< Previous | Contents | Next >

Kemian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9


Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueet liittyvät toisiinsa siten, että luon- nontieteellinen tutkimus (S1) kytkeytyy muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.


S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle. Eri sisältöalueista ja oppi- laiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.


S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja tur- vallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. Tutkitaan olomuotojen muutoksia.


S3 Kemia yhteiskunnassa: Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Pää- paino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammat- teihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.


S4 Kemia maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.


S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne: Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.


S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset: Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan reaktionnopeutta ja poh- ditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esi- merkkien yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.


15.4.8.2 Kemian vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Kemia: sisällöt luokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Ei seudullista lisättävää.

Ei seudullista lisättävää.

Ei seudullista lisättävää.

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Ei seudullista lisättävää.

Ei seudullista lisättävää.

Oman elämän ja elinympäristön ilmi- öitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.

S3 Kemia yhteiskunnassa

S3 Kemia yhteiskunnassa

S3 Kemia yhteiskunnassa

Pääpaino on kestävässä luonnonva- rojen käytössä, ja tuotteiden elinkaa- riajattelu on yhtenä tarkasteluta- pana. Tutustutaan erilaisiin koulutus- polkuihin ja ammatteihin, joissa tar- vitaan kemian osaamista.

Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja tek- nologian näkökulmista.

Ei seudullista lisättävää.

S4 Kemia maailmankuvan rakenta- jana

S4 Kemia maailmankuvan raken- tajana

S4 Kemia maailmankuvan rakenta- jana

Ei seudullista lisättävää.

Ei seudullista lisättävää.

Ei seudullista lisättävää.


S5 Aineiden ominaisuudet ja ra- kenne

S5 Aineiden ominaisuudet ja ra- kenne

S5 Aineiden ominaisuudet ja ra- kenne

Pääpaino on tutkia seosten ja puh- taiden aineiden ominaisuuksia sekä tutustua alkuaineiden ominaisuuk- sien pohjalta aineen koostumiseen atomeista.

Alkuaineiden ominaisuuksien poh- jalta tutustutaan aineen koostumi- seen atomeista, atomin rakentee- seen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden rakentumisen hah- mottamisessa.

Malleja ja simulaatioita käytetään yh- disteiden rakentumisen hahmottami- sessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdis- teisiin ja ravintoaineisiin. Perehdy- tään johonkin orgaaniseen yhdiste- ryhmään.

S6 Aineiden ominaisuudet ja muu- tokset

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

S6 Aineiden ominaisuudet ja muu- tokset

Painotetaan reaktionopeuden ha- vainnointia ja siihen vaikuttavien te- kijöiden pohtimista. Lisäksi painote- taan kemian merkkikielen tulkitse- mista.

Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reak- tioissa. Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esi- merkkien yhteydessä. Käytetään kemian merkkikieltä ja harjoitel- laan yksinkertaisten reaktioyhtä- löiden tulkitsemista.

Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle. Käytetään kemian merkkikieltä. Tuotetaan ja tulkitaan yksinkertaisia reaktioyhtä- löitä.