< Previous | Contents | Next >

Maantiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisäl-

töalueet

Laaja-alai- nen osaa-

minen

Maantieteellinen tieto ja ymmärrysT1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapal-

losta

S1-S6

L1, L4, L5

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä

vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla

S1-S4, S6

L4, L5

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kult-

tuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla

S1-S6

L2, L4

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonym- päristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys

S1-S6

L7


Maantieteelliset taidotT5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä

kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä

S1-S6

L1

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mitta-

suhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä

S1-S6

L4, L5

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja

maantieteellisistä ilmiöistä

S1-S6

L5, L6

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja

S1-S6

L1

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä ta- pahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtai- sia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maail-

massa

S1-S6

L4

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja

sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa

S1-S6

L2

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja

vaikuttamisen taitoja

S1-S6

L7

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteetT12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi

ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

S1-S6

L7

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioit-

tamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa

S1-S6

L3, L7

15.4.6.1 Maantiedon vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Maantieto: tavoitteet luokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

T1

Oppilas tutustuu maapallon karttakuvan peruspiirteisiin ja keskeisten kohteiden si- jaintiin ja nimistöön.

Oppilas hahmottaa koko maapallon kart- takuvan.T2

Oppilas tutustuu Maan planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla.

Oppilas opiskelee vuorokauden- ja vuo- denaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kas- villisuusvyöhykkeitä.

Oppilas tarkastelee maapallon eri kehiä kuten ilmaa, vettä ja maa/-kallioperää. Oppilas harjoittelee luonnonmaantieteel- listen ilmiöiden selittämistä.

T2

Oppilas tutustuu erilaisten luonnon- maantieteellisten ilmiöiden kuten jääkauden vaikutuksiin ja näkymiseen Suomessa.

Oppilas harjoittelee luonnonmaantie- teellisten ilmiöiden selittämistä.

Oppilas pohtii Itämeren merkitystä Suomelle.T3

Oppilas pyrkii kuvaamaan kulttuuri- maisemien vaihtelua Suomessa.

T3

Oppilas tutustuu ihmisten elämään, kulttuureihin, asumiseen ja elinkei- noihin eri puolilla maapalloa.

Oppilas pyrkii ymmärtämään ihmis- ten elämää ja kulttuurimaisemien vaihtelua Euroopassa ja muualla maailmassa.


T4

Oppilas opiskelee, mitä elämä maapallolla vaatii.

Oppilas tutustuu luonnonvarojen esiinty- miseen ja kestävään käyttöön.

Oppilas tutustuu joihinkin esimerkkeihin tuotteiden elinkaarista.

T4

Oppilas opiskelee, miten luonnonym- päristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin Suomessa.

Oppilas pohtii, millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonym- päristön tilaan erityisesti Suomessa. Oppilas pohtii luonnonvarojen kestä- vää käyttöä.

T4

Oppilas harjoittelee luonnon ja ihmi- sen toiminnan välisen vuorovaikutuk- sen selittämistä.

Oppilas ymmärtää, miten luonnon- ympäristö vaikuttaa ihmisten elä- mään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Euroo- passa ja eri puolilla maapalloa.

Oppilas ymmärtää, miksi luonnonva- rojen kuten energialähteiden kestävä käyttö on tärkeää.

Maantieteelliset taidot

Maantieteelliset taidot

Maantieteelliset taidot

T5

Oppilas tutkii erilaisia alueita.

Oppilas tutustuu eri aluetasoisiin karttoi- hin, painottaen koko maapallon tarkaste- lua.

Oppilas harjoittelee maantieteellisten ky- symysten tekemistä.

T5

Oppilas tutkii erilaisia alueita. Oppilas tulkitsee eri aluetasoisia kart-

toja painottaen omaa lähiympäristöä, kuntaa ja Suomea.

Oppilas harjoittelee alueiden välisten erojen kuvaamista ja selittämistä.

Oppilas harjoittelee maantieteellisten kysymysten tekemistä ja pohtii niiden vastauksia.

T5

Oppilas tutkii erilaisia alueita, kuvaa alueiden välisiä eroja ja pyrkii selittä- mään erojen taustaa.

Oppilas tulkitsee eri aluetasoisia kart- toja: oma lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa ja koko maailma.

Oppilas tekee maantieteellisiä kysy- myksiä ja pohtii niiden vastauksia.

T6

Oppilas harjoittelee etäisyyksien mittaa- mista kartalla jana- ja suhdelukumittakaa- van avulla ja kartan suuntaamista todelli- suuden mukaisesti. Oppilas harjoittelee maastossa liikkumista kartan avulla.T7

Oppilas harjoittelee kuvien, karttojen,

T7

Oppilas tutustuu satelliitti- ja

T7

Oppilas tuottaa ja käyttää geomediaa


karttapalvelujen ja muun geomedian käyt- töä maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä.

Oppilas piirtää käsin yksinkertaisia kart- toja ja diagrammeja.

Oppilas opiskelee paikanmääritystä koor- dinaatiston avulla.

ilmakuvien tulkintaan.

Oppilas harjoittelee kuvien ja muun geomedian käyttöä maantiedon sisäl- töjen opiskelussa sekä arkielämässä. Oppilas tutustuu paikkatietosovellus- ten käyttöön (esim. navigaattorit ja sähköiset reittipalvelut).

monipuolisesti käsin piirtämällä sekä tietokoneen ohjelmistoja ja verkko- palveluja hyödyntäen.

T8

Oppilas tekee pienimuotoisen maantie- teellisen aluetutkimuksen.

Oppilas harjoittelee tutkimustulosten ha- vainnollistamista geomedian avulla ja esit- tämistä suullisesti.

T8

Oppilas tekee pienimuotoisen lähialu- eeseen tai Suomeen liittyvän maan- tieteellisen tutkimuksen.

Oppilas harjoittelee tutkimustulosten havainnollistamista geomedian avulla ja esittämistä suullisesti.

T8

Oppilas tekee pienimuotoisen tee- maan tai alueeseen liittyvän maantie- teellinen tutkimuksen.

Oppilas havainnollistaa tutkimustu- loksia hyödyntäen monipuolisesti opittuja geomedian taitoja.

Oppilas hyödyntää erilaisia tapoja jul- kaista tutkimus.

T9

Oppilas seuraa maapallon kehiin liittyviä uutisia esim. maanjäristyksistä ja pyörre- myrskyistä.

T9

Oppilas tekee maastotutkimuksia lä- hiympäristössä.

Oppilas tutustuu erityisesti Suomessa tapahtuviin ympäristömuutoksiin ja muutoksia aiheuttaviin tekijöihin.

Oppilas seuraa maantieteellisiin ilmi- öihin liittyvää ajankohtaista uutisoin- tia ja pohtii tapahtumien taustoja.

T9

Oppilas tutustuu Euroopassa ja muu- alla maailmassa tapahtuviin ympäris- tömuutoksiin ja muutoksia aiheutta- viin tekijöihin.

Oppilas seuraa maantieteellisiin ilmi- öihin liittyvää ajankohtaista uutisoin- tia ja pyrkii selittämään tapahtumien taustoja.

T10

Oppilas työskentelee ryhmässä ja harjoit- telee oman toimintansa arviointia.

Oppilas harjoittelee mielipiteiden esittä- mistä maantieteellisistä asioista ja erilais- ten näkemysten kuuntelua.

T10

Oppilas työskentelee ryhmässä ja ar- vioi omaa toimintaansa.

Oppilas pystyy esittämään mielipitei- tään maantieteellisistä asioista.

Oppilas opettelee erilaisten näkemys- ten kuuntelua ja rakentavaa

T10

Oppilas työskentelee ryhmässä ja ar- vioi omaa toimintaansa ryhmän jäse- nenä.

Oppilas esittää perusteltuja mielipi- teitä maantieteellisistä asioista ja suhtautuu rakentavasti erilaisiinsuhtautumista sekä harjoittelee argu- mentoinnin taitoja.

näkemyksiin.

Oppilas harjoittelee argumentoinnin taitoja.T11

Oppilas osallistuu joko itse suunnitel- len tai ryhmässä toimien pienimuo- toisen lähiluonnon vaalimisprojektiin hyödyntäen myös biologian sisältöjä. Oppilas pohtii globaalin vastuun mer- kitystä omassa toiminnassaan ja har- joittelee vaikuttamisen taitoja.

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

Maantiedon asenne- ja arvotavoit- teet

Maantiedon asenne- ja arvotavoit- teet

T12

Oppilas tutustuu esimerkkeihin, miten toi- mitaan kestävän elämäntavan mukaisesti.

T12

Oppilas harjoittelee, miten toimia vastuullisesti koulussa ja koulun ulko- puolella.

Oppilas harjoittelee ottamaan kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin.

T12

Oppilas pyrkii toimimaan vastuulli- sesti koulussa ja koulun ulkopuolella. Oppilas ottaa perustellen kantaa kes- tävän kehityksen kysymyksiin.T13

Oppilas harjoittelee lähiympäristön ja sen kulttuurien monimuotoisuuden kuvaamista sekä oman alueellisen identiteettinsä tunnistamista.

Oppilas pohtii hyvän elämän edelly- tyksiä, moninaisuuden merkitystä ja yhteiskunnan ilmiöitä ihmisoikeuk- sien näkökulmasta.