< Previous | Contents | Next >

15.4.5.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi


Biologian arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi arvosanaa kahdeksan ja arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si- sältö- alueet

Arvioin- nin koh- teet oppi-

aineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaa- minen

Biologinen tieto ja ymmärrys

T1

S1-S4,

Ekosys-

Oppilas osaa kuvata met-

Oppilas pystyy tunnista-

Oppilas syventää tietojaan met-

S6

teemin

säekosysteemin perusra-

maan erilaisia ekosys-

säekosysteemin perusraken-


rakenteen

kennetta ja toimintaa

teemejä. Oppilas tietää

teesta ja toiminnasta.


ja toimin-

sekä tunnistaa erilaisia

ekosysteemin perusra-

Oppilas oppii vertailemaan eri-


nan hah-

ekosysteemejä ja niiden

kenteen. Oppilas tuntee

laisia ekosysteemejä.


mottami-

ravintoverkkojen lajeja.

joitakin metsäekosystee-

Oppilas oppii tunnistamaan ta-


nen

Oppilas osaa kuvata mo-

min ravintoverkon la-

vallisimpia metsän eliölajeja.nimuotoisuuden merki-

jeja. Oppilas osaa kuvata
tystä ekosysteemien toi-

metsien monikäyttöä.
minnalle sekä pohtia met-

sien kestävän käytön

merkitystä eliöille ja ihmi-

selle.


T2

T3

S1-S4,

Eliöiden

Oppilas osaa tehdä ha-

Oppilas tekee havaintoja

Oppilas oppii tarkastelemaan

S6

sopeutu-

vaintoja lajien esiintymi-

luonnosta ja pystyy tun-

eliöiden sopeutumista eri


misen ja

sestä ja osaa kuvata lajien

nistamaan metsän

elinympäristöihin ja ymmärtä-


elinympä-

sopeutumista eri elinym-

eliölajeja. Oppilas tietää,

mään, miten se näkyy esimer-


ristöjen

päristöihin. Oppilas tun-

mitä tarkoitetaan luon-

kiksi erilaisina rakenteina.


moni-

nistaa lähiympäristön, eri-

non monimuotoisuu-

Oppilas oppii, että erilaiset


muotoi-

tyisesti metsän tyypillisiä

della.

ekosysteemit lisäävät metsän


suuden

eliölajeja ja ymmärtää nii-


monimuotoisuutta.


hahmot-

den merkityksen luonnon
taminen

monimuotoisuudelle.


T4

T5


T6

S6

Luonnon-

Oppilas osaa tehdä ha-

Oppilas osallistuu ohja-

Oppilas tekee metsäekosystee-


ympäris-

vaintoja ja pieniä tutki-

tusti pienimuotoisen

missä pienimuotoisia tutkimuk-


tössä ta-

muksia omassa lähiympä-

metsätutkimuksen teke-

sia, joiden avulla hän havainnoi


pahtuvien

ristössä tapahtuvista

miseen. Oppilas tuntee

ekosysteemin toimintaa ja ihmi-


muutos-

luonnollisista ja ihmisen

jokamiehen oikeudet ja

sen vaikutusta luontoon. Oppi-


ten ha-

toiminnan aiheuttamista

velvollisuudet.

las tutustuu metsiin Suomen


vainnointi

luonnonympäristön muu-


tärkeimpänä luonnonvarana jatoksista. Oppilas ymmär-


pohtii metsien kestävän käytöntää maapallon luonnon-


tapoja. Oppilas tarkasteleevarojen rajallisuuden ja


luonnon tarjoamien ekosystee-ekosysteemipalveluiden


mipalveluiden merkitystä Suo-merkityksen sekä tuntee


men ja koko maapallon kan-kestävän elämäntavan


nalta. Oppilas pohtii metsienperusteet ja jokamiehen-


monikäyttöä ja oppii jokamie-oikeudet ja velvollisuu-


hen oikeudet ja velvollisuudet.det.


Oppilaan positiivinen asenne

luontoa kohtaan vahvistuu.

Biologiset taidot

T7

S1-S6

Luonnon-

Oppilas osaa esittää mie-

Oppilas esittää kysymyk-

Oppilas tutustuu luonnontie-


tieteelli-

lekkäitä kysymyksiä luon-

siä luonnosta. Oppilas

teellisen tutkimukseen suunnit-


nen ajat-

nosta ja luonnonilmiöistä,

tuntee joitakin biologian

telemalla ja toteuttamalla ryh-


telutaito

osaa käyttää biologialle

peruskäsitteitä. Oppilas

mässä pienimuotoisen metsä-ominaisia peruskäsitteitä

osaa ohjatusti käyttää

tutkimuksen. Metsätutkimuk-sekä tutkimus- ja tiedon-

biologialle ominaisia tut-

sen yhteydessä oppilas oppiihankintamenetelmiä. Op-

kimus ja tiedonhankinta-

itse tekemään luonnontieteelli-pilas osaa esittää perus-

menetelmiä.

siä kysymyksiä, hypoteeseja jateltuja luonnontieteellisiä


johtopäätelmiä. Metsätutki-käsityksiä ja päätelmiä.


musten avulla oppilas perehtyy

metsäekosysteemin rakentee-

seen ja toimintaan sekä ihmisen

vaikutukseen luonnossa tapah-

tuviin muutoksiin.


T8

Biologialle tunnusomainen tut- kimus- ja mittausvälineistö tu- lee oppilaalle tutuksi metsätut- kimusten yhteydessä.

Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä ra- portoimalla metsätutkimusten

tuloksia.

S1-S5

Biologisen tutkimus- välineis- tön ja tek- nologian käyttö

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja tavoitteelli- sesti laboratoriossa ja maastossa. Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmu- kaisesti biologian tutki- musvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilas noudattaa oh- jeita ja osaa ohjatusti käyttää biologian tutki- musvälineitä ja tietotek- niikkaa.

T9

Kasvien kasvatuskokeen avulla oppilas ymmärtää eliöiden li- sääntymistä, kasvua ja kehi- tystä. Kasveja kasvattamalla vahvistuu oppilaan ymmärrys valon, lämpötilan, veden ja ra- vinteiden merkityksestä kas-

vulle ja elämälle.

S1- S4,S6

Eliöko- koelman laatimi- nen ja kasvien kokeelli- nen kas- vattami-

nen

Oppilas osaa toteuttaa ohjatusti kasvien kasva- tuskokeen.

Oppilas osallistuu kas- vien kasvatuskokeen te- kemiseen.

T10

Oppilas tutustuu lähiympäris- tön metsiin ja niissä tavattaviin eliölajeihin. Maastossa oppilas ottaa näytteitä, joita hän tutkii joko maastossa tai luokassa.

Metsätutkimusten yhteydessä oppilas harjoittelee tekemään hypoteeseja, tutkimusta ja ra-

portointia.

S1-S6

Biologisen tutkimuk- sen teke- minen

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja maastossa ja luo- kassa. Oppilas osaa esit- tää hypoteeseja ja tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja osaa raportoida sen tu- loksia.

Oppilas osaa ohjatusti havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja. Op- pilas tutkii ohjatusti näytteitä maastossa ja luokassa. Oppilas osallis- tuu ohjatusti pienimuo- toisen biologisen tutki- muksen tekemiseen ja

sen raportointiin.

T11

Oppilas pohtii, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskun- nassa. Oppilas harjoittelee pe- rustelemaan näkemyksiään bio- logisen tietämyksen pohjalta.


Oppilas osallistuu yläkoulun ai- kana pienimuotoisen lähiluon- non vaalimisprojektin suunnite- luun ja toteutukseen esimer- kiksi monialaisen oppimiskoko-

naisuuden yhteydessä.

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

T12

Oppilas ymmärtää ekosystee- mien moninaisuuden ja toimin- nan merkityksen luonnonsuoje- lulle sekä kestävälle elämän ta- valle. Ekosysteemeihin tutustu- malla oppilas ymmärtää ihmi- sen vaikutusta lähiympäristön ja sen eliölajien hyvinvointiin. Oppilas tarkastelee luonnon-

suojelun eri muotoja ja saavu- tuksia.

S1-S6

Luonto- suhteen ja ympä- ristötie- toisuuden merkityk- sen hah- mottami- nen

Oppilas osaa perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kes- tävällä ja luonnon moni- muotoisuutta säilyttävällä tavalla.

Oppilas kertoo esimerk- kien avulla miten luon- nossa toimitaan kestä- vällä tavalla.

T13

Oppilas tutustuu metsiin luon- nonvarana. Oppilas pohtii, mi- ten ihmisen toiminta voi vaikut- taa negatiivisesti ja toisaalta po- sitiivisesti metsäluonnon elin- voimaisuuden ja monimuotoi- suuden säilymiseen. Oppilas harjoittelee ekologisesti ja eet- tisesti perusteltujen kysymys-

ten tekemistä ja niiden avulla vaikuttamista.

S6

Eettisten kysymys- ten poh- dinta

Oppilas osaa hyödyntää ekologisia tietoja ja tai- toja ihmiseen ja ympäris- töön liittyvien vastuuky- symysten arvioinnissa ja esittää perusteluja ekolo- gisesti kestäville valin- noille.

Oppilas tuntee metsien merkityksen luonnonva- rana ja miten ihmisen toiminta vaikuttaa met- sien hyvinvointiin.

T14

Oppilas pohtii omaa vastuuta ja oman toiminnan merkitystä kestävän tulevaisuuden

S6

Kestävän tulevai- suuden

Oppilas osaa kuvata, mi- ten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakenta-

miseksi.

Oppilas kertoo esimerk- kien avulla, miten luon- nossa toimitaan kestä-

vällä tavalla. Oppilas


kannalta. Retkillä oppilas har- joittelee vastuullista luonnossa liikkumista kunnioittaen sa- malla jokamiehenoikeuksia ja

velvollisuuksia.


rakenta- misen tie- dot ja tai- dot


tuntee jokamiehen oi- keudet ja velvollisuudet.


15.4.5.5 Biologia, päättöarvioinnin kriteerit


Opetuksen ta- voite

Sisältöalueet

Opetuksen ta- voitteista joh- detut oppimi- sen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 5

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 7

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 8

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 9

Biologinen tieto ja ymmärrys


T1 ohjata oppi- lasta ymmärtä- mään ekosys- teemin perus- rakennetta ja toimintaa, ver- tailemaan eri- laisia ekosys- teemejä ja tun- nistamaan la- jeja

S1–S4, S6

Oppilas syven- tää tietojaan ekosysteemin perusraken- teesta ja toi- minnasta. Hän oppii vertaile- maan erilaisia ekosystee- mejä. Oppilas

Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan tun- temus

Oppilas osaa luokitella met- säekosystee- min osia elolli- siin ja elotto- miin.


Oppilas raken- taa yksinkertai- sen

Oppilas osaa luokitella ja ni- metä metsä- ekosysteemin osia ja kertoa niiden toimin- nasta.


Oppilas tunnis- taa ja nimeää erilaisia

Oppilas osaa kuvailla ja ker- toa metsä- ekosysteemin perusraken- teen ja toimin- nan.


Oppilas tunnis- taa, nimeää ja vertailee

Oppilas osaa selittää ja pe- rustella metsä- ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan.


Oppilas vertai- lee eri ekosys- teemejä ja se- littää niiden
oppii tunnista- maan lajeja.


ravintoketjun esimerkkila- jeista.


Oppilas tunnis- taa ja nimeää joitakin lajeja.

ekosystee- mejä.


Oppilas tunnis- taa ja nimeää lajeja.

erilaisia ekosystee- mejä.


Oppilas tunnis- taa ja nimeää lajeja eri ekosystee- meistä.

syntyyn vaikut- tavia tekijöitä.


Oppilas tunnis- taa ja nimeää monipuolisesti lajeja eri ekosystee- meistä.

T2 auttaa oppi- lasta kuvaile- maan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtä- mään eliökun- nan rakennetta

S1–S5

Oppilas oppii kuvailemaan eliöiden raken- teita ja elintoi- mintoja. Hän oppii luokitte- lemaan eliöitä eri eliökuntiin ja antamaan esimerkkejä kullekin kun- nalle tyypilli- sistä piirteistä.

Eliökunnan ja eliöiden raken- teiden ja elin- toimintojen tuntemus

Oppilas osaa ni- metä eliökun- nat sekä eri eliöryhmille yh- teisiä perusra- kenteita ja toi- mintoja.

Oppilas osaa ni- metä eliökun- nat.


Oppilas nimeää ja vertailee eli- öiden perusra- kenteita ja ku- vailee elintoi- mintoja.

Oppilas osaa nimeätä eliökunnat ja kuvailla eliökunnan luokittelun pe- riaatteita esi- merkkilajien avulla.


Oppilas nimeää ja vertailee eli- öiden perusra- kenteita sekä kertoo eliöiden elintoimin- noista ja niiden tehtävistä.

Oppilas osaa nimetä eliökunnat ja perustella eliökunnan luokittelun pe- riaatteita.


Oppilas tunnis- taa, luokittelee ja vertailee keskeisimpiä eliöryhmiä.


Oppilas nimeää ja vertailee eli- öiden raken- teita sekä

selittää eliöi- den elintoimin- toja ja niiden tehtäviä.

T3 ohjata oppi- lasta tutki- maan eliöiden sopeutumista eri elinympä- ristöihin ja ym- märtämään erilaisten elinympäristö- jen merkitys luonnon moni- muotoisuu- delle

S1–S4, S6

Oppilas oppii tarkastelemaan eliöiden sopeu- tumista eri elinympäristöi- hin ja ymmärtä- mään, miten se näkyy esimer- kiksi erilaisina rakenteina.


Oppilas oppii, että erilaiset elinympäristöt lisäävät luon- non monimuo- toisuutta.

Eliöiden sopeu- tumisen ja elinympäristö- jen monimuo- toisuuden hah- mottaminen

Oppilas osaa tunnistaa erilai- sissa elinympä- ristöissä elä- vien eliöiden ominaisuuksia.


Oppilas antaa joitakin esi- merkkejä erilai- sissa elinympä- ristöissä elä- vistä eliöistä.

Oppilas osaa kuvailla, miten lajit sopeutuvat eri elinympäris- töihin.


Oppilas kertoo, mitä monimuo- toisuus tarkoit- taa.

Oppilas osaa kertoa ja antaa esimerkkejä la- jien esiintymi- sestä ja lajien sopeutumi- sesta eri elinympäristöi- hin.


Oppilas kertoo esimerkkejä elinympäristö- jen merkityk- sestä luonnon monimuotoi- suudelle.


Oppilas kertoo, miksi moni- muotoisuus on tärkeää.

Oppilas osaa selittää eliöi- den sopeutu- mista eri elinympäristöi- hin ja kertoo sopeutumiseen liittyviä syy- seuraussuh- teita.


Oppilas perus- telee elinympä- ristöjen merki- tyksen luonnon monimuotoi- suudelle.


Oppilas perus- telee, miksi monimuotoi- suus on tär- keää.


T4 ohjata oppi- lasta ymmärtä- mään perinnöl- lisyyden ja evo- luution perus- periaatteita

S1, S4, S5

Oppilas oppii perinnöllisyy- den ja evoluu- tion perusperi- aatteet.

Perinnöllisyy- den ja evoluu- tion perusperi- aatteiden hah- mottaminen

Oppilas osaa kertoa, että yk- silön ominai- suuksiin vaikut- tavat sekä pe- rimä että ym- päristö.


Oppilas kertoo, että eliöt ovat kehittyneet evoluution tu- loksena.

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä perimän ja ympäristön vaikutuksista yksilön ominai- suuksiin.


Oppilas tietää, mitä biotekno- logia tarkoit- taa.


Oppilas kuvai- lee, miten elämä ja moni- muotoisuus ovat kehitty- neet evoluu- tion kautta.

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä perimän ja ympäristön vaikutuksista yksilön ominai- suuksiin.


Oppilas antaa käytännön esi- merkkejä, mi- hin bioteknolo- giaa hyödynne- tään.


Oppilas kuvai- lee, miten elämä ja moni- muotoisuus ovat kehitty- neet evoluu- tion kautta.


Oppilas selittää perinnöllisyy- den ja evoluu- tion yhteyden.

Oppilas osaa selittää peri- män ja ympä- ristön yhteis- vaikutuksen yk- silön ominai- suuksien muo- dostumisessa ja soveltaa osaa- mistaan käy- tännön esi- merkkeihin.


Oppilas kertoo esimerkkejä siitä, mihin bio- teknologiaa hyödynnetään, sekä biotekno- logian mahdol- lisuuksista ja haasteista.


Oppilas kuvai- lee, miten elämä ja moni- muotoisuus

ovat kehitty- neet evoluu- tion kautta, ja antaa esimerk- kejä evoluuti- osta jatkuvana prosessina.


Oppilas selittää perinnöllisyy- den ja evoluu- tion yhteyden esimerkkien avulla.

T5 ohjata oppi- lasta ymmärtä- mään ihmisen kehitystä ja eli- mistön perus- toimintoja

S5

Oppilas oppii ihmisen yksi- lönkehityksen ja kasvun vai- heet.


Oppilas oppii elimistön pe- rustoiminnot.

Ihmiselimistön rakenteen ja toiminnan hah- mottaminen

Oppilas osaa ni- metä ihmisen keskeisimpiä elimiä ja elimis- töjä.


Oppilas kuvai- lee keskeisim- pien elimistö- jen tehtäviä.

Oppilas osaa ni- metä ihmisen keskeisimpiä elimiä ja elimis- töjä.


Oppilas kuvai- lee keskeisiä elintoimintoja.


Oppilas kuvai- lee ihmisen kasvun ja

Oppilas osaa ni- metä ihmisen elimiä ja elimis- töjä.


Oppilas kuvai- lee keskeisiä elintoimintoja ja säätelyjärjes- telmiä.


Oppilas kertoo ihmisen kasvun

Oppilas osaa ni- metä ja kuvailla ihmisen elimiä ja elimistöjä.


Oppilas kuvai- lee keskeisiä elintoimintoja ja säätelyjärjes- telmiä ja selit- tää, kuinka ne muodostavatkehittymisen keskeisiä vai- heita.

ja kehittymisen keskeisiä vai- heita.

toiminnallisia kokonaisuuksia.


Oppilas selittää perustellen ih- misen kasvun ja kehittymisen keskeisiä vai- heita.

T6 ohjata oppi- lasta arvioi- maan luonnon- ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaiku- tusta ympäris- töön sekä ym- märtämään ekosysteemi- palveluiden merkitys

S6

Oppilas oppii ihmisen toimin- nan vaikutuk- sista ympäris- tössä tapahtu- viin muutok- siin.


Oppilas ymmär- tää biologian merkityksen kestävän tule- vaisuuden ra- kentamisessa.


Oppilas ymmär- tää biotalouden ja

Ihmisen ja luonnon vuo- rovaikutuksen hahmottami- nen sekä kestä- vän tulevaisuu- den ymmärrys

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä ihmisen toiminnan vai- kutuksista ym- päristöön.


Oppilas luette- lee kestävän kehityksen osa- alueet.

Oppilas osaa kuvailla ja an- taa esimerkkejä ihmisen toimin- nan vaikutuk- sista ympäris- töön.


Oppilas kuvai- lee kestävän kehityksen osa- alueet ja antaa joitakin esi- merkkejä kes- tävän tulevai- suuden raken- tamiseksi

Oppilas osaa kertoa ja antaa esimerkkejä ih- misen toimin- nan vaikutuk- sista ympäris- töön.


Oppilas kuvai- lee kestävän kehityksen osa-alueet ja

antaa esimerk- kejä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi biologian näkö- kulmasta.

Oppilas osaa perustella, mi- ten ihmisen toi- minta vaikuttaa ympäristöön ja tarkastelee muutosten seu- rauksia.


Oppilas selittää syy-seuraus- suhteita kestä- vän tulevaisuu- den rakentami- sessa ja perus- telee näkemyk- sensä
ekosysteemi- palveluiden merkityksen.biologian näkö- kulmasta.


Oppilas antaa esimerkkejä biotaloudesta ja ekosysteemi- palveluista.


Oppilas kertoo biotaloudesta ja ekosysteemi- palveluista.

biologisen tie- don pohjalta.


Oppilas arvioi biotalouden ja ekosysteemi- palveluiden merkitystä kes- tävän tulevai- suuden näkö- kulmasta.

Biologiset taidot

T7 ohjata oppi- lasta kehittä- mään luonnon- tieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhtei- den ymmärtä- mistä

S1–S6

Oppilas oppii biologiaan liit- tyviä syy- ja seuraussuh- teita.

Luonnontie- teellinen ajat- telutaito

Oppilas osaa käyttää joitakin biologian pe- ruskäsitteitä ja liittää niitä an- nettuihin biolo- gian ilmiöihin.


Oppilas kertoo oppimastaan biologisesta il- miöstä yksin- kertaisesti omin sanoin.

Oppilas osaa käyttää biologi- sia peruskäsit- teitä.


Oppilas esittää oppimansa bio- logisen ilmiön omin sanoin ja valitsee sopi- van tavan tie- don esittämi- seen.

Oppilas osaa käyttää biologi- sia käsitteitä tarkoituksen- mukaisesti.


Oppilas esittää oppimansa asian omin sa- noin biologialle ominaisella ta- valla sekä valit- see sopivan

Oppilas osaa käyttää biologi- sia käsitteitä tarkoituksen- mukaisesti.


Oppilas esittää oppimansa asian omin sa- noin jäsennel- lysti biologialle ominaisella ta- valla sekä valit- see sopivanOppilas asettaa yksinkertaisia kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmi- öistä.

tavan tiedon esittämiseen.


Oppilas esittää joitakin mielek- käitä kysymyk- siä luonnosta ja luonnonilmi- öistä sekä ker- too luonnon- tieteellisiä syy- seuraussuh- teita.

tavan tiedon esittämiseen.


Oppilas esittää mielekkäitä ky- symyksiä luon- nosta ja luon- nonilmiöistä sekä selittää ja perustelee luonnontieteel- lisiä syy-seu- raussuhteita.

T8 opastaa op- pilasta käyttä- mään biologian tutkimusväli- neistöä sekä tieto- ja vies- tintäteknolo- giaa

S1–S5

Oppilas oppii käyttämään biologista tutki- musvälineistöä.


Oppilas oppii hyödyntämään tieto- ja viestin- täteknologiaa ja erilaisia tie- tolähteitä bio- logian opiske- lussa.

Biologisen tut- kimusvälineis- tön, teknolo- gian ja tiedon käyttö

Oppilas osallis- tuu opetukseen laboratoriossa ja maastossa.


Oppilas käyttää joitakin biolo- gian tutkimus- välineitä ohjat- tuna.


Oppilas hakee biologista

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti la- boratoriossa ja maastossa oh- jatusti.


Oppilas käyttää biologian tutki- musvälineistöä ohjeen mu- kaan.

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti la- boratoriossa ja maastossa.


Oppilas käyttää tarkoituksen- mukaisesti bio- logian tutki- musvälineis- töä.

Oppilas osaa työskennellä it- senäisesti ja ta- voitteellisesti laboratoriossa ja maastossa.


Oppilas käyttää biologian tutki- musvälineistöä ja arvioi eri bio- logian tutki- musvälineistön


tietoa erilai- sista tietoläh- teistä ohjatusti.

Oppilas hakee biologista tie- toa muuta- masta erilai- sesta tietoläh- teestä.

Oppilas hakee biologista tie- toa erilaisista tietolähteistä sekä valitsee joitakin luotet- tavia tietoläh- teitä.

soveltuvuutta työskentelyyn.


Oppilas hakee biologista tie- toa erilaisista tietolähteistä sekä arvioi tie- tolähteiden luotettavuutta ja soveltu- vuutta.

T9 ohjata oppi- lasta koosta- maan eliöko- koelma ja kas- vattamaan kas- veja biologis- ten ilmiöiden ymmärtä- miseksi

S1–S4, S6

Oppilas oppii kokoamaan eliökokoelman.


Oppilas oppii kasvattamaan kasveja biolo- gisten ilmiöi- den ymmärtä- miseksi.

Eliökokoelman laatiminen ja kasvien kokeel- linen kasvatta- minen

Oppilas osaa koostaa ohja- tusti pienen eliökokoelman.


Oppilas osallis- tuu kasvien kasvatukseen.

Oppilas osaa koostaa ohjei- den mukaisesti pienimuotoi- sen perinteisen tai digitaalisen kasvikokoel- man tai muun digitaalisen eliökokoelman.


Oppilas toteut- taa ohjatusti kasvatusko- keen ja kertoo

Oppilas osaa koostaa ohjei- den mukaisesti perinteisen tai digitaalisen kasvikokoel- man tai muun digitaalisen eliökokoelman.


Oppilas toteut- taa kasvatus- kokeen ja te- kee siitä pää- telmiä

Oppilas osaa koostaa ohjei- den mukaisesti laajahkon ja huolellisesti to- teutetun perin- teisen tai digi- taalisen kasvi- kokoelman tai muun digitaali- sen eliökokoel- man.


Oppilas suun- nittelee jakasvatusko- keen tulokset.

tarkastelta- vaan biologi- seen ilmiöön liittyen.

toteuttaa kas- vatuskokeen, arvioi kokeen tulosten luo- tettavuutta sekä selittää, miten kasva- tuskoe liittyy tarkastelta- vaan biologi- seen ilmiöön.

T10 ohjata op- pilasta teke- mään tutki- muksia sekä koulussa että koulun ulko- puolella

S1–S6

Oppilas oppii tekemään bio- logisia tutki- muksia.

Biologisen tut- kimuksen teke- minen

Oppilas osallis- tuu biologisen tutkimuksen te- koon ja kertoo, mitä tutkimuk- sessa on tehty.

Oppilas osaa havainnoida la- boratoriossa ja maastossa.


Oppilas tekee pienimuotoisen biologisen tut- kimuksen.

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa ke- räämiään tie- toja laboratori- ossa ja maas- tossa.


Oppilas suun- nittelee ja te- kee pienimuo- toisen biologi- sen tutkimuk- sen ja raportoi sen tuloksia.

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa kerää- miään tietoja laboratoriossa ja maastossa.


Oppilas suun- nittelee ja to- teuttaa oman tutkimuksen it- senäisesti ja ra- portoi sen tu- lokset selkeästi.


T11 kannustaa oppilasta so- veltamaan bio- logian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnalli- sessa keskuste- lussa ja pää- töksenteossa

S6

Oppilas oppii antamaan esi- merkkejä siitä, kuinka biologi- sia tietoja ja taitoja voidaan hyödyntää omassa elä- mässä sekä yh- teiskunnalli- sessa keskuste- lussa ja päätök- senteossa.

Biologisten tie- tojen ja taito- jen soveltami- nen arjessa

Oppilas osaa kertoa esimerk- kejä siitä, miten omat valinnat vaikuttavat ter- veyteen ja ym- päristöön.

Oppilas osaa kertoa biologi- sen tiedon poh- jalta esimerk- kejä siitä, miten omat valinnat vaikuttavat ter- veyteen ja ym- päristöön.

Oppilas osaa kertoa ja antaa esimerkkejä, miten biologisia tietoja ja taitoja voi soveltaa omassa elä- mässä ja yhteis- kunnallisessa keskustelussa.

Oppilas osaa pohtia ja perus- tella, miten bio- logisia tietoja voi soveltaa omassa elä- mässään sekä yhteiskunnalli- sessa keskuste- lussa ja päätök- senteossa.

Biologian asenne- ja arvotavoitteet


T12 innostaa oppilasta sy- ventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä koh- taan sekä vah- vistamaan luontosuhdetta ja ympäristö- tietoisuutta

S1–S6

Oppilas oppii kiinnostumaan luonnosta ja sen ilmiöistä. Oppilaan luon- tosuhde vahvis- tuu.


Ei käytetä arvo- sanan muodos- tumisen perus- teena. Oppi- lasta ohjataan pohtimaan ko- kemuksiaan osana itsearvi- ointia.

T13 ohjata op- pilasta teke- mään eettisesti perusteltuja valintoja

S6

Oppilas oppii tekemään eet- tisesti perustel- tuja valintoja.


Ei käytetä arvo- sanan muodos- tumisen perus- teena. Oppi- lasta ohjataan pohtimaan ko- kemuksiaan osana itsearvi- ointia.
T14 innostaa oppilasta vai- kuttamaan ja toimimaan kes- tävän tulevai- suuden raken- tamiseksi

S6

Oppilas innos- tuu vaikutta- maan ja toimi- maan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.


Ei käytetä arvo- sanan muodos- tumisen perus- teena. Oppi- lasta ohjataan pohtimaan ko- kemuksiaan osana itsearvi- ointia.