< Previous | Contents | Next >

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9


S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuk- sista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen varianteista.


S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuk- sien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.


S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.


15.4.3.2 Englannin A-oppimäärän vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


A1 Englanti: sisällöt luokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuu- teen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninai- suuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Käytetään tiedonhankinnassa moni- puolista ja monimediaista autent- tista materiaalia muiden kulttuurien ymmärtämiseksi ja arvostamiseksi sekä eri kulttuurien tuntemuksen sy- ventämiseksi. Tulkitaan kuvia kult- tuurin näkökulmasta. Opitaan

Opitaan ymmärtämään jokaisen rooli oman kulttuurinsa edusta- jana monikulttuurisessa yhtei- sössä. Opetellaan arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoi- suutta.

Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kie- lellisistä oikeuksista sekä opetellaan ym- märtämään ja arvostamaan eri kulttuu- reita ja niiden monimuotoisuutta. Kes- kustellaan kulttuureihin liittyvistä ste- reotypioista. Keskustellaan ihmisten


suhtautumaan arvostavasti ja avoi- mesti kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan.


Tutkitaan englannin kielen kehitty- mistä lingua francaksi. Hankitaan tietoa englannin kielen varianteista. Otetaan selvää joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuo- doista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli ja ver- taillaan eri englanninkielisten kult- tuurien arkisia käytänteitä.


Käytetään sellaisia kielitiedon käsit- teitä, jotka auttavat oppilaita eng- lannin kielen opiskelussa sekä kiel- ten välisessä vertailussa.


Harjaannutaan käyttämään kieltä ar- vostavasti arkisissa vuorovaikutusti- lanteissa.

Käytetään tiedonhankinnassa mo- nipuolista ja monimediaista au- tenttista materiaalia kulttuuritun- temuksen lisäämiseksi englannin- kielisistä maista. Opetellaan ver- tailemaan eri englanninkielisten kulttuurien arkisia käytänteitä.

Keskustellaan eri kulttuureihin liit- tyvistä stereotypioista. Hankitaan tietoa englannin kielen varian- teista.


Opitaan suhtautumaan arvosta- vasti ja avoimesti eri kieliä ja nii- den erityispiirteitä kohtaan. Opi- taan ymmärtämään, että kielen osaamiseen vaikuttaa myös tieto kielialueen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä. Havainnoi- daan myös sanatonta viestintää ja elekieltä kulttuurisina ilmiöinä.


Vahvistetaan edelleen keskeisten kielitiedon käsitteiden hallintaa kielten välisen vertailun tukena.


Harjaannutaan käyttämään kieltä arvostavasti arkisissa vuorovaiku- tustilanteissa.

liikkumisesta globaalisti, esimerkiksi siir- tolaisuudesta ja maahanmuuttajista sekä yhteisestä vastuusta.


Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen vaikuttaa myös tieto sen historiasta, kulttuurista sekä maan- tieteestä. Pohditaan kulttuurien ja kielen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä, esi- merkiksi teknologian ja tieteen vaikutuk- sia.


Käytetään tiedonhankinnassa monipuo- lista ja monimediaista autenttista mate- riaalia kulttuurituntemuksen lisäämiseksi englanninkielisistä maista. Hankitaan tie- toa englannin kielen varianteista. Har- jaannutaan vertailemaan eri englannin- kielisten kulttuurien arkisia käytänteitä.


Harjaannutaan käyttämään kieltä arvos- tavasti arkisissa vuorovaikutustilan- teissa.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta englannin opiskeluun. Kannustetaan oppilasta käyttämään

Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta englannin opiskeluun. Kannustetaan oppilasta

Vahvistetaan ja syvennetään edelleen kieltenopiskelutaitoja, joita hyödyntäen oppilas pystyy opiskelemaan itsenäisesti,


omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvis- tetaan oppilaan itseluottamusta op- pijana ja kielenkäyttäjänä.


Vahvistetaan oppilaan kykyä ja halua ottaa vastuu omista (koti)tehtävis- tään, saattamaan ne loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Vahvistetaan edelleen kieltenopiske- lutaitoja, kuten ryhmätyö-, vuorovai- kutus- ja mieleenpainamistaitoja.

Harjoitellaan hyödyntämään oppi- laan omiin vahvuuksiin perustuvia oppimistaitoja, kuten visualisointia, rytmiikkaa, liikettä ja eläytymistä.


Harjoitellaan oppimateriaalin moni- puolista käyttöä sekä oppilaiden mahdollisuutta itse valita ja tuottaa oppimateriaaleja. Käytetään oppilas- keskeisiä aktiiviseen osallisuuteen perustuvia oppimismenetelmiä. Tut- kitaan ja työstetään asioita pareit- tain ja pienissä ryhmissä keskustel- len, esittäen ja erilaisiin kielenkäyt- tötilanteisiin eläytyen.


Harjoitellaan sanastojen käyttöä tekstin tulkinnassa. Harjoitellaan eri- laisten sanakirjojen käyttöä ja tutus- tutaan internetin käännöstyökalui- hin. Opetellaan tiedon ryhmittelyä ja prosessointia omia tuotoksia varten

käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnis- tumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielen- käyttäjänä. Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia valita hänelle it- selleen merkityksellisiä aiheita ja sisältöjä.


Harjoitellaan monipuolisesti yh- teistoiminnallista työskentelyä. Harjoitellaan kuuntelemista ja rohkaisevan palautteen antamista sekä rakentavan kritiikin vastaan- ottamista. Harjoitellaan dialogi- suuteen perustuvaa keskustelua, jonka perustan muodostavat toi- sen kuuntelu, puheeseen yhtymi- nen ja oman mielipiteen ilmaisu ja perustelu.


Rohkaistaan kehon käyttämiseen viestinnässä, esimerkiksi eleiden, ilmeiden, äänenpainojen ja -sävy- jen sekä tunneilmaisun avulla.

Harjoitellaan edelleen draaman keinoja hyödyntäen erilaisia kie- lenkäyttötilanteita ja kompensaa- tiostrategioita viestin välittä- miseksi.


Harjoitellaan uusien sanojen ja ra- kenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa tuottamalla

käyttämään erilaisia oppimisen apuväli- neitä sekä löytämään tarvitsemansa tie- don nopeasti ja arvioimaan sitä kriitti- sesti.


Harjoitellaan kokonaisuuksien hahmot- tamista, tiedon strukturointia ja yhteis- toiminnallista työstämistä, myös kan- sainvälisessä yhteistyössä. Harjoitellaan oppiainerajat ylittävää yhteistyötä eri- laisten ilmiöiden oppimisessa ja ongel- mien ratkaisussa.


Harjoitellaan oppimateriaalin monipuo- lista käyttöä ja erilaisten tekstien (esi- merkiksi artikkelien, tekstiviestien, julis- teiden, mainosten, sarjakuvien ja videoi- den) tulkintaa ja tuottamista.


Opetellaan arvioimaan omaa kielitaitoa realistisesti ja hyödyntämään rohkeasti omia vahvuuksia. Harjoitellaan edelleen kriittistä ja kannustavaa vertaisarviointia pareittain ja ryhmissä. Kannustetaan luottamaan omaan viestintätaitoon. Har- joitellaan oman osaamisen jakamista ja omien kiinnostuksen kohteiden hyödyn- tämistä oppimisessa.


erilaisten kriteerien perusteella esi- merkiksi verkkotyökalujen ja -sovel- lusten avulla. Opetellaan autenttis- ten lähteiden käyttöä osana omaa tuotosta, esimerkiksi lainaukset, läh- deviitteet, tekijänoikeudet. Arvioi- daan tiedon luotettavuutta.


Harjoitellaan oman osaamisen arvi- ointia ja siihen perustuvaa itseohjau- tuvuutta. Tuetaan oppilasta valitse- maan itsenäisesti juuri hänelle sopi- vaa lisämateriaalia tarpeidensa, ky- kyjensä ja kiinnostuksensa mukaan.

tekstiä erilaisissa konteksteissa (formaali ja informaali) ja moni- mediaisissa ympäristöissä.


Harjoitellaan enenevässä määrin tiedon hakemista autenttisissa ympäristöissä, tiedon kriittistä ar- viointia ja tekstien tiivistämistä ja muokkausta. Harjoitellaan tosielä- män ongelmien ratkaisua ja syven- netään projektioppimisessa tarvit- tavia taitoja. Harjoitellaan erilais- ten lähde- ja tukimateriaalien ku- ten kielioppien, käännöskoneiden, ensyklopedioiden ja erityisesti Wi- kipedian kriittistä käyttöä.


Harjoitellaan oman oppimisen, opiskelutaitojen, kieli- ja kulttuuri- tietoisuuden sekä kielitaidon ke- hittymisen arviointia, esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyt- täen. Harjoitellaan oppimisproses- sin jatkuvaa reflektointia ja omien tavoitteiden asettamista itseoh- jautuvan oppimisen perustana.


S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toi- mia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuo- rovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkö- kulma on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä vapaa-ajalla ja

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkö- kulma on nuoren toiminta englan- nin kielellä eri yhteisöissä vapaa-

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulma on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä vapaa-ajalla ja verkossa,


verkossa, elämä yläkoululaisena, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnos- tuksen kohteet sekä oppilaiden osal- lisuus ja toimijuus paikallisesti ja glo- baalisti. Syvennetään tuttuja aihe- alueita kuten koulua, harrastuksia, asumista ja ruokaa sekä tutustutaan uusiin teemoihin, kuten sosiaaliseen mediaan, rahaan, sosiaalisiin suhtei- siin, luontoon ja asuinympäristöön.


Kannustetaan oppilaita löytämään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä jaka- maan muualla oppimaansa ja koke- maansa koulussa.


Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttö- tarkoituksia, esimerkiksi ohjeiden antamista, tunteiden ilmaisemista, ehdottamista ja kieltäytymistä. Sa- nastoa ja rakenteita opetellaan tut- kimalla ja tuottamalla kertovia, ku- vaavia tai vaikuttavia tekstilajeja, esimerkiksi blogikirjoituksia, ilmoi- tuksia, karttoja, kuvia, lauluja, ru- noja ja ruokaohjeita, monimediai- sissa ympäristöissä. Erilaisten teks- tien ymmärtämisessä ja tulkinnassa harjoitellaan kokonaisuuksien hah- mottamista, oleellisen sisällön tun- nistamista ja tiivistämistä.

ajalla ja verkossa, elämä nuorena, ajankohtaisuus, oppilaiden kiin- nostuksen kohteet sekä oppilai- den osallisuus ja toimijuus paikalli- sesti ja globaalisti. Teemoja ovat esimerkiksi ihmissuhteet, mat- kailu, teknologia, terveys, urheilu ja globaalikasvatuksen teemat eheyttävinä kokonaisuuksina.


Kannustetaan oppilaita löytämään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä ja- kaa muualla oppimaansa ja koke- maansa koulussa.


Harjoitellaan erilaisia kielenkäyt- tötarkoituksia, esimerkiksi rekla- mointia, jossittelua ja suostutte- lua. Sanastoa ja rakenteita opetel- laan tutkimalla ja tuottamalla mo- nenlaisia kertovia, kuvaavia ja vai- kuttavia tekstilajeja, esimerkiksi esitteitä, kuunnelmia, blogeja ja videoita monimediaisissa ympäris- töissä. Kielitiedon käsitteitä ja kie- len sääntöjä opetellaan viestinnäl- lisessä kontekstissa. Keskitytään englannin ja suomen kielen raken- teiden eroavaisuuksiin.


Harjoitellaan englanninkielisen viestinnän peruspiirteitä, kuten lii- tekysymyksiä ja epäsuoria

ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuk- sen kohteet, suuntautuminen toisen as- teen opintoihin, tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Tee- moja ovat esimerkiksi ihmisoikeudet, jul- kiset palvelut, kotimaa, kulttuuri, media, työelämä ja globaalikasvatuksen teemat eheyttävinä kokonaisuuksina.


Kannustetaan oppilaita löytämään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tie- toja ja taitoja sekä jakaa muualla oppi- maansa ja kokemaansa koulussa.


Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoi- tuksia kuten argumentointia, hakemuk- sen laatimista, harmittelua, tiedustelua ja toivomusten esittämistä. Sanastoa ja rakenteita syvennetään tutkimalla ja tuottamalla monenlaisia kertovia, kuvaa- via tai vaikuttavia tekstilajeja, esimer- kiksi ansioluetteloita, hakemuksia, kan- nanottoja, käyttöohjeita, mainoksia, blo- geja, uutisia ja tilastoja monimediaisissa ympäristöissä.


Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä syven- netään monipuolisesti tehokkaan kom- munikaation, erityisesti asiatyylisen vies- tinnän tueksi. Keskitytään englannin kie- len perusrakenteiden hallintaan, esimer- kiksi ajan johdonmukaiseen


Kielitietoa opetellaan viestinnälli- sessä kontekstissa. Keskitytään eng- lannin ja suomen kielen rakenteiden eroavaisuuksiin, esimerkiksi aika- muotojen käyttöön, sanajärjestyk- seen ja vertailumuotoihin. Kiinnite- tään huomiota oikeinkirjoitukseen, kertomusta rytmittäviin ilmaisuihin ja kappalejakoon.


Opetellaan englanninkielisen kom- munikaation peruspiirteitä, esimer- kiksi keskustelun aloittamista, pu- heenvuoron pyytämistä ja mielipi- teen ilmaisemista. Havainnoidaan viestintätilanteen ja osallistujien vai- kutusta kieleen, viestin muotoon ja tarkoitukseen. Tutustutaan puhekie- len ilmiöihin, esimerkiksi erilaisiin ta- poihin esittää kysymyksiä. Harjoitel- laan tuttuja kompensaatiostrategi- oita ja opetellaan uusia, kuten toi- sen kielen käyttämistä, taukojen täyttämistä ja toistamista.


Harjoitellaan esiintymis- ja ilmaisu- taitoja kielellä leikitellen, eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puheryt- miä ja intonaatiota viestien ja tun- teiden välittäjänä.

kysymyksiä, ja syvennetään ym- märrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä.


Tutkitaan viestintätilanteen ja osallistujien vaikutusta kieleen in- formaaleissa ja formaaleissa tilan- teissa. Tutustutaan englannin kie- len ilmiöihin kuten sananmuodos- tuksen keinoihin ja sosiaalisen me- dian kieleen. Harjoitellaan tuttuja kompensaatiostrategioita ja ope- tellaan uusia, kuten kielen raken- teeseen tai sananmuodostukseen perustuvan ennakkotiedon käyttä- mistä.


Harjoitellaan esiintymis- ja ilmai- sutaitoja kielellä leikitellen, eläy- tyen ja draaman keinoin. Havain- noidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepai- noa, puherytmiä ja intonaatiota viestien ja tunteiden välittäjänä.


Englannin kieltä integroidaan mui- hin oppiaineisiin ja niiden teemoi- hin, esimerkiksi historiaan, maan- tieteeseen, muihin kieliaineisiin ja terveystietoon, käyttämällä eng- lantia mahdollisuuksien mukaan sekä työskentelykielenä että tie- donhankinnan välineenä. Otetaan huomioon englannin kielen

ilmaisemiseen. Harjaannutaan tuotta- maan asiatekstiä sekä sen ydinsisällön tiivistämistä. Tekstitaitoja harjoitellaan suullisesti, kirjallisesti ja digitaalisesti eri medioita hyödyntäen.


Harjoitellaan englannin kielelle ominaisia tapoja ilmaista asioita, esimerkiksi opet- telemalla idiomeja ja fraasiverbejä. Har- joitellaan viestintätilanteen ja osallistu- jien vaikutusta kieleen informaaleissa ja formaaleissa tilanteissa. Tutustutaan englannin kielen ajankohtaisiin ilmiöihin kuten uudissanoihin.


Harjoitellaan esiintymis- ja ilmaisutaitoja kielellä leikitellen, eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lau- sepainoa, puherytmiä ja intonaatiota viestien ja tunteiden välittäjänä sekä ko- rostuskeinona.


Englannin kieltä integroidaan muihin op- piaineisiin ja niiden sisältöihin, esimer- kiksi yhteiskuntaoppiin, uskontoon/elä- mänkatsomustietoon, muihin kieliainei- siin, luonnontieteisiin ja opinto-ohjauk- seen, käyttämällä englantia mahdolli- suuksien mukaan sekä työskentely- kielenä että tiedonhankinnan välineenä. Otetaan huomioon englannin kielen le- vinneisyys ja asema globaalin kommuni- kaation kielenä.


Englannin kieltä integroidaan muihin oppiaineisiin ja niiden sisältöihin, esimerkiksi historiaan, maantietee- seen, muihin kieliaineisiin ja kotita- louteen, käyttämällä englantia mah- dollisuuksien mukaan sekä työsken- telykielenä että tiedonhankinnan vä- lineenä. Otetaan huomioon englan- nin kielen levinneisyys ja asema glo- baalin kommunikaation kielenä.

Kannustetaan oppilasta käyttämään englannin kieltä autenttisissa koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilan- teissa, kuten puhelimessa ja sosiaali- sessa mediassa, sekä hyödyntämään kotikansainvälisyyden keinoja.

levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä.


Kannustetaan oppilasta käyttä- mään englannin kieltä autentti- sissa koulun ulkopuolisissa vuoro- vaikutustilanteissa sekä hyödyntä- mään kotikansainvälisyyden kei- noja.


Kannustetaan oppilasta käyttämään eng- lannin kieltä autenttisissa koulun ulko- puolisissa vuorovaikutustilanteissa sekä hyödyntämään kotikansainvälisyyden keinoja.