< Previous | Contents | Next >

Vieraan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin

liittyvät sisäl- töalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteenT1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan kyseisen kielen kielialueeseen ja elämän- muodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättely-

kyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä

S1

L1, L2, L4

KielenopiskelutaidotT2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito osana elinikäistä op- pimista ja oman kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen

ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttä- mään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

S2

L3

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessaT3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suul-

lista ja kirjallista vuorovaikutusta

S3

L4

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3

L4


T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien il-

mausten tuntemustaan

S3

L4, L6

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejäT6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia

puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejäT7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pieni- muotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen

ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3

L5


15.4.3.11 Vieraan kielen B2-oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Vieraan kielen B2-oppimäärä: tavoitteet luokilla 8-9

8.lk

9.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoi-

suuteen

T1

Oppilas hahmottaa uuden opiskeltavan kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa kieliin ja oppii kielellistä päättely- kykyä.

Oppilas tutustuu kyseiseen maahan ja kielialueeseen sekä elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin.

Oppilaan uteliaisuus monikielisyyttä kohtaan vahvistuu.

T1

Oppilas tutustuu kohdekielen kulttuuriin ja kielialu- een elämänmuotoon lähemmin.

Oppilaan kielellinen päättelykyky ja monikielisyys ke- hittyvät ja oppilas oppii soveltamaan aiempaa kieli- tietoaan.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T2

Oppilas harjoittelee itselleen ja ikäkaudelleen sopivia opis- kelutaitoja sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämistä.

Oppilas ymmärtää uuden kielen opiskelun osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista.

Oppilas rohkaistuu käyttämään vähäistäkin taitoaan.

T2

Oppilas osaa hyödyntää erilaisia tapoja oppia. Oppilas käyttää rohkeasti sen hetkistä osaamistaan myös oppituntien ulkopuolella.


Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-

sessa

T3

Oppilas harjoittelee suullista ja kirjallista vuorovaikutusta eri viestintäkanavia käyttäen.

T3

Oppilas syventää suullista ja kirjallista vuorovaikutus- taitoaan.

Oppilas pyrkii soveltamaan keskeistä kieliainesta eri-

laisissa viestintätilanteissa.

T4

Oppilas harjoittelee erilaisia tapoja selviytyä viestintätilan-

teista.

T4

Oppilas osallistuu viestintätilanteisiin rohkeasti yrit-

täen.

T5

Oppilas oppii tärkeimmät kohteliaan kielenkäytön ilmaisut ja osaa käyttää niitä oikeissa viestintätilanteissa.

T5

Oppilas käyttää kohdekieleen kuuluvia kohteliaita käytänteitä luontevasti eri tilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T6

Oppilas harjoittelee tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja it- seään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

T6

Oppilas ymmärtää yksinkertaista puhuttua ja kirjoi- tettua tekstiä asiayhteyden tukemana.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T7

Oppilas harjoittelee ikätasolleen sopivaa puhumista ja kir- joittamista monipuolisesti kiinnittäen huomiota ääntämi- seen ja tärkeimpiin rakenteisiin.

T7

Oppilas osaa kertoa tutuista ja itselleen tärkeistä asi- oista käyttäen keskeistä sanastoa sekä kirjoittaa lau- seita harjoitelluista aiheista.

Oppilas osaa ääntää tutut ilmaukset ymmärrettä- västi.