< Previous | Contents | Next >

15.4.6.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 7, Ylöjärvi


Maantiedon arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaa- mista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai- neessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

T1

Oppilas tutustuu maapallon karttakuvan peruspiirteisiin ja keskeisten kohteiden sijaintiin ja nimistöön.

Oppilas hahmottaa koko maa- pallon karttakuvan.

S1-S6

Maapallon kart- takuvan hahmot- taminen ja kes- keisen paikanni- mistön tuntemi- nen

Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvan peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden si- jainnin ja nimistön.

Oppilas hahmottaa maapallon peruspiirteet. Oppilas osaa ni- metä joitakin valtioita ja muuta- mia luonnonmaantieteellisiä paikkoja.

T2

S1-S4, S6

Luonnonmaan-

Oppilas osaa selittää esimerk-

Oppilas hahmottaa vuorokau-

Oppilas tutustuu Maan plane-


tieteellisten ilmi-

kien avulla Maan planetaari-

den- ja vuodenaikojen vaihte-

taarisuuteen ja sen vaikutuk-


öiden hahmotta-

suuden, vuorokauden- ja vuo-

lun. Oppilas osaa kertoa joitakin

siin maapallolla.


minen

denaikojen vaihtelun sekä hah-

esimerkkejä maapallon kehien

Oppilas opiskelee vuorokau-mottaa maapallon kehät ja

piirteistä. Oppilas osaa esim.

den- ja vuodenaikojen vaihte-vyöhykkeisyyden.

lämpövyöhykkeet.

lua sekä ilmasto- ja kasvilli-

suusvyöhykkeitä. Oppilas tar-

kastelee maapallon eri kehiä

kuten ilmaa, vettä ja maa/-kal-

lioperää. Oppilas harjoittelee

luonnonmaantieteellisten ilmi-

öiden selittämistä.


T3

T4

Oppilas opiskelee, mitä elämä maapallolla vaatii. Oppilas tu- tustuu luonnonvarojen esiinty- miseen ja kestävään käyttöön. Oppilas tutustuu joihinkin esi- merkkeihin tuotteiden elin- kaarista.

S1-S6

Luonnon ja ihmi- sen toiminnan välisen vuorovai- kutuksen ym- märtäminen sekä luonnonva- rojen kestävä käyttö

Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää.

Oppilas osaa luetella luonnon- varoja ja kertoa jonkin esimer- kin niiden kestävästä käytöstä.

Maantieteelliset taidot

T5

Oppilas tutkii erilaisia alueita. Oppilas tutustuu eri aluetasoi- siin karttoihin, painottaen koko maapallon tarkastelua. Oppilas harjoittelee maantie- teellisten kysymysten teke- mistä.

S1-S6

Maantieteellinen ajattelutaito

Oppilas osaa selittää, että maantiedossa tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja sekä hahmottaa kartoilta eri alueta- soja.

Oppilas tietää, että maantie- dossa tutkitaan alueita ja aluei- den välisiä eroja. Oppilas hah- mottaa kartoilta joitakin alueta- soja.

T6

Oppilas harjoittelee etäisyyk- sien mittaamista kartalla jana- ja suhdelukumittakaavan avulla ja kartan suuntaamista todellisuuden mukaisesti. Op- pilas harjoittelee maastossa liikkumista kartan avulla.

S1-S6

Tilatajun kehitty- minen

Oppilas osaa mitata sekä jana- että suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä kartalla, suunnata kartan todellisuuden mukaisesti ja liikkua maastossa kartan avulla.

Oppilas tietää, mitä eroa on jana- ja suhdemittakaavalla. Op- pilas osaa käyttää janamittakaa- vaa. Oppilas osaa ohjatusti liik- kua kartan avulla maastossa.

T7

Oppilas harjoittelee kuvien, karttojen, karttapalvelujen ja muun geomedian käyttöä maantiedon sisältöjen

S1-S6

Geomediataidot

Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja sekä muuta geome- diaa maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä. Oppilas osaa laatia

Oppilas osaa käyttää kuvia ja karttoja maantiedon opiske- lussa.


opiskelussa sekä arkielämässä. Oppilas piirtää käsin yksinker- taisia karttoja ja diagrammeja. Oppilas opiskelee paikanmää- ritystä koordinaatiston avulla.yksinkertaisia karttoja ja dia- grammeja. Oppilas osaa mää- rittää sijainnin koordinaatiston avulla.

Oppilas osaa ohjeiden mukaan täydentää kartan ja diagram- min.

T8

Oppilas tekee pienimuotoisen maantieteellisen aluetutki- muksen. Oppilas harjoittelee tutkimustulosten havainnollis- tamista geomedian avulla ja esittämistä suullisesti.

S1-S6

Tutkimustaidot

Oppilas osaa toteuttaa pieni- muotoisen maantieteellisen aluetutkimuksen. Oppilaan tuo- toksessa on hyödynnetty geo- mediaa.

Oppilas osaa tuetusti ja ohjei- den mukaan tehdä pienen alue- tutkimuksen.

T9

Oppilas seuraa maapallon ke- hiin liittyviä uutisia esim. maanjäristyksistä ja pyörre- myrskyistä.

S1-S6

Ympäristöluku- taito ja ympäris- tön muutosten arvioiminen

Oppilas osaa tuoda esille luon- nonilmiöihin liittyvää ajankoh- taista uutisointia ja osaa selit- tää tapahtumien taustoja.

Oppilas osaa poimia uutisten joukosta luonnonilmiöihin liitty- viä ajankohtaisia uutisia.

T10

Oppilas työskentelee ryh- mässä ja harjoittelee oman toimintansa arviointia. Oppilas harjoittelee mielipiteiden esit- tämistä maantieteellisistä asi- oista ja erilaisten näkemysten kuuntelua.

S1-S6

Ryhmässä työs- kentelyn ja argu- mentoinnin tai- dot

Oppilas osaa toimia ryhmän jä- senenä. Oppilas osaa esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella erilaisia näkemyksiä.

Oppilas on mukana ryhmän työskentelyssä. Oppilas kuunte- lee erilaisia näkemyksiä ja muo- dostaa oman mielipiteen.

T11

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

T12

Oppilas tutustuu esimerkkei- hin, miten toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti.

S1-S6

Kestävän kehi- tyksen edistämi- nen

Oppilas osaa kertoa esimerk- kejä, miten toimitaan kestävän elämän tavan mukaisesti kou- lussa ja koulun ulkopuolella.

Oppilas osaa kertoa joitakin käytännön esimerkkejä kestä- västä elämäntavasta.