< Previous | Contents | Next >

15.4.3.8 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 7, Ylöjärvi


Vieraan kielen A-oppimäärän arviointikriteerit 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi osaamista varten


Tavoitteet

Sisältö-

alueet

Arvioinnin koh-

teet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kah-

deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan

kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu kielen asemaan liittyviin arvoi- hin ja ilmiöihin sekä kulttuurisiin piirteisiin.

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysy- mysten huomaa- minen ja kulttuu- rienvälinen toi-

mintakyky

Oppilas osaa etsiä ja laa- jentaa tietoaan opiskel- tavan kielen asemaan liittyvistä ilmiöistä.

Oppilas osaa tunnistaa joitakin opiskeltavan kielen asemaan liitty- vistä ilmiöistä.

T2

Oppilas etsii itseään kiinnostavia kohdekieli- siä sisältöjä ja toimin- taympäristöjä, jotka edistävät oppilaan oppi-

mista.

S1

Maailmankansa- laisen taitojen ke- hittyminen opis- keltavaa kieltä käyttämällä

Oppilas osaa etsiä koh- dekielisistä materiaa- leista tietoja kohdekie- len kulttuurista.

Oppilas osaa ohjatusti etsiä kohdekielisistä ma- teriaaleista tietoja koh- dekielen kulttuurista.

T3

Oppilas tekee havain- toja kohdekielen sään- nönmukaisuuksista ja osaa käyttää muita osaamiaan kieliä

apuna.

S1

Kielellinen päät- tely

Oppilas osaa käyttää muita oppimiaan kieliä opiskelunsa tukena. Op- pilas osaa tehdä havain- toja opiskeltavan kielen säännönmukaisuuk-

sista.

Oppilas osaa ohjatusti käyttää muita oppimi- aan kieliä opiskelunsa tukena. Oppilas osaa tehdä havaintoja opis- keltavan kielen sään-

nönmukaisuuksista.

Kielenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee eri- laisia opiskelutaitoja yk- sin ja ryhmässä sekä

S4

Tavoitteiden aset- taminen, oppimi- sen reflektointi ja

yhteistyö

Oppilas osaa asettaa opiskelulleen joitakin ta- voitteita ja tunnistaa

omia vahvuuksiaan

Oppilas osaa asettaa opiskelulleen joitakin ta- voitteita ja tunnistaa


omien vahvuuksiensa hyödyntämistä. Oppilas harjoittelee oman työn suunnittelua ja toteutta- mista sekä itsesarvioin-

tia.kielenopiskelijana. Oppi- las osaa tarkastella niitä yksin ja ryhmässä.

omia vahvuuksiaan kie- lenopiskelijana.

T5

Oppilas harjoittelee kohdekielisten lähtei- den käyttöä ja opettelee valitsemaan itsenäisesti hänelle sopivia oppima- teriaaleja.

S4

Elinikäisen kielen- opiskelun val- miuksien kehitty- minen

Oppilas osaa etsiä itsel- leen sopivia kohdekieli- siä lähteitä ja oppimate- riaaleja. Oppilas osaa havainnoida niiden mer- kitystä oppimisen kan- nalta.

Oppilas osaa ohjatusti etsiä itselleen sopivia kohdekielisiä lähteitä ja oppimateriaaleja. Oppi- las osaa avustettuna ha- vainnoida niiden merki- tystä oppimisen kan-

nalta.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee kes- kustelemaan omaan elämäänsä liittyvistä asi- oista ja toimimaan eri- laisissa viestinnällisissä

tilanteissa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilan- teissa

Oppilas osaa kertoa omaan elämäänsä liitty- vistä asioista sekä sel- viytyy yksinkertaisista arkipäivän viestintäti- lanteista.

Oppilas osaa kertoa ta- vallisimmista omaan elämäänsä liittyvistä asi- oista sekä selviytyy oh- jatusti yksinkertaisista arkipäivän viestintäti-

lanteista.

T7

Oppilas harjoittelee eri- laisia viestintätilanteita ja käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja. Op- pilas harjoittelee vuoro- vaikutustaitoja ja kierto- ja täyteilmausten käyt-

töä.

S3

Viestintästrategi- oiden käyttö

Oppilas osaa toimia pie- nissä arkisissa viestintä- tilanteissa kohdekielen viestintäkeinoja käyt- täen.

Oppilas osaa toimia oh- jatusti pienissä arkisissa viestintätilanteissa koh- dekielen viestintäkei- noja käyttäen.

T8

Oppilas tekee havain-

toja viestinnän ja vuoro- vaikutuksen eroista ja

S3

Viestinnän kult- tuurinen sopi- vuus

Oppilas osaa havain- noida ja vertailla yksin- kertaisia

Oppilas osaa havain- noida yksinkertaisia vuorovaikutuskeinoja


yhtäläisyyksistä omassa

ja kohdekulttuurissa.vuorovaikutuskeinoja omassa ja kohdekult-

tuurissa.

omassa ja kohdekult- tuurissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee eri- laisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien ymmärtämistä ja oleelli- sen sisällön tunnista-

mista.

S3

Tekstien tulkinta- taidot

Oppilas osaa tunnistaa puhutun tai kirjoitetun tekstin oleellisen sisäl- lön.

Oppilas osaa tunnistaa helpon puhutun tai kir- joitetun tekstin oleelli- sen sisällön.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee esiintymis- ja ilmaisutai- toja suullisesti, kirjalli- sesti ja eri medioita hyödyntäen.

Oppilas havainnoi ja harjoittelee ääntämistä ja intonaatiota sekä kohdekielen perusra-

kenteita.

S3

Tekstien tuotta- mistaidot

Oppilas osaa ilmaista it- seään suullisesti ja kir- jallisesti ja tietää kohde- kielen ääntämisen sekä rakenteiden perussään- töjä.

Oppilas osaa ilmaista it- seään suullisesti ja kir- jallisesti apuvälineitä käyttäen ja tietää kes- keisimpiä kohdekielen ääntämisen sekä raken- teiden perussääntöjä.