< Previous | Contents | Next >

Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisäl-

töalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteenT1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liitty-

viä arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuu- rien välistä toimintakykyään

S1

L1, L2

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäris-

töjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa

S1

L1, L2


T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä

sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1

L1, L4

KielenopiskelutaidotT4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään moni- puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen,

jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2

L1, L3

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaito-

aan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan

S2

L1

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessaT6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä

viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

S3

L4

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä sy- ventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiin-

tuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

S3

L4, L6

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden

esiin tuomista

S3

L2

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejäT9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttä-

mään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejäT10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin ra-

kenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3

L5, L6

15.4.3.6 Vieraan kielen A-oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


A2-kieli: tavoitteet luokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

Kasvu kulttuuriseen moninai-

suuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuu-

teen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuu-

teen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu kielen ase- maan liittyviin arvoihin ja ilmiöi- hin sekä kulttuurisiin piirteisiin.

T1

Oppilas syventää tuntemustaan kielen asemaan liittyvistä arvoista ja ilmiöistä sekä kulttuurisista piir-

teistä.

T1

Oppilas pohtii kielen asemaan liit- tyviä ilmiöitä ja osaa kertoa kult- tuurisista piirteistä.

T2

Oppilas etsii itseään kiinnosta- via kohdekielisiä sisältöjä ja toi- mintaympäristöjä, jotka edistä- vät oppilaan oppimista.

T2

Oppilas etsii tieto- ja viestintätek- nologiaa käyttäen itseään kiinnos- tavia sisältöjä ja toimintaympäris- töjä, jotka edistävät oppilaan oppi- mista ja kohdekulttuurin ymmär-

rystä.

T2

Oppilas osaa käyttää erityyppisiä monimediaisia autenttisia materi- aaleja kehittääkseen ymmärrys- tään kohdekulttuurista.

T3

Oppilas tekee havaintoja koh- dekielen säännönmukaisuuk- sista ja osaa käyttää muita osaamiaan kieliä apuna.

T3

Oppilas vertailee ja käyttää eri kiel- ten tapoja ilmaista asioita ja niiden säännönmukaisuuksia.

T3

Oppilas osaa tehdä johtopäätök- siä kohdekielen säännönmukai- suuksista.

Oppilas tuntee kohdekielen kieli- tiedon keskeisiä käsitteitä.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee erilaisia opiskelutaitoja yksin ja ryh- mässä sekä omien vahvuuk- siensa hyödyntämistä.

Oppilas harjoittelee oman työn suunnittelua, tavoitteiden aset- tamista ja toteuttamista sekä it-

searviointia.

T4

Oppilas harjoittelee monipuolisesti käyttämään itselle sopivia työta- poja.

Oppilas harjoittelee oman oppimi- sensa ja opiskelutaitojensa kehitty- misen arviointia.

T4

Oppilas osaa työskennellä itsenäi- sesti ja ryhmässä sekä käyttää eri- laisia oppimisen apuvälineitä.

Oppilas osaa arvioida osaamis- taan ja työskentelyään realisti- sesti ja opiskella tavoitteellisesti.


T5

Oppilas harjoittelee kohdekie- listen lähteiden käyttöä ja opet- telee valitsemaan itsenäisesti hänelle sopivia oppimateriaa-

leja.

T5

Oppilas käyttää opiskelussaan itsel- leen merkityksellisiä aiheita ja sisäl- töjä sekä kartuttaa kielitaitoaan nii- den pohjalta.

T5

Oppilas osaa luovasti ja itseohjau- tuvasti soveltaa kieltenopiskelu- taitojaan ja käyttää kielitaitoaan monipuolisesti.

Kehittyvä kielitaito, taito toi-

mia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia

vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia

vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee keskustele- maan omaan elämäänsä liitty- vistä asioista ja toimimaan eri- laisissa viestinnällisissä tilan- teissa.

T6

Oppilas harjoittelee keskustele- maan ja ilmaisemaan mielipiteensä häntä kiinnostavista aiheista erilai- sissa viestinnällisissä tilanteissa.

T6

Oppilas osallistuu aloitteellisesti keskusteluun ja esittää mielipi- teitä arkipäivän aiheista.

T7

Oppilas harjoittelee erilaisia viestintätilanteita ja käyttää kohdekielisiä viestinnän kei- noja.

Oppilas harjoittelee vuorovai- kutustaitoja ja kierto- ja täyteil-

mausten käyttöä.

T7

Oppilas osallistuu erilaisiin viestin- tätilanteisiin ja harjoittelee niihin sopivaa kielenkäyttöä.

Oppilas harjoittelee vuorovaikutus- taitoja ja vakiintuneiden fraasien käyttöä.

T7

Oppilas osallistuu aloitteellisesti viestintätilanteisiin ja syventää osaamiensa vuorovaikutustaito- jen käyttöä.

T8

Oppilas tekee havaintoja vies- tinnän ja vuorovaikutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä omassa ja kohdekulttuurissa.

T8

Oppilas harjoittelee keskustelua ja mielipiteenilmaisua kohdekulttuu- riin sopivalla tavalla.

T8

Oppilas osaa keskustella ja il- maista mielipiteensä arkipäivän tilanteissa kohdekulttuuriin sopi- valla tavalla.

Kehittyvä kielitaito, taito tul-

kita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita

tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita

tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien ymmärtämistä ja oleel-

lisen sisällön tunnistamista.

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten pu- huttujen ja kirjoitettujen tekstien tulkitsemista sekä ydinsisällön

T9

Oppilas kuulee ja lukee monenlai- sia tekstejä etsien niistä tietoa ja tehden niistä johtopäätöksiä.löytämistä käyttäen erilaisia medi-

oita.


Kehittyvä kielitaito, taito tuot-

taa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa

tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa

tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee esiintymis- ja ilmaisutaitoja suullisesti, kir- jallisesti ja eri medioita hyödyn- täen. Oppilas havainnoi ja har- joittelee ääntämistä ja intonaa- tiota sekä kohdekielen perusra-

kenteita.

T10

Oppilas harjoittelee tekstin tuotta- mista suullisesti, kirjallisesti ja digi- taalisesti eri medioita hyödyntäen. Oppilas harjoittelee ääntämistä ja intonaatiota sekä syventää raken- teiden tuntemusta.

T10

Oppilas tuntee ääntämissäännöt ja ääntää kohdekieltä ymmärret- tävästi.