< Previous | Contents | Next >

15.4.3.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi


Englannin A-oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi arvosanaa kahdeksan ja arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa

Arvosanan kahdeksan osaa- minen

Arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu englannin levinneisyyteen maailmassa.

S1

Kielten statuk- siin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurien- välinen toi-

mintakyky

Oppilas löytää kartalta tär- keimpiä englanninkielisiä alueita.

Oppilas tietää, että englanti on laajalle levinnyt kieli.

T2

Oppilas etsii ja käyttää itse- ään kiinnostavia autenttisia englanninkielisiä sisältöjä ja

S1

Maailmankan- salaisen taito- jen kehittämi- nen englannin

Oppilas etsii ja käyttää itse- ään kiinnostavia autenttisia englanninkielisiä sisältöjä ja tutkii niitä eri kulttuurien nä-

kökulmista.

Oppilas tarvitsee apua itseään kiinnostavien autenttisten englanninkielisten sisältöjen löytämisessä ja niiden kulttuu-

risessa tulkinnassa.


tutkii niitä eri kulttuurien nä-

kökulmista.


kieltä hyödyn-

tämälläT3

Oppilas vertailee eri kielien tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukaisuuk-

sia.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa vertailla eri kie- lien tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukai- suuksia.

Oppilas löytää eroavaisuuksia eri kielten tavoissa ilmaista asioita ja joitakin säännönmu- kaisuuksia tutuissa kielissä.

Kieltenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee moni- puolisesti yhteistoiminnal- lista työskentelyä. Oppilas harjoittelee koko kehon käyttämistä ilmaisussaan. Oppilas harjoittelee oman oppimisensa ja opiskelutaito- jensa kehittymisen arvioin-

tia.

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen ref- lektointi ja yh- teistyö

Oppilas osaa opiskella yhteis- toiminnallisesti erilaisissa ryhmissä ja rooleissa. Oppilas osaa arvioida oman oppimi- sensa ja opiskelutaitojensa kehittymistä.

Oppilas osaa opiskella ryh- mässä. Oppilas osaa arvioida oman oppimisensa ja oppimis- taitojensa kehittymistä ohja- tusti.

T5

Oppilas käyttää opiskelus- saan itselleen merkitykselli- siä aiheita ja sisältöjä sekä harjoittelee tiedon kriittistä käsittelyä ja tosielämän on-

gelmien ratkaisua.

S2

Elinikäisen kie- lenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas osaa opiskella käyt- täen itselleen merkitykselli- siä sisältöjä. Oppilas osaa kä- sitellä tietoa kriittisesti ja rat- koa tosielämän ongelmia ja jakaa koulun ulkopuolella

oppimaansa.

Oppilas hakee ja valitsee itse- ään kiinnostavia sisältöjä ja osaa tehdä niistä kriittisiä ha- vaintoja opettajan avustuk- sella.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee keskus- telemaan ja ilmaisemaan mielipiteensä häntä kiinnos-

tavista aiheista erilaisissa ti- lanteissa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa ti- lanteissa

Oppilas osaa keskustella ja kertoa mielipiteensä eri asi- oista jokapäiväisissä tilan- teissa.

Oppilas osaa keskustella arki- siin asioihin liittyvistä asioista ja kertoa mielipiteensä kysyt- täessä.

T7

Oppilas osallistuu erilaisiin viestintätilanteisiin ja

S3

Viestintästra- tegioiden

käyttö

Oppilas osallistuu aktiivisesti erilaisiin viestintätilanteisiin

ja osaa käyttää kieltä

Oppilas osaa toimia arkisissa viestintätilanteissa sopivalla

tavalla. Oppilas osaa turvautua


harjoittelee niihin sopivaa kielenkäyttöä. Oppilas har- joittelee vuorovaikutustai- toja ja viestintästrategioita.sopivalla tavalla. Oppilaalla on käytössään laaja vali- koima kompensaatiostrategi- oita vuorovaikutuksen tu-

eksi.

joihinkin hänelle luontaisiin kompensaatiostrategioihin viestin välittämiseksi.

T8

Oppilas harjoittelee keskus- telua ja vuorovaikutusta kie- lellisesti ja kulttuurisesti mo- ninaisessa ympäristössä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa toimia kohteli- aasti vuorovaikutuksessa kie- lellisesti ja kulttuurisesti mo- ninaisessa ympäristössä.

Oppilas osallistuu ohjatusti vuorovaikutukseen kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä. Oppilas tuntee tärkeimmät kohteliaisuussään-

nöt.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee asiateks- tin tulkitsemista sekä ydinsi- sällön tiivistämistä monime- diaisessa ympäristössä.

S3

Tekstien tul- kintataidot

Oppilas löytää pääajatukset asiateksteistä ja yleiskieli- sestä puheesta sekä osaa tii- vistää monimediaisten teks- tien ydinsisällön.

Oppilas tunnistaa ydinsisällön selkeästä kirjoitetusta teks- tistä ja puheesta sekä löytää pääajatukset monimediaisista asiateksteistä erilaisten vihjei-

den avulla.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee tekstin tuottamista suullisesti, kirjal- lisesti ja digitaalisesti eri me- dioita hyödyntäen monipuo- lisesti eri aiheista. Oppilas harjoittelee ääntämistä ja in-

tonaatiota.

S3

Tekstien tuot- tamistaidot

Oppilas viestii suullisesti, kir- jallisesti ja eri medioita hyö- dyntäen monipuolisesti eri aiheista. Oppilas osoittaa luontevaa ääntämisen ja in- tonaation hallintaa tutuissa viestintätilanteissa.

Oppilas ilmaisee itseään suulli- sesti, kirjallisesti ja itselleen luontaisia medioita ja ilmaisu- tapoja hyödyntäen. Oppilaan ääntäminen ja intonaatio tu- kevat viestin välittymistä tu- tuissa viestintätilanteissa.


15.4.3.5 Englanti, A-oppimäärä, päättöarvioinnin kriteerit


Opetuksen ta- voite

Sisältöalueet

Opetuksen ta- voitteista joh- detut oppimi- sen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 5

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 7

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 8

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 9

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää op- pilaan taitoa pohtia englan- nin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja sekä antaa oppi- laalle valmiuk- sia kehittää kulttuurienvä- listä toiminta- kykyään

S1

Oppilas oppii tuntemaan englannin kie- len asemaan ja variantteihin liittyviä arvoja. Hän oppii kieli- alueen maiden kulttuureja ja elämänmuo- toja. Oppilas oppii kehittä- mään kulttuu- rien välistä toi- mintakykyään.

Kielen asemaan ja variantteihin liittyvien kysy- mysten huo- maaminen ja kulttuurien vä- linen toiminta- kyky

Oppilas osaa ni- metä joitakin maita, joissa englantia puhu- taan.


Oppilas osaa kertoa jotakin kielialueen mai- den kulttuu- reista ja elä- mänmuodoista.

Oppilas osaa kertoa, missä englantia puhu- taan ja että sitä puhutaan eri tavoin.


Oppilas osaa kuvailla kieli- alueen maiden kulttuureja ja elämänmuo- toja.


Oppilas osaa ni- metä vuorovai- kutukseen liit- tyviä kulttuuri- sia piirteitä.

Oppilas osaa kertoa englan- nin asemasta maailmankie- lenä.


Oppilas osaa vertailla kieli- alueen maiden kulttuureja ja elämänmuo- toja.


Oppilas osaa kertoa kulttuu- risista piirteistä vuorovaikutuk- sessa.

Oppilas osaa pohtia englan- nin asemaa maailmankie- lenä ja siihen liittyviä ilmi- öitä.


Oppilas osaa vertailla ja poh- tia kielialueen maiden kult- tuureja ja elä- mänmuotoja.


Oppilas osaa vertailla ja poh- tia kulttuurisia

piirteitä vuoro- vaikutuksessa.

T2 kannus- taa oppilasta löytämään kiin- nostavia eng- lanninkielisiä sisältöjä ja toi- mintaympäris- töjä, jotka laa- jentavat käsi- tystä globali- soituvasta maailmasta ja siinä toimimi- sen mahdolli- suuksista

S1

Oppilas oppii löytämään eng- lanninkielisiä aineistoja ja toimintaympä- ristöjä, jotka laajentavat kä- sitystä globali- soituvasta maa- ilmasta.

Maailmankan- salaisen taito- jen kehittämi- nen englannin kieltä hyödyn- tämällä

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä joistakin aineistoista ja toimintaympä- ristöistä, joissa voi käyttää englannin kieltä.

Oppilas osaa ni- metä englan- ninkielisiä ai- neistoja ja toi- mintaympäris- töjä, jotka edis- tävät hänen op- pimistaan.

Oppilas osaa vertailla eng- lanninkielisiä aineistoja ja toimintaympä- ristöjä, jotka edistävät hä- nen oppimis- taan

Oppilas osaa pohtia, miten hän voi hyö- dyntää englan- ninkielisiä ai- neistoja ja toi- mintaympäris- töjä omaa oppi- mistaan edis- tääkseen.

T3 ohjata oppi- lasta havaitse- maan, millaisia säännönmukai- suuksia englan- nin kielessä on ja miten sa- moja asioita il- maistaan

S1

Oppilas oppii löytämään eng- lannin kielen säännönmukai- suuksia ja ver- tailemaan eng- lannin kieltä muihin kieliin. Hän oppii

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havain- toja joistakin englannin kie- len säännön- mukaisuuk- sista.

Oppilas osaa tehdä joitakin johtopäätöksiä englannin kie- len säännön- mukaisuuk- sista.

Oppilas osaa tehdä johto- päätöksiä eng- lannin kielen säännönmukai- suuksista.


Oppilas osaa kertoa, miten

Oppilas osaa tehdä johto- päätöksiä eng- lannin kielen säännönmukai- suuksista ja so- veltaa niitä.


muissa kielissä, sekä käyttä- mään kielitie- don käsitteitä oppimisensa tukena


käyttämään kielitiedon kä- sitteitä oppimi- sensa tukena.Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä siitä, miten sama asia il- maistaan eng- lannissa ja jos- sakin muussa kielessä.


Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä englannin kie- len kielitiedon käsitteistä ja osaa käyttää niitä kielitai- tonsa kehittä- miseen.

sama asia il- maistaan eng- lannissa ja jos- sakin muussa kielessä.


Oppilas osaa kertoa kohde- kielen keskei- sistä kielitiedon käsitteistä ja käyttää niitä kielitaitonsa ke- hittämiseen.

Oppilas osaa vertailla, miten sama asia il- maistaan eng- lannissa ja jos- sakin muussa kielessä.


Oppilas tuntee englannin kie- len keskeisiä kielitiedon kä- sitteitä ja osaa käyttää niitä kielitaitonsa ke- hittämiseen.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta aset- tamaan tavoit- teita, hyödyn- tämään

S2

Oppilas oppii asettamaan ta- voitteita kielten opiskelulleen ja reflektoimaan

Tavoitteiden asettaminen, opiskelustrate- gioiden hyö- dyntäminen,

Oppilas osaa käyttää joitakin itselle sopivia kielenoppimis- tapoja.

Oppilas osaa käyttää yleisim- piä itselle sopi- via kielenop- pimistapoja.

Oppilas osaa käyttää keskei- simpiä itselle sopivia

Oppilas osaa käyttää moni- puolisia itselle sopivia tapoja


monipuolisia tapoja oppia englantia ja ar- vioimaan oppi- mistaan itse- näisesti ja yh- teistyössä sekä ohjata oppi- lasta rakenta- vaan vuorovai- kutukseen, jossa tärkeintä on viestin välit- tyminen


oppimisproses- siaan itsenäi- sesti ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas oppii käyttämään eri- laisia tapoja op- pia kieliä ja löy- tää niistä itsel- leen tehok- kaimmat. Oppi- las oppii tapoja toimia vuoro- vaikutuksessa rakentavasti.

oppimisen ref- lektointi ja vuo- rovaikutuk- sessa toimimi- sen tapojen hahmottami- nen


Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä ta- voista toimia rakentavasti vuorovaikutuk- sessa.


Oppilas osaa kuvata joitakin tapoja toimia rakentavasti vuorovaikutuk- sessa.

kielenoppimis- tapoja.


Oppilas osaa vertailla tapoja toimia rakenta- vasti vuorovai- kutuksessa.

oppia englan- nin kieltä.


Oppilas osaa vertailla ja poh- tia tapoja toi- mia rakenta- vasti vuorovai- kutuksessa.

T5 kehittää op- pilaan itsenäi- syyttä soveltaa luovasti kieli- taitoaan sekä jatkuvan kiel- tenopiskelun valmiuksia

S2

Oppilas oppii soveltamaan ja kehittämään kielitaitoaan it- senäisesti myös koulun päätyt- tyä. Hän oppii hyödyntämään ympäristönsä kielellisiä virik- keitä. Oppi- laalle kehittyy

Jatkuvan kie- lenopiskelun valmiuksien ke- hittyminen

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä mahdollisuuk- sista kehittää englannin kie- len taitoaan.

Oppilas osaa kuvailla mah- dollisuuksia ke- hittää englan- nin kielen taito- aan myös kou- lun päätyttyä.

Oppilas osaa vertailla erilai- sia mahdolli- suuksia sovel- taa ja kehittää englannin kie- len taitoaan myös koulun päätyttyä.

Oppilas osaa pohtia ja ver- tailla erilaisia mahdollisuuk- sia soveltaa ja kehittää eng- lannin kielen taitoaan myös koulun päätyt- tyä.
luottamus it- seensä kie- lenoppijana.


Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A1.3

Taitotaso A2.2

Taitotaso B1.1

Taitotaso B1.1/B1.2

T6 rohkaista oppilasta osal- listumaan kes- kusteluihin monenlaisista oppilaiden ikä- tasolle ja elä- mänkokemuk- seen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipi- teitä

S3

Oppilas oppii toimimaan ak- tiivisesti erilai- sissa vuorovai- kutustilan- teissa.

Vuorovaikutus erilaisissa tilan- teissa

Oppilas selviy- tyy monista ru- tiininomaisista viestintätilan- teista tukeu- tuen joskus viestintäkump- paniin.

Oppilas selviää kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä viestintätilan- teista ja pystyy enenevässä määrin ole- maan aloitteel- linen viestintä- tilanteessa.

Oppilas pystyy viestimään, osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitään melko vaivatto- masti jokapäi- väisissä viestin- tätilanteissa.

Oppilas pystyy viestimään, osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitään myös joissakin vaativammissa tilanteissa, ku- ten keskustel- taessa ajankoh- taisesta tapah- tumasta.

T7 tukea oppi- laan aloitteelli- suutta viestin- nässä, kom- pensaatiokei- nojen käytössä ja

S3

Oppilas oppii olemaan aloit- teellinen vuo- rovaikutustilan- teissa.

Viestintästrate- gioiden käyttö

Oppilas osallis- tuu viestintään, mutta tarvitsee edelleen usein apukeinoja.

Oppilas osallis- tuu enenevässä määrin viestin- tään käyttäen tarvittaessa va- kiosanontoja pyytäessään

Oppilas pystyy jossain määrin olemaan aloit- teellinen vies- tinnän eri vai- heissa

Oppilas pystyy olemaan aloit- teellinen tuttua aihetta käsitte- levässä vuoro- vaikutustilan- teessa ja osaa


merkitysneu- vottelun käy- misessä


Oppilas oppii käyttämään viestintästrate- gioita.


Oppilas osaa reagoida sup- pein sanallisin il-

mauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin tai muunlaisella minimipalaut- teella.


Oppilas joutuu pyytämään sel- vennystä tai toistoa hyvin usein.

tarkennusta avainsanoista.


Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai sel- vennystä silloin tällöin.


Oppilas käyttää esim. lähikäsi- tettä tai ylei- sempää käsi- tettä, kun ei tiedä täsmäl- listä (koira/eläin tai talo/mökki).

ja osaa varmis- taa, onko vies- tintäkumppani ymmärtänyt viestin, sekä kiertää

tai korvata tun- temattoman sanan tai muo- toilla viestinsä uudelleen.


Oppilas pystyy neuvottele- maan tunte- mattomien ilmauksien merkityksistä.

varmistaa, onko viestintä- kumppani ym- märtänyt vies- tin, korjata vää- rinymmärryksiä sekä kiertää tai korvata tunte- mattoman sa- nan tai muo- toilla viestinsä uudelleen.


Oppilas pystyy neuvottele- maan tunte- mattomien ja melko mutkik- kaidenkin il- mauksien mer- kityksistä.

T8 auttaa oppi- lasta tunnista- maan viestin- nän kulttuuri- sia piirteitä ja tukea

S3

Oppilas oppii tunnistamaan viestinnän kult- tuurisia piir- teitä. Hän oppii käyttämään

Viestinnän kult- tuurinen sopi- vuus

Oppilas osaa käyttää yleisim- piä kohteliaa- seen kielenkäyttöön kuuluvia

Oppilas osaa käyttää kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein keskeisimpiin tarkoituksiin,

Oppilas osoit- taa tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuus- säännöt.

Oppilas osoit- taa tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuus- säännöt ja osaa kiinnittää


oppilaiden ra- kentavaa kult- tuurienvälistä viestintää


kieltä kulttuu- rien välisessä viestinnässä.


ilmauksia mo- nissa rutiinin- omaisissa sosi- aalisissa kon- takteissa.

kuten tiedon- vaihtoon sekä mielipiteiden ja asenteiden asi- anmukaiseen il- maisemiseen.


Oppilas pystyy keskustele- maan kohteli- aasti käyttäen tavanomaisia il- mauksia ja pe- rustason vies- tintärutiineja.

Oppilas pystyy ottamaan vuo- rovaikutukses- saan huomioon joitakin tär- keimpiä kult- tuurisiin käy- tänteisiin liitty- viä näkökohtia.

huomiota kie- lenkäytön muo- dollisuuteen.


Oppilas pystyy ottamaan vuo- rovaikutukses- saan huomioon tärkeimpiä kulttuurisia käytänteitä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A1.3

Taitotaso A2.2

Taitotaso B1.1

Taitotaso B1.1/B1.2

T9 tarjota oppi- laalle mahdolli- suuksia kuulla ja lukea mo- nenlaisia itsel- leen

S3

Oppilas oppii tulkitsemaan puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Hän oppii tekstien

Tekstien tulkin- tataidot

Oppilas ymmär- tää yksinker- taista, tuttua sanastoa ja il- maisuja sisältä- vää kirjoitettua

Oppilas pystyy seuraamaan hyvin summit- taisesti selvä- piirteisen asia- puheen

Oppilas ymmär- tää pääasiat ja joitakin yksi- tyiskohtia sel- keästä ja lähes

Oppilas ym- märtää pää- asiat ja useita yksityiskohtia hieman vaati- vammasta


merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilai- sista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strate- gioita


ymmärtämis- strategioita.


tekstiä ja hi- dasta puhetta asiayhteyden tukemana.


Oppilas pystyy löytämään tar- vitsemansa yk- sinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

pääkohtia, tun- nistaa usein ympärillään käytävän kes- kustelun ai- heen sekä ym- märtää pää- asiat tuttua sa- nastoa sisältä- västä yleiskieli- sestä tekstistä tai hitaasta pu- heesta.


Oppilas osaa päätellä tunte- mattomien sa- nojen merkityk- siä asiayhtey- destä.

normaalitem- poisesta yleis- kielisestä pu- heesta tai yleis- tajuisesta kir- joitetusta teks- tistä

ja ymmärtää yhteiseen koke- mukseen tai yleistietoon pe- rustuvaa pu- hetta

tai kirjoitettua tekstiä.


Oppilas löytää pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä yksi- tyiskohtia myös valmistautu- matta.

normaalitem- poisesta yleis- kielisestä pu- heesta tai yleis- tajuisesta kir- joitetusta teks- tistä.


Oppilas ym- märtää yhtei- seen kokemuk- seen tai yleis- tietoon perus- tuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä.


Oppilas löytää pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä yksi- tyiskohtia myös valmistautu- matta.


Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A1.3

Taitotaso A2.2

Taitotaso B1.1

Taitotaso B1.1/B1.2

T10 ohjata op- pilasta tuotta- maan sekä pu- huttua että kir- joitettua teks- tiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja it- selleen merki- tyksellisistä ai- heista kiinnit- täen huomiota rakenteiden monipuolisuu- teen ja ohjaten hyvään ääntä- miseen

S3

Oppilas oppii il- maisemaan it- seään suulli- sesti ja kirjalli- sesti käyttäen englannin kie- len keskeistä sanastoa ja kes- keisiä raken- teita. Hän op- pii ääntämään ymmärrettä- västi.

Tekstien tuot- tamistaidot

Oppilas osaa rajallisen määrän lyhyitä, ulkoa opetel- tuja ilmauksia, keskeistä sa- nastoa ja perustason lau- serakenteita.


Oppilas pystyy kertomaan ar- kisista ja itsel- leen tärkeistä asioista käyt- täen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä sekä ääntää harjoi- tellut ilmaisut ymmärrettä- västi.

Oppilas osaa kuvata luettelo- maisesti (ikä- kaudelleen tyy- pillisiä) jokapäi- väiseen elä- mään liittyviä asioita käyt- täen tavallista sanastoa ja joi- takin idiomaat- tisia ilmauksia sekä perusta- son rakenteita ja joskus hiukan vaativampiakin.


Oppilas osaa soveltaa joita- kin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Oppilas osaa kertoa ydinkoh- dat ja

myös hiukan yksityiskohtia erilaisista joka- päiväiseen elä- mään liittyvistä itseään kiinnos- tavista todelli- sista tai kuvitteellisista aiheista käyt- täen melko laa- jaa sanastoa ja rakennevalikoi- maa sekä joita- kin yleisiä fraa- seja ja idiomeja.


Oppilas osaa soveltaa useita ääntämisen pe- russääntöjä

Oppilas osaa kertoa ydinkoh- dat ja useita yk- sityiskohtia eri- laisista jokapäi- väiseen elä- mään liittyvistä itseään kiinnos- tavista todelli- sista tai kuvit- teellisista ai- heista käyttäen melko laajaa sanastoa ja ra- kennevalikoi- maa sekä ylei- siä fraaseja ja idiomeja.


Oppilas osaa soveltaa useita ääntämisen pe- russääntöjä muissakin kuin
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

harjoitelluissa ilmauksissa.