< Previous | Contents | Next >

Terveystiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin

liittyvät sisäl- töalueet

Laaja-alai-

nen osaa- minen

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitysT1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, ter-

S1-S3

L1, L2, L3,

veyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimava-


L7

ralähtöisestiT2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaiku-

S1

L2, L3, L4,

tustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa


L7

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja

S1

L1, L3,

asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja


L4,L6


tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja opis-

keluaan tukevia tekijöitäT4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten

välisissä vuorovaikutustilanteissa

S1, S3

L1, L2, L3, L4, L6, L7

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisyT5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykki-

S1-S3

L1, L2, L3,

sestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaaranta-


L4

vista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksiakäyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisestiT6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tie-

S2, S3

L2, L3, L5,

don hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoi-


L6, L7

tuksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissätilanteissaT7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja

S1, S2

L2, L3, L4,

turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden peruste-


L7

luja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannaltamerkityksellisiä voimavarojaT8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti ter-

veyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja nor- meja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä

S1-S3

L1-L7

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuriT9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin

S3

L2, L4, L5,

ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoin-

nille


L7

T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työky-

vylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asian- mukaista käyttöä

S1, S2

L1, L3, L6

T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan

S1-S3

L1, L2, L3,

elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskä-

sityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä muodostamaan


L7

kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista
T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sai- rauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa

omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä

S3

L1-L7


15.4.9.1 Terveystiedon vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7–9, Ylöjärvi


Terveystieto: tavoitteet luokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

T1

Oppilas ymmärtää terveyden koostu- van fyysisestä, psyykkisestä ja sosi- aalisesta osa-alueesta sekä käsittää, että terveydessä keskeisintä on ter- veyden edistäminen, arjen voimava- rojen ylläpitäminen sekä terveys- osaamisen (tiedot, taidot, itsetunte- mus, kriittinen ajattelu ja eettinen vastuullisuus) kehittäminen.

Oppilas ymmärtää koetun ja mitatun terveyden käsitteet.

Oppilas tietää elämänkulun keskeiset kohdat sekä tunnistaa elämänkulun ja eri ikäkausien tunnuspiirteitä ter- veyden näkökulmasta. Oppilas osaa kuvata ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä nuo- ruudessa ja ymmärtää sen olevan yk- silöllistä.

T1

Oppilas osaa nimetä perustunteita ja käsittää erilaisten tunteiden ole- van sallittuja.

Oppilas ymmärtää tunnetaitojen merkityksen mielen hyvinvointia tu- kevana tekijänä.

Oppilas osaa kuvata erilaisia arjessa tarvittavia sosiaalisia taitoja sekä hyvän ystävyyssuhteen tunnuspiir- teitä.

Oppilas ymmärtää seksuaalisuuden olevan voimavara ja osa terveyttä kuuluen ihmisen persoonaan synty- mästä lähtien.

Oppilas tunnistaa seksuaalisen kehi- tyksen vaiheita (seksuaalisuuden portaat) ja tietää seksuaalitervey- den perusteet.

T1

Oppilas tutustuu terveyden laaja-alai- suuteen ja terveyden edistämiseen opiskelu- ja työkyvyn näkökulmasta. Oppilas ymmärtää mielen hyvinvoin- nin sekä mielenterveyden haasteet osana kokonaisvaltaista terveyttä ja työkykyä.


Oppilas osaa selittää kasvuun ja ke- hitykseen liittyviä käsitteitä.

Oppilas osaa selittää käsitteen sek- suaalinen suuntautuminen.


T2

Oppilas harjoittelee erilaisia vuoro- vaikutustilanteita.

T2

Oppilas harjoittelee erilaisia sosiaa- lisia taitoja sekä tunnetaitoja (eri- laisten tunteiden nimeäminen, tun- nistaminen, ilmaiseminen ja niiden sääteleminen).

Oppilas harjoittelee rakentavaa toi- mimista erilaisissa ristiriita- ja on- gelmatilanteissa.

T2

Oppilas opettelee tunnistamaan äkil- lisen kriisin vaiheita ja erilaisia selviy- tymistapoja kriisitilanteissa.

Oppilas harjoittelee stressin hallinta- taitoja.

T3

Oppilas käsittää, että jokainen ihmi- nen on ainutlaatuinen.

Oppilas oppii tapoja kehittää omaa itsetuntemustaan, itsensä arvosta- mista sekä itsensä kuuntelemista. Oppilas ymmärtää, että oman kehon ja mielen viestien kuunteleminen ja niiden ymmärtäminen ovat osa ter- veydenlukutaitoa.

T3

Oppilas osaa arvioida omaa käyttäy- tymistään erilaisissa sosiaalisissa ti- lanteissa.

Oppilas oppii tarkastelemaan ja ym- märtämään omaa seksuaalista kehi- tystään.

T3

Oppilasta ohjataan löytämään sekä arvioimaan omaa käyttäytymistään stressi- ja kriisitilanteissa sekä tunnis- tamaan oman kehon ja mielen vies- tejä.

Oppilas miettii oman elämänsä ja ter- veytensä kannalta tärkeitä arvoja ja opettelee arvioimaan omia asentei- taan itseä ja muita kohtaan.

T4

Oppilas pohtii oman käyttäytymi- sensä merkitystä erilaisissa vuorovai- kutustilanteissa.

T4

Oppilas pohtii erilaisten nuorten elämässä tyypillisten ongelmatilan- teiden syitä ja seurauksia sekä nii- den ratkaisuja.

Oppilas osaa arvioida sosiaalisten suhteiden merkityksen mielen hy- vinvoinnille ja terveydelle.

Oppilas osaa pohtia ja perustella turvallista sekä vastuullista

T4

Oppilas pohtii terveyteen liittyvää yh- denvertaisuutta (lasten oikeudet, vanhuus, vammaisuus, pitkäaikaissai- raus, seksuaalivähemmistöt, moni- kulttuurisuus) sekä yhdessä toimimi- seen ja vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Oppilas tuottaa edellä mainittuihin kysymyksiin vastuullisia ratkaisuja.seksuaalikäyttäytymistä ja suhtau- tumistaan seksuaaliseen erilaisuu- teen.


Terveyttä tukevat ja kuluttavat teki- jät sekä sairauksien ehkäisy

Terveyttä tukevat ja kuluttavat te- kijät sekä sairauksien ehkäisy

Terveyttä tukevat ja kuluttavat teki- jät sekä sairauksien ehkäisy

T5

Oppilas tietää, mitkä tekijät vahvista- vat ja mitkä puolestaan vaarantavat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista ter- veyttä.

Oppilas tunnistaa kiusaamisen eri piirteitä ja siihen liittyviä rooleja sekä tietää keinoja kiusaamisen ehkäise- miseksi ja lopettamiseksi.

Oppilas tietää, mitä käsitteet mieli- hyvä ja riippuvuus tarkoittavat ja osaa nimetä erilaisia mielihyvän ja riippuvuuden lähteitä.

Oppilas ymmärtää riippuvuuksiin liit- tyvät terveysriskit ja osaa nimetä syitä erilaisille riippuvuuksille sekä keinoja niistä eroon pääsemiseksi.

Oppilas tiedostaa tupakkatuotteista (tupakka, nuuska, sähkösavuke) ai- heutuvan riippuvuuden ja osaa selit- tää niihin liittyviä terveyshaittoja.

Oppilas ymmärtää käsitteen passiivi- nen tupakointi.

T5

Oppilas ymmärtää terveyttä vahvis- tavia ja vaarantavia tekijöitä, esi- merkiksi arkirytmiin, uneen ja le- poon, ravitsemukseen, liikuntaan, seksuaalikäyttäytymiseen, alkoho- liin ja liikenneturvallisuuteen liit- tyen.

T5

Oppilas tiedostaa huumeiden käy- töstä aiheutuvan riippuvuuden sekä terveysriskin ja ymmärtää huumeiden käytön syyt ja seuraukset.

Oppilas tietää yleisimpiä tartunta- tauteja sekä suomalaisia kansan- tauteja ja näihin liittyviä riskitekijöitä ja ehkäisykeinoja.

Oppilas ymmärtää käsitteen seksuaa- linen kaltoinkohtelu.

T6

Oppilas harjoittelee terveyteen ja sairauteen liittyvien

T6

Oppilas opettelee terveyteen, tur- vallisuuteen ja sairauteen liittyvien tietojen ja taitojen soveltamista,

T6

Oppilas erottaa epäluotettavan ja luotettavan tietolähteen toisistaan ja osaa etsiä terveyteen ja sairauteen


tiedonhankintamenetelmien käyttä- mistä.

aiheina arkirytmi, uni ja lepo, ravit- semus, liikunta, seksuaalikäyttäyty- minen, alkoholi ja liikenneturvalli- suus.

liittyvää tietoa ja toimintaohjeita (esi- merkiksi seksuaalinen kaltoinkoh- telu).

Oppilas osaa tunnistaa terveydelle vaarallisia tilanteita ja kehittää val- miuksiaan toimia tarkoituksenmukai- sesti sairastumis- ja ensiaputilan- teissa.

Oppilas osaa esittää toimintamalleja itsehoidossa ja avunhakemisessa.

T7

Oppilas ymmärtää omaa terveyttä koskevien elintapavalintojen merki- tyksen jokapäiväisessä elämässä ja pystyy nimeämään omaa terveyttä vahvistavia asioita.

Oppilas ymmärtää itsestä huolehti- misen merkityksen terveyden kan- nalta (päivittäinen hyvä hygienia). Oppilas miettii elämänhallintataito- jen merkitystä osana terveyden kan- nalta merkittäviä voimavaroja.

Oppilas opettelee tunnistamaan mahdollisia riippuvuutta aiheuttavia tekijöitä omassa elämässään ja miet- timään, miten välttää riippuvuuksien kehittymistä.

T7

Oppilas osaa arvioida omia terveys- taitojaan ja tottumuksiaan säännöl- liseen arkirytmiin, uneen ja lepoon, ravitsemukseen, liikuntaan, seksu- aalikäyttäytymiseen, alkoholiin ja lii- kenneturvallisuuteen liittyen.

T7

Oppilas osaa arvioida omia elintapo- jaan ja terveystottumuksiaan sekä nii- den vaikutusta esimerkiksi kansan- tauteihin.

T8

Oppilas tarkastelee erilaisia tervey- teen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä ja osaa selittää terveystottumuksiin liit- tyvien ilmiöiden muodostumista.

T8

Oppilas osaa kuvata ja opettelee ar- vioimaan kriittisesti elämäntapoi- hin, kuten uneen ja lepoon, ravitse- mukseen, liikuntaan, seksuaalikäyt- täytymiseen, alkoholiin ja

T8

Oppilas osaa arvioida kriittisesti ter- veyteen ja sairauteen liittyviä tietoja eri näkökulmista, kyseenalaistamaan tiedon luotettavuutta sekä tarkaste- lemaan sen merkitystä hyvinvoinnille.liikenneturvallisuuteen liittyviä ilmi- öitä, tietolähteitä, eettisiä kysymyk- siä, valintoja ja niiden seurauksia, arvoja ja arvostuksia.


Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

T9

Oppilas tiedostaa mediaan liittyviä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ja vaarantavia tekijöitä.

Oppilas tietää, miten toimia netti- kiusaamistilanteessa.

T9

Oppilas ymmärtää ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon sekä tieto- ja viestintäteknologian merki- tyksen terveydelle ja hyvinvoinnille.

T9

Oppilas ymmärtää terveyden ja toi- mintakyvyn merkityksen ihmiselle. Oppilas osaa selittää mediaan liittyviä käsitteitä.

Oppilas tunnistaa terveysmarkkinoin- nin ja vaikuttamisen keinot.

Oppilas ymmärtää, miten elinympä- ristö vaikuttaa terveyteen.

Oppilas ymmärtää suomalaisen ter- veydenhuoltojärjestelmän rakenteen.

T10

Oppilas oppii käytännössä tarkaste- lemaan toimintakyvylle ja sen ylläpi- tämiselle merkittäviä seikkoja, kuten työasennon ergonomiaa, ja osaa laa- tia opiskelu-, toiminta- ja työkykyä edistäviä suunnitelmia.

T10

Oppilas tutustuu tarjolla oleviin ter- veyspalveluihin ja niiden toimin- taan.

T10

Oppilas tietää, mistä hän saa tarkoi- tuksenmukaista tukea ja apua erilai- sissa terveyteen ja hyvinvointiin liitty- vissä ongelmatilanteissa.

T11

Oppilas opettelee arvioimaan omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ter- veyskäsitysten (lääketieteellinen, toi- minnallinen, subjektiivinen) vaiku- tusta omaan terveyteen.

T11

Oppilas pohtii omaan elämään liitty- viä terveyden ja hyvinvoinnin arvoja ja normeja arkirytmiin, uneen ja le- poon, ravitsemukseen, liikuntaan, seksuaalikäyttäytymiseen, alkoho- liin ja liikenneturvallisuuteen liit- tyen.

T11

Oppilas osaa havainnoida ympärillään olevia erilaisia terveyskäsityksiä sekä ajankohtaisia terveysilmiöitä ja arvi- oida niiden vaikutusta itseensä.

Oppilas osaa kuvailla omaa oppimista tukevia tekijöitä.


T12

Oppilas osaa käyttää kriittistä media- lukutaitoa arvioidessaan terveyteen liittyvän viestinnän luotettavuutta ja merkitystä.

Oppilas pohtii, mitä keinoja ja tapoja hänellä on vaikuttaa lähiyhteisönsä terveyteen.

Oppilas pohtii eettistä vastuulli- suutta, esimerkiksi muiden huomi- oon ottamista tai (netti)kiusaami- seen puuttumista, osana terveys- osaamista.

T12

Oppilas tietää, miten hän voi toi- minnallaan tukea sekä omien että muidenkin oikeuksien toteutumista

mm. seksuaalikäyttäytymiseen (nuorten seksuaalioikeudet) liittyen.

T12

Oppilas ymmärtää omat vaikutus- mahdollisuutensa terveyttä ja turval- lisuutta koskevissa asioissa.

Oppilas pohtii kansalaistoiminnan ja osallisuuden merkitystä kestävän elä- mäntavan, kansanterveyden ja sen edistämisen kannalta.

Oppilas ymmärtää, että hänellä itsel- lään on päävastuu omasta terveydes- tään ja turvallisuudestaan.

Oppilas pohtii terveyteen liittyvän viestinnän eettisyyttä ja yhdenvertai- suutta (yksilön oikeudet ja vastuut).