< Previous | Contents | Next >

Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät

sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteetT1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta

matematiikan oppijana

S1 – S6

L1, L3, L5

T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että

yhdessä toimien

S1 – S6

L3, L7

Työskentelyn taidotT3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä

yhteyksiä

S1 – S6

L1, L4

T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun

suullisesti ja kirjallisesti

S1 – S6

L1, L2, L4, L5

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa ja siinä

tarvittavien taitojen kehittämisessä

S1 – S6

L1, L3, L4, L5, L6

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan kriittisesti tuloksen

mielekkyyttä

S1 – S6

L1, L3, L4, L6

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja

ympäröivässä yhteiskunnassa

S1 – S6

L1 - L7


T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä

opastaa tiedon kriittiseen tarkasteluun

S1, S4, S6

L1, L4, L5

T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja

viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa

S1 – S6

L5

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset

tavoitteetT10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta

käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa

S1, S2

L1, L3, L4

T11 ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia

rationaaliluvuilla

S2

L1, L4

T12 tukea oppilasta laajentamaan

lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin

S2

L1, L4

T13 tukea oppilasta laajentamaan

ymmärrystään prosenttilaskennasta

S2, S6

L1, L3, L6

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään

yhtälönratkaisutaitojaan

S3, S4

L1, L4

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen. Ohjata oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan

tulkitsemista ja tuottamista

S3, S4

L1, L4, L5

T16 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä

yhteyksiä

S5

L1, L4, L5

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja

ympyrään liittyviä ominaisuuksia

S5

L1, L4, L5

T18 kannustaa oppilasta kehittämään

taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia

S5

L1, L4


T19 ohjata oppilasta määrittämään tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan

todennäköisyyksiä

S6

L3, L4, L5

T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia

ongelmien ratkaisemiseen

S1

L1, L4, L5, L6


15.4.4.1 Matematiikan vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Matematiikka: tavoitteet luokilla 79

7.lk

8.lk

9.lk

Merkitys, arvot ja asenteet

Merkitys, arvot ja asenteet

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas kiinnostuu matematiikan opis- kelusta.

T1

Oppilas oppii tunnistamaan aiem- min oppimaansa tietoa ja hyödyn- tämään sitä uuden tiedon oppimi- sessa.

T1

Oppilas oppii käyttämään matematiik- kaa erilaisissa tilanteissa ja luottamaan itseensä matematiikan oppijana.

T2

Oppilas oppii tunnistamaan omaa osaamistaan ja ottamaan vastuuta nii- den matemaattisten taitojen harjoit- tamisesta, jotka tuntuvat vielä epävar- moilta.

Oppilas osaa tehdä yhteistyötä toisten oppilaiden kanssa.

T2

Oppilas oppii työskentelemään pitkäjänteisesti matemaattisten taitojen kehittämiseksi sekä toimi- maan yhdessä myös muiden kanssa.

T2

Oppilas opiskelee matematiikkaa pitkä- jänteisesti sekä toimii yhdessä myös muiden kanssa.

Työskentelyn taidot

Työskentelyn taidot

Työskentelyn taidot

T3

Oppilas oppii havaitsemaan

T3

Oppilas oppii havaitsemaan

T3

Oppilas oppii ymmärtämään


matemaattisten toimintojen yhteyksiä toisiinsa ja ymmärtämään niiden osaamisen merkityksen matematiikan oppimisen kannalta.

matematiikassa oppimiensa asioi- den välisiä yhteyksiä ja muodosta- maan tietorakenteita.

oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä ja muodostamaan niistä kokonaisuuk- sia.

T4

Oppilas tutustuu täsmällisen mate- maattisen kielen käyttöön matemaat- tisia päättelyjä ja vastauksia kirjoitta- essaan.

Oppilas oppii selittämään ajatuksiaan myös suullisesti.

Oppilas tunnistaa matematiikalle omi- naisia ilmaisuja ja käsitteitä.

T4

Oppilas harjoittelee käyttämään täsmällisiä matemaattisia käsit- teitä, merkintöjä ja ilmaisua ja hyödyntää niitä tehtävien ratkai- suissa.

T4

Oppilas oppii täsmällisen matemaatti- sen ilmaisun ja osaa perustella valitse- miansa laskutapoja myös suullisesti.

T5

Oppilas harjoittelee loogisen ajattelun taitoja.

T5

Oppilas harjoittelee luovan ja loo- gisen ajattelun taitoja.

T5

Oppilas osaa ratkaista loogista ja luo- vaa ajattelua vaativia matemaattisia tehtäviä ja kehittää siinä edelleen tai- tojaan.

T6

Oppilas oppii tiedostamaan, mitkä rat- kaisun vaiheet kuuluvat hyvään ratkai- suun ja arvioimaan saamiensa vas- tausten mielekkyyttä.

T6

Oppilas harjoittelee arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkai- sujaan sekä tarkastelemaan kriitti- sesti tuloksen mielekkyyttä.

T6

Oppilas kehittää matemaattisia ratkai- sujaan ja arvioi kriittisesti saamiensa tulosten mielekkyyttä.

T7

Oppilas oppii havaitsemaan ympäris- töstään ilmiöitä, joiden ratkaise- miseksi voidaan käyttää matematiik- kaa.

Oppilas oppii soveltamaan taitojaan tehdessään erilaisia valintoja ja pää- töksiä, esim. ostoksia tehdessään.

T7

Oppilas oppii näkemään matema- tiikkaa ympäröivässä yhteiskun- nassa ja soveltamaan matematii- kantaitojaan eri oppiaineiden opiskelussa.

T7

Oppilas osaa soveltaa matematiikan taitojaan eri oppiaineiden opiskelussa ja ympäröivässä yhteiskunnassa.
T8

Oppilas hankkii ja analysoi tietoa ja pohtii sen todenperäisyyttä ja merkit- sevyyttä.T9

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintä- teknologiaa matematiikan oppimiseen sekä tiedon koontiin, muokkaukseen ja havainnollistamiseen.

Oppilas harjoittelee ratkomaan mate- maattisia ongelmia käyttämällä säh- köistä oppimisympäristöä, esim. piirtä- mällä kuvaajia.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Käsitteelliset ja tiedonalakohtai- set tavoitteet

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset ta- voitteet

T10

Oppilas harjoittelee päättely- ja pääs- sälaskutaitoja arkisissa tilanteissa.

T10

Oppilas oppii käyttämään päät- tely- ja päässälaskutaitoaan eri ti- lanteissa.

T10

Oppilas osaa käyttää päättely- ja pääs- sälaskutaitoaan eri tilanteissa.


T11

Oppilas osaa käyttää peruslasku- toimituksia ratkaistessaan erilaisia matemaattisia ongelmia.T12

Oppilas laajentaa lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin.

T12

Oppilas syventää eri lukualueiden ym- märtämistä.

T13

Oppilas osaa laskea prosenttiosuuden ja prosenttiluvun määrän kokonaisuu- desta.


T13

Oppilas syventää taitojaan prosentti- laskennassa soveltamalla taitojaan ar- kielämään liittyvissä tehtävissä ja


Oppilas oppii käyttämään matemate- matiikassa oppimia taitojaan esim. oppimiskokonaisuuksissa.


tilanteissa.

Oppilas osaa soveltaa prosenttilasken- nassa tarvittavia taitoja erilaisissa arki- elämän tilanteissa.


T14

Oppilas oppii ymmärtämään tun- temattoman käsitteen ja ratkaise- maan ensimmäisen asteen yhtälöt ja vaillinaiset toisen asteen yhtä- löt.

T14

Oppilas syventää yhtälönratkaisutaito- jaan sekä soveltaa niitä erilaisissa on- gelmanratkaisuissa.T15

Oppilas ymmärtää muuttujan ja funk- tion käsitteen.

Oppilas osaa piirtää funktion kuvaajia sekä tulkita niitä.

T16

Oppilas oppii käyttämään oikeita kä- sitteitä kuvaillessaan geometrisia ku- vioita, niiden ominaisuuksia sekä nii- den välisiä yhteyksiä.

T16

Oppilas opiskelee geometrian kä- sitteitä ja käyttää niitä tarkoituk- senmukaisesti kuvatessaan geo- metristen kuvioiden ominaisuuk- sia ja niiden välisiä yhteyksiä.

T16

Oppilas osaa käyttää geometrian käsit- teitä tarkoituksenmukaisesti kuvailles- saan kuvioiden ja kappaleiden ominai- suuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.

T17

Oppilas oppii hahmottamaan suora- kulmaisen kolmion ja ympyrän geo- metrisiä yhteyksiä ja ymmärtämään niiden merkityksen tehtäviä ratkais- tessaan.

T17

Oppilas oppii ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään liittyviä ominaisuuksia, kuten Pythagoraan lausetta.

T17

Oppilas soveltaa ja syventää aiemmin oppimiansa taitoja uuden tiedon oppi- misessa, esim. Pythagoraan lauseen käyttöä trigonometristen funktioiden yhteydessä.


T18

Oppilas laajentaa taitoaan laskea monikulmioiden sekä ympyrän ja

T18

Oppilas syventää taitojaan laskea pii- rejä ja pinta-aloja sekä ymmärtää,sektorin pinta-aloja.

miten niitä voidaan hyödyntää tila- vuuksia laskettaessa.T19

Oppilas hallitsee aineistojen keräämi- sen, luokittelun, analysoinnin ja rapor- toinnin.

Oppilas lukee ja tulkitsee diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon ja mää- rittää tyyppiarvon sekä mediaanin.

Oppilas ymmärtää ja määrittää klassi- sen ja tilastollisen todennäköisyyden sekä osaa tehdä johtopäätöksiä.

T20

Oppilas harjoittelee kirjoittamaan oh- jelmakoodia, joka suorittaa yksinker- taisia laskutoimituksia tai piirtää geo- metrisia kuvioita.

Oppilas harjoittelee vertailuoperaat- toreiden käyttöä väite- ja ehtolau- seissa tutustuessaan totuusarvoihin.

T20

Oppilas oppii suunnittelemaan ja ohjelmoimaan algoritmin, jolla voidaan ratkaista jokin ongelma tai tehtävä, joka voi olla esim. ani- maatio tai peli.

T20

Oppilas oppii käyttämään funktioita ja muuttujia ohjelmointitehtävissä.

Oppilas osaa jakaa ongelman osaongel- miin, ratkaista ne ohjelmoimalla ja yh- distää osat yhdeksi ratkaisuksi.