< Previous | Contents | Next >

Biologian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liit- tyvät sisältöalu-

eet

Laaja-alainen osaaminen

Biologinen tieto ja ymmärrysT1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perus-

rakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja

S1-S4, S6

L4, L5

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan raken-

netta

S1-S5

L4, L5

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympä-

ristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle

S1-S4, S6

L4, L7

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja

evoluution perusperiaatteita

S1, S4, S5

L1

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja

elimistön perustoimintoja

S5

L3

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä ta- pahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys

S6

L4, L7


Biologiset taidotT7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtä-

mistä

S1-S6

L1

T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvä-

lineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa

S1-S5

L1, L5

T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvat-

tamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi

S1-S4, S6

L5, L6, L7

T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä kou-

lussa että koulun ulkopuolella

S1-S6

L1, L5

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa kes-

kustelussa ja päätöksenteossa

S6

L2, L3, L7

Biologian asenne- ja arvotavoitteetT12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luon- toa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luonto-

suhdetta ja ympäristötietoisuutta

S1-S6

L7

T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja

valintoja

S6

L7

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kes-

tävän tulevaisuuden rakentamiseksi

S6

L5, L7


15.4.5.1 Biologian vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Biologia: tavoitteet luokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

Biologinen tieto ja ymmärrys

Biologinen tieto ja ymmärrys

Biologinen tieto ja ymmärrys


T1

Oppilas syventää tietojaan metsä- ekosysteemin perusrakenteesta ja
toiminnasta.

Oppilas oppii vertailemaan erilaisia ekosysteemejä.

Oppilas oppii tunnistamaan tavalli- simpia metsän eliölajeja.


T2

Oppilas oppii eliökunnan pääryhmät ja luokittelun pääperiaatteita esimerk- kejä käyttäen.

Oppilas oppii kuvailemaan eri eliöiden rakenteita ja elintoimintoja.T3

Oppilas tutustuu erilaisiin elinympä- ristöihin. Oppilas kiinnittää huomiota erityisesti lähiseudun vesistöihin ja niissä elävään lajistoon.

Oppilas oppii tunnistamaan vesiympä- ristön tavallisimpia eliölajeja.

Oppilas ymmärtää vesieliöiden sopeu- tumista omaan elinympäristöönsä.

T3

Oppilas oppii tarkastelemaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään, miten se näkyy esi- merkiksi erilaisina rakenteina.

Oppilas oppii, että erilaiset ekosys- teemit lisäävät metsän monimuotoi- suutta.
T4

Oppilas tutustuu perinnöllisyyden pe- rusteisiin ja ymmärtää, miten perimä vaikuttaa yksilönkehitykseen ja yksilön ominaisuuksiin.

Oppilas ymmärtää evoluution peruspe- riaatteet ja sen miten elämä on maapa- lolla kehittynyt.T5

Oppilas oppii ihmisen elimistön perus- rakenteet ja elintoiminnot.
Oppilas tarkastelee ihmisen lisäänty- mistä, yksilönkehitystä ja kasvua.

T6

Oppilas tutustuu luonnonsuojelun eri osa-alueisiin.

Oppilas tarkastelee tarkemmin vettä luonnonvarana sekä vesiluonnon ja vesiympäristössä elävien lajien suoje- lua.

Oppilas pohtii ja tutkii oman toimin- nan merkitystä osana luonnonsuoje- lua.

T6

Oppilas tekee metsäekosysteemissä pienimuotoisia tutkimuksia, joiden avulla hän havainnoi ekosysteemin toimintaa ja ihmisen vaikutusta luon- toon.

Oppilas tutustuu metsiin Suomen tär- keimpänä luonnonvarana ja pohtii metsien kestävän käytön tapoja.

Oppilas tarkastelee luonnon tarjo- amien ekosysteemipalveluiden mer- kitystä Suomen ja koko maapallon kannalta.

Oppilas pohtii metsien monikäyttöä ja oppii jokamiehen oikeudet ja vel- vollisuudet.

Oppilaan positiivinen asenne luontoa kohtaan vahvistuu.


Biologiset taidot

Biologiset taidot

Biologiset taidot

T7

Oppilas tutustuu elämän tunnusmerk- keihin ja edellytyksiin maapallolla.

Oppilas harjoittelee esittämään mie- lekkäitä luonnontieteellisiä kysymyk- siä ja pohtii niihin vastauksia.

T7

Oppilas tutustuu luonnontieteellisen tutkimukseen suunnittelemalla ja to- teuttamalla ryhmässä pienimuotoi- sen metsätutkimuksen.

Metsätutkimuksen yhteydessä oppi- las oppii itse tekemään luonnontie- teellisiä kysymyksiä, hypoteeseja ja johtopäätelmiä.

Metsätutkimusten avulla oppilas pe- rehtyy metsäekosysteemin

T7

Oppilas tutustuu luonnontieteelliseen tutkimukseen suunnittelemalla ja to- teuttamalla pienimuotoisia kokeita ja testejä liittyen ihmisen rakenteisiin ja elintoimintoihin.

Oppilas työskentelee siten, että hänen taitonsa suunnitella, toteuttaa, havain- noida ja tehdä johtopäätelmiä biologi- sesta tutkimuksesta vahvistuu.

Oppilaan taito tehdärakenteeseen ja toimintaan sekä ih- misen vaikutukseen luonnossa tapah- tuviin muutoksiin.

luonnontieteellisiä kysymyksiä, hypo- teeseja ja johtopäätelmiä vahvistuu ko- keiden ja testien yhteydessä.

T8

Oppilas tutustuu mikroskoopin käyt- töön, erilaisiin näytteenottovälineisiin ja biologisen tutkimuksen kulkuun.

Oppilas harjoittelee tulkitsemaan ja noudattamaan ohjeita turvallisen ja tavoitteellisen työskentelyn turvaa- miseksi.

Oppilas oppii hyödyntämään teknolo- giaa esimerkiksi lajinmäärityksessä ja esimerkiksi valokuvaamalla lajeja ja tutkittavia näytteitä.

T8

Biologialle tunnusomainen tutkimus- ja mittausvälineistö tulee oppilaalle tutuksi metsätutkimusten yhtey- dessä.

Oppilas harjoittelee tieto- ja viestin- täteknologian käyttöä raportoimalla metsätutkimusten tuloksia.

T8

Biologialle tunnusomainen tutkimus- ja mittausvälineistö tulee oppilaalle tu- tuksi ihmistä koskevien pienimuotois- ten tutkimusten yhteydessä.

Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa testejä tehdes- sään.

Oppilas harjoittelee tiedonhakua, ana- lysointia, lähdekritiikkiä ja tilastointia. Oppilas havainnollistaa saatuja tuloksia esimerkiksi erilaisin kuvaajin.

Oppilas osaa hyödyntää tarkoituksen- mukaista tieto- ja viestintäteknologiaa ja erilaisia tietolähteitä biologian opis- kelussa.

T9

Kasvien kasvatuskokeen avulla oppilas ymmärtää eliöiden lisääntymistä, kas- vua ja kehitystä.

Kasveja kasvattamalla vahvistuu oppi- laan ymmärrys valon, lämpötilan, ve- den ja ravinteiden merkityksestä kas- vulle ja elämälle.

T9

Oppilas koostaa kasvion tai jonkin muun eliökokoelman perinteisin ke- ruumenetelmin tai digitaalisesti ku- vaamalla.


T10

Oppilas kerää eliönäytteitä, joita tutkii joko maastossa tai luokassa.

Kasvinkasvatuskokeen yhteydessä

T10

Oppilas tutustuu lähiympäristön met- siin ja niissä tavattaviin eliölajeihin.

Maastossa oppilas ottaa näytteitä, joita hän tutkii joko maastossa tai

T10

Oppilas harjoittelee työskentelemään erilaisissa oppimisympäristöissä, mah- dollisuuksien mukaan myös laboratori- ossa.


oppilas oppii tekemään hypoteeseja, tutkimusta ja sen raportointia.

luokassa.

Metsätutkimusten yhteydessä oppi- las harjoittelee tekemään hypo- teeseja, tutkimusta ja raportointia.

Oppilas havainnoi, kerää ja tallentaa tietoa hyödyntäen monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilaan taito tehdä hypoteeseja, tut- kimusta, johtopäätelmiä sekä tulosten raportointia vahvistuu.

T11

Oppilas pohtii, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa ar- jessa ja yhteiskunnassa.

Oppilas harjoittelee perustelemaan näkemyksiään biologisen tietämyksen pohjalta. Oppilas osallistuu yläkoulun aikana pienimuotoisen lähiluonnon vaalimisprojektin suunniteluun ja to- teutukseen esimerkiksi monialaisen oppimiskokonaisuuden yhteydessä.

T11

Oppilas pohtii, miten biologisia tie- toja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa.

Oppilas harjoittelee perustelemaan näkemyksiään biologisen tietämyksen pohjalta.

Oppilas osallistuu yläkoulun aikana pienimuotoisen lähiluonnon vaalimis- projektin suunniteluun ja toteutuk- seen esimerkiksi monialaisen oppi- miskokonaisuuden yhteydessä.

T11

Oppilas pohtii, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa.

Oppilas harjoittelee perustelemaan nä- kemyksiään biologisen tietämyksen pohjalta.

Oppilas osallistuu yläkoulun aikana pie- nimuotoisen lähiluonnon vaalimispro- jektin suunniteluun ja toteutukseen esimerkiksi monialaisen oppimiskoko- naisuuden yhteydessä.

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

T12

Oppilaan kiinnostus ja into luonnon kunnioittamista ja ympäristönsuojelua kohtaan vahvistuu.

Oppilas ymmärtää pienenkin ympäris- töteon positiivisen merkityksen oman ja erityisesti lähiympäristön eliölajien hyvinvoinnille.

Retkillä oppilas harjoittelee vastuul- lista luonnossa liikkumista.

T12

Oppilas ymmärtää ekosysteemien moninaisuuden ja toiminnan merki- tyksen luonnonsuojelulle sekä kestä- välle elämän tavalle.

Ekosysteemeihin tutustumalla oppi- las ymmärtää ihmisen vaikutusta lä- hiympäristön ja sen eliölajien hyvin- vointiin.

Oppilas tarkastelee luonnonsuojelun eri muotoja ja saavutuksia.
T13

Oppilas tutustuu metsiin luonnonva- rana.

Oppilas pohtii, miten ihmisen toi- minta voi vaikuttaa negatiivisesti ja toisaalta positiivisesti metsäluonnon elinvoimaisuuden ja monimuotoisuu- den säilymiseen.

Oppilas harjoittelee ekologisesti ja eettisesti perusteltujen kysymysten tekemistä ja niiden avulla vaikutta- mista.

T13

Oppilas harjoittelee hyödyntämään biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymys- ten arvioinnissa.

Oppilas oppii esittämään perusteluja eettisesti kestäville valinnoille.

T14

Oppilas harjoittelee vastuullisuutta esimerkiksi keräämällä roskia retkien yhteydessä. Oppilas pohtii, miten eri- laiset tekijät voivat vaikuttaa negatii- visesti ja toisaalta positiivisesti vesi- luonnon puhtaana säilymiseen.

T14

Oppilas pohtii omaa vastuuta ja oman toiminnan merkitystä kestävän tulevaisuuden kannalta.

Retkillä oppilas harjoittelee vastuul- lista luonnossa liikkumista kunnioit- taen samalla jokamiehenoikeuksia ja velvollisuuksia.

T14

Oppilas tutustuu erilaisiin vaikuttamis- keinoihin.

Oppilas harjoittelee toimimaan ja vai- kuttamaan kestävän tulevaisuuden ra- kentamiseksi.