< Previous | Contents | Next >

Vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9


S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka erot- tavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan mahdollisia kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.


S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan kohdekielen ryt- miä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoi- tuksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.


15.4.3.12 Vieraan kielen B2-oppimäärän vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Vieraan kielen B2-oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 8-9

8.lk

9.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoi-

suuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoi-

suuteen

Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat opiskelta- valle kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perus- teella.


Pohditaan mahdollisia kieleen ja kulttuuriin liittyviä en- nakko-oletuksia.


Tutustutaan kielen levinneisyyteen.


Etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kult- tuurisista ja muista ilmiöistä.

Syvennetään kohdekielen ja sen kulttuuri-ilmiöiden tun- temusta. Tutustutaan esimerkiksi kohdekieliseen mu- siikkiin, kirjallisuuteen, elokuviin, ruokakulttuuriin ja nuorisokulttuuriin.


Tutustutaan kielen levinneisyyden taustaan ja muodos- tetaan käsitys lähisukukielistä.


Kohdemaasta haetaan tietoa monipuolisesti ja tarkoi- tuksenmukaisesti tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käyttäen.


Autenttisuutta voidaan lisätä käyttämällä sähköisiä vies- tintävälineitä.


Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kotikansain- välisyyttä sekä ulkomaan kontakteja.

Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kotikansainvä- lisyyttä sekä ulkomaan kontakteja.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Tutkitaan yhdessä mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista.


Harjoitellaan huomaamaan oman kielitaidon käyttö- mahdollisuudet niin koulun toiminnassa kuin koulun ul- kopuolellakin. Ymmärretään kielitaito itseilmaisun ja tiedonhankinnan välineenä.


Harjoitellaan monipuolisia kielenopiskelutaitoja, joihin kuuluvat pari- ja ryhmätyöt sekä itsenäinen työsken- tely.


Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa ja työskentely- tapoja esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun avulla.


Opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta (vertaisarviointi).


Etsitään kohdekielistä kiinnostavaa aineistoa.


Harjoitellaan erilaisten verkkotyökalujen, esimerkiksi sanakirjojen ja muiden verkkosovellusten käyttöä.

Ohjataan oppilasta ottamaan aktiivisesti vastuuta omien realististen tavoitteidensa asettamisesta, työn suunnittelusta sekä työskentelyprosessista. Arvioidaan omaa kielitaitoa ja työskentelytapoja esimerkiksi Eu- rooppalaisen kielisalkun avulla.


Etsitään kohdekielistä kiinnostavaa aineistoa ja harjoi- tellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä.


Kannustetaan oppilasta löytämään omia tapoja kartut- taa sanavarastoa, esimerkiksi lomamatkoilla, omassa ar- kiympäristössä ja verkossa.


Käytetään monipuolisesti erilaisia verkkotyökaluja.


Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta kielen opiskeluun.


Käytetään monipuolisesti erilaisia työtapoja, kuten pari- ja ryhmätyöt sekä itsenäinen työskentely.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-

sessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-

sessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoit- tamaan kohdekieltä monenlaisissa lähinnä epämuodol- lisissa tilanteissa. Pääpaino on kuitenkin puhutussa kie-

lessä. Valitaan oppilasta kiinnostavia aiheita: minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan

Laajennetaan 8. luokan aihepiirejä ja otetaan yhdeksi keskeiseksi aiheeksi elämä kohdekielisessä ympäris- tössä. Harjoitellaan vuorovaikutusta tilanteissa, jotka

liittyvät esimerkiksi ravintolassa ja kahvilassa asioimi- seen, matkustamiseen ja ostosten tekoon kyseisellä


vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä.


Käytetään esimerkiksi toiminnallisuutta, pelillisyyttä, roolin ottamista ja leikillisyyttä lisäämään motivaatiota ja rohkeutta ilmaista itseään vähäiselläkin kielitaidolla.


Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tarvittaessa tunnistamaan kie- len foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuotta- maan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

kielialueella.


Harjoitellaan ilmaisutaitoja kielellä leikitellen, eläytyen ja draaman keinoin.


Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kie- lenkäyttöä.


Valitaan yhdessä oppilaiden kanssa heitä kiinnostavia tekstejä, esimerkiksi dialogit, lyhyet uutiset, lehtiartik- kelit, mainokset, runot, sarjakuvat, laulujen sanoitukset, aikataulut, esitteet, aikataulut. Otetaan jossain määrin huomioon tekstien ajankohtaisuus ja aiheiden merkityk- sellisyys oppilaille sekä opiskeltavan kielen maantieteel-

linen levinneisyys.