< Previous | Contents | Next >

15.4.8.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 8, Ylöjärvi


Kemian arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi arvosanaa kahdeksan ja arvosana kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö-

alueet

Arvioinnin koh-

teet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan

osaaminen

Arvosanan kuusi osaami-

nen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas kiinnostuu ke- mian opiskelusta.

S1-S6


Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppi- lasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana it-

searviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppi- lasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana it-

searviointia.

T2

Oppilas tunnistaa omaa osaamistaan. Oppilas asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkä- jänteisesti.

S1-S6

Tavoitteellinen työskentely ja op- pimaan oppimi- sen taidot

Oppilas osaa kuvata omaa osaamistaan moni- puolisesti opettajan anta- man palautteen, vertais- palautteen ja itsearvioin- nin perusteella. Oppilas työskentelee huolellisesti ohjeiden mukaisesti. Op- pilas asettaa työskente- lylleen tavoitteet ja osaa työskennellä niiden saa- vuttamiseksi.

Oppilas osaa antaa esi- merkkejä omasta osaami- sestaan opettajan anta- man palautteen, vertais- palautteen ja itsearvioin- nin perusteella. Ohjeiden mukaisesti työskennelles- sään oppilas tarvitsee merkittävissä määrin oh- jausta. Oppilas osaa esi- merkkien avulla kertoa työskentelynsä tavoit- teista ja niistä työta-

voista, joilla tavoitteisiin päästään.

T3

Oppilas ymmärtää

S1-S6

Kemian merkityk-

sen arvioiminen

Oppilas osaa kuvata esi-

merkkien avulla, miten

Oppilas osaa antaa esi-

merkkejä arkisista


alkuaineiden ja niistä muodostuvien yhdistei- den ominaisuuksien merkitystä omassa elä- mässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.kemian tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa tilan- teissa. Oppilas tietää, että osa suoloista on ve- siliukoisia. Oppilas osaa kuvata kemian osaamisen merkitystä eri amma-

teissa.

tilanteista, joissa tarvi- taan kemian tietoja ja tai- toja. Oppilas osaa nimetä ammatteja, joissa tarvi- taan kemian osaamista.

T4

Oppilas oppii arvioi- maan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta.

S1-S6

Kestävän kehityk- sen tiedot ja tai- dot kemian kan- nalta

Oppilas osaa kuvata eri- laisten valintojen merki- tystä energiavarojen kes- tävän käytön kannalta.

Oppilas osaa kuvata joi- denkin tuotteiden lajitte- lua ja sitä, miten se sääs- tää luontoa.

Oppilas osaa kuvata, mi- ten kodin sähkölaittei- den, kuten matkapuheli- men tai kannettavan tie- tokoneen, käyttöenergia voidaan tuottaa kemialli- sesti. Oppilas osaa käyt- tää sopivan määrän ai- neita oppilastöissä ja osaa hävittää oppilastöi- den jätteet ohjeiden mu- kaisesti.

Oppilas osaa esimerkein vertailla arkipäivän valin- toja energiavarojen kestä- vän käytön kannalta. Op- pilas osaa antaa esimerk- kejä metallien kierrätyk- sestä ja siitä, kuinka me- tallituotteen käyttöikää voidaan kasvattaa suojaa- malla niitä korroosiolta.

Oppilas osaa antaa esi- merkkejä erilaisista kodin sähkölaitteista, kuten matkapuhelin tai kannet- tava tietokone, joiden käyttöenergia voidaan tuottaa kemiallisesti. Op- pilas osaa käyttää sopivan määrän aineita oppilas- töissä ja osaa hävittää op-

pilastöiden jätteet ohjei- den mukaisesti.

Tutkimisen taidot

T5

Oppilas muodostaa ky- symyksiä tarkastelta- vista ilmiöistä sekä

S1-S6

Kysymysten muo- dostaminen sekä tutkimusten ja

Oppilas osaa esittää mo- nipuolisia kysymyksiä tut- kittavasta ilmiöstä ja ja-

lostaa niitä

Oppilas osaa muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä.


kehittää kysymyksiä edelleen tutkimuksiin liittyen.


muun toiminnan suunnittelu

jatkotutkimuksiin liittyen. Oppilas osaa esittää jat- kokysymyksiä tutkinnan kohteeksi rajaamalla

muuttujia.


T6

Oppilas toteuttaa ko- keellisia tutkimuksia yh- teistyössä muiden kanssa sekä työskente- lee turvallisesti ja joh- donmukaisesti.

S1-S6

Kokeellisen tutki- muksen toteutta- minen

Osallistuessaan suljettu- jen ja avoimien tutkimus- ten tekemiseen ryhmässä oppilas työskentelee tur- vallisesti osana ryhmää ja hallitsee perustyötaidot. Oppilas osaa tehdä ohjei- den mukaisia havaintoja töistä, merkitä keskeiset havainnot ylös ja tehdä työstä selkeät muistiinpa-

not.

Osallistuessaan suljettu- jen ja avoimien tutkimus- ten tekemiseen ryhmässä oppilas työskentelee tur- vallisesti osana ryhmää ja noudattaa ohjeita. Oppi- las osaa merkitä tutki- mustuloksia ylös.

T7

Oppilas käsittelee, tul- kitsee ja esittää omien tutkimustensa tuloksia

sekä arvioi niiden luo- tettavuutta.

S1-S6

Tutkimusten tu- losten käsittely, esittäminen ja ar- viointi

Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutki- mustuloksia. Oppilas osaa arvioida tulosten oi- keellisuutta ja luetetta-

vuutta.

Oppilas osaa käsitellä, tul- kita ja esittää tutkimustu- loksia ohjeiden mukai- sesti. Oppilas osaa pohtia tulosten oikeellisuutta ja

luetettavuutta.

T8

Oppilas ymmärtää ainei- den ja niistä muodostu- vien yhdisteiden tekno- logisten sovellusten toi- mintaperiaatteita ja merkitystä esimerkiksi energiantuotannossa.

S1-S6

Teknologinen osaaminen ja yh- teistyö teknologi- sessa ongelman- ratkaisussa

Oppilas osaa kuvata joi- denkin aineiden ja niistä muodostuvien yhdistei- den teknologisten sovel- lusten toimintaperiaat- teita ja merkitystä esi- merkiksi energiantuotan- nossa.

Oppilas osaa antaa esi- merkkejä aineiden ja niistä muodostuvien yh- disteiden teknologisten sovellusten toimintaperi- aatteista ja merkitystä esimerkiksi energiantuo- tannossa. Oppilas osaa antaa esimerkkejä kodin sähkölaitteista, kuten matkapuhelin tai kannet-

tava tietokone, joiden


käyttöenergia voidaan

tuottaa kemiallisesti.

T9

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankki- miseen ja esittämiseen. Oppilas laajentaa oppi- mistaan käyttämällä ha- vainnollistavia simulaa- tioita ja animaatioita.

S1-S6

Tieto- ja viestintä- teknologian käyttö

Oppilas hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan väli- neitä ja sovelluksia tutki- musten eri vaiheissa. Op- pilas osaa tehdä simulaa- tioilla ja videoanimaati- oilla tarkasteltavasta ilmi- östä havaintoja sekä osaa jalostaa havaintojansa päätelmiksi. Oppilas osaa kerätä tarkoituksenmu- kaista tietoa simulaati- oista ja videoanimaati- oista. Oppilas osaa käyt- tää tieto- ja viestintätek- nologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämi-

seen.

Oppilas hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan väli- neitä ja sovelluksia tutki- musten eri vaiheissa. Op- pilas osaa tehdä simulaa- tioilla ja videoanimaati- oilla tarkasteltavasta ilmi- östä havaintoja. Oppilas käyttää tieto- ja viestintä- teknologiaa mittaustulos- ten hankkimiseen ja esit- tämiseen.

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen

T10

Oppilas käyttää kemian merkkikieltä täsmälli- sesti sekä jäsentää omia käsiterakenteitaan tul- kitsemalla yksinkertaisia reaktioyhtälöitä.

S1-S6

Käsitteiden käyttö ja jäsentyminen

Oppilas osaa käyttää ke- mian merkkikieltä ja kä- sitteitä täsmällisesti selit- täessään kemian ilmiöitä.

Oppilas osaa käyttää joi- takin keskeisiä kemian kä- sitteitä kuvaillessaan ke- mian ilmiöitä. Oppilas tuntee jossain määrin ke- mian merkkikieltä.

T11

Oppilas käyttää jaksol- lista järjestelmää alkuai- neiden ominaisuuksien kuvaamisessa ja selittä- misessä.

S1-S6

Mallien käyttämi- nen

Oppilas osaa hyödyntää jaksollista järjestelmää monipuolisesti selittäes- sään eri alkuaineiden ke- miallisia ominaisuuksia. Oppilas osaa kuvata alku-

aineen atomin

Oppilas osaa antaa esi- merkkejä siitä miten jak- sollista järjestelmää käy- tetään alkuaineiden omi- naisuuksien kuvaamiseen ja selittämiseen. Oppilas

osaa selittää atomimallin

elektronirakenteen elektronikuorimallia käyt- täen.

avulla atomin rakenteen ja sen, että atomilla on positiivisesti varautunut ydin, jonka ympärille ne- gatiiviset elektronit sijoit- tuvat säännönmukaisesti

kuorille.

T12

Oppilas käyttää eri tie- tolähteitä sekä peruste- lee erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella ta- valla.

S1-S6

Argumentointitai- dot ja tietolähtei- den käyttäminen

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä. Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia näke- myksiä kemialle ominai- sella tavalla

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä. Oppilas osaa ilmaista eri- laisia näkemyksiä ja har- joittelee perustelemaan niitä kemialle ominaisella tavalla. Oppilas osaa an- taa esimerkkejä siitä, miksi esimerkiksi kodin kasvimaan kalkitseminen on perusteltua kasvatet- tavien kasvien kasvun

kannalta.

T13

Oppilas hahmottaa luonnontieteellisen tie- don luonnetta sekä tie- teellisiä tapoja tuottaa tietoa.

S1, S4

Luonnontieteelli- sen tiedon luon- teen hahmotta- minen

Oppilas osaa kuvata ke- miaan liittyvien esimerk- kien avulla luonnontie- teellisen tiedon luon- netta. Oppilas osaa ku- vata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa. Oppilas osaa kir- joittaa joitakin yksinker- taisia reaktioyhtälöitä, kuten aineen palamisen

reaktioyhtälön.

Oppilas osaa antaa esi- merkkejä luonnontieteel- lisen tiedon luonteesta. Oppilas osaa antaa esi- merkkejä tieteellisistä ta- voista tuottaa tietoa. Op- pilas tietää, että kemiassa reaktioyhtälön tarkoitus on kuvata ja antaa tietoa siitä, miten reaktioon osallistuvat aineet reagoi-

vat keskenään.


T14

Oppilas saavuttaa riittä- vät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja varten ja ymmärtää perusperiaat- teita aineen ominai- suuksista, rakenteesta ja aineiden muuttumi- sesta kemiallisessa reak- tiossa.

S5, S6

Tiedollisten jatko- opintovalmiuk- sien saavuttami- nen

Oppilas osa monipuoli- sesti käyttää aineen omi- naisuuksien, rakenteiden, ja aineiden muutoksien keskeisiä käsitteitä, ilmi- öitä ja malleja tutuissa ti- lanteissa. Oppilas osaa selittää jaksollisen järjes- telmän avulla, millaisia ominaisuuksia ja millai- nen rakenne kullakin al- kuaineella on ja miten tämä vaikuttaa siihen, miten kyseinen alkuaine reagoi kemiallisesti. Op- pilas ymmärtää, että ke- miallisen reaktion lähtö- aineet rakentuvat sa- moista määristä alkuai- neatomeja kuin reak- tiotuotteet ja että tietyn alkuaineen atomien luku- määrä on sama niin läh- töaineissa kuin reak- tiotuotteissa.

Oppilas ymmärtää, että kemiallisessa reaktiossa aukeaa ja syntyy uusia atomien välisiä sidoksia.

Oppilas osa käyttää joita- kin aineen ominaisuuk- sien, rakenteiden, ja ai- neiden muutoksien kes- keisiä käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa tilan- teissa. Oppilas osaa ker- toa, että kemiallisen reak- tion lähtöaineet rakentu- vat samoista alkuaineista kuin reaktiotuotteet.

T15


15.4.8.5 Kemia, päättöarvioinnin kriteerit


Opetuksen ta- voite

Sisältöalueet

Opetuksen ta- voitteista joh- detut oppimi- sen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 5

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 7

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 8

Osaamisen ku- vaus arvosa- nalle 9

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 kannustaa

S1–S6

Oppilas kokee


Ei käytetä arvo-
ja innostaa op-


kemian opiske-

sanan muodos-

pilasta kemian


lun mielek-

tamisen perus-

opiskeluun


kääksi.

teena. Oppi-
lasta ohjataan
pohtimaan ko-
kemuksiaan ke-
mian opiske-
lusta osana
oman oppimi-
sensa arvioin-
tia.

T2 ohjata ja

S1–S6

Oppilas arvioi


Ei käytetä arvo-
kannustaa op-


omaa kemian

sanan muodos-

pilasta tunnis-


osaamistaan,

tamisen perus-

tamaan omaa


asettaa tavoit-

teena. Oppi-

kemian osaa-


teita omalle

lasta ohjataan

mistaan,pohtimaan


asettamaan ta- voitteita omalle työs- kentelylleen sekä työsken- telemään pit- käjänteisesti


työskentelyl- leen sekä työs- kentelee pitkä- jänteisesti.


kokemuksiaan kemian opiske- lusta osana oman oppimi- sensa arvioin- tia.
T3 ohjata oppi- lasta ymmärtä- mään kemian osaamisen merkitystä omassa elä- mässä, elinym- päristössä ja yhteiskunnassa

S1–S6

Oppilas ym- märtää kemian osaamisen merkitystä omassa elä- mässä, elinym- päristössä ja yhteiskun- nassa.

Kemian merki- tyksen ymmär- täminen

Oppilas tunnis- taa joidenkin il- miöiden liitty- misen kemiaan sekä kemian osaamisen merkityksen joissakin am- mateissa.

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä arkisista ti- lanteista, joissa tarvitaan ke- mian tietoja ja taitoja.


Oppilas osaa ni- metä ammat- teja, joissa tar- vitaan kemian osaamista.

Oppilas selittää esimerkkien avulla, millai- sista kemian tiedoista ja tai- doista on hyö- tyä omassa elinympäris- tössä.


Oppilas osaa antaa esimerk- kejä kemian osaamisen merkityksestä eri ammateissa ja jatko-opin- noissa.

Oppilas selittää esimerkkien avulla, millai- sista kemian tiedoista ja tai- doista on hyö- tyä omassa elä- mässä ja yhteis- kunnassa.


Oppilas osaa perustella ke- mian osaami- sen merkitystä eri ammateissa sekä jatko- opinnoissa.


T4 ohjata oppi- lasta käyttä- mään kemian osaamistaan kestävän tule- vaisuuden ra- kentamisessa sekä arvioi- maan omia va- lintojaan luon- nonvarojen kestävän käy- tön ja tuotteen elinkaaren kan- nalta

S1–S6

Oppilas ym- märtää kemian merkityksen kestävän tule- vaisuuden ra- kentamisessa sekä arvioi omia valinto- jaan luonnon- varojen kestä- vän käytön ja tuotteen elin- kaaren kan- nalta.

Kestävän kehi- tyksen tiedot ja taidot kemian kannalta

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä omista va- linnoistaan, joilla on merki- tystä luonnon- varojen kestä- vän käytön ja tuotteen elin- kaaren kan- nalta.

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä tilanteista, joissa kemiaa tarvitaan kestävän tule- vaisuuden ra- kentamisessa.


Oppilas osaa ni- metä joitakin hyviä ratkaisuja luonnonvaro- jen kestävän käytön ja tuot- teen elinkaaren kannalta.

Oppilas osaa kuvata esi- merkkien avulla, miten kemiaa käyte- tään kestävän tulevaisuuden rakentami- sessa.


Oppilas osaa vertailla erilai- sia ratkaisuja luonnonvaro- jen kestävän käytön ja tuot- teen elinkaa- ren kannalta.

Oppilas perus- telee esimerk- kien avulla, mi- ten kemiaa käy- tetään kestä- vän tulevaisuu- den rakentami- sessa.


Oppilas osaa selittää kestä- vän tulevaisuu- den rakentami- seen liittyviä syy-seuraus- suhteita ja pe- rustella erilaisia ratkaisuja luon- nonvarojen kestävän käytön ja tuot- teen elinkaaren kannalta.


Tutkimisen taidot

T5 kannustaa oppilasta muo- dostamaan ky- symyksiä tar- kasteltavista il- miöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutki- musten ja muun toimin- nan lähtökoh- diksi

S1–S6

Oppilas muo- dostaa tutki- muskysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä.

Kysymysten muodostami- nen sekä tutki- musten ja muun toimin- nan suunnit- telu

Oppilas tunnis- taa ilmiöitä, joita voidaan ottaa tutkimus- ten lähtökoh- diksi.

Oppilas muo- dostaa tarkas- teltavaan aihe- piiriin liittyviä yksinkertaisia kysymyksiä, joita voidaan kehittää tutki- musten lähtö- kohdiksi.

Oppilas muo- dostaa täs- mennettyjä ky- symyksiä tar- kasteltavien il- miöiden tutki- miseksi esi- merkiksi rajaa- malla muuttu- jia.

Oppilas muo- dostaa perus- teltuja kysy- myksiä tarkas- teltavista il- miöistä tukeu- tumalla aikai- sempaan tie- toon ilmiöstä.


Oppilas ke- hittää kysymyk- siä tutkimusten tai muun toi- minnan lähtö- kohdiksi.

T6 ohjata oppi- lasta toteutta- maan kokeelli- sia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työsken- telemään

S1–S6

Oppilas toteut- taa kokeellisia tutkimuksia yh- teistyössä mui- den kanssa.


Oppilas työs- kentelee

Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen

Oppilas osallis- tuu kokeelli- seen työsken- telyyn havain- noimalla tutki- musten toteut- tamista työtur- vallisuusnäkö- kohdat

Oppilas osaa tehdä havain- toja ja mittauk- sia suunnitel- maa noudat- taen, tarvitta- essa ohjatusti.

Oppilas työs- kentelee tur- vallisesti sekä tekee havain- toja ja mit- tauksia ohjei- den tai suunni- telman mu- kaan.

Oppilas työs- kentelee turval- lisesti ja joh- donmukaisesti, tarvittaessa it- senäisesti, sekä tekee havain- toja ja


johdonmukai- sesti ja turvalli- sesti


turvallisesti ja johdonmukai- sesti.


huomioon ot- taen ja pystyy kertomaan ha- vainnoistaan.

Oppilas työs- kentelee tur- vallisesti mui- den kanssa.


Oppilas työs- kentelee yh- teistyössä mui- den kanssa.

mittauksia tar- koituksenmu- kaisesti.


Oppilas osaa toteuttaa yh- teistyössä eri- laisia tutkimuk- sia ja tukee muita ryhmän jäseniä tarvitta- essa.

T7 ohjata oppi- laita käsittele- mään, tulkitse- maan ja esittä- mään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimuspro- sessia

S1–S6

Oppilas käsit- telee ja analy- soi tutkimus- tensa tuloksia sekä arvioi tut- kimusproses- sia.

Tutkimusten tulosten käsit- tely, esittämi- nen ja arviointi

Oppilas kuvai- lee tehtyä tut- kimusta ja sen tuloksia tukeu- tumalla tutki- muksessa ke- rättyyn tietoon tai tehtyihin havaintoihin.

Oppilas käsit- telee tutkimuk- sessa kerättyä tietoa ja esit- tää tutkimus- ten tuloksia ohjeiden mu- kaisesti sekä tekee yksinker- taisia johto- päätöksiä.


Oppilas osaa antaa esimerk- kejä tulosten

Oppilas käsit- telee ja esittää tutkimusten tuloksia sekä tekee johto- päätöksiä.


Oppilas osaa antaa esimerk- kejä tulosten oikeellisuuteen ja luotettavuu- teen sekä tut- kimusprosessin toimivuuteen

Oppilas käsit- telee, tulkitsee ja esittää tutki- musten tulok- sia kemialle ominaisella ta- valla sekä pe- rustelee teh- tyjä johtopää- töksiä tukeutu- malla tutki- muksissa saa- tuun aineis- toon.oikeellisuuteen ja luotettavuu- teen vaikutta- vista tekijöistä.

vaikuttavista tekijöistä.

Oppilas osaa arvioida sekä tuloksia että tutkimuspro- sessia.

T8 ohjata oppi- lasta hahmot- tamaan ke- mian sovelta- mista teknolo- giassa sekä osallistumaan kemiaa sovel- tavien ratkai- sujen ideoin- tiin, suunnitte- luun, kehittä- miseen ja so- veltamiseen yhteistyössä muiden kanssa

S1–S6

Oppilas ym- märtää kemian soveltamista teknologiassa.


Oppilas kehit- tää ja soveltaa yksinkertaisia teknologisia ratkaisuja yh- teistyössä mui- den kanssa.

Teknologinen osaaminen ja yhteistyö tek- nologisessa on- gelmanratkai- sussa

Oppilas tunnis- taa teknologis- ten sovellusten merkityksen omassa elä- mässään ja osaa nimetä niistä muuta- mia esimerk- kejä, joissa on sovellettu ke- miaa.

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä kemian so- veltamisesta teknologiassa ja kuvailla nii- den käyttöä.


Oppilas osallis- tuu kemiaa so- veltavan ongel- manratkaisun ideointiin ja suunnitteluun.

Oppilas osaa kuvata kemiaa soveltavia tek- nologisia sovel- luksia ja selit- tää niiden toi- mintaperiaat- teita.


Oppilas työs- kentelee yh- teistyössä mui- den kanssa yk- sinkertaisen ke- miaa sovelta- van ratkaisun ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja soveltami- sessa.

Oppilas osaa kuvata kemiaa soveltavia tek- nologisia sovel- luksia, selittää niiden toimin- taperiaatteita sekä perustella niiden merki- tystä yhteis- kunnalle.


Oppilas toimii kemiaa sovelta- van ratkaisun ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja soveltami- sessa sekä itse- näisesti että ra- kentavasti

yhteistyössä muiden kanssa.

T9 ohjata oppi- lasta käyttä- mään tieto- ja viestintätekno- logiaa tiedon ja tutkimustulos- ten hankkimi- seen, käsittele- miseen ja esit- tämiseen sekä tukea oppilaan oppimista ha- vainnollista- vien simulaati- oiden avulla

S1–S6

Oppilas käyttää tieto- ja vies- tintäteknolo- giaa sekä simu- laatioita omassa oppi- misessaan.

Tieto- ja vies- tintäteknolo- gian käyttö

Oppilas käyttää ohjatusti tieto- ja viestintätek- nologiaa tie- don hankkimi- seen.


Oppilas tutus- tuu johonkin oppimista tu- kevaan simu- laatioon.

Oppilas käyttää tieto- ja vies- tintäteknolo- giaa tiedon hankkimiseen ja esittämiseen ohjeiden mu- kaisesti.


Oppilas osaa tehdä havain- toja simulaati- osta.

Oppilas käyt- tää tieto- ja viestintätekno- logisia väli- neitä tai sovel- luksia tiedon ja tutkimustulos- ten hankkimi- seen, käsittele- miseen ja esit- tämiseen.


Oppilas osaa tehdä havain- toja ja johto- päätöksiä si- mulaatiosta.

Oppilas käyttää tieto- ja vies- tintäteknologi- sia välineitä tai sovelluksia omatoimisesti tiedon ja tutki- mustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen.


Oppilas osaa tehdä havain- toja ja johto- päätöksiä simu- laatiosta.


Oppilas osaa tehdä yleistyk- siä simulaation avulla.


Kemian tiedot ja niiden käyttäminen

T10 ohjata op- pilasta käyttä- mään kemian käsitteitä täs- mällisesti sekä jäsentämään omia käsitera- kenteitaan kohti luonnon- tieteellisten teorioiden mu- kaisia käsityk- siä

S1–S6

Oppilas käyttää kemian käsit- teitä täsmälli- sesti ja hyö- dyntää ajatte- lussaan luon- nontieteellisiä teorioita.

Käsitteiden käyttö ja jäsen- tyminen

Oppilas selittää kemian ilmiöitä käyttäen joita- kin kemian kä- sitteitä.

Oppilas selittää kemian ilmiöitä käyttäen ke- mian keskeisiä käsitteitä.

Oppilas selittää kemian ilmiöitä käyttäen ke- mian keskeisiä käsitteitä.


Oppilas osaa yhdistää toi- siinsa ilmiön, siihen liittyvät ominaisuudet ja käsitteet.

Oppilas selittää kemian ilmiöitä käyttäen ke- mian keskeisiä käsitteitä täs- mällisesti.


Oppilas osaa yhdistää ilmiöi- hin liittyvät ominaisuudet ja käsitteet kä- siterakenteeksi.

T11 ohjata op- pilasta käyttä- mään erilaisia malleja kuvaa- maan ja selittä- mään aineen rakennetta ja kemiallisia ilmi- öitä

S1–S6

Oppilas käyttää erilaisia mal- leja aineen ra- kenteen ja ke- miallisten ilmi- öiden tarkaste- lussa.

Mallien käyttä- minen

Oppilas tunnis- taa, että mal- leja käytetään aineen raken- teen kuvaami- sessa.

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä, joissa ai- neen raken- netta ja kemial- lisia ilmiöitä ku- vataan mal- leilla.

Oppilas osaa kuvata aineen rakennetta ja kemiallisia ilmi- öitä erilaisilla malleilla.


Oppilas osaa arvioida mallin suhdetta todel- lisuuteen.

Oppilas osaa kuvata ja se- littää aineen ra- kennetta ja ke- miallisia il- miöitä käyttämällä eri- laisia malleja.


Oppilas osaa arvioida mallin suhdetta

todellisuuteen sekä mallin ra- joituksia tai puutteita.

T12 ohjata op- pilasta käyttä- mään ja arvioi- maan kriitti- sesti eri tieto- lähteitä sekä il- maisemaan ja perustelemaan erilaisia näke- myksiä kemi- alle ominaisella tavalla

S1–S6

Oppilas käyttää ja arvioi kriitti- sesti eri tieto- lähteitä sekä il- maisee ja pe- rustelee erilai- sia näkemyksiä kemialle omi- naisella tavalla.

Argumentointi- taidot ja tieto- lähteiden käyt- täminen

Oppilas hakee tietoa erilai- sista tie- tolähteistä oh- jatusti.


Oppilas tunnis- taa kemialle ominaisella ta- valla perustel- tuja näkemyk- siä.

Oppilas hakee tietoa erilai- sista tie- tolähteistä.


Oppilas osaa il- maista erilaisia näkökulmia ja harjoittelee pe- rustelemaan niitä kemialle ominaisella ta- valla.

Oppilas hakee tietoa erilai- sista tietoläh- teistä ja valit- see yleisesti luotettavina pi- dettyjä tieto- lähteitä.


Oppilas osaa il- maista ja pe- rustella erilaisia näkökulmia ke- mialle ominai- sella tavalla.

Oppilas hakee tietoa erilai- sista tie- tolähteistä ja osaa pohtia tie- tolähteen luo- tettavuutta.


Oppilas osaa il- maista ja pe- rustella erilaisia näkökulmia ke- mialle ominai- sella tavalla sekä vertailla keskenään risti- riitaisia näkö- kulmia.

T13 ohjata op- pilasta hah- mottamaan

S1, S4

Oppilas hah- mottaa luon- nontieteellisen tiedon

Luonnontie- teellisen tie- don luonteen ja tiedon

Oppilas tunnis- taa kokeellisuu- den kemian ta- pana tuottaa

Oppilas osaa antaa esimerk- kejä luonnon- tieteellisen

Oppilas osaa kuvailla kemi- aan liittyvien esimerkkien

Oppilas osaa selittää perus- tellen kemiaan liittyvien


luonnontie- teellisen tie- don luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa


luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

tuottamistavan hahmottami- nen

luonnontieteel- listä tietoa.

tiedon kehitty- misestä ja tie- teellisistä ta- voista tuottaa tietoa.

avulla luon- nontieteellisen tiedon luon- netta ja kehit- tymistä.


Oppilas osaa kuvailla tieteel- lisiä tapoja tuottaa tietoa.

esimerkkien avulla luonnon- tieteellisen tie- don luonnetta ja kehittymistä.


Oppilas osaa selittää perus- tellen tieteelli- siä tapoja tuot- taa tietoa.

T14 ohjata op- pilasta ymmär- tämään perus- periaatteita ai- neen ominai- suuksista, ra- kenteesta ja ai- neiden muu- toksista

S5, S6

Oppilas ym- märtää perus- periaatteita ai- neen ominai- suuksista, ra- kenteesta ja ai- neiden muu- toksista.

Tiedollisten jatko-opinto- valmiuksien saavuttaminen aineen ominai- suuksista, ra- kenteesta ja ai- neiden muu- toksista

Oppilas tunnis- taa joitakin ai- neen ominai- suuksiin, raken- teeseen ja ai- neiden muu- toksiin liittyviä käsitteitä ja il- miöitä tutuissa tilanteissa.

Oppilas osaa käyttää joitakin aineen ominai- suuksien, ra- kenteiden ja ai- neiden muutos- ten keskeisiä käsitteitä, ilmi- öitä ja malleja tutuissa tilan- teissa.

Oppilas osaa käyttää aineen ominaisuuk- sien, rakentei- den ja ainei- den muutos- ten keskeisiä käsitteitä, ilmi- öitä ja malleja tutuissa tilan- teissa.

Oppilas osaa käyttää aineen ominaisuuk- sien, rakentei- den ja aineiden muutosten kes- keisiä käsit- teitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa ja soveltavissa tilanteissa.

T15 ohjata op- pilasta sovelta- maan kemian tietojaan ja

S1–S6

Oppilas sovel- taa kemian tie- tojaan ja


Ei käytetä ar- vosanan muo- dostamisen pe- rusteena.

taitojaan mo- nialaisissa op- pimiskokonai- suuksissa sekä tarjota mah- dollisuuksia tu- tustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilan- teissa, kuten luonnossa, elinkeinoelä- mässä, järjes- töissä tai tie- deyhteisöissä


taitojaan eri ti- lanteissa.


Arvioitava osaaminen si- sältyy muiden tavoitteiden osaamisen ku- vauksiin.