< Previous | Contents | Next >

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9


Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että biologinen tutkimus (S1) ja tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön (S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosi- luokille.


S1 Biologinen tutkimus: Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan kautta tutuiksi.


S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.


S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta: Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaiku- tuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin vuorovaikutus- suhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.


S4 Mitä elämä on? Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin. Opetukseen sisällytetään kasvien kasva- tusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan perin- nöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita.


S5 Ihminen: Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.


S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotan- toa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnon- suojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.


15.4.5.2 Biologian vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Biologia: sisällöt luokilla 79

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Biologinen tutkimus

S1 Biologinen tutkimus

S1 Biologinen tutkimus

Tutustutaan mikroskoopin käyttöön, erilaisiin näytteenottovälineisiin ja bio- logisen tutkimuksen kulkuun harjoitte- lemalla esittämään kysymyksiä, teke- mään hypoteeseja, suunnitteleman

Tutustutaan maastotyöskentelyn eri vai- heisiin. Biologialle tunnusomainen tutki- mus- ja mittausvälineistö tulee tutuksi metsätutkimusten yhteydessä. Harjoitel- laan käyttämään tieto- ja

Tutkitaan monipuolisesti ihmisen rakenteita ja elimistöjen toimintoja. Tutkimuksissa käytetään erilaisia biologialle tunnusomaisia tutkimus- välineitä ja menetelmiä. Näitä ovat


kasvien kasvatuskoe ja tekemällä sen avulla havaintoja ja tulkintoja. Harjoitel- laan laatimaan pienimuotoinen raportti tutkimustuloksista.

viestinteknologiaa raportoimalla metsä- tutkimusten tuloksia.

esimerkiksi laborointi, mikrosko- pointi, havainnointi, testaaminen, simulointi ja kokeellisuus.

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiym- päristöön

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympä- ristöön

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lä- hiympäristöön

Harjoitellaan liikkumaan vastuullisesti luonnossa. Tutustutaan mahdollisuuk- sien mukaan johonkin lähiseudun ve- siympäristöön. Havainnoidaan tämän ominaispiirteitä ja tavallisimpia eliöla- jeja.

Tehdään retkiä lähiluontoon ja tutustu- taan mahdollisuuksien mukaan erilaisiin ekosysteemeihin kuten metsään, suohon ja kaupunkiluontoon. Luonnossa liikkuessa vahvistetaan vastuullisen luonnossa liikku- jan taitoja oppien jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. Tutustaan ja opitaan lä- hiympäristön ja erityisesti suomalaisen metsäluonnon tavallisimmat eliölajit (kas- vit, sienet ja eläimet). Tehdään pienimuo- toisia tutkimuksia metsässä ja opitaan ver- tailemaan metsä-, suo-, vesi-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemiä. Tarkastellaan ih- misen vaikutusta lähiluontoon.

Pohditaan ihmisen elinympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden vai- kutusta ihmiseen ja muuhun luon- toon.

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toi- minta

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toi- minta

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

Tutustutaan lähiympäristön erilaisiin elinympäristöihin. Tutustutaan tarkem- min vesiympäristön eliölajeihin ja lajien ekologiaan sekä yksinkertaisiin vuoro- vaikutussuhteisiin.

Varsinainen ekosysteemien rakenne ja toiminta painottuvat 8. luokalle.

Tutustutaan suomalaisen luonnon erilai- siin ekosysteemeihin ja niiden monimuo- toisuuteen. Tehdään havaintoja ja pieni- muotoisia tutkimuksia lähimetsässä. Opis- kellaan ekosysteemin rakennetta ja toi- mintaa hyödyntämällä metsäympäristön eliölajistoa. Koostetaan eliökokoelma. Tu- tustutaan lajien välisiin vuorovaikutussuh- teisiin.

Sisältö painottuu 8. luokalla.


S4 Mitä elämä on?

S4 Mitä elämä on?

S4 Mitä elämä on?

Tutustutaan elämän edellytyksiin maa- pallolla sekä elämän tunnusmerkkeihin ja perusilmiöihin. Tarkastellaan solua, eliöiden lisääntymistä, kasvua ja kehi- tystä. Ymmärretään valon, lämpötilan, veden ja ravinteiden/ravinnon merkitys kasvulle ja elämälle. Eliökunnasta tule- vat ryhminä tutuiksi arkeonit, bakteerit, eläimet, kasvit ja sienet. Vertaillaan eli- öiden perusrakenteita ja elintoimintoja. Vertaillaan sekä kasveja että eläimiä.

Vahvistetaan tietämystä eliökunnan ra- kenteesta ja monimuotoisuudesta. Ym- märretään, että kasvit ja sienet ovat tär- keä osa metsäekosysteemiä.

Vahvistetaan solubiologista osaa- mista ja tutustaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Biotekno- logian osa-alueet ja mahdollisuudet tulevat tutuiksi. Pohditaan biotek- nologian haasteita.

S5 Ihminen

S5 Ihminen

S5 Ihminen

Sisältö painottuu 9. luokalla.

Sisältö painottuu 9. luokalla.

Ei seudullista lisättävää.

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

Pohditaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tärkeyttä. Tarkastellaan muutoksia lähiympäristön vesistöissä. Tutustutaan vesiluonnonvaran kestä- vään käyttöön. Kasvien kasvatuksen yh- teydessä käsitellään kestävän ravinnon- tuotannon periaatteita.

Tutustutaan luonnon monimuotoisuuteen ja sen säilyttämisen tärkeyteen. Lähiympä- ristössä tapahtuvia muutoksia havainnoi- daan ja tutkitaan luontoretkien yhtey- dessä. Opitaan biotalouden ja ekosystee- mipalveluiden merkitys Suomen talouden ja kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutus- tutaan metsien suojelun perusteisiin ja ta- voitteisiin. Tarkastellaan metsää luonnon- varana ja pohditaan kestävän metsätalou- den merkitystä ja toteutustapoja. Pohdi- taan ja havainnoidaan ilmastonmuutoksen vaikutusta Suomen luontoon.

Opitaan evoluution merkitys luon- non monimuotoisuuden kehittymi- seen ja säilyttämiseen. Ymmärre- tään arkipäivän valintojen, esimer- kiksi ravinnon, liikkumisen ja asumi- sen, merkitystä kestävän tulevai- suuden kannalta. Pohditaan eetti- sesti kestävää ravinnontuotantoa ja tarkastellaan eläinten hyvinvoinnin periaatteita. Suunnitellaan ja toteu- tetaan pienimuotoinen lähiluonnon vaalimisprojekti (esim. roskatalkoot, lähipuiston kunnostus, lintujen tal- viruokinta, viheralueiden suunnit- telu) hyödyntäen myös maantiedon sisältöjä.