös tiedonhaun

välineenä.

S2

Elinikäisen kie- lenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas huomaa, mitä hyötyä kielitaidosta voi olla sekä todellisessa että digitaalisessa maailmassa ja rohkaistuu käyttämään ruotsin kieltä myös tie- donhaun välineenä.

Oppilas tietää, että hän voi käyttää ruotsin kieltä myös koulun ulkopuolella kom- munikaation välineenä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5

Oppilas syventää taitoaan sovel- taa puhuen ja kirjoittaen tuttua kieliainesta.

Oppilas harjoittelee myös uutta sanastoa vaihtelevissa kielenkäyt- tötilanteissa. Oppilas harjoittelee toimimista rakentavassa yhteis-

työssä muiden kanssa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa ti- lanteissa

Oppilas selviytyy rutiinin- omaisista viestintätilan- teista tukeutuen viestin- täkumppaniin.

Oppilas selviytyy rutiinin- omaisista, hyvin ohjatuista, paljon tuttuja ilmauksia si- sältävistä viestintätilan- teista viestintäkumppaniin ja apukeinoihin tukeutuen.

T6

Oppilas syventää taitoaan tehdä huomioita erilaisista tavoista sel- viytyä kommunikaation haas- teista. Oppilas harjoittelee, kuinka pyytää ja antaa tukea kie- lenkäyttötilanteissa ja soveltaa opittua uudenlaisissa viestintä-

tehtävissä.

S3

Viestintästra- tegioiden käyttö

Oppilas selviytyy rutiinin- omaisista kommunikaa- tiotilanteista soveltaen joitakin oppimiaan vies- tintästrategioita tukeu- tuen viestintäkumppa- niinsa ja käyttäen erilaisia apukeinoja.

Oppilas osallistuu viestin- tään, mutta tarvitsee toi- minnassaan paljon tukea ja ohjausta sekä erilaisia apu- keinoja.

T7

Oppilas oppii kiinnittämään huo- miota kohteliaisiin sanontoihin erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa sekä soveltamaan niitä omissa

tuotoksissaan.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas oppii sovelta- maan oppimiaan kohteli- aita kielenkäytön muotoja uusissa kielenkäyttötilan- teissa.

Oppilas tunnistaa ja osaa yleensä käyttää joitakin ta- vallisimpia kohteliaan kie- lenkäytön ilmaisuja tu- tuissa yksinkertaisissa tilan-

teissa.


Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T8

Oppilas syventää taitoaan tulkita eri aihepiireihin ja tekstityyppei- hin liittyviä puhuttuja ja kirjoitet- tuja tekstejä sekä hakea niistä keskeistä tietoa hyödyntäen myös erilaisia apuvälineitä.

S3

Tekstien tul- kintataidot

Oppilas ymmärtää tuttua kieliainesta sisältävän sel- keän tekstin aihepiirin ja keskeisen sisällön. Oppi- las pystyy löytämään tar- vitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä käyttäen tarvittaessa apu-

keinoja.

Oppilas tunnistaa ja ym- märtää tuttua ja keskeistä sanastoa sisältävästä teks- tistä aiheen ja joitakin il- maisuja.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T9

Oppilas syventää taitoaan sovel- taa opittua sanastoa ja kielitietoa omissa pienimuotoisissa puhu- tuissa ja kirjoitetuissa tuotoksis- saan sekä kokeilee myös erilais- ten apuvälineiden käyttöä.

S3

Tekstien tuot- tamistaidot

Oppilas soveltaa oppi- maansa sanastoa ja kieli- tietoa omissa pienimuo- toisissa tuotoksissaan myös apuvälineitä käyt- täen. Oppilas osaa il- maista tuttuihin aihepii- reihin liittyviä ajatuksiaan ymmärrettävästi ääntäen

ja kirjoittaen.

Oppilas ilmaisee itseään käyttäen joitakin keskeisiä ja yksinkertaisia sanontoja omissa tuotoksissaan useimmiten ymmärrettä- västi. Oppilas tarvitsee omissa tuotoksissaan edel- leen tukea ja ohjausta.


15.4.2.6 Ruotsin kieli, B1-oppimäärä, päättöarvioinnin kriteerit


Opetuksen tavoite

Si- säl- tö- alu- eet

Opetuksen ta- voitteista joh- detut oppimi- sen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 5

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 7

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 8

Osaamisen ku- vaus arvosanalle 9

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjois- maiseen kieliympäris- töön sekä Pohjois- maita yhdistäviin ar- voihin

S1

Oppilas oppii tuntemaan suo- menruotsalaista ja pohjoismaista kieliympäristöä sekä suomen- ruotsalaisia ja pohjoismaisia kulttuureja ja elämänmuotoja. Hän oppii tunte- maan Pohjois- maita yhdistäviä arvoja.

Pohjoismaisen kieli- ja kult- tuuriympäris- tön hahmotta- minen

Oppilas osaa ni- metä Pohjois- maat ja joitakin pohjoismaisia kieliä.


Oppilas osaa an- taa joitakin esi- merkkejä suo- menruotsalai- sista ja pohjois- maisista kult- tuureista ja elä- mänmuodoista.

Oppilas osaa nimetä Poh- joismaat ja nii- den viralliset kielet.


Oppilas tietää, että ruotsia pu- hutaan eri ta- voin Suomessa ja Ruotsissa.


Oppilas osaa kertoa suo- menruotsalai- sista ja pohjois- maisista kult- tuureista ja

Oppilas osaa kertoa ruotsin kielestä käyttö- kielenä Suo- messa ja Poh- joismaissa.


Oppilas osaa an- taa esimerkkejä joistakin Suo- messa ja Ruot- sissa käytetyn ruotsin kielen erityispiirteistä.


Oppilas osaa ku- vailla suomen- ruotsalaisia ja

Oppilas osaa ku- vailla ruotsin kieltä käyttökie- lenä Suomessa ja Pohjoismaissa.


Oppilas osaa ker- toa joistakin Suo- messa ja Ruot- sissa käytetyn ruotsin kielen eri- tyispiirteistä.


Oppilas osaa ver- tailla suomenruot- salaisia ja pohjois- maisiaelämänmuo- doista.

pohjoismaisia kulttuureita ja elämänmuotoja.

kulttuureita ja elä- mänmuotoja.

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millai- sia säännönmukai- suuksia ruotsin kie- lessä on ja miten sa- moja asioita ilmais- taan muissa kielissä, sekä käyttämään kie- litiedon käsitteitä op- pimisensa tukena

S1

Oppilas oppii löytämään ruot- sin kielen sään- nönmukaisuuk- sia ja vertaile- maan ruotsin kieltä muihin kieliin. Hän oppii käyttämään kie- litiedon käsit- teitä oppimi- sensa tukena.

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havain- toja joistakin ruotsin kielen säännönmukai- suuksista.

Oppilas osaa tehdä joitakin johtopäätöksiä ruotsin kielen säännönmukai- suuksia.


Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä siitä, miten sama asia il- maistaan ruot- sin kielessä ja jossakin muussa kie- lessä.


Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä ruotsin kielen kielitiedon kä- sitteistä ja osaa

Oppilas osaa tehdä johtopää- töksiä ruotsin kielen säännön- mukaisuuksista.


Oppilas osaa kertoa, miten sama asia il- maistaan ruot- sissa ja jossakin muussa kielessä.


Oppilas osaa kertoa ruotsin kielen keskei- sistä kielitiedon käsitteistä ja käyttää niitä kie- litaitonsa kehit- tämiseen.

Oppilas osaa tehdä johtopää- töksiä ruotsin kie- len säännönmu- kaisuuksista ja so- veltaa niitä.


Oppilas osaa ver- tailla, miten sama asia ilmaistaan ruotsissa ja jossa- kin muussa kie- lessä.


Oppilas tuntee ruotsin kielen kie- litiedon käsitteitä ja osaa käyttää niitä kielitaitonsa kehittämiseen.käyttää niitä kielitaitonsa kehittämiseen.Kielenopiskelutaidot

T3 rohkaista oppi- lasta asettamaan ta- voitteita, hyödyntä- mään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimis- taan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä oh- jata oppilasta myön- teiseen vuorovaiku- tukseen, jossa tär- keintä on viestin vä- littyminen

S2

Oppilas oppii asettamaan ta- voitteita kielten opiskelulleen ja reflektoimaan oppimisprosessi- aan itsenäisesti ja yhdessä mui- den kanssa. Hän oppii käyttä- mään erilaisia tapoja oppia kie- liä ja löytää niistä itselleen tehokkaimmat. Oppilas oppii ta- poja toimia vuo- rovaikutuksessa rakentavasti.

Tavoitteiden asettaminen, opiskelustrate- gioiden hyö- dyntäminen, oppimisen ref- lektointi ja vuorovaikutuk- sessa toimimi- sen tapojen hahmottami- nen

Oppilas osaa käyttää joitakin itselle sopivia kielenoppimista- poja.


Oppilas osaa an- taa joitakin esi- merkkejä ta- voista toimia ra- kentavasti vuo- rovaikutuksessa.

Oppilas osaa käyttää itselle sopivia yleisim- piä kielenop- pimistapoja.


Oppilas osaa kuvata joitakin tapoja toimia rakentavasti vuorovaikutuk- sessa.

Oppilas osaa käyttää itselle sopivia keskei- simpiä kielenop- pimistapoja.


Oppilas osaa eri- tellä tapoja toi- mia rakentavasti vuorovaikutuk- sessa.

Oppilas osaa käyt- tää itselle sopivia monipuolisia ta- poja oppia kohde- kieltä.


Oppilas osaa ver- tailla ja pohtia ta- poja toimia raken- tavasti vuorovai- kutuksessa.

T4 kannustaa ja oh- jata oppilasta

S2

Oppilas oppii löytämään

Jatkuvan kie- lenopiskelun

Oppilas osaa an- taa joitakin

Oppilas osaa kertoa

Oppilas osaa kertoa, mihin

Oppilas osaa ker- toa, kuinka


huomaamaan mah- dollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään sekä käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuo- lella


mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään.


Oppilas oppii käyttämään ruotsia erilaisissa tilanteissa kou- lussa ja koulun ulkopuolella.

valmiuksien kehittyminen

esimerkkejä mahdollisuuk- sista käyttää ruotsin kieltä.

mahdollisuuk- sista käyttää ruotsin kielen taitoa.

hän voi käyttää ruotsin kielen taitoaan myös koulun ulkopuo- lella ja koulun päätyttyä.

ruotsin kielen tai- toa voi hyödyntää omassa elämässä koulun ulkopuo- lella ja koulun päätyttyä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A1.1

Taitotaso A1.2

Taitotaso A1.3

Taitotaso A1.3/A2.1

T5 järjestää oppi- laalle tilaisuuksia harjoitella eri viestin- täkanavia käyttäen suullista ja kirjal- lista vuorovaikutusta

S3

Oppilas oppii toi- mimaan erilai- sissa vuorovaiku- tustilanteissa.

Vuorovaikutus erilaisissa ti- lanteissa

Oppilas selviytyy satunnaisesti viestintäkump- panin tukemana muutamasta, kaikkein yleisim- min toistuvasta ja rutiininomai- sesta viestintäti- lanteesta.

Oppilas selviy- tyy satunnai- sesti yleisim- min toistuvista, rutiininomai- sista viestintä- tilanteista tu- keutuen vielä enimmäkseen viestintäkump- paniin.

Oppilas selviytyy monista rutiinin- omaisista vies- tintätilanteista tukeutuen jos- kus viestintä- kumppaniin.

Oppilas selviytyy monista rutiinin- omaisista viestin- tätilanteista.


Oppilas pystyy vaihtamaan aja- tuksia tai tietoja tutuissa ja joka- päiväisissä tilan- teissa.


T6 tukea oppilasta kielellisten viestintä- strategioiden käy- tössä

S3

Oppilas oppii hyödyntämään kielellisiä viestin- tästrategioita.

Viestintästra- tegioiden käyttö

Oppilas tarvit- see paljon apu- keinoja (esim. eleet, piirtämi- nen, sanastot, netti).


Oppilas osaa joskus arvailla tai päätellä yk- sittäisten sano- jen merkityksiä asiayhteyden, yleistiedon tai muun kielitai- tonsa perus- teella.


Oppilas osaa il- maista, onko ymmärtänyt.

Oppilas tukeu- tuu viestinnäs- sään kaikkein keskeisimpiin sanoihin ja il- mauksiin.


Oppilas tarvit- see paljon apu- keinoja.


Oppilas osaa pyytää toista- mista tai hidas- tamista.

Oppilas osallis- tuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apu- keinoja.


Oppilas osaa reagoida sup- pein sanallisin il- mauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin tai muunlaisella minimipalaut- teella.


Oppilas joutuu pyytämään sel- vennystä tai toistoa hyvin usein.

Oppilas osallistuu viestintään ja tar- vitsee vain satun- naisesti apukei- noja.


Oppilas osaa rea- goida suppein sa- nallisin ilmauksin.


Oppilas joutuu pyytämään sel- vennystä tai tois- toa melko usein turvautuen har- vemmin ei-kielelli- siin ilmaisuihin.


Oppilas osaa so- veltaa jonkin ver- ran viestintä- kumppanin ilmai- suja omassa vies- tinnässään.

T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohte- liaaseen

S3

Oppilas oppii käyttämään eri- laisia

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää muuta- mia kielelle ja

Oppilas osaa käyttää muuta- mia kaikkein

Oppilas osaa käyttää yleisim- piä

Oppilas selviytyy joistakin lyhyistä sosiaalisista


kielenkäyttöön kuu- luvien ilmausten tun- temustaan


kohteliaisuuden ilmauksia.


kulttuurille tyy- pillisimpiä koh- teliaisuuden il- mauksia (ter- vehtiminen, hy- västely, kiittämi- nen) joissakin kaikkein rutii- ninomaisim- missa sosiaali- sissa kontak- teissa.

yleisimpiä kie- lelle ominaisia kohteliaisuu- den ilmauksia rutiininomai- sissa sosiaali- sissa kontak- teissa.

kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauk- sia monissa ru- tiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

tilanteista ja osaa käyttää joitakin kohteliaita terveh- dyksiä ja puhutte- lumuotoja sekä esittää esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja an- teeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A1.1

Taitotaso A1.2

Taitotaso A1.3

Taitotaso A1.3/A2.1

T8 rohkaista oppi- lasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnosta- via puhuttuja ja kir- joitettuja tekstejä

S3

Oppilas oppii tul- kitsemaan pu- huttuja ja kirjoi- tettuja tekstejä.

Tekstien tul- kintataidot

Oppilas ymmär- tää vähäisen määrän yksittäi- siä puhuttuja ja kirjoitettuja sa- noja ja ilmauk- sia.


Oppilas tuntee kirjainjärjestel- män tai hyvin rajallisen

Oppilas ym- märtää harjoi- teltua, tuttua sanastoa ja il- maisuja sisältä- vää muutaman sanan mittaista kirjoitettua tekstiä ja hi- dasta puhetta.

Oppilas ymmär- tää yksinker- taista, tuttua sa- nastoa ja ilmai- suja sisältävää kirjoitettua teks- tiä ja hidasta pu- hetta asiayhtey- den tukemana.


Oppilas pystyy löytämään

Oppilas ymmärtää helppoja, tuttua sanastoa ja ilmai- suja sekä hidasta puhetta sisältäviä tekstejä.


Oppilas pystyy löytämään tarvit- semansa tiedon lyhyistä, yksinker- taisista, itseään


määrän kirjoi- tusmerkkejä.

Oppilas tunnis- taa tekstistä yksittäisiä tie- toja.

tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

kiinnostavista viesteistä ja teks- tin pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä, enna- koitavasta teks- tistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A1.1

Taitotaso A1.2

Taitotaso A1.3

Taitotaso A1.3/A2.1

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuo- toista puhumista ja kirjoittamista erilai- sista aiheista kiinnit- täen huomiota myös ääntämiseen ja teks- tin sisällön kannalta oleellisimpiin raken- teisiin

S3

Oppilas oppii il- maisemaan itse- ään suullisesti ja kirjallisesti käyt- täen ruotsin kie- len keskeistä sa- nastoa ja keskei- siä rakenteita.

Hän oppii ääntä- mään ymmärret- tävästi.

Tekstien tuot- tamistaidot

Oppilas osaa il- maista itseään puheessa hyvin suppeasti käyt- täen harjoitel- tuja sanoja ja opeteltuja va- kioilmaisuja.


Oppilas ääntää joitakin harjoi- teltuja ilmauksia ymmärrettävästi ja osaa kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja ja sanon- toja.

Oppilas pystyy kertomaan joistakin tu- tuista ja itsel- leen tärkeistä asioista käyt- täen suppeaa ilmaisuvaras- toa ja kirjoittaa muutaman ly- hyen lauseen harjoitelluista aiheista.


Oppilas ääntää useimmat har- joitellut

Oppilas osaa ra- jallisen määrän lyhyitä, ulkoa opeteltuja il- mauksia, kes- keistä sanastoa ja perustason lauserakenteita.


Oppilas pystyy kertomaan arki- sista ja itselleen tärkeistä asi- oista käyttäen suppeaa ilmai- suvarastoa ja kirjoittamaan

Oppilas pystyy kertomaan joka- päiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tär- keistä asioista käyttäen yksinker- taisia lauseita ja konkreettista sa- nastoa.


Oppilas osaa kes- keistä perussanas- toa ja rakenteita.


Oppilas osaa so- veltaa joitakinilmaisut ym- märrettävästi ja hallitsee hy- vin suppean perussanaston, muutaman ti- lannesidonnai- sen ilmauksen ja peruskie- liopin aineksia.

yksinkertaisia viestejä ja ään- tää harjoitellut ilmaisut ymmär- rettävästi.

ääntämisen pe- russääntöjä muissa kuin har- joitelluissa il- mauksissa.