< Previous | Contents | Next >

15.4.7.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi


Fysiikan arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi arvosanaa kahdeksan ja arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai-

neessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaami- nen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1Ei vaikuta arvosanan

Ei vaikuta arvosanan muo-

Oppilas kiinnostuu fy-

muodostumiseen. Op-

dostumiseen. Oppilaita ohja-

siikan opiskelusta.

pilaita ohjataan pohti-

taan pohtimaan kokemuksi-


maan kokemuksiaan

aan osana itsearviointia.


osana itsearviointia.


T2


Tavoitteellinen

Oppilas osaa asettaa

Oppilas harjoittelee omien

Oppilas asettaa tavoit-

työskentely ja

omia tavoitteita pien-

tavoitteiden asettamista ja

teita omalle työskentelyl-

oppimaan oppi-

ten kokonaisuuksien

opettelee työskentelemään

leen sekä työskentelee

misen taidot

osalta ja työskennellä

yhteisten tavoitteiden suun-

pitkäjänteisesti.


pitkäjänteisesti niiden

taisesti.saavuttamiseksi.


T3


Fysiikan merki-

Oppilas osaa kuvata

Oppilas tuntee joitakin läm-

Oppilas ymmärtää läm-

tyksen arvioimi-

erilaisia arjen tilan-

mön ja vuorovaikutuksen il-

pöilmiöiden tuntemisen

nen

teita, joita voidaan se-

miöitä, kuten olomuodon

merkityksiä omassa


littää fysiikan tietojen

muutokset ja kitka sekä tie-

elinympäristössä. Oppi-


avulla.

tää, että niihin liittyviä tie-

las ymmärtää voimien


Oppilas osaa perus-

toja ja taitoja tarvitaan eri-

vaikutuksia ja niiden mer-


tella niitä lämpö- ja

laisissa arjen tilanteissa.

kityksiä omassa elinym-


vuorovaikutusilmiöihin


päristössä.


liittyvien tietojen ja
taitojen perusteella.


T4


Kestävän kehi-

Oppilas tuntee erilaisia

Oppilas osaa antaa esimerk-

Oppilas arvioi omia valin-

tyksen tiedot ja

tapoja tehdä hyviä va-

kejä tilanteista, joissa voi-

tojaan energiavarojen

taidot fysiikan

lintoja energiavarojen

daan tehdä omia hyviä valin-

kestävän käytön kan-

kannalta

kestävän käytön kan-

toja energiavarojen kestävän

nalta.


nalta.

käytön kannalta.


Tutkimisen taidot

T5

Oppilas muodostaa kysy- myksiä tarkasteltavista il- miöistä sekä kehittää ky- symyksiä tutkimukseen liittyen.


Kysymysten muodostaminen sekä tutkimus- ten ja muun toi- minnan suunnit- telu

Oppilas osaa muodos- taa kysymyksiä tarkas- teltavasta ilmi-

östä. Oppilas osaa tar- kentaa kysymyksiä tut-

kimuksen tai muun toiminnan kohteeksi.

Oppilas osaa muodostaa ai- hepiiriin liittyviä yksinkertai- sia kysymyksiä. Oppilas har- joittelee tarkentamaan kysy- myksiä tutkimuksen tai muun toiminnan kohteeksi.

T6

Oppilas toteuttaa kokeel- lisia tutkimuksia yhteis- työssä muiden kanssa sekä työskentelee turval- lisesti ja johdonmukai- sesti.


Kokeellisen tut- kimuksen to- teuttaminen

Oppilas osaa työsken- nellä turvallisesti ja pitkäjänteisesti sekä tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai suunnitelman mu- kaan. Oppilas osaa tehdä erilaisia tutki-

muksia yhteistyössä muiden kanssa.

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti sekä tehdä ha- vaintoja ja mittauksia ohjei- den mukaisesti. Oppilas osallistuu erilaisten tutki- musten toteuttamiseen.

T7

Oppilas käsittelee, tulkit- see ja esittää omien tut- kimustensa tuloksia.


Tutkimusten tu- losten käsittely, esittäminen ja arviointi

Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutki- musten tuloksia. Oppi- las osaa arvioida tulos- ten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä pohtia tutkimuspro-

sessin toimivuutta.

Oppilas osallistuu tutkimus- ten tuloksien käsittelyyn ja esittämiseen sekä tulosten oikeellisuuden ja luotetta- vuuden pohtimiseen.

T8

Oppilas ymmärtää joita- kin lämpöön, voimiin ja liikeilmiöihin liittyvien

teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita.


Teknologinen osaaminen ja yhteistyö tekno- logisessa ongel- manratkaisussa

Oppilas osaa kuvata lämpöön ja voimiin liittyviä teknologisia sovelluksia ja niiden toimintaperiaatteita.

Oppilas tuntee joitakin läm- pöön ja voimiin liittyviä arki- sia teknologisia sovelluksia ja osaa kuvata niiden käyt- töä.

T9

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa


Tieto- ja viestin- täteknologian

käyttö

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintätek-

nologisia välineitä tai

Oppilas opettelee käyttä- mään tieto- ja viestintätek-

nologisia välineitä tai


mittaustulosten hankki- miseen ja esittämiseen sekä osaa pohtia ilmiöitä myös niitä havainnollista- vien simulaatioiden avulla.sovelluksia tiedon ja mittaustulosten hank- kimiseen, käsittelemi- seen ja esittämiseen. Oppilas osaa tehdä erilaisia havaintoja ja päätelmiä simulaati- olla kuvattavasta ilmi-

östä.

sovelluksia tutkimuksen eri vaiheissa. Oppilas osaa tehdä havaintoja simulaati- olla kuvattavasta ilmiöstä.

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

T10

Oppilas käyttää fysiikan käsitteitä täsmällisesti se- littäessään oppimiaan lämpö- ja liikeilmiöitä sekä pohtiessaan ilmiöi- den välisiä suhteita.


Käsitteiden käyttö ja jäsen- tyminen

Oppilas osaa kuvata lämpö- ja liikeilmiöitä ja selittää niitä käyt- täen fysiikan keskeisiä käsitteitä. Oppilas osaa yhdistää ilmiöön siihen liittyvät ominai- suudet ja ominaisuuk-

sia kuvaavat suureet.

Oppilas osaa kuvata lämpö- ja liikeilmiöitä omin sanoin ja joidenkin fysiikan keskeis- ten käsitteiden avulla.

T11

Oppilas osaa käyttää eri- laisia malleja lämpö- ja lii- keilmiöiden kuvaami- sessa ja selittämisessä.


Mallien käyttä- minen

Oppilas osaa koota mittatuloksia lämpö- ja liikeilmiöistä ja piir- tää niistä kuvaajia ja tulkita niitä. Oppilas tietää, että kuvaaja ei kerro kaikkea tutkitta- vasta ilmiöstä. Oppilas osaa tehdä päätelmiä

voimanuolista.

Oppilas osaa koota mittatu- loksia yksinkertaisista lämpö- ja liikeilmiöistä ja piirtää niistä kuvaajia. Oppi-

las tietää, että kappaleeseen kohdistuvaa voimaa voidaan mallintaa voimanuolella. Op- pilas osaa tehdä voimanuolia käyttäen.

T12

Oppilas osaa käyttää eri tietolähteitä sekä perus- telee erilaisia näkemyksi- ään fysiikalle ominaisella tavalla.


Argumentointi- taidot ja tieto- lähteiden käyt- täminen

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tieto- lähteistä ja valita joita- kin luotettavia tieto- lähteitä. Oppilas osaa

ilmaista ja perustella

Oppilas osaa ohjatusti hakea tietoa erilaisista tietoläh- teistä.

Oppilas osaa ilmaista joita- kin näkemyksiä fysiikan tie- toihin liittyen.

erilaisia näkemyksiä

käyttäen fysiikan käsit- teitä.


T13

Oppilas tuntee tapoja, joilla luonnontieteellinen tieto on kehittynyt sekä tietää tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.


Luonnontieteel- lisen tiedon luonteen hah- mottaminen

Oppilas osaa kuvata fysiikkaan liittyvien esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja ke- hittymistä. Oppilas osaa kuvata esimerk- kien avulla tieteellisiä

tapoja tuottaa tietoa.

Oppilas osaa antaa jonkun esimerkin luonnontieteelli- sen tiedon kehittymisestä. Oppilas tuntee joitakin tie- teellisiä tapoja tuottaa tie- toa.

T14

Oppilas pyrkii saavutta- maan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja varten.


Tiedollisten jatko-opintoval- miuksien saa- vuttaminen

Oppilas osaa käyttää voimia ja liikeilmiöitä kuvaavia keskeisiä kä- sitteitä, olioita, omi- naisuuksia, suureita, malleja ja lakeja kuva- tessaan arjen tilan-

teita.

Oppilas osaa käyttää joitakin voimaa ja liikeilmiöitä kuvaa- via keskeisiä käsitteitä, oli- oita, ominaisuuksia, suureita ja malleja kuvatessaan arjen tilanteita.

T15


15.4.7.5 Fysiikka, päättöarvioinnin kriteerit


Opetuksen ta- voite

Sisältöalueet

Opetuksen ta- voitteista joh- detut oppimi- sen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 5

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 7

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 8

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 9

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 kannustaa

S1–S6

Oppilas kokee


Ei käytetä arvo-
ja innostaa op-


fysiikan opiske-

sanan muodos-

pilasta fysiikan


lun mielek-

tamisen perus-

opiskeluun


kääksi.

teena. Oppi-
lasta ohjataan
pohtimaan ko-
kemuksiaan fy-
siikan opiske-
lusta osana
oman oppimi-
sensa arvioin-
tia.

T2 ohjata ja

S1–S6

Oppilas arvioi


Ei käytetä arvo-
kannustaa op-


omaa fysiikan

sanan muodos-

pilasta tunnis-


osaamistaan,

tamisen perus-

tamaan omaa


asettaa tavoit-

teena. Oppi-

fysiikan osaa-


teita omalle

lasta ohjataan

mistaan,pohtimaan


asettamaan ta- voitteita omalle työs- kentelylleen sekä työsken- telemään pit- käjänteisesti


työskentelyl- leen ja työs- kentelee pitkä- jänteisesti.


kokemuksiaan fysiikan opiske- lusta osana oman oppimi- sensa arvioin- tia.
T3 ohjata oppi- lasta ymmärtä- mään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elä- mässä, elinym- päristössä ja yhteiskunnassa

S1–S6

Oppilas ym- märtää fysiikan osaamisen merkitystä omassa elä- mässään, elinympäris- tössä ja yhteis- kunnassa.

Fysiikan merki- tyksen ymmär- täminen

Oppilas tunnis- taa joidenkin il- miöiden liitty- misen fysiik- kaan sekä fy- siikan osaami- sen merkityk- sen joissakin ammateissa.

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä arkisista ti- lanteista, joissa tarvitaan fy- siikan tietoja ja taitoja.


Oppilas osaa ni- metä ammat- teja, joissa tar- vitaan fysiikan osaamista.

Oppilas selittää esimerkkien avulla, millai- sista fysiikan tiedoista ja tai- doista on hyö- tyä omassa elinympäris- tössä.


Oppilas osaa antaa esimerk- kejä fysiikan osaamisen merkityksestä eri ammateissa ja jatko-opin- noissa.

Oppilas selittää esimerkkien avulla, millai- sista fysiikan tiedoista ja tai- doista on hyö- tyä omassa elä- mässä ja yhteis- kunnassa.


Oppilas osaa perustella fy- siikan osaami- sen merkitystä eri ammateissa sekä jatko- opinnoissa.


T4 ohjata oppi- lasta käyttä- mään fysiikan osaamistaan kestävän tule- vaisuuden ra- kentamisessa sekä arvioi- maan omia va- lintojaan ener- giavarojen kes- tävän käytön kannalta

S1–S6

Oppilas ym- märtää fysiikan merkityksen kestävän tule- vaisuuden ra- kentamisessa ja arvioi omia valintojaan energiavarojen kestävän käy- tön kannalta.

Kestävän kehi- tyksen tiedot ja taidot fysiikan kannalta

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä omista va- linnoistaan, joilla on merki- tystä energia- varojen kestä- vän käytön kan- nalta.

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä tilanteista, joissa fysiikkaa tarvitaan kestä- vän tulevaisuu- den rakentami- sessa.


Oppilas osaa ni- metä joitakin hyviä ratkaisuja energiavarojen kestävän käy- tön kannalta.

Oppilas osaa kuvata esi- merkkien avulla, miten fysiikkaa käyte- tään kestävän tulevaisuuden rakentami- sessa.


Oppilas osaa vertailla erilai- sia ratkaisuja energiavarojen kestävän käy- tön kannalta.

Oppilas perus- telee esimerk- kien avulla, mi- ten fysiikkaa käytetään kes- tävän tulevai- suuden raken- tamisessa.


Oppilas osaa selittää kestä- vän tulevaisuu- den rakentami- seen liittyviä syy-seuraus- suhteita ja pe- rustella erilaisia ratkaisuja ener- giavarojen kes- tävän käytön kannalta.

Tutkimisen taidot

T5 kannustaa oppilasta muo- dostamaan ky- symyksiä

S1–S6

Oppilas muo- dostaa tutki- muskysymyksiä

Kysymysten muodostami- nen sekä tutki- musten ja

Oppilas tunnis- taa ilmiöitä, joi- hin liittyen voi- daan kehittää

Oppilas muo- dostaa tarkas- teltavaan aihe- piiriin liittyviä

Oppilas muo- dostaa täs- mennettyjä ky- symyksiä

Oppilas muo- dostaa perus- teltuja kysy- myksiä


tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutki- musten ja muun toimin- nan lähtökoh- diksi


tarkasteltavista ilmiöstä.

muun toimin- nan suunnit- telu

tutkimuskysy- myksiä.

yksinkertaisia kysymyksiä, joita voidaan kehittää tutki- musten lähtö- kohdiksi.

tarkasteltavien ilmiöiden tutki- miseksi esi- merkiksi rajaa- malla muuttu- jia.

tarkasteltavista ilmiöistä tukeu- tumalla aikai- sempaan tie- toon ilmiöstä.


Oppilas ke- hittää kysymyk- siä tutkimusten tai muun toi- minnan lähtö- kohdiksi.

T6 ohjata oppi- lasta toteutta- maan kokeelli- sia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työsken- telemään tur- vallisesti ja joh- donmukaisesti

S1–S6

Oppilas toteut- taa kokeellisia tutkimuksia yh- teistyössä mui- den kanssa.


Oppilas työs- kentelee turval- lisesti ja joh- donmukaisesti.

Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen

Oppilas osallis- tuu kokeelli- seentyöskente- lyyn havainnoi- malla tutkimus- ten toteutta- mista työturval- lisuusnäkökoh- dat huomioon ottaen ja pys- tyy kertomaan havainnoistaan.

Oppilas osaa tehdä havain- toja ja mittauk- sia suunnitel- maa noudat- taen, tarvitta- essa ohjatusti.


Oppilas työs- kentelee tur- vallisesti mui- den kanssa.

Oppilas työs- kentelee tur- vallisesti sekä tekee havain- toja ja mit- tauksia ohjei- den tai suunni- telman mu- kaan.


Oppilas työs- kentelee yh- teistyössä mui- den kanssa.

Oppilas työs- kentelee turval- lisesti ja joh- donmukaisesti, tarvittaessa it- senäisesti, sekä tekee havain- toja ja mittauk- sia tarkoituk- senmukaisesti.


Oppilas osaa toteuttaa yh- teistyössä eri- laisia

tutkimuksia ja tukee muita ryhmän jäseniä tarvittaessa.

T7 ohjata oppi- laita käsittele- mään, tulkitse- maan ja esittä- mään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimuspro- sessia

S1–S6

Oppilas käsit- telee ja analy- soi tutkimus- tensa tuloksia sekä arvioi tut- kimusproses- sia.

Tutkimusten tulosten käsit- tely, esittämi- nen ja arviointi

Oppilas kuvai- lee tehtyä tut- kimusta ja sen tuloksia tukeu- tumalla tutki- muksessa ke- rättyyn tietoon tai tehtyihin havaintoihin.

Oppilas käsit- telee tutkimuk- sessa kerättyä tietoa, esittää tutkimusten tuloksia ohjei- den mukaisesti ja tekee yksin- kertaisia johto- päätöksiä.


Oppilas osaa antaa esimerk- kejä tulosten oikeellisuuteen ja luotettavuu- teen vaikutta- vista tekijöistä.

Oppilas käsit- telee ja esittää tutkimusten tuloksia sekä tekee johto- päätöksiä.


Oppilas osaa antaa esimerk- kejä tulosten oikeellisuuteen ja luotettavuu- teen sekä tut- kimusprosessin toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Oppilas käsit- telee, tulkitsee ja esittää tutki- musten tulok- sia fysiikalle ominaisella ta- valla sekä pe- rustelee teh- tyjä johtopää- töksiä tukeutu- malla tutki- muksissa saa- tuun aineis- toon.


Oppilas osaa arvioida sekä tuloksia että tutkimuspro- sessia.


T8 ohjata oppi- lasta ymmärtä- mään teknolo- gisten sovellus- ten toiminta- periaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ide- ointiin, suun- nitteluun, ke- hittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa

S1–S6

Oppilas ymmär- tää teknologis- ten sovellusten toimintaperi- aatteita ja mer- kitystä. Hän ke- hittää ja sovel- taa yksinkertai- sia teknologisia ratkaisuja yh- teistyössä mui- den kanssa.

Teknologinen osaaminen ja yhteistyö tek- nologisessa on- gelmanratkai- sussa

Oppilas tunnis- taa teknologis- ten sovellusten merkityksen omassa elä- mässään ja osaa nimetä niistä muuta- mia esimerk- kejä, joissa on sovellettu fy- siikkaa.

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä fysiikan so- veltamisesta teknologiassa ja kuvailla näi- den käyttöä.


Oppilas osallis- tuu teknologi- sen ongelman- ratkaisun ide- ointiin ja suun- nitteluun.

Oppilas osaa kuvata fysiik- kaa soveltavia teknologisia sovelluksia ja selittää niiden toimintaperi- aatteita.


Oppilas työs- kentelee yh- teistyössä mui- den kanssa yk- sinkertaisen fy- siikkaa sovelta- van teknologi- sen ratkaisun ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja soveltami- sessa.

Oppilas osaa kuvata fysiikkaa soveltavia tek- nologisia sovel- luksia, selittää niiden toimin- taperiaatteita ja perustella niiden merki- tystä yhteis- kunnalle.


Oppilas toimii teknologisen ratkaisun ide- oinnissa, suun- nittelussa, ke- hittämisessä ja soveltamisessa sekä itsenäi- sesti että ra- kentavasti yh- teistyössä mui- den kanssa.

T9 opastaa op- pilasta käyttä- mään tieto- ja

S1–S6

Oppilas käyttää tieto- ja

Tieto- ja vies- tintäteknolo- gian käyttö

Oppilas käyttää ohjatusti tieto- ja

Oppilas käyttää tieto- ja

Oppilas käyttää tieto- ja

Oppilas käyttää tieto- ja


viestintätekno- logiaa tiedon ja mittaustulos- ten hankkimi- seen, käsittele- miseen ja esit- tämiseen sekä tukea oppilaan oppimista ha- vainnollista- vien simulaati- oiden avulla


viestintätekno- logiaa sekä si- mulaatioita omassa oppi- misessaan.


viestintätekno- logiaa tiedon hankkimiseen.


Oppilas tutus- tuu johonkin oppimista tu- kevaan simu- laatioon.

viestintätekno- logiaa tiedon hankkimiseen ja esittämiseen ohjeiden mu- kaisesti.


Oppilas osaa tehdä havain- toja simulaati- osta.

viestintätekno- logisia välineitä tai sovelluksia tiedon ja mit- taustulosten hankkimiseen, käsittelemi- seen ja esittä- miseen.


Oppilas osaa tehdä havain- toja ja johto- päätöksiä si- mulaatiosta.

viestintätekno- logisia välineitä tai sovelluksia omatoimisesti tiedon ja mit- taustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen.


Oppilas osaa tehdä havain- toja ja johto- päätöksiä si- mulaatiosta.


Oppilas osaa tehdä yleistyk- siä simulaation avulla.

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

T10 ohjata op- pilasta käyttä- mään fysiikan käsitteitä täs- mällisesti sekä

S1–S6

Oppilas käyttää fysiikan käsit- teitä täsmälli- sesti sekä

Käsitteiden käyttö ja jäsen- tyminen

Oppilas selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen joita- kin fysiikan kä- sitteitä.

Oppilas selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen fy- siikan keskeisiä käsitteitä.

Oppilas selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen fy- siikan keskeisiä käsitteitä.

Oppilas selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen fy- siikan keskeisiä


jäsentämään omia käsitera- kenteitaan kohti luonnon- tieteellisten teorioiden mu- kaisia käsityk- siä


hyödyntää ajattelussaan luonnontie- teellisiä teori- oita.

Oppilas osaa yhdistää toi- siinsa ilmiön, siihen liittyvät ominaisuudet ja ominaisuuk- sia kuvaavat suureet.

käsitteitä täs- mällisesti.


Oppilas osaa yhdistää il- miöihin liittyvät ominaisuudet ja ominaisuuk- sia kuvaavat suureet käsite- rakenteeksi.

T11 ohjata op- pilasta käyttä- mään erilaisia malleja ilmiöi- den kuvaami- sessa ja selittä- misessä sekä ennusteiden tekemisessä

S1–S6

Oppilas käyttää erilaisia mal- leja ilmiöiden tarkastelussa.

Mallien käyttä- minen

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä il- miöiden kuvaa- misessa käyte- tyistä malleista.

Oppilas käyttää yksinkertaisia malleja ilmiöi- den kuvaami- seen ja ennus- teiden tekemi- seen.

Oppilas käyttää yksinkertaisia malleja ja tekee niiden pohjalta ennusteita sekä osaa selittää, miten malli on muodostettu mittaustulok- sista.


Oppilas osaa arvioida mallin suhdetta todel- lisuuteen.

Oppilas käyttää malleja ja tekee niiden pohjalta ennusteita sekä osaa muodos- taa mittaustu- loksista yksin- kertaisia mal- leja.


Oppilas osaa arvioida mallin suhdetta todel- lisuuteen sekä mallin

rajoituksia tai puutteita.

T12 ohjata op- pilasta käyttä- mään ja arvioi- maan kriitti- sesti eri tieto- lähteitä sekä il- maisemaan ja perustelemaan erilaisia näke- myksiä fy- siikalle ominai- sella tavalla

S1–S6

Oppilas käyttää ja arvioi kriitti- sesti eri tieto- lähteitä sekä il- maisee ja pe- rustelee erilai- sia näkemyksiä fysiikalle omi- naisella tavalla.

Argumentointi- taidot ja tieto- lähteiden käyt- täminen

Oppilas hakee tietoa erilai- sista tie- tolähteistä oh- jatusti.

Oppilas hakee tietoa erilai- sista tie- tolähteistä.


Oppilas osaa il- maista erilaisia näkökulmia ja harjoittelee pe- rustelemaan niitä fysiikalle ominaisella ta- valla.

Oppilas hakee tietoa erilai- sista tietoläh- teistä ja valit- see yleisesti luotettavina pi- dettyjä tieto- lähteitä.


Oppilas osaa il- maista ja pe- rustella erilaisia näkökulmia fy- siikalle ominai- sella tavalla.

Oppilas hakee tietoa erilai- sista tie- tolähteistä ja osaa pohtia tie- tolähteen luo- tettavuutta.


Oppilas osaa il- maista ja pe- rustella erilaisia näkökulmia fy- siikalle ominai- sella tavalla sekä vertailla keskenään risti- riitaisia näkö- kulmia.

T13 ohjata op- pilasta hah- mottamaan luonnontie- teellisen tie- don luonnetta

S1, S4

Oppilas hah- mottaa luon- nontieteellisen tiedon luon- netta ja kehit- tymistä sekä

Luonnontie- teellisen tie- don luonteen ja tiedon tuot- tamistavan

Oppilas tunnis- taa kokeellisuu- den fysiikan ta- pana tuottaa luonnontieteel- listä tietoa.

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä luonnon- tieteellisen tie- don kehittymi- sestä ja

Oppilas osaa kuvailla fysiik- kaan liittyvien esimerkkien avulla luonnon- tieteellisen

Oppilas osaa selittää perus- tellen fysiik- kaan liittyvien esimerkkien avulla


ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa


tieteellisiä ta- poja tuottaa tietoa.

hahmottami- nen


tieteellisistä ta- voista tuottaa tietoa.

tiedon luon- netta ja kehit- tymistä.


Oppilas osaa kuvailla tieteel- lisiä tapoja tuottaa tietoa.

luonnontieteel- lisen tiedon luonnetta ja ke- hittymistä.


Oppilas osaa selittää perus- tellen tieteelli- siä tapoja tuot- taa tietoa.

T14 ohjata op- pilasta saavut- tamaan riittä- vät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja varten vuoro- vaikutuksesta ja liikkeestä sekä sähköstä

S5, S6

Oppilas saavut- taa riittävät tiedolliset val- miudet jatko- opintoja varten vuorovaikutuk- sesta ja liik- keestä sekä sähköstä.

Tiedollisten jatko-opinto- valmiuksien saavuttaminen vuorovaikutuk- sesta ja liik- keestä sekä sähköstä

Oppilas tunnis- taa joitakin vuorovaikutuk- seen ja liikkee- seen sekä säh- köön liittyviä käsitteitä, ilmi- öitä ja suureita tutuissa tilan- teissa.

Oppilas osaa käyttää joitakin vuorovaikutuk- sen ja liikkeen sekä sähkön keskeisiä käsit- teitä, olioita, il- miöitä, ominai- suuksia, suu- reita, malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa.

Oppilas osaa käyttää vuoro- vaikutuksen ja liikkeen sekä sähkön keskei- siä käsitteitä, olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, mal- leja ja lakeja tu- tuissa tilan- teissa.

Oppilas osaa käyttää vuoro- vaikutuksen ja liikkeen sekä sähkön keskei- siä käsitteitä, olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, mal- leja ja lakeja tu- tuissa ja sovel- tavissa tilan- teissa.

T15 ohjata op- pilasta sovelta- maan fysiikan

S1–S6

Oppilas sovel- taa fysiikan tie- tojaan ja


Ei käytetä ar- vosanan muo- dostamisen

tietojaan ja tai- tojaan monia- laisissa oppi- miskokonai- suuksissa sekä tarjota mah- dollisuuksia tu- tustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilan- teissa, kuten luonnossa, elinkeinoelä- mässä, järjes- töissä tai tie- deyhteisöissä


taitojaan eri ti- lanteissa.


perusteena. Ar- vioitava osaa- minen sisältyy muiden tavoit- teiden osaami- sen kuvauksiin.