< Previous | Contents | Next >

Fysiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9


Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueet liittyvät toisiinsa siten, että luon- nontieteellinen tutkimus (S1) kytkeytyy kaikkiin muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.


S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutki- muksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejär- jestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintätek- nologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.


S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajei- hin. Joihinkin lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.


S3 Fysiikka yhteiskunnassa: Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkö- kulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.


S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen periaate sekä maail- mankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nyky- päivän tutkimukseen.


S5 Vuorovaikutus ja liike: Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös kvantitatii- visesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.


S6 Sähkö: Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja omi- naisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan myös kodin sähkötur- vallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.


15.4.7.2 Fysiikan vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Fysiikka: sisällöt luokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Valoon ja ääneen liittyvistä sisältöalu- eista ja oppilaiden mielenkiinnon koh- teista valitaan sopivia sisältöjä ohjeis- tettuihin tutkimuksiin. Erilaisissa tutki- muksissa painotetaan tarkoituksenmu- kaisesti tutkimisprosessin vaiheita ku- ten ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havain- nointia ja mittaamista, tulosten koon- tia ja käsittelyä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimuksiin liittyen.

Vuorovaikutuksiin, niiden synnyttämiin voimiin ja liiketilaan liittyvistä sisältöalu- eista ja oppilaiden mielenkiinnon koh- teista valitaan oppilaiden tutkittavia ilmi- öitä ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuk- siin. Tutkimuksissa painotetaan tarkoi- tuksenmukaisesti tutkimisprosessin vai- heita kuten ongelman tai ilmiön pohti- mista, suunnittelua, koejärjestelyjen ra- kentamista, havainnointia ja mittaa- mista, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä.

Sähköön ja virtapiiriin liittyvistä sisältö- alueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan ilmiöitä erilaisiin tut- kimuksiin, joissa painotetaan tarkoituk- senmukaisesti tutkimisprosessin vai- heita kuten ongelman tai ilmiön pohti- mista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaa- mista, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaaKäytetään tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten eri vaiheissa.

monipuolisesti tutkimusten eri vai- heissa.

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinym- päristössä

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

Äänen ja valon syntyyn ja ilmiöihin tu- tustutaan terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutustutaan sähkömag- neettisen säteilyn lajeihin keskittyen valon aallonpituusalueeseen, valon ominaisuuksiin ja ilmiöihin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon myös paikallinen toimintaympäristö.

Joihinkin tutkittaviin lämpöilmiöihin sy- vennytään kvalitatiivisella tasolla. Läm- pöilmiöiden sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti oman elämän ja arjen näkökulmasta. Pohditaan voimiin ja niistä aiheutuvien liikeilmiöiden vaiku- tuksiin omassa elinympäristössä ja yh- teiskunnassa, esim. liikenneturvallisuu- den näkökulmasta.

Perehdytään tarkemmin sähkömag- neettisen säteilyn lajeihin sekä ydin ja hiukkassäteilyyn. Ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.

S3 Fysiikka yhteiskunnassa

S3 Fysiikka yhteiskunnassa

S3 Fysiikka yhteiskunnassa

Sisältö painottuu 9. luokalla.

Sisältö painottuu 9. luokalla.

Ei seudullista lisättävää.

S4 Fysiikka maailmankuvan rakenta- jana

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

S4 Fysiikka maailmankuvan rakenta- jana

Valoon ja ääneen liittyviä sisältöjä vali- taan siten, että niissä tulevat esiin fy- siikan luonne tieteenä sekä maailman- kaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet.

Sisältöjä valitaan siten, että niissä tule- vat esiin fysiikan luonne tieteenä ja energian säilymisen periaate. Ilmiöitä tutkittaessa tutustutaan näihin liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin sovelluksiin ja ny- kypäivän tutkimukseen.

Laajennetaan maailmankuvan muotou- tumista hyödyntämällä tutkittaviin il- miöihin liittyviä uutisia, ajankohtaisia tapahtumia, uusia sovelluksia ja nyky- päivän tutkimusta.

S5 Vuorovaikutus ja liike

S5 Vuorovaikutus ja liike

S5 Vuorovaikutus ja liike

Sisältö painottuu 8. luokalla.

Ei seudullista lisättävää.

Sisältö painottuu 8. luokalla.

S6 Sähkö

S6 Sähkö

S6 Sähkö

Sisältö painottuu 9. luokalla.

Sisältö painottuu 9. luokalla.

Ei seudullista lisättävää.