< Previous | Contents | Next >

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisäl-

töalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteenT1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kult-

tuurienvälistä toimintakykyä

S1

L1, L2

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta

maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista

S1

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kie-

lissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1

L1, L3

KielenopiskelutaidotT4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään moni- puolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäi- sesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaiku-

tukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2

L1, L3

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä

elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia

S2

L1

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessaT6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista

oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä

S3

L4

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeino-

jen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä

S3

L4, L6

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja

tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää

S3

L2

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejäT9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia it-

selleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita

S3

L4


Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejäT10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohja-

ten hyvään ääntämiseen

S3

L5, L6


15.4.3.1 Englannin A-oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Englannin A-oppimäärä: tavoitteet luokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuu- teen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninai- suuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuu- teen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas ymmärtää, että englannin kielessä on eri variantteja, sekä maantieteellisiä että sosiaalisia.

T1

Oppilas tutustuu englannin le- vinneisyyteen maailmassa.

T1

Oppilas osaa kuvata, missä eng- lantia puhutaan, ja mainita eng- lannin levinneisyyden syitä.

T2

Oppilas etsii itseään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä eri kult- tuurien ymmärtämiseksi.

T2

Oppilas etsii ja käyttää itseään kiinnostavia autenttisia englan- ninkielisiä sisältöjä ja tutkii niitä eri kulttuurien näkökul- mista.

T2

Oppilas osaa käyttää monipuolista ja monimediaista autenttista ma- teriaalia kehittääkseen ymmärrys- tään eri kulttuureista.

T3

Oppilas tekee havaintoja englan- nin kielen säännönmukaisuuksista ja osaa vertailla eri kieliä.

T3

Oppilas vertailee eri kielien ta- poja ilmaista asioita ja eri kiel- ten säännönmukaisuuksia.

T3

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä englannin kielen säännönmukai- suuksista.

Oppilas tuntee englannin kielitie- don keskeisiä käsitteitä.


Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee erilaisia opis- kelutaitoja sekä omien vahvuuk- siensa hyödyntämistä.

Oppilas harjoittelee oman osaami- sensa arviointia ja siihen perustu- vaa itseohjautuvuutta.

T4

Oppilas harjoittelee monipuoli- sesti yhteistoiminnallista työs- kentelyä.

Oppilas harjoittelee koko ke- hon käyttämistä ilmaisussaan. Oppilas harjoittelee oman op- pimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymisen arviointia.

T4

Oppilas osaa työskennellä itsenäi- sesti ja ryhmässä sekä käyttää eri- laisia oppimisen tapoja löytäen niistä itselleen tehokkaimmat.

Oppilas oppii tapoja toimia vuoro- vaikutuksessa rakentavasti.

Oppilas osaa arvioida osaamistaan ja työskentelyään realistisesti ja opiskella tavoitteellisesti.

T5

Oppilas harjoittelee tiedon ryh- mittelyä ja prosessointia sekä au- tenttisten lähteiden käyttöä.

Oppilas opettelee valitsemaan it- senäisesti hänelle sopivia oppima- teriaaleja.

T5

Oppilas käyttää opiskelussaan itselleen merkityksellisiä ai- heita ja sisältöjä sekä harjoitte- lee tiedon kriittistä käsittelyä ja tosielämän ongelmien ratkai- sua.

T5

Oppilas osaa luovasti ja itseohjau- tuvasti soveltaa kieltenopiskelutai- tojaan, hahmottaa kokonaisuuksia ja käyttää tietoa monipuolisesti.

Oppilas luottaa itseensä kielen- opiskelijana.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toi- mia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee keskustele- maan omaan elämäänsä liittyvistä asioista ja toimimaan erilaisissa viestinnällisissä konteksteissa.

T6

Oppilas harjoittelee keskuste- lemaan ja ilmaisemaan mielipi- teensä häntä kiinnostavista ai- heista erilaisissa tilanteissa.

T6

Oppilas osaa keskustella ja esittää mielipiteitä monenlaisista hänen ikätasolleen ja elämänkokemuk- seen sopivista aiheista.

T7

Oppilas havainnoi erilaisia viestin- tätilanteita ja niiden vaikutusta kieleen.

Oppilas harjoittelee vuorovaiku- tustaitoja ja viestintästrategioita.

T7

Oppilas osallistuu erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoitte- lee niihin sopivaa kielenkäyt- töä.

Oppilas harjoittelee

T7

Oppilas osoittaa aloitteellisuutta vuorovaikutustilanteissa ja osaa käyttää viestintästrategioita.vuorovaikutustaitoja ja viestin- tästrategioita.


T8

Oppilas tekee havaintoja viestin- nän ja vuorovaikutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä eri kulttuureissa.

T8

Oppilas harjoittelee keskuste- lua ja vuorovaikutusta kielelli- sesti ja kulttuurisesti moninai- sessa ympäristössä.

T8

Oppilas tunnistaa viestinnän kult- tuurisia piirteitä ja osaa osallistua rakentavaan kulttuurienväliseen viestintään.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien ymmärtämistä ja tulkin- taa, kokonaisuuksien hahmotta- mista ja oleellisen sisällön tunnis- tamista.

T9

Oppilas harjoittelee asiatekstin tulkitsemista sekä ydinsisällön tiivistämistä monimediaisessa ympäristössä.

T9

Oppilas kuulee ja lukee monenlai- sia itselleen merkityksellisiä yleis- kielisiä tekstejä monimediaisessa ympäristössä sekä osaa tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuot- taa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee esiintymis- ja ilmaisutaitoja suullisesti, kirjalli- sesti ja eri medioita hyödyntäen. Oppilas havainnoi ja harjoittelee ääntämistä, puherytmiä ja into- naatiota.

T10

Oppilas harjoittelee tekstin tuottamista suullisesti, kirjalli- sesti ja digitaalisesti eri medi- oita hyödyntäen monipuoli- sesti eri aiheista.

Oppilas harjoittelee ääntämistä ja intonaatiota.

T10

Oppilas osaa tuottaa sekä puhut- tua että kirjoitettua tekstiä erilai- siin tarkoituksiin yleisistä ja itsel- leen merkityksellisistä aiheista. Oppilas osaa ääntää englantia oi- kein ja käyttää kielen rakenteita monipuolisesti.